Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 12.10.2017

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

                                                                                                                      Vo Vidinej 09.10.2017

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej v roku 2017, ktoré sa uskutoční

dňa 12. októbra 2017 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

 

s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení, správa o činnosti obecnej rady
 4. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce
 5. Návrh zmluvy o dielo
 6. Prerokovanie zmeny katastrálnej hranice
 7. Návrh dodatku k zmluve
 8. Návrh dodatku k zmluve
 9. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2017
 10. Rôzne
 11. Interpelácia
 12. Záver

 

    v. r. Ing. Ján Šupica

                                                                                                         starosta obce

 

Zápisnica

zápisnica

Uznesenia

uznesenia

Vyvesené: 9. 10. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť