Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 11.6.2015

pozvánka

uznesenia

Uznesenie č.  57

zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 11.06.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 1. Otvorenie

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. SCHVAĽUJE

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 

Vo Vidinej, dňa 18.6.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

   

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 58

zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 11.06.2015

____________________________________________________________________________________

 K bodu 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. SCHVAĽUJE

 

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Ing. Marián Jeleň,

 

B. BERIE  NA VEDOMIE

 

overovateľov zápisnice: Pavol Bútor, Ing. Martina Predajnianska

 

 

 

Vo Vidinej, dňa 18.6.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 59

zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 11.06.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

Správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení.

 

 

Vo Vidinej, dňa 18.6.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 60

zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 11.06.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 4. Protest prokurátora proti VZN č. 2/2005 o ochrane, chove a držaní zvierat

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

VYHOVUJE

 

protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Lučenec, Pd 112/15/6606-5 zo dňa 28.5.2015 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vidiná č. 2/2005 o ochrane, chove a držaní zvierat, nakoľko toto VZN je v rozpore s ustanovením § 6 odsek 1 a odsek 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

UKLADÁ

 

obci vypracovať nové VZN o ochrane, chove a držaní zvierat v termíne do 90 dní od doručenia protestu prokurátora.

 

Vo Vidinej, dňa 18.6.2015

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                         starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 61

zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 11.06.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 5. Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2014

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

záverečný účet Obce Vidiná za rok 2014 a hlasovanie odročuje na zasadnutie OZ, na ktorom bude predložená správa nezávislého audítora.

 

Vo Vidinej, dňa 18.06.2015

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                         starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 62

zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 11.06.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 6. Rôzne

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

 

informatívnu správu o 4. zmene rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015, ktorú vykonal starosta obce.

 

SCHVAĽUJE

 

rozšírenie kultúrnej komisie o dvoch členov – p. Rubint a p. Kurák

 

Vo Vidinej, dňa 18.6.2015

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                          starosta obce


dochádzka

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Zápisnica

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 11. júna 2015

 

Prítomní:                              podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                     Miroslav Kumštár

Neospravedlnení:                  0

Návrhová komisia:                Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Ing. Marián Jeleň

Overovatelia zápisnice:         Pavol Bútor, Ing. Martina Predajnianska

 

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

4. Protest prokurátora proti VZN č. 2/2005 o ochrane, chove a držaní zvierat

5. Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2014

6. Rôžne

7. Interpelácia

8. Diskusia

9. Návrh na uznesenie

10. Záver

 

1. Otvorenie

Ing. Ján Šupica – privítal prítomných a konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné. Predstavil program obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 57 zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.06.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc.    Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianska  

PROTI                 0

ZDRŽAL SA          0

 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Ing. Ján Šupica – za overovateľov zápisnice určil Pavla Bútora a Ing. Martinu Predajniansku. Do návrhovej komisie navrhol Bc. Annu Kropáčovú, Emíliu Boltvanovú a Ing. Mariána Jeleňa.

 

Uznesenie č. 58 zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.06.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Ing. Marián Jeleň

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač         

PROTI                 0

ZDRŽAL SA          0

B. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Pavol Bútor, Ing. Martina Predajnianská

 

3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

Ing. Ján Šupica – informoval prítomných o tom, že stretnutie obecnej rady sa od posledného zasadania OZ nekonalo a uznesenie č. 38 o uzatvorení zmluvy s právnikom p. Sitarčíkom bolo splnené.  

 

Uznesenie č. 59 zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.06.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

Správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení.

 

4. Protest prokurátora proti VZN č. 2/2005 o ochrane, chove a držaní zvierat

Ing. Ján Šupica – informoval prítomných o doručení protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Lučenec voči VZN č. 2/2005 o ochrane, chove a držaní zvierat, nakoľko toto VZN nie je v súlade so zákonom. Navrhol protestu prokurátora vyhovieť a dosiaľ platné VZN č. 2/2005 aktualizovať a do 90 dní schváliť a zaslať prokurátorovi. Nikto z prítomných k tomuto bodu nemal pripomienky.

 

Uznesenie č. 60 zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.06.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. VYHOVUJE

protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Lučenec, Pd 112/15/6606-5 zo dňa 28.5.2015 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vidiná č. 2/2005 o ochrane, chove a držaní zvierat, nakoľko toto VZN je v rozpore s ustanovením § 6 odsek 1 a odsek 2 Zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

B. UKLADÁ

obci vypracovať nové VZN o ochrane, chove a držaní zvierat v termíne do 90 dní od doručenia protestu prokurátora.

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač         

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

5. Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2014

Ing. Ján Šupica -  vyzval Ing. Ivanu Rubintovú aby informovala prítomných o záverečnom účte Obce Vidiná za rok 2014.

Ing. Ivana Rubintová – prítomných informovala o záverečnom účte Obce Vidiná za rok 2014. Uviedla, že si zobrala za vzor záverečný účet mesta Banská Bystrica z roku 2013, a to z dôvodu že aj im vznikol bežný a kapitálový rozpočet schodkový. Tým istým spôsobom postupovala aj pri návrhu uznesenia. Upozornila na to , že tento rok nevieme tvoriť rezervný fond, a že v roku 2014 bol rozpustený mimorozpočtový fond vo výške 149 068,15,-€.  Záverečný účet obce je aj prílohou zápisnice.

Ing. Fábiánová – informovala prítomných, že zatiaľ ešte nemôže vydať písomné  stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, nakoľko ešte nie je prijatá do funkcie, ale môže vyjadriť svoj názor k predloženému návrhu záverečného účtu. Do funkcie hlavného kontrolóra nastupuje až od 1.7.2015. Z dôvodu, že ešte  a nemá prístup ku všetkým účtovným údajom a pre krátkosť času, zatiaľ vychádzala len zo všeobecne známych údajov a podkladov , ktoré obdržali aj poslanci. Pre doplnenie si vyžiadala aj účtovné výkazy, ktoré sa predkladajú na ministerstvo financií cez rozpočtový informačný systém. Súhlasí z dôvodovou správou ako sa dopracovalo k vyčísleniu schodku hospodárenia po vylúčení účelovo určených prostriedkov za rok 2014 vo výške 106 907,-€, s tým plen súhlasí. Má ale pripomienku k strane 11 , veta nad bodom 7 – tvorba a použitie peňažných fondov, kde je napísané : „Zostatok kladného výsledku hospodárenia vo výške 42 854,12 eur bude prerozdelený do peňažných fondov Obce Vidiná“  . Zo záporného výsledku to jest zo schodku nikdy nedostaneme kladný výsledok, takže táto formulácia tam byť nemôže. Súhlasí , ale s tým , že nám zostali peniaze vo výške 42 854,-€, ktoré sú tu vyčíslené, lebo sú to peniaze z tých mimorozpočtových prostriedkov, ktoré sa previedli vo výške 149 068,15,-€ a použili sa len vo výške 106 000,-€. Uvedený rozdiel , ktorý zostal nie je výsledkom hospodárenia roku 2014, ale je to úspora z predchádzajúcich rokov. To znamená, že obecné zastupiteľstvo nemôže rozhodnúť na aký účet ich chce dať, pretože musia byť zúčtované na ten účet z ktorého sa previedli. Z uvedeného vyplýva, že rok 2014 skončil schodkom vo výške 106 907,-€, ale zostali nevyčerpané mimorozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 42 854,12,-€, a tieto sa majú vrátiť späť do toho fondu z ktorého boli prevedené. Hlavná kontrolórka by takto predložený záverečný účet obce doporučila obecnému zastupiteľstvu prijať s výhradou a následným uložením opatrenia, aby sa toto vyčíslenie spresnilo.

Ing. Rubintová – Súhlasí s tým, že veta na strane 11 nad bodom 7 môže byť inak naformulovaná

Ing. Fabiánová – Doporučuje do budúcna pri vypracovaní záverečného účtu používať terminológiu viac prístupnú občanom. Upozornila na vzor , ktorý dostali na školeniach.

Ing. Šupica  -  K predloženému návrhu záverečného účtu roka 2014 prezentoval svoj názor pochopenia predloženého materiálu: Rozpočet je schvaľovaný bežný (bežné prímy a výdavky), kapitálový (kapitálové prímy a výdavky) a finančné operácie. Uviedol, že minulý rok na bežných výdavkov vznikla úspora cca. 82 000,-€, ale obec sa rozhodla preinvestovať 200 000,-€. Tieto výdavky kryla časťou z týchto prímov, ktoré ušetrila počas roka, ale gro prefinancovala z úspor z minulých rokov(2010,2011,2012,2013) cca. 149 000,-€ + kapitálový príjem, toto je podstatné. Tiež si myslí, že tých 42 000,-€ má zostať v mimorozpočtovom fonde, lebo to nebolo výsledkom hospodárenia roka 2014, ale to čo ostalo z minulých období. Podotkol, že hospodárením roka 2014 sme v mínuse, a výdavky sa vykryli hlavne úsporami z minulých rokov. Upozornil na to , že v roku 2014 sa prefinancovali aj prostriedky, ktoré sa nemuseli prefinancovať. Na záver starosta podotkol, že záverečný účet roka 2014, je vysvedčením obce ako v uvedenom roku hospodárila. Pre rok 2014 to bolo hospodárenie s mínusom.

Ing. Martina Predajnianska – sa na vysvetlenie situácie pozrela očami laika a nebrala do úvahy úspory z predchádzajúcich rokov, ktoré videla ako peniaze ušetrené na vkladnej knižke. Na základe uvedeného povedala, že keď si zoberie záverečný účet a porovná príjmy a výdaje vychádza, že obec hospodárila v r. 2014 so schodkom 106 907,- €. Zostatok kladného výsledku hospodárenia 42 854,12 eur nie je výsledok hospodárenia v r. 2014 ale je to prenos ušetrených finančných prostriedkov z minulých rokov. Navrhuje zmeniť predložený návrh uznesenia k záverečnému účtu.

Vladimír Ragač – sa spýtal, či musí byť na tomto zasadnutí schválený záverečný účet obce, nakoľko ešte nie je vyhotovená a predložená správa audítora. P. Fábiánová mu odpovedala, že poslanci musia do konca júna prerokovať záverečný účet ale nie schváliť.

Ing. Šupica -  Uviedol dve možnosti riešenia :

Prijať záverečný účet s výhradou a návrhom prijatia úpravy Odročiť rokovanie o záverečnom účte

Vladimír Ragač -  Predniesol poslanecký návrh na odročenie tohto bodu na budúce zastupiteľstvo a schvaľovať záverečný účet, až keď bude predložená auditorská správa.

 

Uznesenie č. 61 zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.06.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

záverečný účet Obce Vidiná za rok 2014 a hlasovanie odročuje na zasadnutie OZ, na ktorom bude predložená správa nezávislého audítora.

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač         

PROTI                 0

ZDRŽAL SA          0

 

6. Rôzne

Ing. Ján Šupica – informoval prítomných, že presunul v rozpočte 250,- eur zo všeob. služieb nasledovne: 150,- eur na opravu Fábie a 100,- eur na nové stĺpiky na futbalovom ihrisku.

Emília Boltvanová – požiadala poslancov o schválenie rozšírenia kultúrnej komisie o dvoch členov a to p. Rubinta a p. Kuráka.

 

Uznesenie č. 62 zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.06.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. BERIE NA VEDOMIE

informatívnu správu o 4. zmene rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015, ktorú vykonal starosta obce.

B. SCHVAĽUJE

rozšírenie kultúrnej komisie o 2 členov – p. Rubint a p. Kurák

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Ing. Martina Predajnianska, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Emília Boltvanová, Vladimír Ragač         

PROTI                0

ZDRŽAL SA         0

 

Ing. Ján Šupica – informoval ďalej prítomných, že sme dostali pozvanie na Juniáliš do Maďarska na sobotu 20.6.2015. Kto má záujem ísť má sa prihlásiť do stredy 17.6.2015. Ďalej informoval o ponuke na kúpu betónových podvalov za prijateľnú cenu 0,50 eur. Tieto sa dajú použiť kdekoľvek na spevnenie svahu, v cintoríne, na ul. Čsl. Armády a pod. Je potrebné sa rozhodnúť či ich kúpime a koľko.

Ďalej prebehla diskusia o kúpe betónových podvalov.

 

7. Interpelácia

Nikto z prítomných poslancov sa do interpelácie neprihlásil.

 

8. Diskusia

p. R. Machava – ako predseda urbárskej spoločnosti informoval prítomných, že urbárska spoločnosť chce zaviesť tradíciu a 27.6.2015 usporiadať 1. ročník urbárskych dní. Bude sa to konať za pekného počasia na futbalovom ihrisku a ak bude pršať tak v kultúrnom dome, preto požiadal starostu o pomoc a spoluprácu.

Ing. Ján Šupica – poďakoval za pozvanie a prisľúbil pomoc zo strany obce.

Pavol Bútor – pozval prítomných na posedenie pri príležitosti ukončenia futbalovej sezóny na sobotu 13.6.2015.

p. Gembická – navrhuje v materskom centre zaviesť 1x do týždňa výučbu anglického jazyka pre deti od 4 do 6 rokov, že by to vedela zabezpečiť. Poslanci sa dohodli, že v letných mesiacoch by sa to skúšobne dalo, ale treba zistiť záujem rodičov.

 

9. Návrh na uznesenie

Ing. Marián Jeleň – prečítal návrh na uznesenie

 

10. Záver

Ing. Ján Šupica – poďakoval prítomným poslancom, zamestnancom aj občanom za účasť.

 

Zapísala: Jana Koristeková dňa 18. júna 2015

                                                                                                     Ing. Ján Šupica

                                                                                                       starosta obce

Overovatelia zápisnice:

 

Pavol Bútor: .............................................................. Vo Vidinej dňa: ..................................

 

Ing. Martina Predajnianská:.............................................Vo Vidinej dňa: .................................


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 11. 6. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť