Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 10.9.2012

pozvánka

Ing. Martina Predajnianská zástupca starostu obce Vidiná Vo Vidinej, 07.09.2012

 

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční dňa 10.09.2012 (pondelok) o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

s týmto programom:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Riešenie situácie so zastupovaním starostu 4. Rôzne 5. Interpelácia 6. Diskusia 7. Návrh na uznesenie 8. Záver

 

      v. r. Ing. Martina Predajnianská


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c a z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 10.09.2012

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia:  Bútor, Báťková, Antalič Overovatelia zápisnice: Kucej Jozef a Kucej Peter

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Riešenie situácie so zastupovaním starostu 4. Rôzne 5. Interpelácia 6. Diskusia 7. Návrh na uznesenie 8. Záver

 

1 Otvorenie Ing. Predajnianská prítomných privítala a predstavila program rokovania. Nikto nemal pripomienky. Ďalej sa zaujímala, či môže hlasovať. Ing. Kolimárová – informovala, že hlasovať nemôže, lebo prebrala funkciu starostu.

Uznesenie č. 101/2012 zo dňa 10.09.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor,  Kucej Jozef, Peter Kucej, Bc. Kuceková, PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Ing. Predajnianská navrhla do návrhovej komisie pána Bútora, pani Báťkovú a pána Antaliča a ako overovateľov zápisnice určila pána Kuceja Jozefa a Bc. Kucekovú.

Uznesenie č. 102/2012 zo dňa 10.09.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Bútor, Báťková, Antalič

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Jozefa Kuceja a Bc. Kucekovú

Hlasovanie: ZA Báťková, Bútor, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Antalič

3 Riešenie situácie so zastupovaním starostu Ing. Predajnianská  – pripomenula, že je stále zamestnaná a vysvetlila, že má dve možnosti a to buď bude pracovať na plný úväzok, alebo bude robiť na  časť úväzku a podľa toho bude platená, minimálne je to 50 percent. Ďalej oznámila, že to bude robiť na polovičný úväzok. Zaujímala sa o názor poslancov a odovzdala slovo Jozefovi Kucejovi ako predsedovi Ekonomickej komisie. Kucej Jozef – informoval, že to bolo predebatované na Ekonomickej komisii, v zmysle zákona prislúcha za zastupovanie na polovičný úväzok 50 % platu starostu obce a v prípade, že sa budú plniť úlohy môže obecné zastupiteľstvo navrhnúť zastupujúcej starostke odmenu, s tým sú stotožnení. Ďalej informoval, že je  potrebné pouvažovať, čo ten polovičný úväzok bude znamenať, čo, ako, kedy a čo až to volieb. Gabera Július – sa zaujímal na ako dlho. Ing. Kolimárová – vysvetlila, že až do volieb a podľa zákona najneskôr do pol roka.  Ing. Predajnianská – informovala, že obec už sme požiadala o termín nových volieb. Ing. Kolimárová – informovala, že ako zo strany hlavnej kontrolórky, zopakovala, čo hovorila na Ekonomickej komisii, je potrebné dať oznámenie, ak ho ešte nedala, tak musí byť zaevidované s dnešným dátumom, kde oznámi úradu, že bude vykonávať len na 50 %, v oznámení oznámiť v ktoré hodiny to bude vykonávať, aby jednak aj poslanci ale aj verejnosť vedela, kedy bude v úrade zastupujúca starostka. Pokiaľ je zastupovanie na určité percento úväzku, tak podľa toho prináleží aj príslušná mzda, do dnešného dňa je to pomerná časť pôvodného zastupovania a od tohto dňa pomerná časť 50 % úväzku. Bc. Kuceková – sa zaujímala, či pri 50 % bude stíhať, je tu veľa roboty. Ing. Predajnianská – informovala, že všetky úlohy sú splnené, prevzala úrad, zostáva tu otázka, nebola jej stanovená výška funkčného platu, ekonómka nevedela urobiť plat. Vysvetlila, že nemá problémy napísať oznámenie. Ďalej pripomenula, že si brala dovolenku, zamestnanci to potvrdia, všetky úlohy zabezpečila. Teraz potrebuje zabezpečiť inventarizáciu a stretnutie s  občanmi ohľadne výstavby kanalizácie. Čas si zariaďuje podľa potrieb úradu. Ak s tým nesúhlasia, treba to povedať. Ing. Kolimárová – informovala, že na polovičný úväzok sa to zvládnuť dá, do nových akcií sa nebudeme púšťať, chod úradu je zabezpečený, Ing. Predajnianská – pripomenula, že už pomaly 3 mesiac zabezpečuje chod úradu. Následne vyhlásila prestávku.

Ing. Kolimárová– informovala, že zákon hovorí, pokiaľ je starosta starostom, zástupcovi prislúcha paušálna mzda, starosta čerpal dovolenku, ako náhle sa vzdal funkcie, od toho dňa malo byť schválené menovanie a aj platové podmienky, v takom prípade by prislúchala mzda 50 %. Ing. Predajnianská – pripomenula, že v tom čase nevedela v akom rozsahu ju uvoľní zamestnávateľ Ing. Kolimárová – informovala, že 50 % mzda jej prislúcha najskôr od zajtra a ak sú tu nejaké činnosti, ktoré boli vykonávané nad rámec, je možnosť riešiť to formou odmeny. V čase schvaľovania nástupu, vtedy to bolo najvhodnejšie schváliť. Ing. Predajnianská- pripomenula, že bola poverená plným zastupovaním. Báťková – sa zaujímala, či by nebola možnosť, aby toto robil Jozef Kucej, či by to nebola naschodenejšie cesta. Bútor – pripomenul, že ak Ing. Predajnianská povedala, že to zvládne, tak to zvládne, tak ten polrok počkáme. Báťková – pripomenula, že problémov je dosť, hlavne pri výstavbe kanalizácie Ing. Predajnianská – vysvetlila, že toto je na poslancoch., vie čo urobila,  kanalizácia končí, pripravujú sa na zimnú údržbu od 01.11. ukončia práce a na jar budú pokračovať. Ostatné veci, ktoré jej boli dané sú doriešené. Zaujímala, kto má iný návrh. Báťková – predstavila návrh, aby funkciu zastupujúceho starostu vykonával Kucej Jozef Bútor – vysvetlil, že tomu nerozumie, ak Ing. Predajnianská povedala, že to dokáže, tak jej nechajme priestor a ak to nebude stíhať, tak potom požiada o pomoc a budeme to riešiť. Báťková – pripomenula, že Kucej Jozef je dôchodca, netlačí ho žiadna robota, služobné cesty. Ing. Predajnianská – pripomenula, že túto tému otvorila na minulom zastupiteľstve, kde dala možnosť poslancom sa rozhodnúť. Ing. Kolimárová informovala, že nevidela uznesenie, ale ak už bola Ing. Predajniasnká schválená, tak je schválená. Ing. Predajnianská – predstavila návrh oznámenia, je súčasťou zápisnice. Ing. Kolimárová – pripomenula, že ostáva plný rozsah zastupovania, ale iba pracovný úväzok je krátený. Kucej Jozef – informoval, že zástupkyňa bola poverená v plnom rozsahu obecným zastupiteľstvom, teraz, ak by chceli niečo urobiť, tak by museli toto uznesenie zrušiť. Starosta obce  určí svojho zástupcu, starosta obce toto urobil, odvolať zástupcu starostu môže len starosta. Obecné zastupiteľstvo by to mohlo riešiť iba vtedy, ak sa zástupca starostu sám vzdá tejto funkcie.

Uznesenie č. 103/2012 zo dňa 10.09.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE - Ing. Predajnianská súhlasí vykonávať zastupovanie starostu na 50 %. - dole podpísaná Ing. Martina Predajnianská ako zástupca starostu obce, oznamujem obci Vidiná, obecnému zastupiteľstvu, že môže uvedenú funkciu – zástupcu starostu obce vykonávať len na 50 % pracovný úväzok, dvadsať hodín týždenne.

II. SCHVAĽUJE pracovný úväzok zastupujúceho starostu obce 50 % a k tomu prislúchajúcu mzdu 50 % mzdy starostu obce.

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor,  Kucej Jozef, Peter Kucej, PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Ing. Predajnianská – pripomenula, že keď zobrala funkciu zastupujúceho starostu, boli jej dané úlohy, ktoré sú splnené. Kucej Jozef – predstavil návrh, oficiálne bude zastupiteľstvo 27.09.2012, medzi tým bude zasadať komisia, treba to dať na papier, kde jeden bod môže byť schválenie odmeny zastupujúceho starostu. Je potrebné to dať do programu. Každý, čo tu sedel, videl, čo sa muselo urobiť a čo sa urobilo.

4 Rôzne Kucej Jozef – o kanalizácii iba rozprávame, sú veci, ktoré sa dajú poriešiť. Konzultujeme to aj s nimi, tieto veci, by sme mali my zvážiť. Na Zvolenskej ulici pred kultúrnym domom, ak poprší, ľudia bývajú zatopení, také isté problémy majú na dolnom konci Zvolenskej ulici okolo Ambróšovcov, sú ochotní tieto veci akceptovať, je potrebné tam osadiť uličné vpuste, je ich potrebné zaplatiť, jedna stojí 280,00 €, ak to neurobia teraz, keď je to rozkopané, tak už to bude škoda, potrebujú mať istotu, že im za tie vpuste zaplatíme, nie za robotu. Ako druhý  problém je nešťastné riešenie kanalizácie v chodníku, tie musia ísť do pôvodného stavu, či by nemohli byť znížené chodníky, teraz, keď to budú dávať do pôvodného stavu, aby si ľudia nerobili sami vchody do dvorov, budú to umelé prekážky. Na chodníky sa má klásť asfalt, teraz sa  používa už dlažba, je vhodné porovnať, čo stojí tona asfaltu a čo dlažby, lebo pod asfalt sa musí položiť aj betónový podklad. Keď tam bude dlažba, tú vieme vybrať a dať naspäť, navrhol hľadať s nimi spoločné riešenie. Ing. Predajnianská – informovala, že vpuste už riešila na kontrolnom dni s realizátorom, aby sa osadili. Potrebné je osadiť tam šachty, navrhla pripraviť návrh zmeny rozpočtu na najbližšie zastupiteľstvo. Kucej Jozef  – nesúhlasil, aby to bolo na najbližšom zastupiteľstve a navrhol  schváliť kúpu teraz, aby to realizátor mohol osadiť. Ing. Kolimárová – navrhla to zabezpečiť a predložiť na najbližšie zastupiteľstvo, čo to stálo a bude schválená zmena rozpočtu. Ďalej informovala, že urobí cenovú kalkulácia ohľadne 1 m2 asfaltu a 1m2 dlažby, ktorú prepošle Ing. Predajnianskej, aby to mohla predložiť pri jednaní. Ing. Predajnianská sa zaujímala, či teda má zakúpiť a zabezpečiť osadenie, zajtra je kontrolný deň, poprosila zástupcu komisie, aby sa zúčastnil.

Kucej Jozef – informoval, že sa to môže zakúpiť a ďalej pripomenul, že ak sa dodávateľ alebo investor pripravuje na zimnú údržbu cesty, zaujímal sa, ako budeme udržiavať cesty my, ak napadne sneh,  bol položený asfalt, ktorý klesá. Ulicu Clementisovu robili pred 2 alebo 3 mesiacmi, položili tam jednu vrstvu asfaltu a sú tam už jamy. Bolo by ich donúť, aby zaasfaltotovali aspoň to, čo sa dá urobiť. Teraz je suché obdobie, po uliciach je prach. Ing. Predajnianská – informovala, že už v piatok volala s p. Šestákom a dohodli sa na postreku ulíc, na túto situáciu realizátora upozornila a dostala prísľub, že dajú vyzametať a poliať ulice. Zajtra to dajú na kontrolnom dni do zápisu, o ktoré ulice sa jedná a a to, ktoré chodníky budú asfaltovať spolu aj s termínom. Kucej Jozef – pripomenul, že oni to budú riešiť tak, ako to je v projekte, my s tým nemôžeme súhlasiť a my ich musíme dotlačiť. Kropáč – informoval, že sa rozprával s realizátorom, ktorý si už vybavuje firmu, ktorá bude asfaltovať chodníky a ak chceme klásť dlažbu, tak to musíme dohodnúť rýchlo, preto by bolo vhodné mať pripravenú kalkuláciu. Ing. Kolimárová – navrhla, všetko dávať písomne formou žiadosti, potom máme na to páky. Kucej Jozef – pripomenul, aby sme si hájili svoje záujmy, bolo dohodnuté, že dopravu bude riadiť regulovčík, iba dnes ho tam videl, my sa s nimi nemôže rozprávať už v rukavičkách.

Antalič – informoval, že ak sa zajtra nedostaví na stretnutie s realizátorom stavby, tak je proti tomu, aby cez jeho pozemok viedlo potrubie. Kucej Jozefa – pripomenul, že informovanosť občanov o kanalizácii je nulová, na ulici Kollárovej kanalizáciu vítajú, ale tam kde sú problémy, že majú vstúpiť na pozemky alebo občania na uliciach ako Exnárová a Športová, ktorí budú musieť mať čerpacie stanice, o tomto nevie nikto nič, kto bude znášať náklady. Ťažko sa jedná, keď sa na kontrolnom dni dozvie, že obec nesplnila dané úlohy. Kropáč vysvetlil, že čerpacia stanica bude mať nádrž, ktorá bude mať plavák. Táto stanica sa zopne na 5 až 10 minút a vytlačí splašky do potrubia. Nepôjde stále nepretržite.

5 Interpelácia Nikto nemal interpelácie.

6 Diskusia Melicherčík – pripomenul, že ak sa cesty a chodníky majú dávať do pôvodného stavu, tak navrhol osadiť nové obrubníky a položiť dlažbu. Koristeková – poprosila poslancov o prehodnotenie uznesenia o znížení mzdových prostriedkov o 20 % Ing. Kolimárová – sa zaujímala, komu znížil starosta plat a navrhla, predstaviť opatrenia, aké prijal starosta na toto uznesenie. Ing. Predajnianská – požiadala hlavnú kontrolórku, aby to s ňou a spolu s ekonómkou prešla. Kropáč – informoval, že boli obložené studne okrem tej, ktorá sa nachádza pri pani Kucekovej, V pláne bolo, aby tam bola aj skruž, tak sa zaujímal, či sa len obloží, alebo či sa tam dá skruž. Ing. Kolimárová – navrhla predložiť návrh kalkulácie, čo by to stálo. Kucej Jozef. – studňa je majetkom obce, dve, tri studne sme dali dokopy, tak navrhol dať ich do poriadku všetky. Ďalej treba zvažovať, je september, ešte nevieme, aké je čerpanie rozpočtu za I. polrok, ekonómka má problémy, aby sa do toho vžila, ale treba to pripraviť. Je potrebné pripraviť nový rozpočet, je tu inventarizácia. Už sa o tom rozprávali aj na Ekonomickej komisii, ak bude naša ekonómka schopná za vžiť do situácie, do tohto všetkého, tak pred ňou zloží klobúk, týmto je ale nepodceňuje. Nechce, aby sa obec dostala do problémov, bez ohľadu na to, že po voľbách bude taký alebo taký starosta, aby starosta neostal bez rozpočtu a obec ostane v provizóriu. Týmto požiadal svojich kolegov o pomoc zastupujúcej starostke. Ing. Predajnianská– informovala, že požiadala Ing. Rubintovú o pomoc s inventarizáciou a rozpočtom, ktorá prisľúbila pomoc. Ďalej poďakovala za prístup aj zamestnancom obecného úradu, ktorí podržali v týchto časoch. Predstavila návrh odmeniť za to zamestnancov formou odmeny. Kucej Jozef – reagoval, že ho zaujali posledné dve vety, je to v kompetencii poverenej zástupkyne prehodnotiť prácu zamestnancov obecného úradu, nech predloží návrh a zastupiteľstvo sa s tým bude zaoberať. Ďalej informoval, že máme cenové ponuky na opravu strechy, chcel by vedieť, v akej je to polohe. Ing. Kolimurová – informovala, že cenové ponuky by sa mali zaslať naspäť. Preposlala výzvu, ktorá by sa mala preposlať záujemcom opäť. Báťková – informovala, že bola Kultúrna komisia, uskutoční sa futbalový turnaj o pohár Š. Horvátha, 20.10.2012, navrhla, aby boli pozvaní aj Maďari, tento ročník bude skromnejší. Kucej Jozef – pripomenul, že Bc. Kuceková je už neprítomná, nemôže byť teda overovateľom zápisnice. Ing. Predajnianská – na základe tejto skutočnosti určila ako druhého overovateľa zápisnice Petra Kuceja. Gabera – sa zaujímal, či môže len tak niekto odísť svojvoľne z rokovania.

7 Návrh na uznesenie Bútor – predstavil schválené uznesenia.

8 Záver Ing. Predajnianská poďakovala prítomným za účasť.

 

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa 17.09.2012 Jozef Kucej  

Vo Vidinej, dňa Peter Kucej  

Zapísal: Ing. Šupica    Ing. Martina Predajnianská poverený zástupca starosta obceVyvesené: 10. 9. 2012

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť