Navigácia

Obsah

Obec Vidiná sa nachádza na juhu stredného Slovenska na 19 22´ východnej dĺžky a 48 39´ severnej šírky, 3,5 km na sever od okresného mesta Lučenec.
Obec leží na aluviálnej nive Krivánskeho potoka. Stred obce leží v nadmorskej výške 199 m (v chotári obce aj 300 m n. m.). Geomorgologicky patrí v rámci oblasti Lučensko - košickej zníženiny do celku Juhoslovenská kotlina, podcelku Lučenská kotlina a časti Novohradské terasy.
V širšom okolí obce sú rozšírené usadeniny alúvia Krivánskeho potoka, ktoré pozostávajú z piesčitých a hlinitých štrkov, hliny a ílu. Tradícia hovorí, že práve geologické pomery územia podmienili vznik obce (prví obyvatelia sa zaoberali hrnčiarstvom).

15.03.2017

Revitalizácia parku v obci Vidiná

V mesiaci február obec začala s pripravovanou revitalizáciou parku pri kultúrnom dome. Ako prvé bolo nevyhnutné odstrániť prestarnuté dreviny, pôvodný mobiliár a obrubníky. V súčasnej dobe pokračujeme s odvodnením kultúrneho domu a prípravou pre obnovenie chodníkov. Veríme, že revitalizáciou parku dostane park podobu, akú si zaslúži a široká verejnosť v ňom bude tráviť pekné chvíle.

Detail

14.03.2017

Oznámenie o úmrtí

Oznámenie o úmrtí - Jozef Drugda ml.

Detail

14.03.2017

1. číslo - marec 2017

Fašiangy v obci, Karneval plný zábavy, Slávnostné uvítanie detí do života, Sviatok najdrahších bytostí, Zápis detí do Materskej školy, Klub dôchodcov hodnotil svoju činnosť za rok 2016, Návraty, Spomienky Márie Barkáčovej, rodenej Mackovej, prímenie Petian, Hokejový turnaj o pohár starostu, Turnaj lukostrelcov, Čaro bielej stopy

Detail

10.03.2017

Nechoďte dnes na facebook, poďte do Domu remesiel

Pod týmto názvom zorganizovalo občianske združenie CVAK – centrum vzdelávania, aktivity, kreativity v období od októbra 2016 do februára 2017 projekt, do ktorého sa zapojili aj obyvatelia obce Vidiná a študenti lučenských stredných škôl.

Detail

01.03.2017

Tvorivé dielničky

Milí spoluobčania, radi Vás privítame v priestoroch kultúrneho domu vo Vidinej každú stredu v čase od 16.30 hod. do 17.30 hod.

Detail

14.02.2017

Ponuka práce

Voľné pracovné pozície v okolí Trnavy

Detail

UPOZORNENIE PRE OBČANOV!!! Zatvorenie križovatky Školská, Exnárova – cesta I/16

          V dňoch 25. a 26. februára 2017 došlo k uzatvoreniu križovatky Školská, Exnárova - cesta I/16. V súčasnej dobe obec rieši s inštitúciami zodpovednými za uzatvorenie križovatky zabezpečenie označenia zmeny dopravného značenia, nakoľko toto nie je podľa obce dostatočné.

        

          Týmto žiadame všetkých spoluobčanov o zvýšenú opatrnosť na daných komunikáciách!!!

 

      Na základe podnetu Krajského riaditeľstva policajného zboru Banská Bystrica pristúpi Slovenská správa ciest k zatvoreniu križovatky Školská, Exnárova – cesta I/16, nakoľko sa jedná o nebezpečné a kolízne miesto. Okresný úrad Banská Bystrica konštatoval, že predmetné napojenie nebolo povolené príslušným cestným správnym orgánom.

      Skutkový stav  dopravného napojenia má nevyhovujúce technické parametre a vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy ho požadujú zatvoriť.

      Slovenská správa ciest navrhuje osadenie betónových zábran na zabránenie využívania napojenia. V prípade záujmu využívať dopravné napojenie, je potrebné dať vypracovať technické riešenie napojenia v zmysle STN a TKP a vypracovaný projekt je potrebné predložiť Krajského dopravnému inšpektorátu, Slovenskej správy ciest a Okresnému úradu Banská Bystrica.

      Obec Vidiná má záujem využívať predmetné dopravné napojenie, nakoľko na existujúcich výjazdoch z Vidinej je prehustená doprava a vznikajú zápchy. Obec Vidiná pripravuje dodatok Územného plánu, kde bude riešené aj predmetné dopravné napojenie.