Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 11.5.2010

pozvánka

P O Z V Á N K A

na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 11.05.2010 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej.

Program:

1) Otvorenie

2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice

3) Zámenná zmluva VAMARK s.r.o. – Obec Vidiná a darovacia zmluva – Ján Matuška

4) Záver

Vladimír Ragač starosta obce

Všetky materiály sú k dispozícii na www.vidina.sk a osobne na obecnom úrade vo Vidinej.


uznesenia

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 11.05.2010

K bodu 1. Otvorenie

Uznesenie č. 23/2010 zo dňa 11.05.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

a) program obecného zastupiteľstva

Vo Vidinej dňa : 11.05.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 24/2010 zo dňa 11.05.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Želmíra Kolimárová, Milan Šulek, Bc. Drahomíra Kuceková

II. BERIE NA VEDOMIE

Overovateľov zápisnice: Ing. Mária Legíňová, Ing. Milan Černok

Vo Vidinej dňa : 11.05.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 3. Zámenná zmluva VAMARK s.r.o. – Obec Vidiná a darovacia zmluva – Ján Matuška

Uznesenie č. 25/2010 zo dňa 11.05.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. PREROKOVALO

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce Vidiná, a to:a) pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec – pozemok pri začiatku Zelenej ulice – zapísaný na LV č. 5991 parcela registra „C“ KN č. 933/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2,b) pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec – pozemok pri začiatku Zelenej ulice – zapísaný na LV č. 5991 parcela registra „C“ KN č. 946/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2.

II. RUŠÍ

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 15/2010 zo dňa 25.03.2010

III. SCHVAĽUJE

1. zámenu nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedených Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec vo výlučnom vlastníctve Obce Vidiná, IČO 00649031, Vidiná, Športová 255/1, vedených na LV č. 5991, a to:

a) pozemku pri začiatku Zelenej ulice – parcela registra „C“ KN č. 933/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2,

b) pozemku pri začiatku Zelenej ulice – parcela registra „C“ KN č. 946/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2,za nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedených Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec vo výlučnom vlastníctve VAMARK, s.r.o., IČO 36637203, Vidiná, Čsl. Armády 239/2, vedených na LV č. 1875, a to:

a) pozemku pri začiatku Zelenej ulice – parcela registra „C“ KN č. 283/2 – záhrady o výmere 17 m2,

b) pozemku pri začiatku Zelenej ulice – parcela registra „C“ KN č. 288/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2,

za hodnotu 1,66 Eur za 1 m2

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, nakoľko nadobudnutie pozemkov nachádzajúcich sa pod miestnou komunikáciou – Zelená ulica – prispeje významným spôsobom k rozvoju obce Vidiná.

2. nadobudnutie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedenej Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec v podielovom spoluvlastníctve Ján Matúška, rod. Matúška, nar. 08.03.1975, trvale bytom Lučenec – Malá Ves, Sadová 85/2, vedenej na LV č. 6143, a to:

- pozemku na futbalovom ihrisku – parcela registra „E“ KN č. 481/2 – trvalé trávne porasty o výmere 281 m2, vedených v 1/4, t.j. 70 m2,

darovaním do vlastníctva Obce Vidiná, IČO 00649031, Vidiná, Športová 255/1 za hodnotu 1,66 Eur za 1 m2.

Vo Vidinej dňa : 11.05.2010

Vladimír Ragač starosta obce

Zostavovatelia uznesenia:

Ing. Martina Kamenská Ing. Milan ŠulekIng. Štefan Kocúr


dochádzka

Dochádzka poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

PRÍTOMNÍ:

Ing. Mária Veliká

Ing. Želmíra Kolimárová

Ing. Martina Predajnianská

Ing. Milan Černok

Bc. Drahomíra Kuceková

Ing. Mária Legíňová

Milan Šulek

OSPRAVEDLNENÍ:

Mgr. Martina Kamenská

Štefan Kocúr

NEOSPRAVEDLNENÍ:

-


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c az mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 11.05.2010

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Štefan Kocúr, Mgr. Martina Kamenská

Neospravedlnení: 0

Návrhová komisia: Ing. Želmíra Kolimárová, Milan Šulek, Bc. Drahomíra Kuceková

Overovatelia zápisnice: Ing. Mária Legíňová, Ing. Milan Černok

Program: 1) Otvorenie2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice3) Zámenná zmluva VAMARK s.r.o. – Obec Vidiná a darovacia zmluva – Ján Matuška4) Záver

1. Otvorenie

Starosta privítal prítomných na zasadnutí. Informoval o dôvode konania mimoriadneho zasadnutia, nakoľko na predchádzajúcom zastupiteľstve bola schválená zámenná zmluva s Jánom Matuškom a toto uznesenie na katastri neprešlo, preto je potrebné zmeniť znenie uznesenia. Skonštatoval, že z poslancov je prítomných 6, Ing. Predajnianská bude meškať, to znamená že Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Starosta predstavil program zastupiteľstva, tento program je súčasťou zápisnice. Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky.

Hlasovanie za program:

ZA - Ing. Černok, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. Veliká, Bc. Kuceková, PROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 23/2010.

2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie Ing. Želmíra Kolimárová, Milan Šulek, Bc. Drahomíra Kuceková.

Hlasovanie Voľba návrhovej komisie:

ZA - Ing. Černok, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. Veliká, Bc. Kuceková, PROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 24/2010.

Ako overovateľov zápisnice určil starosta Ing. Máriu Legíňovú, Ing. Milana Černoka.

3) Zámenná zmluva VAMARK s.r.o. – Obec Vidiná a darovacia zmluva – Ján Matuška

Starosta predstavil návrh zmeny uznesenia a návrh zámennej zmluvy, ktorý bol poslancom doručený v predstihu a je aj súčasťou zápisnice. Pripomenul, že uznesenie schválené na minulom zastupiteľstve na katastrálnom úrade neprešlo. Podľa nového zákona o nakladaní s majetkom to musí spĺňať určité náležitosti, táto zámena je dosť zložitá, nakoľko tu figurujú aj Ján Matuška a firma Vamark s. r. o., preto bolo potrebné návrh uznesenia prerobiť. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či bod č. 3 je znenie také ako má byť. Starosta informoval, že to je znenie nového návrhu uznesenia. Tento návrh bol poslaný aj katastru, ktorý ho odobril. Ing. Rubintová informovala, že v problém bol ten, že v zámennej zmluve figuroval Vamark – Obec, ale okrem toho aj Ján Matuška. Ján Matuška nemá figurovať v zámennej zmluve, ale má byť s ním spravená darovacia zmluva, aby bola zachovaná výmera pozemkov. Ján Matuška daruje pozemok na futbalovom ihrisku obci Vidiná za výmenu za pozemok na Zelenej ulici. Zdôraznila, že na Zelenej ulici má obec väčšiu výmeru ako Vamark a aby to bolo m2 dorovnané, tak ten zvyšok obci Ján Matuška daruje. Následne starosta prečítal návrh na uznesenie. V priebehu rozpravy sa dostavila aj Ing. Predajnianská. Starosta sa zaujímal o pripomienky prítomných. Nikto nemal pripomienky.

Hlasovanie:

ZA - Ing. Černok, Ing. Legíňová, Šulek, Ing. Kolimárová Ing. Veliká, PROTI - 0ZDRŽAL SA - Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská

Bolo prijaté uznesenie č. 25/2010.

4) Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom zasadnutí. Ing. Kolimárová sa zaujímala ako to vyzerá so spoločnosťou Mepos. Starosta informoval, že nič nie je uzavreté, postupujeme podľa starých vecí. Nimi poslaný návrh zmluvy sa bude riešiť na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Starosta oboznámil prítomných o schválení dotácie na I. etapu kanalizácie. Začne prebiehať výberové konanie na dodávateľa stavby. Následne na to poslanec Ing. Černok oznámil, že zajtrajším dňom sa bude riešiť dotácia na multifunkčné ihrisko, čo mu dával veľkú nádej a uistil poslancov a prítomných, že táto dotácia bude schválená.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Legíňová podpísané dňa:............................. podpis .................................

Ing. Černok podpísané dňa:............................. podpis .................................

Zapísal:

Bc. Šupica podpis .................................

Vladimír Ragač starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 11. 5. 2010

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť