Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 10.2.2009

uznesenia

U z n e s e n i e

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 10. 02 2009

K bodu 1: Otvorenie Uznesenie č. 7/2009 zo dňa 10.02.2009Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJEa/ program Obecného zastupiteľstva

Vo Vidinej dňa10.02.2009 Vladimír Ragač - starosta obce

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice Uznesenie č. 8/2009 zo dňa 10.02.2009Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJEa/ návrhovú komisiu v zložení: Ing. Mária Veliká, Ing. Mária Legíňová, Bc. Drahomíra Kuceková

Vo Vidinej dňa10.02.2009 Vladimír Ragač - starosta obce

K bodu 3: Zrušenie uznesenia č.5/2009 zo dňa 08.01.2009 v časti „a“ (komisia pre výber nájomcu priestoru Krčma u smädného škorca), navrhnutie a schválenie členov novej výberovej komisieUznesenie č. 9/2009 zo dňa 10.02.2009Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. RUŠÍa/ uznesenie č. 5/2009 zo dňa 08.01.2009 v časti „a“ a v časti „b“ bod 3

Uznesenie č. 10/2009 zo dňa 10.02.2009Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJEa/ komisiu pre výber prevádzkarne priestorov „Krčma u smädného škorca“ v zložení:

1. Ing. Milan Černok2. Štefan Kocúr3. Ing. Mária Legíňová4. Ing. Mária Veliká5. Milan Šulek6. Ing. Mária Predajniaska7. Jana Koristeková

b/ termín zasadnutia výberovej komisie do 10.02.2009

Vo Vidinej dňa 10.02.2009 Vladimír Ragač - starosta obce


zápisnica

Z á p i s n i c az mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 10.02.2009

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Mgr. Martina Kamenská, Ing. Želmíra Kolimárová

Návrhová komisia: Ing. Mária Veliká, Ing. Mária Legíňová, Bc. Drahomíra Kuceková

Overovatelia zápisnice: Milan Šulek, Štefan Kocúr

Program: podľa pozvánky.

1. Otvorenie

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Starosta prítomných oboznámil s programom. Po prečítaní programu zasadnutia sa opýtal prítomných poslancov či majú k programu nejaké pozmeňovacie návrhy. Nikto nemal žiadne pripomienky a všetci hlasovali za navrhnutý program.Hlasovanie: za 7 ,proti 0, neprítomní 2

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie starosta navrhol: p. Kucekovú, p. Velikú a p. Legíňovú. Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržali sa 1, neprítomní 2.

Overovatelia zápisnice boli určení: p. Šulek, p. Kocúr

3. Zrušenie uznesenia č.5/2009 zo dňa 08.01.2009 v časti „a“ (komisia pre výber nájomcu priestoru Krčma u smädného škorca), navrhnutie a schválenie členov novej výberovej komisie Starosta prítomných oboznámil s obsahom bodu č.3. Nakoľko 5.2.2009 sa výberová komisia nestretla v požadovanom počte. Z toho dôvodu nemohol byť dodržaný termín zasadnutia, nakoľko komisia sa musela zísť do 6.2.2009. Z toho dôvodu starosta navrhuje zrušenie uznesenia č.5/2009 z časti a navrhuje schváliť novú výberovú komisiu a nový termín zasadnutia – po ukončení mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 10.02.2009.Hlasovanie: za 7 ,proti 0, neprítomní 2

4. Návrh na uznesenie, uznesenie

Predseda návrhovej komisie P. Veliká prečítala návrh na uznesenie a prítomní schválili dátum zasadnutia výberovej komisie na 10.02.2009 a zloženie. Starosta obce dal hlasovať za uznesenie.Hlasovanie: za 6 proti 0, zdržali sa 1, neprítomní 2

5. Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval za účasť na rokovaní Obecného zastupiteľstva a ukončil zasadnutie.

Overovatelia zápisnice :

Štefan Kocúr ..........................................

Milan Šulek ..........................................

Vladimír Ragač starosta obce

Zapísal: Ján Šupica ..........................................Vyvesené: 10. 2. 2009

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť