Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 12.01.2018

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

                                                                                                                      Vo Vidinej 09.01.2018

 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej v roku 2018, ktoré sa uskutoční

 

dňa 12. januára 2018 (piatok) o 17:00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Založenie živnosti na podnikateľskú činnosť v obci Vidiná
  4. Rôzne
  5. Interpelácia
  6. Záver

   

    v. r. Ing. Ján Šupica

                                                                                                          starosta obce

 

Zápisnica

 

Uznesenia

Vyvesené: 9. 1. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť