Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 07.12.2017

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

                                                                                                                      Vo Vidinej 04.12.2017

 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej v roku 2017, ktoré sa uskutoční

dňa 07. decembra 2017 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

 

s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení, správa o činnosti obecnej rady
 4. Správy o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce materiál
 5. Návrh dodatku k Zmluve o dielo materiál
 6. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2017 materiál
 7. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku Súkromného centra voľného času Majáčik pre rok 2018 materiál
 8. Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2018 materiál
 9. Nakladanie s majetkom obce – žiadosti občanov materiál materiál
 10. Vysporiadanie pozemkov s Evanjelickou cirkvou a.v. Tomášovce materiál materiál
 11. Rôzne
 12. Interpelácia
 13. Záver

  

    v. r. Ing. Ján Šupica

                                                                                                          starosta obce

 

Zápisnica

zápisnica

Uznesenia

uznesenia

Vyvesené: 4. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť