Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 12.12.2013

pozvánka

Jozef Kucej starosta obce Vidiná         

  Vo Vidinej, 09.12.2013

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2013 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

s týmto programom:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení 4. Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014 a výhľad na roky 2015 a 2016 5. VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vidiná 6. Vyhodnotenie obchodných verejných súťaží na prenájom bývalej materskej školy a na prenájom predajne potravín a pohostinstva 7. Rôzne 8. Interpelácia 9. Diskusia 10. Návrh na uznesenie 11. Záver

 

     Jozef Kucej v. r.          starosta obce

 


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 12.12.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Ing. Dušan Ondrášik, Pavol Bútor Neospravedlnení: 0 Návrhová komisia: Ing. Černok, Kocúr, Ing. Predajnianská Overovatelia zápisnice: Kucej Peter, Antalič

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení 4. Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014 a výhľad na roky 2015 a 2016 5. VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vidiná 6. Vyhodnotenie obchodných verejných súťaží na prenájom bývalej materskej školy a na prenájom predajne potravín a pohostinstva 7. Rôzne 8. Interpelácia 9. Diskusia 10. Návrh na uznesenie 11. Záver

 

1 Otvorenie

Starosta predstavil program rokovania, informoval o poslancoch, ktorí sa ospravedlnili. Zaujímal sa o pripomienky k programu. Uznesenie č. 131/2013 zo dňa 12.12.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr,  Kucej, Ing. Predajnianská, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie pána Ing. Černoka, Ing. Predajnianskú a pána Kocúra, ako overovateľov určil pána Antaliča a pána Petra Kuceja. Uznesenie č. 132/2013 zo dňa 12.12.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Ing. Černok, Ing. Predajnianská, Kocúr

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Kucej Peter a Antalič

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr,  Kucej, Ing. Predajnianská, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

 

3 Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

Starosta  predstavil správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení, správa je súčasťou zápisnice. Na rokovanie sa dostavila Bc. Kuceková.

Uznesenie č. 133/2013 zo dňa 12.12.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE Správu o činnosti obecnej rady a kontrole plnenia uznesení

 

     4  Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014 a výhľad na roky 2015 a 2016

Starosta informoval, že aj keď teraz schválime rozpočet, budeme sa k nemu musieť vracať.  Keď sa tento rozpočet tvoril, ešte nebol schválený štátny rozpočet, my sa vieme odvíjať v príjmovej časti od štátneho rozpočtu. Vo výdajovej časti, sme museli vychádzať z toho, čo vieme zapracovať do príjmovej časti, hneď ako dostaneme podielové dane, vtedy to konkrétne zapracujeme a v januári sa budeme k nemu vracať, na budúci rok sa môžu robiť zmeny rozpočtu len do 30.8. Ing. Rubintová – informovala, že na rok 2014 navrhujme prebytkový bežný rozpočet, kapitálový rozpočet je schodkový, ale krytý bude prebytkom finančných operácií a prebytkom bežného rozpočtu, podielové dane sme ponechali na očakávanej skutočnosti roku 2013, hneď ako budeme vedieť, nechceli sme príjmovú časť nadhodnocovať, rovnako tak sú na tom miestne dane, dane sa nemenia, príjmy sú vo výpadku, nájomné zmluvy, ktoré teraz budú končiť ako nájomná zmluva na krčmu, dnes sa budú schvaľovať podmienky verejnej obchodnej súťaže, čo sa týka dotácií zo štátneho rozpočtu, tak tie boli rozdelené na prenesený výkon štátnej správy, počítame len s tými pravidelnými dotáciami. Neboli realizované kapitálové výdavky Šmeralova ulica, Športová ulica, výstavba dažďovej kanalizácie a vo výdavkovej časti sú bežné výdavky, tu sme museli najskôr pokryť to, čo nám vyplýva z uzavretých zmlúv a zo zákona.  6 000,00 € je odložených ako v nejakej rezerve. Obecná rada odporučila schváliť návrh rozpočtu a ďalej predstavila stanovisko hlavného kontrolóra, ktorý odporučil tento rozpočet schváliť. Všetko ostatné je podrobne popísané v správe. Starosta informoval, že vymáhanie nedoplatkov, tak máme 758,00 € a v takejto výške sú nedoplatky na daniach, pravidelne idú výzvy pre občanov, zrejme to padlo na úrodné pôdu, všetky podlžnosti sa snažia občania vyplácať. Ing. Predajnianská – pripomenula, že stále sa navrhuje výška dotácie pre športovcov 6 000,00 €, obec musí aj inak nakladať a znížiť to aspoň o 1 000,00 € a po druhé sa zaujímala ohľadne MŠ, výrazné náklady na hlasové služby, to ju zarazilo obec a mzdové náklady. Ďalej požiadala pani ekonómku, keď už príde vyúčtovanie energií a hlasových služieb za rok 2013, aby si to mohli spoločne prejsť a nájsť dôvod navýšenia. Ing. Rubintová  – vysvetlila, že odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru, v priebehu tohto roka  bola robená úprava 5. zmenou rozpočtu, v tomto návrhu navrhujeme, aby boli dohodári ponechaní na položke 01116637027 a potom nám už zostanú položky a to skladník CO, jedna položka knihovníčka a údržba verejného osvetlenia, odhŕňanie snehu a sociálna pracovníčka a ostatné už budú zahrnuté v tej jednej položke, aby to bolo prehľadnejšie. Bc. Kuceková – sa zaujímala, že je to rozdelené na školskú jedáleň a MŠ a toto je v dvoch položkách a sú to veľké sumy. Ing. Rubintová – vysvetlila, že v zmysle rozpočtovej klasifikácie sme povinní to riešiť osobitne, nové položky sa v rozpočte nevytvárali, niekde sú aj položky, ktoré sa nepoužívajú. Bc. Kuceková – kultúrne akcie, čo je to za sumu Ing. Rubintová– vysvetlila, že je to na úrovni roku 2013 a bolo by vhodné zakúpiť ďalšie stoličky do kultúrneho domu. Kocúr – sa zaujímal ohľadne hlasových služieb, teraz sa v návrhu počíta s tým, čo sa minulo tohto roku, treba sa na to pozrieť, na čo sa minulo, je potrebné prehodnotiť paušál a bude aj úspora. Ing. Černok –sa zaujímal, či školská jedáleň je samostatná organizačná jednotka, Ing. Rubintová– vysvetlila, že nie je, ale účtovne je to rozdelené. Ing. Černok – vysvetlil, že za toto musí byť zodpovedný riaditeľ škôlky a vyzerá to tak, ako keby sme sa zbavovali jedálne, Starosta – informoval, že teraz sme si spravili analýzu, zriadil novú linku, majú nový telefón, dali sme ho na mesiac,  určite od 1.1 zrušíme pevnú linku, teraz majú paušál, do veľkej noci ideme takmer zadarmo. Kocúr – je aj také riešenie, kde u jeho bývalého zamestnávateľa sa musel zapisovať každý hovor a čo bolo súkromné volanie, tak to musel zaplatiť. Starosta – informoval, že keď sa vlani schvaľoval rozpočet, športovcom dávali dlhé roky rovnakú sumu a teraz idú náklady hore, hore ide aj PHM a toto je jediná možnosť, ak bude obec hlavný sponzor, tak sa môže robiť v obci šport, dotáciu športovci vyúčtujú, on by bol nerád, keby sa na to siahalo, iba toto sa v obci robí. Následne dal hlasovať za poslanecký návrh Ing. Predajnianskej.

Uznesenie č. 134/2013 zo dňa 12.12.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. NESCHVAĽUJE poslanecký návrh Ing. Predajniaskej – znížiť dotáciu ŠK Slovan Vidiná o 1 000,00 €, t. j. na sumu 5 000,00 €

Hlasovanie: ZA –    Ing. Predajnaniská PROTI –   Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr,  ZDRŽAL SA –  Kucej Peter, Bc. Kuceková

Starosta – informoval, že v kultúre treba počítať aj  s tým, že rozhlas je v zlom stave, ide sa opravovať a tam musíme investovať nové reproduktory, to sú strašné peniaze, teraz pôjdeme drôtovým systémom a kde ľudia nepočujú, tak tam dáme nové hniezda, už to bolo testované a funguje to. Ing. Predajnianská – navrhla, že keď sa budú plánovať kultúrne akcie, aby sa urobil predbežný rozpočet a aby sme vedeli, čo nás ktorá akcia stála. Starosta dal následne hlasovať za návrh rozpočtu. Uznesenie č. 135/2013 zo dňa 12.12.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  PREROKOVALO Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014 a výhľad na roky 2015 a 2016

II.  SCHVAĽUJE 1.  vyrovnaný rozpočet Obce Vidiná na rok 2014 vo výške 460 006 EUR a) bežné príjmy vo výške 356 656,00 Eur a bežné výdavky vo výške 355 057,00 Eur b) kapitálové príjmy vo výške 0,00 Eur a kapitálové výdavky vo výške 104 949,00 Eur c) finančné operácie príjmové vo výške 103 350,00 Eur a výdavkové vo výške 0,00 Eur 2.  použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná v zmysle § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 101 150,00 Eur na: a) realizáciu nových stavieb – výstavbu Šmeralovej ulice v sume 60 000,00 Eur, b) rekonštrukciu a modernizáciu – rekonštrukciu Športovej ulice v sume 25 000,00 Eur, c) realizáciu nových stavieb – výstavbu dažďovej kanalizácie v sume 16 150,00 Eur,

III.  BERIE NA VEDOMIE a) odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014 a výhľad na roky 2015 a 2016 b) návrhy rozpočtov Obce Vidiná na roky 2015 a 2016

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr,  Bc. Kuceková, Peter Kucej, Ing. Predajnianská, PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

         5 VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vidiná

Starosta – informoval, že toto VZN musíme schváliť na základe rozhodnutie prokurátora, on za toto teraz schvaľovanie nie je, ale keďže to prokurátor žiada, musíme to schváliť teraz. Ďalej vysvetlil, že v polovici budúceho roka budeme musieť schvaľovať druhé VZN súvisiace s kanalizáciou. Uznesenie č. 136/2013 zo dňa 12.12.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vidiná

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

6  Vyhodnotenie obchodných verejných súťaží na prenájom bývalej materskej školy a na prenájom predajne potravín a pohostinstva

Starosta – pripomenul, že v uznesení sme mali úlohu pripraviť výberové konanie a poslanci budú vyberať víťaza súťaže, poslanci sa stretli, otvorili obálky a vyhodnotili ponuky.  Prvý záujemca na krčmu ponúkol veľmi nízku cenu a chcel len krčmu, čo sa týka bývalej MŠ, záujemca dal prijateľnú cenu, ale chcel len jednu miestnosť, na základe tohto členovia komisie odporučili novú súťaž, kde sa zníži nájomné na krčmu a do bývalej MŠ za doplní, že sa môžu prenajať aj miestnosti. Teraz sú pripravené nové podmienky súťaže formou nového uznesenia. Kocúr – navrhol, aby pri bývalej MŠ bolo do novej zmluvy zapracované, že ak sa nájde niekto, kto to bude chcieť celý objekt, tak sa vypovie zmluva. Ing. Rubintová požiadala poslancov o určenie termínov a ďalej informovala, že po vyhodnotení súťaží musí obec predložiť návrh nájomnej zmluvy poslancom na schválenie. Uznesenie č. 137/2013 zo dňa 12.12.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  POVERUJE starostu obce, aby vyhlásil v termíne do 23.12.2013 s termínom uzávierky do 17.01.2014 do 12:00 hod. obchodnú verejnú súťaž s nasledovnými súťažnými podmienkami:

Záväzné súťažné podmienky: 1. Predmetom prenájmu je stavba – predajňa potravín a pohostinstvo na ulici Zvolenskej číslo 84 – súpisné číslo 118 nachádzajúca sa na pozemku parcela č. 97 o výmere 285 m2 v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná. 2. Predloženie návrhu nájomnej zmluvy. 3. Nájomné za nebytové priestory minimálne vo výške 32,00 Eur/m2/rok (podľa znaleckého posudku). 4. Nájomná zmluva bude uzavretá najskôr od 01.03.2014. 5. Ku dňu predloženia návrhu nájomnej zmluvy musí mať predkladateľ vyrovnané voči Obci Vidiná všetky pohľadávky.

Ďalšie súťažné podmienky a informácie: 6. Identifikačné informácie o nehnuteľnosti poskytne obec cestou Obecného úradu vo Vidinej, adresa Športová č. 1, Vidiná počas úradných hodín. 7. Obhliadku a prístup k nehnuteľnosti je možné dohodnúť na Obecnom úrade vo Vidinej, adresa Športová č. 1, Vidiná počas úradných hodín (pondelok a utorok od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.30, streda od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.30 a piatok od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 13.30, štvrtok nestránkový deň). 8. Návrhy na uzavretie zmluvy sa musia podať písomne na Obecnom úrade vo Vidinej, adresa Športová č. 1, Vidiná v zalepenej obálke a s výrazným označením „súťaž: prenájom predajne potravín a pohostinstva na ulici Zvolenskej číslo 84“, kde okrem spomínanej prihlášky do súťaže a návrhom na uzavretie nájomnej zmluvy budú uvedené identifikačné údaje o osobe navrhovateľa (pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, IČO / pri právnickej osobe: obchodné alebo názov, právna forma, sídlo, IČO, označenie štatutárneho orgánu / pri občanovi: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo). 9. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa ................ o ................ hod. 10. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný. 11. Oprava chýb v predložených návrhoch sa nepripúšťa. 12. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov. 13. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 14 dní od vyhodnotenia súťaže. 14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

II. MENUJE

komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení – poslanci obecného zastupiteľstva

III. UKLADÁ

komisii pre posúdenie súťažných návrhov - uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu cenu a najvýhodnejšie podmienky zmluvy pre vyhlasovateľa, - predložiť starostovi obce protokolárne vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže s odporúčaním na rozhodnutie Obecného zastupiteľstva

IV. POVERUJE

starostu obce, aby v termíne do najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

Uznesenie č. 138/2013 zo dňa 12.12.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. POVERUJE

starostu obce, aby vyhlásil v termíne do 23.12.2013 s termínom uzávierky do 17.01.2014 od 12:00 hod. obchodnú verejnú súťaž s nasledovnými súťažnými podmienkami:

Záväzné súťažné podmienky: 1. Predmetom prenájmu je stavba – bývalá materská škola na ulici Školská číslo 3 – súpisné číslo 327 nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 404/2 o výmere 412 m2 v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, resp. časť stavby. 2. Predloženie návrhu nájomnej zmluvy. 3. Nájomné za nebytové priestory minimálne vo výške 8,00 Eur/m2/rok Eur (podľa znaleckého posudku). 4. Nájomná zmluva bude uzavretá najneskôr od 01.04.2014. 5. Ku dňu predloženia návrhu nájomnej zmluvy musí mať predkladateľ vyrovnané voči Obci Vidiná všetky pohľadávky.

Ďalšie súťažné podmienky a informácie: 6. Identifikačné informácie o nehnuteľnosti poskytne obec cestou Obecného úradu vo Vidinej, adresa Športová č. 1, Vidiná počas úradných hodín. 7. Obhliadku a prístup k nehnuteľnosti je možné dohodnúť na Obecnom úrade vo Vidinej, adresa Športová č. 1, Vidiná počas úradných hodín (pondelok a utorok od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.30, streda od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.30 a piatok od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 13.30, štvrtok nestránkový deň). 8. Návrhy na uzavretie zmluvy sa musia podať písomne na Obecnom úrade vo Vidinej, adresa Športová č. 1, Vidiná v zalepenej obálke a s výrazným označením „súťaž: prenájom bývalej materskej školy na ulici Školská číslo 3“, kde okrem spomínanej prihlášky do súťaže a návrhom na uzavretie nájomnej zmluvy budú uvedené identifikačné údaje o osobe navrhovateľa (pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, IČO / pri právnickej osobe: obchodné alebo názov, právna forma, sídlo, IČO, označenie štatutárneho orgánu / pri občanovi: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo). 9. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa ................ o ................ hod. 10. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný. 11. Oprava chýb v predložených návrhoch sa nepripúšťa. 12. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov. 13. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 14 dní od vyhodnotenia súťaže. 14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

II. MENUJE

komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v zložení – poslanci obecného zastupiteľstva

III. UKLADÁ

komisii pre posúdenie súťažných návrhov - uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu cenu a najvýhodnejšie podmienky zmluvy pre vyhlasovateľa, - predložiť starostovi obce protokolárne vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže s odporúčaním na rozhodnutie Obecného zastupiteľstva

IV. POVERUJE

starostu obce, aby v termíne do najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková,  Ing. Černok, Peter Kucej, Kocúr Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

7  Rôzne

Starosta – predstavil návrh odmien pre poslancov zastupiteľstva, lebo keď dobre hospodárime, tak si môžeme za robotu ľudí odmeniť. Je potrebné schváliť čiastku a starosta ju potom rozdelí. Uznesenie č. 139/2013 zo dňa 12.12.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE 1. mimoriadnu odmenu poslancov za zvýšenú aktivitu pri riešení aktuálnych problémov obce v celkovej sume 1.500,00 Eur na všetkých poslancov. Sumy mimoriadnych odmien pre jednotlivých poslancov určí starosta obce. Mimoriadne odmeny budú vyplatené do konca roka 2013 2. odmenu za rok 2013 pre hlavného kontrolóra Obce Vidiná vo výške 300,00 Eur (sumu podľa schváleného rozpočtu na rok 2013)

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Peter Kucej,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Bc. Kuceková

Starosta – informoval ohľadne bioodpadu, je možné ho odvážať. Tento odpad môže obec zvážať 2 krát do roka. Treba hľadať spôsob ako to realizovať. Uznesenie č. 140/2013 zo dňa 12.12.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE a) informatívnu správu starostu obce o uskutočnení preberacieho konania stavby Kanalizácia obce Vidiná II. etapa b) informatívnu správu starostu obce o možnosti spracovania biologicky rozložiteľného odpadu v kompostárni Lučenec za cenu 30,00 €/ 1  tonu

 

Starosta informoval, že okresný súd nás požiadal o vydanie osvedčenia prísediaceho na súd. V návrhu navrhol našu občianku pani Halajovú. Uznesenie č. 141/2013 zo dňa 12.12.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. OSVEDČUJE prísediaceho na Okresnom súde v Lučenci – pani Halajovú z ulice 1. mája.

Hlasovanie: ZA –    Antalič, Báťková, Kocúr,  Ing. Černok, Peter Kucej, Bc. Kuceková   Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

Starosta predstavil 6. zmenu rozpočtu. Rozpočet ostáva vyrovnaný, toľko o koľko sa zvýšili príjmy, tak tie sme rozdelia do výdavkovej časti. Ing. Rubintová– predstavila zvýšenie príjmovej časti. Ďalej informovala o výdavkovej časti. A zvyšnú sumu navrhuje dať do rezervy. Podrobne je príjmová a výdavková časť rozpracovaná v priloženom materiálu. Kocúr zdôraznil, že tento rozpočet, keď sa niečo prekročí, nehľadajú sa dôvody prečo sa prekročil, ale tu sa to teraz len predloží na schválenie, oni ako poslanci môžu len starostu poveriť a on to musí zariadiť, stačí si zobrať výpis. Ing. Rubintová informovala, že v septembri to bolo ešte v poriadku. Kocúr sa zaujímal ako je možné od septembra prevolať 180,00 €. Starosta – informoval, že od 01.01. dostane riaditeľka výpis svojho rozpočtu a bude za to zodpovedná. Ing. Černok – doplnil, že k tým telefónom, pokiaľ je stanovený limit a zamestnanec je o ňom informovaný a ak je prekročený, je to zosobnené. Ing. Predajnianská – navrhla, aby sa v januári rozdelili položky na zamestnancoch. Uznesenie č. 142/2013 zo dňa 12.12.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE 6. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 v zmysle predloženého materiálu

Hlasovanie: ZA –    Antalič, Báťková, Ing. Černok, Peter Kucej,    PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková, Kocúr

 

Starosta predstavil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2014. Nikto nemal pripomienky. Uznesenie č. 143/2013 zo dňa 12.12.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014

Hlasovanie: ZA –    Antalič, Báťková, Kocúr,  Ing. Černok, Peter Kucej, Bc. Kuceková   Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

  Starosta predstavil žiadosť pani Padyšákovej ohľadne kúpy pozemku. Ing. Rubintová – vysvetlila, že na minulom zastupiteľstve bol schválený predaj pozemku pánovi Hankovi za cenu 1,66 € a táto žiadosť je porovnateľná. Kocúr – informoval, že je rozdiel, či sa predáva pozemok fyzickej osobe niekde na okraji dediny alebo pozemok na podnikanie v centre dediny, tento pozemok je v centre a je to na podnikanie. Navrhol cenu pozrieť v znaleckom posudku a podľa neho postupovať. Kocúr navrhol, aby sa presunulo na ďalšie rokovanie, kde sa doloží znalecký posudok. Uznesenie č. 144/2013 zo dňa 12.12.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE aby tento bod bol predmetom rokovania nasledujúceho rokovania.

Hlasovanie: ZA –    Báťková, Kocúr, Peter Kucej, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Antalič, Ing. Černok, Bc. Kuceková

  8  Interpelácia

Bc. Kuceková – upozornila, že na Športovej ulici na zákrute bola robená šachta, brána sa nedá otvárať iba do jednej strany, mala by sa urobiť náprava. Starosta – informoval, že dostal prísľub, že do konca týždňa to bude opravené. Ing. Predajnianská – už to hovorila na minulom zastupiteľstve, bude apelovať za ulice Pivovarskú a Riečnu a za skládku pred obchodom, čo už zaasfaltovali, to sa prepadá a nie je to v pôvodnom stave Kocúr – upozornil, že oproti pána Vojenčiaka je plynový uzáver, poklop je uvoľnený a môže sa prepadnúť, treba volať plynárov.

 

9  Diskusia

Kucek – poprosil poslancov, aby pouvažovali o schválení  VZN ohľadne pitia na verejnosti a žobrania v obci.

 

10  Návrh na uznesenie

Ing. Černok predstavil prijaté uznesenia.

 

11  Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa 30.12.2013 Peter Kucej       Vo Vidinej, dňa 30.12.2013 František Antalič   

  

Zapísal: Ing. Šupica  

    Jozef Kucej           starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 12. 12. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť