Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 11.4.2013

pozvánka

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 11.04.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Pavol Bútor Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia: František Antalič, Ing. Dušan Ondrášik, Ing. Martina Predajnianská Overovatelia zápisnice: Bc. Drahomíra Kuceková a Želmíra Báťková

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Menovanie zástupcu starostu obce 4. Schválenie / voľba predsedu Ekonomickej komisie 5. Voľba členov obecnej rady 6. II. zmena rozpočtu Obce Vidiná 7. Správa o zápise do Materskej školy vo Vidinej 8. Výstavba cintorína – úhrada faktúry 9. Náhrada dovolenky zastupujúcej starostky 10. Kanalizácia obce – úlohy z kontrolného dňa 11. Správa finančnej kontroly 12. Rôzne 13. Interpelácia 14. Diskusia 15. Návrh na uznesenie 16. Záver

 

1 Otvorenie

Starosta obce prítomných privítal a predstavil program rokovania. Ďalej informoval, že dnešného zasadnutia sa nezúčastní poslanec Bútor, ktorý je v práci, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ďalej navrhol za bod č. 2 vsunúť nový bod a to správa o činnosti obecnej rady. Následne predstavil nový návrh programu.

Uznesenie č. 34/2013 zo dňa 11.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej s pripomienkou – doplnenie bodu č. 3 Správa obecnej rady

 

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Kucej Peter, Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková, Kocúr, Báťková, Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0       

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie Ing. Predajnianskú, Ing. Ondrášika a pána Antaliča. Ako overovateľov zápisnice určil pani Báťkovú a Bc. Kucekovú. Uznesenie č. 35/2013 zo dňa 11.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Ing. Predajnianská, Ing. Ondrášik, Antalič

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Báťková a Bc. Kuceková

Hlasovanie: ZA –  Ing. Černok, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Kocúr, Báťková, Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Antalič, Ing. Predajnianská    

3 Správa obecnej rady

Starosta predstavil správu o činnosti obecnej rady, ďalej informoval, že uznesenia zo zastupiteľstva podpísal a uznesenia nadobudli právoplatnosť. Ďalej informoval, že obecná rokovala 04.04.2013, kde sa zaoberala zápisom z kontrolného dňa ohľadne kanalizácie obce, prejednávali správu z finančnej kontroly o jej vykonaní, ďalej sa zoberali prípravou stretnutia s družobnou obcou Egyházasdengeleg, bolo prerokované preplatenie dovolenky poverenej zástupkyni starostu obce. Uznesenia z obecnej rady boli v zmysle, že obecná rada odporučila schváliť II. zmenu rozpočtu, ďalej odporučila uhradiť čiastku 8 930,43 € za výmenu dažďovej kanalizácie v dĺžke 74 m formou splátkového kalendára na obdobie 5 rokov. Obecná rada zobrala na vedomie zápis z finančnej kontroly a jej opatrenia. Potom sa obecná rada zaoberala preplatením dovolenky poverenej zástupkyni starostu, kde obecná rada odporučila preplatiť v plnom rozsahu dovolenku v zmysle zákona. Ďalej prejednávali možnosť spolupráce s organizáciou, nakoľko boli vyhlásené nejaké výzvy z Envirofondu a obec má možnosť získať finančné prostriedky z tohto fondu na likvidáciu skládok odpadu. Výziev prišlo viacej, bolo by dobré, aby poslanci pouvažovali, ktoré využijeme, do ktorých pôjdeme. Ďalej sa obecná rada zaoberala na základe podnetu občanov výstavbou resp. dobudovaním  Šmeralovej ulice. Pri preberaní agendy zistil, že táto ulica má vypracovaný projekt na predĺženie ulice, jedná sa asi o 200 metrov, tento projekt bol vypracovaný ale v roku 2007, do dnešného dňa už stratil platnosť. Obecná rada odporúča, aby sme túto stavbu začali realizovať, nakoľko sú aj peňažné prostriedky a je aj projekt. Obecná rada sa ďalej zaoberala úpravou platu hlavnej kontrolórky v zmysle zákona, nakoľko Štatistický úrad zverejnil výšku priemernej mzdy.

4 Menovanie zástupcu starostu obce Starosta informoval, že vzhľadom na situáciu, ktorá tu vznikla a novými voľbami zo zákona mu prislúcha vymenovať svojho zástupcu. Ďalej informoval, že vymenovanie nového zástupcu nie je z dôvodu, že by mal voči Ing. Predajnianskej výhrady, môže z tohto miesta len poďakovať za to, čo tu počas zastupovania urobila, naozaj to bolo ťažká robota a keď preberal materiály, videl, čo to všetko obnášalo. Vzhľadom k tomu, že situácia vyžaduje lepšiu spoluprácu a kontakt sa rozhodol vymenovať za zástupcu starostu Ing. Milana Černoka, vyplýva mu to zo zákona. Na základe tohto sa rozhodol predložiť návrh na voľbu členov obecnej rady, keďže sa zmenil aj zástupca starostu, ktorý je automaticky členom obecnej rady a do obecnej rady navrhol Ing. Černoka, pána Kocúra a pani Báťkovú, aj teraz je vidieť, že pán Bútor je pracovne zaneprázdnený. Zaujímal sa o pripomienky a návrhy. Uznesenie č.  36/2013 zo dňa 11.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE menovanie Ing. Milana Černoka za zástupcu starostu obce starostom obce Jozefom Kucejom.

6 Voľba členov obecnej rady

Uznesenie č. 37/2013 zo dňa 11.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  VOLÍ členov obecnej rady: Ing. Milana Černoka, Štefana Kocúra, Želmíru Báťkovú

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Kucej Peter, Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková,  Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Kocúr, Báťková   

5 Schválenie / voľba predsedu Ekonomickej komisie

Starosta odporučil obecnému zastupiteľstvu z dôvodu, že on vykonával predsedu Ekonomickej komisii a už túto funkciu vykonávať nemôže, aby predsedu Ekonomickej komisii vykonával pán Kocúr, s tým, aby sa do najbližšieho zastupiteľstva komisia doplnila napr. za bývalú poslankyňu a teraz kontrolórku obce. Kocúr – informoval, že túto ponuku odmieta a navrhol za predsedu Ekonomickej komisii Ing. Predajnianskú, nakoľko má prehľad o situácii na obci momentálne najväčší a je to pre dobro veci. Starosta dal následne hlasovať za poslanecký návrh. Ing. Kolimárová informovala, že pokiaľ nebude iný návrh, o tomto sa môže dať hlasovať. Ing. Černok navrhol päť minútovú prestávku. Poslanci schválili päť minútovú prestávku hlasovaním.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Kucej Peter, Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková,  Báťková, Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Kocúr   Starosta požiadal o predloženie návrhov na predsedu Ekonomickej komisie, následne dal hlasovať za poslanecký návrh pána Kocúra.

Uznesenie č.  38/2013 zo dňa 11.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  VOLÍ predsedu Ekonomickej komisie – Ing. Martina Predajnianskú

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Kocúr, Báťková, Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Ing. Predajnianská  

       7 II. zmena rozpočtu Obce Vidiná

Starosta predstavil II. zmenu rozpočtu na rok 2013, týmto bodom sa zaoberala aj obecná rada. Vysvetlil dôvody zmeny rozpočtu a to, že 11.03.2013 došlo k vlámaniu do materskej školy, kde bola spôsobená značná majetková škoda hlavne na hnuteľnom majetku, kde bol odcudzený počítač, televízor, fotoaparát, peniaze v hotovosti, škoda bola aj na nehnuteľnom majetku, kde boli poškodené okná a dvere, tieto všetky veci nám treba nahradiť. Ďalej informoval, že k tejto krádeži budeme vypočutý až na budúci týždeň, zatiaľ nevie nič viac bližšie povedať. Návrh sa týka ďalej zakúpenia kuka sudov, lebo podľa nášho VZN sme povinní zabezpečiť kuka sudy, už sa nám podarilo nejaké kuka sudy zabezpečiť za dobrú cenu, zmena sa týka navýšenia o 600,00 Euro. Ďalej nám v materskej škole vypadol bojler na ohrievanie teplej vody, zatiaľ sme našli nejaké provizórne riešenie, musíme zakúpiť nový bojler. Tento návrh II. zmeny rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuly, nikto nemal k tomu pripomienky, sťažnosti. Bol by rád, keby bola táto zmena odsúhlasená, lebo tieto veci treba promptne zabezpečiť. Ďalej informoval, že sa podarilo nájsť dodávateľa na kuka sudy, ktorý ponúkol sudy v cene 19,50 € a desať kusov v cene 25,00 €. Ing. Kolimárová pripomenula, že verejné obstarávanie platí na všetky verejné prostriedky. Ako budeme obstarávať všetko to, čo bolo odcudzené, by bolo vhodné obstarávať aj kuka nádoby, lebo do roka je dosť značná položka. Starosta informoval, že na všetky tieto položky sa robí prieskum trhu. Uznesenie č. 39/2013 zo dňa 11.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE a) Dôvodovú správu k Návrhu na 2. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 b) Pripomienky hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 II. SCHVAĽUJE 2. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

a) z položky 01.1.1.6 637 004 02 na položku 05.1.0 633 006 sumu 600,00 Eur b) z položky 01.1.1.6 637 004 02 na položku 09.1.1.1 633 004 sumu 400,00 Eur c) z položky 01.1.1.6 637 004 02 na položku 09.1.1.1 635 004 sumu 100,00 Eur d) z položky 01.1.1.6 637 004 02 na položku 01.1.1.6 713 004 sumu 2 750,00 Eur

rozpočtová klasifikácia schválený rozpočet návrh 2. zmena rozpočet po zmenách Výdavky bežného rozpočtu 01.1.1.6 637 004 02 Všeobecné služby - neprerozdelené viazané finančné prostriedky rezerva na rok 2013 7 395,00 - 3 850,00 3 545,00 05.1.0 633 006 Všeobecný materiál – nákup kuka sudov 1 200,00 + 600,00 1 800,00 09.1.1.1 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie – kúpa bojlera do MŠ 50,00 + 400,00 450,00 09.1.1.1 635 004 Rutinná a štandardná údržba – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie – oprava rozvodov TUV v MŠ 0,00 + 100,00 100,00 Výdavky kapitálového rozpočtu 01.1.1.6 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – nákup počítačového vybavenia 0,00 + 2 750,00 2 750,00

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Kucej Peter, Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková, Kocúr, Báťková, Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0      

8 Správa o zápise do Materskej školy vo Vidinej

Starosta odovzdal slovo riaditeľke materskej školy pani Gajdošíkovej. Gajdošíková – informovala o zápise detí na ďalší školský rok 2013/2014. Ing. Kolimárová pripomenula, že predtým riešili to, že deti boli zapísané, ale fyzicky kapacita nebola naplnená. Teraz zvažujeme, že kvôli 3 deťom, ktoré nedovŕšili 3 roky, treba zvážiť, či tie náklady, keď kapacitne zoberieme tri deti, ktoré môžu byť ešte kľudne doma, lebo nemajú ešte tri roky. Gajdošíková vysvetlila, že fyzicky bude detí 6, ale 3 deti sa počítajú za dve, nakoľko majú toľko rokov. Báťková sa zaujímala, či si materská škola nemôže dať podmienku, že sa deti neprijmú, kým nedovŕšia tri roky. Ing. Kolimárová vysvetlila, že podmienky prijatia stanovuje obec. Gajdošíková vysvetlila, že tieto mladšie deti sa majú prijímať v tom prípade, keď sú uspokojené žiadosti starších detí. Môže sa stať, že si v januári budú chcieť dať po dovŕšení dieťa do škôlky, ale tam už to miesto nebude. Ing. Kolimárová navrhla spoluprácu s hygienou, aby sa upravili tak stavy, ako sa len dajú, ale zachovať ten stav dvoch tried. Ďalej informovala, že v meste sú triedy, kde sú dve. Ďalej navrhla, nerozhodovať teraz o tom, lebo tú správu počuli iba teraz. Gajdošíková informovala, že už aj tento spôsob riešenia skúšala, že oslovila hygienu, aby našli spôsob, ako navýšiť kapacitu. Bolo jej povedané, že len na základe ústnej dohody môže navýšiť o 10 %. Potom to riešila so školskými orgánmi, kde to už žiadali ale potvrdené písomne. Následne znovu oslovila hygienu o písomné stanovisko, ktoré jej už ale nechceli dať, lebo nemajú na základe čoho. Ďalej informovala, že hygiena by navýšený stav ešte tolerovala, nakoľko vedia aká je situácia, ale ostatné školské kontrolné orgány už nie. Kocúr – sa zaujímal, či niekto vie, aké sú podmienky prijatia, tieto podmienky by sa mali prejsť, znovelizovať, aby aj pani riaditeľka mala jasné pravidlá, podľa ktorých sa bude držať. Týmto sa predíde kontroverziám zo strany rodičov voči nej. Ďalej informoval, že jednorázovo je to  4.000,00 €, ale tam budú aj platy, do roka to nebude malá položka. Ďalej pripomenul, že ak hygiena prižmúri oko, tak to treba robiť tak, lebo čo môže spraviť školská kontrola, keď tam nájde o jedno dieťa na viac, jeho názor je, že pri tichosti tam tie deti môžeme mať, takýto stav nebude prvý raz, už to bolo aj pri starej škôlke, kde boli navyše dve alebo tri deti. Raz je choré jedno dieťa, raz druhé a plný stav tam nie je nikdy. Antalič sa zaujímal aký je teraz stav Gajdošíková informovala, že teraz je 37 detí a odíde 11 detí. Prihlásených je fyzicky 16 detí, kde sú deti do troch rokov, počíta sa to potom ako 19 detí. Kocúr informoval, že 42 detí je fyzicky a keď počítame, tak ich je 45. Starosta informoval, že je názoru, že pre nás by bolo výhodné, keby sme minimálne tri roky dopredu vedeli, koľko detí budeme mať, či by sa nám tú kapacitu oplatilo zvyšovať, investovať do novej triedy. My to teraz spravíme a zajtra budeme mať nízky počet  a budeme bojovať o to, aby sme naplnili kapacitu. Ďalej informoval, že zriaďovateľom škôlky je obec, hygiena môže mať vyjadrenia ku zdravotnému stavu a k vytvoreným podmienkam, krajský školský výbor je tam na to, aby metodicky usmernil učiteľov, v konečnej fáze dôsledky ponesenie obec, my sme plne zodpovedný za to, čo tam budeme mať a je názoru, že naše deti do našej škôlky patria a my musíme vytvoriť podmienky na to, aby do tej materskej školy išli, aj bez ohľadu na to, či tak alebo tak. Nevidí dôvod, aby sme sa kvôli trom deťom hľadali triedu, tieto deti vieme dať do škôlky, lebo dve z nich pravidelne do škôlky nebudú chodiť a ten stav nikdy nebude plný. Starosta ďalej informoval, že sa v kuchyni materskej školy pokazila aj rúra, jej výhrevné teleso, bol by rád, keby sme tam išli pozrieť, máme elektrikárov a čo je poškodené, tak vymeníme. Teraz mu to prišlo, tak, že chceme všetko nové, ale za štyri roky to potrebné nebolo, teraz odrazu poďme kúpiť nový šporák za 300,00 € a pritom výhrevné teleso stojí 15,00 €, musíme sa naučiť byť aj ekonómovia. Následne poprosil pána Kuceja Petra, aby sa tam išiel pozrieť, premerať to a aby sme vedeli, čo tam je chyba. Ing. Černok sa zaujímal, keď to teraz počul, že prečo chodia do škôlky aj deti mimo Vidinej a či aj z tých 16 detí je niekto taký. Gajdošíková informovala, že jedna je z Tomášoviec, nakoľko sa majú sťahovať sem do Vidinej. Ing. Černok informoval, že to vyzerá tak, že Lučenčania si dávajú deti do škôlky sem, lebo je to lacnejšia škôlka. Gajdošíková informovala, že deti, ktoré sú z inokadiaľ, tak prišli na zápis, keď bola voľná kapacita Ing. Černok pripomenul, že je ťažko teraz prijať dve učiteľky na plný úväzok, keď nevieme na aký dlhý čas, preto chcel nejaký výhľad, štúdiu a potom sa vieme zariadiť. Navrhol, že môže dohodnúť stretnutie s riaditeľkou hygieny, aby sa to tam prerokovalo. Gajdošíková vysvetlila, že oni sú skôr sledovaný školskými úradmi ako hygienou, nakoľko je to prísne sledované, sú to normy, tu ide o bezpečnosť a ochranu zdravia detí, lebo ak by sa stal nejaký úraz, tak sa pátra prečo. Kapacita jednej triedy je 18 detí a kontrola neberie, že je chorobnosť, nikdy sa nezisťuje aktuálny stav, ale to, koľko detí je zapísaných. Ing. Rubintová informovala, že predpokladané mzdové náklady na rok budú 20.000,00 € Starosta sa zaujímal, kto určoval kapacitu triedy. Gajdošíková informovala, že to určila hygiena podľa rozlohy tried. Starosta nadviazal na Ing. Černoka, ktorý je ochotný sprostredkovať stretnutie na hygiene a on je ochotný rokovať s nimi o rozšírení kapacity na 20 miest. Gajdošíková vysvetlila, že tým by bol problém vyriešený, neporušovali by sme nič. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či máme nejaké kritériá, podľa ktorých prijímame deti. Gajdošíková vysvetlila, že v zmysle zákona sú deti prijímané. Ing. Kolimárová vysvetlila, že mala na mysli naše kritériá, ako napr. rodičia s trvalým pobytom vo Vidinej. Gajdošíková informovala, že na pedagogickej porade boli prijaté kritériá, aby boli uprednostnení Vidinčania Ing. Kolimárová požiadala, aby tieto kritériá mohli oficiálne vidieť, aby ich mohli prejisť Gajdošíková pripomenula, že je to dosť chúlostivé, nakoľko aj na porade ich na to upozornili, lebo v zmysle školského zákona rodič má právo si vybrať a situáciu komplikujú aj profesionálni rodičia. Ing. Kolimárová informovala, že tých automaticky netreba brať, iba tých, ktorí do práce, prečo profesionálny rodič, ktorý je doma. Toto sa samozrejme netýka detí, ktoré majú už povinnú predškolskú dochádzku Gajdošíková informovala, že už aj toto riešila, lebo detský domov urgoval s tým, že je to antidiskriminačné. Ing. Kolimárová vysvetlila, že tu sa jedná o kapacitné dôvody, lebo ak rodič preukáže, že pracuje, tak to je dôvod prijatia Kocúr informoval, že takýto dokument treba schváliť ako dokument obce, aby bola aj škôlka chránená. Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby spracovala uznesenie. Uznesenie č. 40/2013 zo dňa 11.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE správu o zápise detí do Materskej školy vo Vidinej

II. UKLADÁ riaditeľke MŠ vypracovať vnútornú smernicu prijímania detí Termín: do 08.05.2013

III. UKLADÁ riaditeľke MŠ a obci zariadiť stretnutie s riaditeľkou hygieny o zvýšení kapacity tried. Termín: 17.04.2013

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Kucej Peter, Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková, Kocúr, Báťková, Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

9 Výstavba cintorína – úhradu faktúry

Starosta informoval, že všetci vieme, o čo ide. Ďalej informoval, že zmluvu, ktorú potvrdila Obec Mýtna, sa na obecnom úrade našla, síce nezaprotokolovaná a nepodpísaná predchádzajúcim starostom z našej strany len zo strany Mýtnej. Kocúr informoval, že túto zmluvu už videli Ing. Kolimárová pripomenula, že táto zmluva je neplatná Starosta informoval, že to, čo tvrdil starosta Mýtnej, že to dal starosti je pravdou a pravdou je aj to, že u nás sa to cez protokol nikdy nedostalo a že to u niekoho ostalo. Ďalej vysvetlil, že zmluva je s dátum 06.09.2010, ďalej vysvetlil, že sa informoval, čo s týmto robiť, väčšina ľudí tvrdí, že práce boli urobené a v konečnej fáze budeme musieť za to zaplatiť. Ďalej informoval, že v priebehu budúceho týždňa by chceli ísť na Krajský úrad a riešiť tento problém. Ing. Kolimárová pripomenula, že práce nie sú urobené v súlade s projektom a ako náhle to my oficiálne prevezmeme a zaplatíme, tak nesieme plnú zodpovednosť za to, čo sa tam môže zomlieť, lebo to nebolo spravené tak, ako bola je uvedené v projektovej dokumentácii. Starosta vysvetlil, že on si ten projekt prešiel, ten projekt je na tie kaskády vypracovaný tak ako je, projekt hovorí o nejakom odvodnení, hovorí o podkladoch a všetkom možnom, čo tam nie je. Ďalej je otázkou, keby sme merali, či sú dodržané tie vzdialenosti. Toto je tak zamotaný problém, že nám to vždy visí, niekto v obci niečo objednal, štatutár to objednal, nikde to ale neprešlo. Jenou z možností je obrátiť sa na právnikov, ktorí  nám vypracujú stanovisko a s týmto sa obrátime na Obec Mýtnu. Ing. Černok navrhol, že on by zatiaľ neuvažoval o uhradení faktúry, ale tak ako sme sa doteraz rozprávali, aby niekto na tomto úrade za to zobral zodpovednosť, prečo táto zmluva, ktorá sa našla na parapete, prečo nebola zaprotokolovaná, prečo nie je zaevidovaná v pošte, ktorý zamestnanec má evidenciu pošty v pracovnej náplni. Priklonil sa k návrhu starostu prekonzultovať to s právnikmi. Keď to nešlo cez zastupiteľstvo, tak to je zákazka tej osoby, ktorá to objednala a vymáhajme to od tej osoby, ktorá si to dala spraviť. Ing. Predajnianská upozornila, že tá zmluva je podpísaná len jednou stranou Starosta informoval, že túto zmluvu na obecný úrad niekto priniesol a je otázka, či pracovník, ktorý to mal protokolovať, to aj dostal. Ing. Černok vysvetlil, že on povie, že to nevidel a bodka. Bc. Kuceková sa zaujímala, ako to bolo poslané. Starosta informoval, že z ruky do ruky Ing. Kolimárová navrhla poradiť sa s právnikom, ale nie z JUDr. Gombalom, treba osloviť právnika, nech nám poradí, lebo pre nás je relevantný doklad len súdne rozhodnutie, že ak to chceme tak, aby o tom rozhodol súd, čo všetko nás čaká, keď to bude tlačiť pred sebou a čo všetko nás čaká, keď chceme, aby súd rozhodol hneď. Zaujímala sa ako postupovať, lebo chceme, aby o tom niekto rozhodol, nie tlačiť to stále pred sebou, kde sa nám nabaľujú aj penále. Ďalej pripomenula, že druhá strana sa nám na každom sedení vyhrážala, že to dá na súd, prečo to ešte nedali na súd, lebo obec sa bude riadiť tým, ako rozhodne súd. My nemáme objednávku, my nemáme zmluvu, nemáme nič, len na základe súdneho rozhodnutia môžeme platiť. Antalič pripomenul, že potom tú sumu vymáhať od tej osoby, ktorá tú zmluvu nepodpísala. Starosta informoval, že v prípade, že obec bude musieť zaplatiť, vznikla pre obec škoda a tú bude musieť niekto nahradiť a to len ten, kto ju spôsobil, ale o tom už potom rozhodne súd. Ing. Černok navrhol vrátiť sa k cintorínu, ale od začiatku a nebrali do úvahy tie kaskády a schody, ktoré sú tam. Navrhol, aby sme dali hlavy dokopy, spojili sa možno aj s projektantom, cez našich aktivačných a normálne, rozumne využiť tú plochu na to, na čo má slúžiť, nie na to, aby sa tam postavilo x chodníkov a zabralo sa mnoho hrobných miest. Navrhol, aby sa ten cintorín sfunkčnil a podľa jeho názoru je ten projekt blud a vyhodili sme zaň iba peniaze. Ďalej pripomenul, že aj pán Ing. Greksa sám povedal, že podľa tohto projektu by v Mýtnej nestaval. Ďalej informoval, ale to je možno iba klebeta, pán Greksa sa rozprával s bratislavskou firmou, ktorá skupuje takého pohľadávky a to je vraj na 80 % vyhraté, ak Vidiná nezaplatí, tak to oni vysúdia s úrokom, lenže prešli 2 mesiace a nič tam neodniesol. Starosta vysvetlil, že on od tej spolupráce odskočil. Ing. Kolimárová navrhla zavolať statika, ktorý sa vyjadrí, čo treba dorobiť, aby to spĺňalo podmienky projektu a zároveň osloviť aj stavebný úrad, ktorý sa taktiež vyjadrí. Kocúr doplnil, že je potrebné riešiť aj chodník pomedzi súčasné hroby v starej časti cintorína, lebo vlani bola Pamiatka zosnulých daždivá a ľudia tam padali, nedalo sa tam vyjsť, je to neúnosný stav a koľko krát sa o tom rozprávalo a nerobí sa nič. Podľa jeho názoru to nie je taký problém osadiť tam obrubníky a dať tam zámkovú dlažbu, urobiť tam zároveň aj schody. Starosta informoval, že keď prídu odborníci, tak zároveň nám môžu aj tento chodník posúdiť. Ing. Predajnianská upozornila na hrob pána Dóžu, ktorý je stále odkrytý a zem sa tam zosúva. Uznesenie č. 41/2013 zo dňa 11.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ obci osloviť renomovaného právnika na riešenie uvedeného sporu medzi obcou Vidiná a Mýtna s.r.o. Termín: ihneď

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Kucej Peter,  Bc. Kuceková, Kocúr, Báťková, Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Ing. Predajnianská    Uznesenie č. 42/2013 zo dňa 11.04.2013 II. UKLADÁ obci vypracovať návrh na riešenie chodníkov v obecných cintorínoch Termín: 15.05.2013

ZA –  Antalič, Ing. Černok, Kucej Peter, Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková, Kocúr, Báťková, Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

10 Náhrada dovolenky zastupujúcej starostky

Starosta – informoval, že zastupujúca starostka vykonávala túto funkciu od 17.08.2012 do 19.03.2013, pričom jej vznikol v roku 2012 nárok na dovolenku vo výške 10 dní a v roku 2013 vo výške 6 dní. Za toto obdobie si nevyčerpala ani jeden deň dovolenky a dokopy jej zostalo nevyčerpaných 16 dní dovolenky, tieto požiadala preplatiť. Ďalej vysvetlil, že z mesačného priemerného platu, ktorý mala 797,00 Eur jej vychádza za jeden deň nevyčerpanej dovolenky 37,95 Eur a náhrada za 16 dní nevyčerpanej dovolenky je 607,20 Eur. Ďalej informoval, že obecná rada odporučila v zmysle zákona túto dovolenku Ing. Predajnianskej uhradiť.

Uznesenie č. 43/2013 zo dňa 11.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE v súlade s § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vyplatenie náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku Ing. Martine Predajnianskej, bývalej poverenej zástupkyne starostu obce

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Kucej Peter,  Kocúr, Báťková, Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková    Starosta informoval o hlavnej kontrolórke obce, ktorej vznikol nárok na úpravu platu na základe oznámenia Štatistického úradu, jej sa upravuje plat s tým, že priemerná mzda pracovníka v národnom hospodárstve je 805,00 Euro a na základe toho sa upravuje plat kontrolórke obce, ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu 5 hodín týždenne, to znamená, jej prislúcha odmena vo výške 155,00 Euro.

 

11 Kanalizácia obce – úlohy z kontrolného dňa

Starosta informoval, že týmto zápisom z kontrolného dňa sa zaoberala aj obecná rada. V prvom rade treba povedať, že tieto požiadavky realizátora – zhotoviteľa stavby, kde nás v úlohe z kontrolného dňa žiadajú, starosta prečítal zápis z kontrolného dňa, že na zberači D-3-2 od šachty č. 7 po č. 14 zhruba 260 m bude trasa vedená v chodníku v mieste jestvujúcej dažďovej kanalizácie, ktorú bude nutné preložiť. Žiadame obec, aby na svojom zastupiteľstve uvedený problém riešila a to najmä financovanie  tak ako na zberači D 3 od šachty Š 42 po Š50. Ďalej vysvetlil, že sa jedná o Zvolenskú ulicu o dolnú časť, prakticky od Riečnej ulice po križovatku ulíc 9. mája a Zvolenská. V tomto úseku hrozí, že kanalizácia, ktorá tam v súčasnej dobe je, bude vytrhaná a miesto nej sa má urobiť len splašková kanalizácia a dažďová kanalizácia tam nebude. Ďalej vysvetlil, že tu hrozí, že keď to začnú brať preč, tak títo ľudia sa môžu vysťahovať, lebo nebudú mať kde spúšťať ani len dažďovú vodu. Na to, aby sa to mohlo urobiť je potrebné, aby obec na túto vlastnú dažďovú kanalizáciu zabezpečila zdroje. Na obecnej rade boli toho názoru, aby sme na budúci týždeň, keď bude kontrolný deň, tento problém otvorili s tým, aby si páni, keď je to takto urobené, aby oni riešili problém, aby nešli s kanalizáciou v chodníku, tak ako je naprojektovaná, ale išli vedľa cesty a nech hľadajú riešenie oni. Starosta informoval o probléme na ulici Hviezdoslavovej v radovej výstavbe, kde tiež nevychádzali spády, aj dnes tam boli merať a pravdepodobne dôjde k zmene trasy a pôjde to po ulici Hviezdoslavovej a rodinné domy sa napoja do ulice, nebude treba ísť na ich súkromné pozemky. Starosta informoval o tom, že zhotoviteľ žiada od nás, aby sme doplatili čiastku 8 930,00 Eur za chodník, ktorý sme niekedy schvaľovali, kde bolo naplánovaných 100 metrov, za to nám vyfakturovali 11.987,00 Eur a ešte dorobili 74 metrov a za treba zaplatiť tých 8.930,00 Eur. Obecná rada bola názoru, aby sme ich požiadali, že im to zaplatíme, ale na splátky po dobu 5 rokov. Starosta informoval o ďalšom probléme, ktorý vzniká a to je problém na Exnárovej ulici. Na tejto ulici rodinné domy od križovatky od duba, kde je prvý dom  pána Melicherčíka po dom pána Černoka, tak tu nevychádza kanalizácia, jedine, ak budú mať urobené prečerpávacie stanice. O týchto veciach s týmito ľuďmi nikto nehovoril, postavili ich pred hotovú vec a samozrejme ani jeden z nich s tým nesúhlasí. Niekedy tam poza ich záhrady bola urobená kanalizácia a navrhli, aby teraz bola splašková a napojila sa na túto. Podmienka je, že by muselo byť zriadené vecné bremeno, všetkých 5 rodín požiadalo o takéto riešenie a súhlasilo s takýmto riešením. Zhotoviteľ prišiel s tým, že musí tam byť ďalšie potrubie, lebo v súčasnom potrubí nemôže byť aj dažďová a aj splašková kanalizácia, musí to byť rozdelené. Ďalej informoval, že cirkev, ktorá tam vlastní tiež pozemok cez ktorý je potrebné ísť, dala súhlas na vecné bremeno, v pondelok bolo stretnutie s tými ľuďmi a bol tam prítomný aj Ing. Šalát. Tu dospeli k záveru, že všetci dali súhlas so zriadením vecného bremena až na pána Peržela, ktorý sa musí poradiť, v prípade, že nedá súhlas na vecné bremeno, tak sa obíde a potom bude musieť znášať prečerpávaciu stanicu. Starosta ďalej informoval, že Vidiná nemá projektovú dokumentáciu na ulici A. V. Suvorova, na časť ulice Exnárova, na časť ulice Zelenej a sporná je aj projektová dokumentácia na dolnej časti Zvolenskej ulice, to je ten úsek, o ktorom hovoril. Tieto ulice, ak by sa chceli robiť, tak obec musí požiadať o ďalšiu etapu. Ďalej informoval, že na kontrolnom toto budú riešiť, má prísť aj riaditeľ vodární, že ako chcú riešiť týchto občanov, keď niektorí kanalizáciu budú mať a druhí nie. Týmto sa zoberala aj obecná rada, vychádza len jeden možný variant riešenia a to, stretnúť sa s projektantmi a žalovať projektanta, ktorý za to zobral peniaze. Ďalej informoval, že zhotoviteľ bude robiť všetko preto, aby do konca roka skolaudovali celú akciu, to znamená spustiť do prevádzky aj čističku odpadových vôd, resp. napojenie na čističku. Dnes dostal výzvy na čističky odpadových vôd, niekedy v máji bude šanca sa o to uchádzať. Ďalej informoval, že sa dostane do problémov a už je nehoráznosť to, že tu niekto spustil projekt, ktorý je len na 60 %, teraz tlačíme splašky do kopca a na rovnej ceste neurobíme projekt. Ing. Kolimárová navrhla, aby sa oslovil projektant, ktorý sa vyjadrí k týmto nedostatkom. Starosta pripomenul, že teraz bude na kontrolnom dni prítomný, tak mu dá prevziať list. Antalič navrhol, aby pôvodnú kanalizáciu nechali, aby ju nevytrhali. Kocúr doplnil, že čo sa týka chodníka, tam sme prijali uznesenie, kde sme s tým súhlasili, tam sa s tým už nebude dať veľmi pohnúť, tam je tá klauzula, že potom podľa skutočných metrov, preto navrhla obecná rada splátky na 5 rokov. Ďalej, čo sa týka tejto prekládky, tak obec nie je vinná za to, že to tam nie je zakreslená kanalizácia a keď tam bola, tak ju mali nájsť, ďalej navrhol, že môžu ísť aj v chodníku, keď dajú kanalizáciu naspäť ako bola, v opačnom prípade nech idú v ceste. V skutočnosti tam tá dažďová kanalizácia je, len nie je zakreslená, však tu je už 30 rokov. Ing. Kolimárová pripomenula, že pred stavbou boli povinní zamerať skutkový stav existujúcich vedení, vedenie bolo tam, tak o tom museli vedieť, mali ísť v ceste a to, že sa ich náklady zvýšia, tak radšej rozkopú naše chodníky, pri tom šetria a tie peniaze im ostanú. Tam kde sa nedá ísť, tak nech idú v ceste a dajú ju potom do pôvodného stavu. Ďalej informovala, že kanalizáciu, ktorú budujú, bude ich majetkom a ako môže obec investovať do cudzieho majetku. Starosta upozornil, že ak by sme to aj chceli robiť, tak každá tá čiastka, už pri prvej sme ustúpili, tak teraz pri 260 metroch je potrebné robiť verejné obstarávanie, nikde nie je povedané, že to budú robiť oni. Ing. Predajnianská pripomenula, že sa tu hovorilo, že od dažďovej kanalizácie existuje projekt a bolo na to aj stavebné povolenie, je to legálna stavba, preto navrhla vyžiadať od spomínanej firmy Hydroeko materiály, projekt a pod. Ing. Kolimárová informovala, že ona túto firmu už oslovila a v archíve to už nemajú, ale vlastník, teda vodárenská spoločnosť to majú. Navrhla, aby obec oficiálne požiadala vodárenskú spoločnosť pána Solkového o vyjadrenie k existencii tohto vedenia. Starosta informoval, že možno aj keď my budeme hľadať, tak ten projekt nájdeme tu, ďalej súhlasil s oslovením vodárenskej spoločnosti a projektanta. Uznesenie č. 44/2013 zo dňa 11.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ obci riešiť, aby realizátor stavby kanalizácie od kanalizačného zberača D 3-2  šachty Š7 po šachtu Š14 cca 260 m súbežne s existujúcim kanalizačným potrubím riešil kanalizáciu  v ceste.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Kucej Peter,  Bc. Kuceková, Kocúr, Báťková, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0    Uznesenie č. 45/2013 zo dňa 11.04.2013 II. UKLADÁ obci vyžiadať technickú dokumentáciu od dažďovej kanalizácie od vodární Termín: ihneď Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Kucej Peter,  Bc. Kuceková, Kocúr, Báťková, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0    Uznesenie č. 46/2013 zo dňa 11.04.2013 III. SÚHLASÍ s úhradou sumy 8 930,43 € formou splátkového kalendára na obdobie 5 rokov rovnomernými splátkami Hlasovanie: ZA –  Ing. Černok, Kucej Peter,  Bc. Kuceková, Kocúr, Báťková, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská PROTI –   Antalič ZDRŽAL SA –  0     

12 Správa finančnej kontroly

Starosta – vysvetlil, že z tejto kontroly obci vyplývajú určité úlohy a to urobiť opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré tu finančná kontrola zistila. Finančná kontrola konštatuje, že boli porušené niektoré záležitosti, tieto boli rozdelené na vážne, menej vážne a ešte menej vážne. Väčšina chýb vyplývala z nedostatočnej evidencie resp. chyby účtovania, v správe je konštatované, že celkovo našej obci bolo identifikovaných 13 nedostatkov, z toho 7 nedostatkov s vysokou závažnosťou, 2 nedostatky so strednou závažnosťou a 4 nedostatky s nízkou závažnosťou. Na základe tohto boli vypracované opatrenia, ktoré im boli zaslané. O týchto opatreniach budú poučení pracovníci obce. Kontrolná skupina bude zasadať a budú určovať, aký postih obec dostane. Následne predstavil zistené nedostatky a to, zohľadniť odporúčania uvedené v správe z vládneho auditu prijatím opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie  príčin vzniku, písomne ich oznámiť auditujúcemu orgánu alebo dôvody, pre ktoré neboli tieto odporúčania zohľadnené, zodpovedný starosta obce. Ďalej prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ku ktorým nie sú v správe z vládneho auditu uvedené odporúčania a písomne ich oznámiť auditujúcemu orgánu, zodpovedný starosta, termín do 03.04.2013, toto im bolo dané na vedomie. Predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a odstránením príčin  ich vzniku a o zohľadnení odporúčaní, tu je termín 12.04.2013, toto im bolo zaslané. Obec Vidiná prijala 6 opatrení, ktoré sú v plnení. Toto bude so všetkými pracovníkmi hovorené a všetci pracovníci obce dostanú týchto 6 úloh, ako použitie každej dotácie musí byť doložené dokladmi preukazujúce použitie a v prípade nevyčerpania dotácie nepoužité finančné prostriedky musia byť vrátené na účet poskytovateľa v stanovenom termíne, zodpovedný ekonóm obce. Ďalej pri použití finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu musia byť podmienky stanovené v zmluvách, prídelových lístkoch a podobne a súčasne musia byť dodržané termíny vyúčtovania, zodpovedný ekonóm obce a úloha trvalá. Ďalej pri zakúpení dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku, drobného hmotného majetku a drobného nehmotného majetku musí byť tento majetok zaevidovaný do majetku obce, zodpovedný ekonóm obce a úloha trvalá. Každý účtovný prípad musí byť doložený účtovnými dokladmi a účtovníctvo sa musí viesť správne, preukázateľne a zrozumiteľne, zodpovedný starosta obce a zamestnanci obce. Ďalej dohody o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru musia byť uzatvárané v súlade so zákonníkom práce, zodpovedný ekonóm obce. Posledné opatrenie, proces predbežnej finančnej kontroly nesmie byť vykonávaný len formálne, zodpovedné osoby musia dbať o to, aby každá pripravovaná finančná operácia bola v súlade so schváleným rozpočtom a osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami vydaným na základe osobitných predpisov alebo s internými, zodpovedný starosta obce a zamestnanci obce. Na záver starosta vysvetlil, že máme problémy a treba ich naprávať, bolo zistené, že pracovníci materskej školy, nemajú podpísanú hmotnú zodpovednosť, že pracovníci, ktorí narábajú s finančnými prostriedkami nemajú podpísanú hmotnú zodpovednosť. Nedostatky boli zistené aj pri inventarizácii, kde je kopa problémov, ako napr. v materskej škole máme evidované tri pokladne, pritom zriaďovateľom materskej školy je obec a materská škola by mala odvádzať finančné prostriedky do pokladne obce. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či boli tieto opatrenia prerokované s pracovníkmi Starosta informoval, že budú prerokované v pondelok Ing. Kolimárová sa zaujímala, že finančné prostriedky, ktoré treba vrátiť, čo teraz. Starosta informoval, že zatiaľ nemáme výzvu a musíme čakať na rozhodnutie. Ing. Kolimárová informovala, že nedostatky boli vyčíslené v celkovej výške vyše 11.000,00 €, kde 1.200,00 € budeme vracať. Uznesenie č. 47/2013 zo dňa 11.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE a) Správu z vládneho auditu č. 15/FZ-NZ/03-1/2013, PV 13100019-N-03 b) Správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a odstránení príčin ich vzniku

 

13 Rôzne

Starosta – informoval, že minulý týždeň bolo stretnutie s predstaviteľmi družobnej obce Egyházasdengeleg, ktorí prišli s tým, že 27.04.2013 sa uskutoční spoločné stretnutie oboch zastupiteľstiev pri príležitosti 10 rokov od podpísania zmluvy. Našou úlohou je im odovzdať náš návrh akcií, ktoré chceme v priebehu tohto roka robiť, z ich strany nám ich akcie predstavili. Ďalej informoval, že oslovil aj Matičiarov, dôchodcov a bolo by dobré aj Komisia kultúry, aby dala nejaký návrh. Teraz bude súťaž vo varení guľášu. Ďalej informoval, že maďarská strana si to predstavuje tak, že by mali prísť poslanci súčasní, ale aj tí, ktorí v priebehu boli pri zrode podpísania tejto zmluvy, osobne pozvali aj bývalého riaditeľa domu Matice slovenskej pána Kubinca. Ďalej informoval, že mal zmiešaný pocit, keď prišli na takéto stretnutie a my máme 9 poslancov a oni majú 5 a na podpísaní zmluvy sme sedeli traja z Vidinej a piati od nich, preto by bol nesmierne rád, keby si poslanci našli čas a aby sme tam išli. Ďalej informoval, že letný tábor, ktorý sa tradične robí, tento rok to vyhovorili, lebo sú názoru a navrhli im, aby sa naše deti radšej stretávali častejšie. Kocúr poprosil poslancov, aby si našli čas, lebo dalo im to veľa energie, pripraviť toto stretnutie a je to neúcta, keď my prídeme neuznášaniaschopní. Ďalej vysvetlil dôvody nadviazania spolupráce, u nich sa otvorila slovenská škola a chceli nadviazať spoluprácu so slovenskou stranou, aby ich deti, ktoré sa učia slovenský jazyk sa mohli rozprávať so Slovákmi. Spolupráca pretrváva už 10 rokov, robia sa spoločné akcie a ten letný tábor bol posledné roky biedny, tak sa vzájomne dohodli, že to nebudú robiť. Ďalej informoval, že oni robia pre deti rôzne akcie, tak sme aj my rozmýšľali, že pripravíme nejakú akciu. Báťková navrhla spoluprácu s našou škôlkou a s deťmi, ktoré navštevujú športový krúžok, hrajú futbal, tak pripraviť spoločensko-športový deň. Starosta navrhol toto zapracovať do nášho plánu činnosti na tento rok, aby im to vedel zaslať. Následne poprosil o spresnenie počtu účastníkov, aby bolo možné objednať autobus a určil termín na  pondelok ráno do 08.00 hod.

Starosta informoval, že nás prišli navštíviť ľudia z obce Poniky a požiadali nás o spoluprácu s klubom dôchodcom, akcia sa má uskutočniť 19.05.2013, ale s tým, že chcú vidieť našu dedinu a pred pamätníkom povstania chcú položiť kvety.

Starosta informoval o probléme na Šmeralovej ulici, zaoberala sa tým aj obecná rada, projekty na túto ulicu sú, existuje aj rozpočet, len to treba zrealizovať, majetok je náš, projekt bol vypracovaný v júni 2007. Od 01. apríla tohto roku platí zákon na katastri, kde vyňatie z pôdneho fondu stojí každý meter 2,00 €, čiže zmena na cestu bude obec stáť zhruba 1 900,00 €, pozemky sú vysporiadané. Ing. Černok pripomenul, že toto nevedeli ešte na poslednej Ekonomickej komisii. Ing. Predajnianská vysvetlila, že na toto bolo upozornené pri schvaľovaní rozpočtu. Kocúr informoval, že na to sa pýtal aj on a bolo mu povedané, že pozemky sú vysporiadané. Starosta informoval, že dnes na túto ulicu prišiel aj dotaz, nerobí problém, aby sme to neurobili, máme projekt, treba spraviť na to stavebné povolenie a nájsť dodávateľa. Ďalej upozornil, že podobný problém bude aj na ulici 9. mája. Ing. Kolimárová navrhla aktualizovať projektovú dokumentáciu, s tým, že sa aktualizuje aj rozpočet na eurá. Keď sa schvália finančné prostriedky na túto akciu, tak sa urobí výberové konanie. Uznesenie č. 48/2013 zo dňa 11.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ obci zabezpečiť aktualizáciu projektovej dokumentácie, rozpočtu a stavebné povolenie k dobudovaniu Šmeralovej ulice.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Kucej Peter,  Bc. Kuceková, Kocúr, Báťková, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0    Starosta informoval, že na dome smútku odišla elektrika, niekto pri oprave vodovodu poškodil elektrický kábel, včera nám hrozilo, že budeme musieť použiť centrálu, elektrikári to opravovali, ale to vydržalo tak hodinu. Teraz musíme čakať na výsledok, lebo oni to berú ako prípojku a už nie ako hlavné vedenie, za túto opravu budeme musieť zaplatiť.

Starosta informoval, že z rozhodnutia inventarizačnej komisie je potrebné obnoviť poistné zmluvy, v súvislosti s tým došlo v materskej škole ku krádeži a poistné zmluvy boli uzavreté niekedy začiatkom roku 2002 a 2005, tieto zmluvy neboli aktualizované. Pripravuje sa nová poistná zmluva doplnená o všetok majetok, ktorý obec má. Ďalej informoval, že podmienkou poistenia majetku je zabezpečiť objekt, jediný objekt, ktorý obec nemá zabezpečený je budova materskej školy. Na základe tohto to musíme dať urobiť, boli oslovené dve firmy. Starosta informoval, že tu bola firma, ktorá urobila kontrolu kvality rozhlasov a signalizačných zariadení. Kocúr navrhol ohľadne poistenia osloviť aj ďalšie poisťovne a vysúťažiť tú najvýhodnejšiu.  Ing. Kolimárová sa zaujímala, koľko sme platili za poistenie ročne. Starosta informoval, že tieto poistky sú ešte v korunách.

Uznesenie č. 49/2013 zo dňa 11.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ obci poistenie majetku – zabezpečiť výberové konanie poisťovne Termín:15.05.2013

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Kucej Peter,  Bc. Kuceková, Kocúr, Báťková, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0    Uznesenie č. 50/2013 zo dňa 11.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ obci vybudovať zabezpečovacie zariadenie v objekte Materskej školy na základe vykonaného verejného obstarávania. Termín: 15.05.2013 Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Kucej Peter,  Bc. Kuceková, Kocúr, Báťková, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0    Starosta informoval, že u nás bola firma, ktorá sa zaoberá rozhlasmi. Konštatovali, že náš rozhlas je v katastrofálnom stave, amplióny kričia proti sebe, nemajú krytie. Sú ochotní nám to dať do poriadku, teraz čakáme na cenovú ponuku a urobíme výberové konanie. Ďalej informoval, že máme rozpracované ponuky ohľadne auditu, čakáme na vyjadrenie firiem, či sú ochotné to urobiť. Ďalej informoval, že boli vyhlásené výzvy z Envirofondu, momentálne je aktuálna výzva na dobudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd, dnes hovoril s realizátorom stavby, musíme sa na kontrolnom dni dohodnúť ako podáme túto výzvu. Druhá výzva je na  protipovodňové práce a na bioodpad, je možnosť získať na každú výzvu 10.000,00 €, ale s tým, že 3.000,00 € investuje obec na do prípravy projektov. Nám sa ohlásila firma z Košíc, ktorá nám ponúkla spoluprácu, ale potrebujú stanovisko obecného zastupiteľstva, ďalej vysvetlil, že by nám tie výzvy pomohli, na konci ulici 9. mája je potrebné urobiť zberač, na Exnárovej ulici sa prepadávajú kanály. Ďalej vysvetlil, že čo sa týka odpadového hospodárstva, tak je možnosť získať finančné prostriedky, pri materskej škole je skládka bioodpadu a ak by sme zakúpili nejaký drtič, tak to vieme odtiaľ spratať a využívať ho aj v budúcnosti. Ing. Kolimárová navrhla, aby táto firma zaslala ponuku, čo chcú robiť, čo chcú implementovať, či budú robiť aj verejné obstarávanie a čo za to budú chcieť a ďalej sa zaujímala, ako to bude s financovaním I. etapy kanalizácie. Starosta informoval, že obec postúpila práva a povinnosti zmluvou vodárenskej spoločnosti, takže oni budú musieť zabezpečiť financovanie. Starosta pripomenul, že je potrebné určiť plat hlavnej kontrolórky

Uznesenie č. 51/2013 zo dňa 11.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. URČUJE v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. VII./2007 zo dňa 21.06.2007, ktorým obecné zastupiteľstvo určilo rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce v rozsahu 5 hodín týždenne, t.j. 12,50 % pracovný úväzok, mesačný plat hlavného kontrolóra obce v roku 2013 vo výške 155,00 Eur

        

Ing. Kolimárová informovala, že jej bola odovzdaná správa ústrednej inventarizačnej komisie a zaujímala, či bude táto správa odovzdaná aj do zastupiteľstva, kde sa bude schvaľovať aj vyradenie majetku. Ďalej sa zaujímala, či budú prijaté aj opatrenia. Starosta informoval, že táto správa bude prerokovaná v zastupiteľstve a budú prijaté opatrenia, nakoľko sú veľké rozdiely a môže sa stať, že audit bude prijatý s výhradou. Ing. Kolimárová požiadala, aby do najbližšieho zastupiteľstva bol vypracovaný návrh opatrení. Ďalej sa zaujímala, kedy obec príjme opatrenia k záverom hlavného kontrolóra za rok 2012, nakoľko v roku 2012 boli vykonané kontroly, kde bol daný návrh opatrení a chcela by, aby boli prijaté opatrenia zo strany obce, aby sa nedostatky neopakovali. Ďalej sa zaujímala, kedy sa prehodnotí pracovná doba na úrade, požiadala o návrh na rozloženie úradných a neúradných hodín.

 

14 Interpelácia

Ing. Černok sa zaujímal, koľko má obec Vidiná aktivačných zamestnancov Kropáč vysvetlil, že deväť. Ing. Černok navrhol, či by nebolo možné tento počet navýšiť a skúsiť to cez Úrad práce. Kropáč informoval, že tu máme tých, ktorí prejavili záujem. Ing. Černok ďalej poukázal na zlý stav kanalizačných roštov na Exnárovej ulici. Ing. Kolimárova navrhla, že keď tadiaľ chodia, nech to dajú do poriadku, v opačnom prípade im zakážeme tadiaľ chodiť a ďalej sa zaujímala, či sú urobené fotky ohľadne zničených chodníkov. Kropáč informoval, že v zime nerobil fotky, chodníky boli pod snehom. Ing. Kolimárová upozornila, že musíme mať písomnosti pri domáhaní svojich práv Kocúr informoval, že treba urobiť dokumentáciu, nakoľko počul, že obec nebude prizvaná ku kolaudácii. Starosta informoval, že toto počuje prvý krát, ako je to možné, keď robia na našom majetku. Ing. Predajnianská navrhla, keďže na budúci týždeň je kontrolný deň, aby všetky tieto veci tam boli prezentované, v zápise podchytené. Ďalej sa zaujímala, či spomínané výzvy sa týkajú aj revitalizácie ciest po záplavách. Ďalej sa zaujímala, ako prebieha prieskum ohľadne kompostovania. Koristeková informovala, že v súčasnosti máme 115 čestných prehlásení, že obyvatelia kompostujú.

15 Diskusia

Palík – konštatoval, že sa cíti, že nemá žiadne práva, ale len povinnosti. On keď si nebude plniť povinnosti, tak bude sankcionovaný. Rovnako tak sa musia správať aj funkcionári obce. Ďalej upozornil, že tam kde býva, tak koncom septembra minulého roka si sused osadil okná bez jeho vedomia. Hneď požiadal obecný úrad o pomoc, prišla zástupkyňa aj s pracovníkom obecného úradu. Ing. Predajniaská vysvetlila, že boli tam na šetrení. Ing. Kolimárová sa zaujímala, aká odpoveď išla sťažovateľovi. Palík informoval, že nedostal žiadnu odpoveď Ing. Kolimárová navrhla, aby sa pán Palík dostavil na obecný úrad za pánom starostom, ktorý je povinný spísať zápis a tento postúpiť stavebnému úradu. Palík ďalej informoval, že už dávno upozorňoval na nefungujúci rozhlas a nič sa nerobí. Kropáč vysvetlil, že zakúpil baterky a rozhlasy sa opravovali. Starosta informoval, že rozhlas je zle riešený, teraz ho musia celý opravovať a treba prísť povedať, keď nefunguje a pracovníci sú na to, aby to riešili. Teraz pozeral faktúru, kde z Dobroče nám fakturovali za plošinu cestu a z Lučenca je predsa bližšie objednať plošinu. Ďalej sa musíme prispôsobiť elektrikárovi, kedy má čas. Poprosil firmu z Lučenca, aby mu spravili cenovú ponuku. Ing. Predajnianská pripomenula, že na opravu svetiel a rozhlasu bolo upozorňované už pri stanovení rozpočtu, kde bolo navrhnuté, aby sa urobilo všetko naraz.

 

16 Návrh na uznesenie

Ing. Predajnianská predstavila znenie uznesení.

17 Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa Bc. Kuceková    

   Vo Vidinej, dňa 09.05.2013 Želmíra Báťková     

                                                                                       Jozef Kucej                                                                                      starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 11. 4. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť