Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 1.2.2007

pozvánka

uznesenia

U z n e s e n i e I. / 2007 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej A / B e r i e n a v e d o m i e : a / plnenie uznesenia z minulého zasadnutia OZ b / správu kontrolnej činnosti za rok 2006 c / informáciu zo stretnutia so zástupcami ev. cirkvi B / S c h v a ľ u j e : a / návrhovú komisiu v nasledovnom zložení : Ing. Kolimárová, p. Šulek a Mgr. Kamenská b / voľbu členov komisie pre verejný záujem a to : p. Štefan Kocúr, Ing. Milan Černok , Mgr. Martina Kamenská , Bc. Drahomíra Kuceková a Milan Šulek c / voľbu členov pracovných komisií : - ekonomická komisia - Ing. Mária Veliká , Ing. Želmíra Kolimárová - Sociálna komisia – Ing. Martina Predajnianska Ing. Mária Veliká - Komisia výstavby a ŽP – Ing. Želmíra Kolimárová Mgr. Dušan Haško - Komisia kultúry a šport. vyžitia – Peter Kanda Bc. Drahomíra Kuceková - Komisia poriadková – Ing. Mária Legíňová Ing. Mária Veliká d / pracovnoprávny poriadok obce s prijatými pripomienkami e / rokovací poriadok obce s prijatými pripomienkami f / platový poriadok obce s prijatými pripomienkami g / zásady prevádzky motorového vozidla s prijatými pripomienkami h / prenájom miestnosti pre hudobnú skupinu ch / prizvanie na ďalšie zasadnutie p. Mgr. Hašku ohľadne triedeného odpadu i / okamžité ukončenie zmluvného vzťahu s ev. cirkvou v súlade s platnými podmienkami zmluvy s predchádzajúcim rokovaním starostu a poslanca p. Kocúra j / vypustenie čl. 3 odst. 3 z VZN obce č 3/2006 zo dňa 15.12.2005C / N e s c h v a ľ u j e : a / organizačný poriadok obce D / U k l a d á : a / zástupcovi starostu obce Ing. Velikej vyhodnotiť pracovné náplne všetkých zamestnancov a prípadne vypracovať nové zaradenie zamestnancov do platových tried Termín : do ďalšieho zasadnutia OZ Zodpovedný : Ing. Veliká b / obecnej rade v spolupráci s ekonomickou komisiou pripraviť analýzu využitia kapacít MŠ po technickej, personálnej a finančnej stránke ako podklad k riešeniu prevádzkovania MŠ v budúcom školskom roku Termín : do konca júna 2007c / obecnej rade zvolať mimoriadne zastupiteľstvo s jedným bodom programu triedenie odpadu s prizvaním p. Mgr. Hašku Termín : do 28.2.2007 d / zabezpečiť predkladanie materiálov pre OZ najprv obecnej rade Termín : úloha trvalá e / obecnej rade prehodnotiť možnosti zriadenia bankomatu v obce Termín : do najbližšieho OZ f / poriadkovej komisii prijať návrh riešenia na porušený drevený most ( Ružová ul. ) Termín : do 28.2.2007g / obecnej rade predkladať výsledky predložených interpelácií v najbližšom zastupiteľstve Termín : úloha trvalá h / predsedom komisií vypracovať návrh priorít aktivít na konzultáciu do obecnej rady Termín : do mimoriadneho zastupiteľstva Overovatelia zápisnice : Bc. Drahomíra Kuceková ..................................Štefan Kocúr ..............................................Zapísala : Mária Pappová ......................... Vladimír Ragač starosta obce

hlasovanie

dochádzka

zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej , ktoré sa konalo dňa 1. februára 2007------------------------------------------------------------------------------------------------ Prítomní : Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení : 0Neospravedlnení : 0Program : 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 2. Plnenie uznesení, správa o činnosti obecnej rady od posledného OZ 3. VZN o opatrovateľskej službe – zmena 4. Správa kontrolnej činnosti za rok 2006 5. Voľba komisie verejného záujmu 6. Voľba členov pracovných komisií pri OÚ 7. Pracovné úlohy komisií 8. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku obce - Organizačného poriadku obce - Platového poriadku obce - Pracovného poriadku obce - Zásady prevádzky motorového vozidla 9. Informácia zo stretnutia so zástupcami cirkvi, ohľadne MŠ budovy 10. Rôzne – pracovné náplne - analýza kapacít MŠ po technickej , personálnej a finančnej stránke - prenájom miesta - občasník - výzvy ( nesplnenie ) - triedený odpad 11. Interpelácia poslancov 12. Diskusia 13. Návrh na uznesenie 14. Záver K bodu – 1 - Rokovanie OZ otvoril a privítal prítomných starosta obce. Oboznámil s programom . Nikto nemal pripomienky a tento bol 9 hlasmi za schválený .Za overovateľov zápisnice boli určení : p. Kuceková a p. Kocúr . Do návrhovej komisie boli navrhnutí p. Šulek, p. Kolimárová a sl. Kamenská Títo boli 9 hlasmi za schválení .K bodu – 2 - Plnenie uznesení , správa o činnosti OR od posledného OZ - predložil starosta obce - v uznesení bolo uložené predložiť predsedami komisií členov svojich komisií . Táto úloha bola splnená - správu o činnosti predložil tiež p. starosta - oboznámil s čím sa zaoberala OR K bodu – 3 – VZN obce o opatrovateľskej službe - starosta oboznámil, prečo musí byť upravované a to na základe kontroly vykonanej Okresnou prokuratúrou v Lučenci . Jedná sa o vypustenie v Čl. 3 ods. 3 - vysvetlenie doplnila Ing. Veliká zástupkyňa starostu podrobnejšie - nikto nemal pripomienky a táto zmena tohto VZN obce bola 9 hlasmi za schválená K bodu – 4 – Správu o kontrolnej činnosti za rok 2006 - správu predložila a stručne o nej informovala kontrolórka obce Ing. Končošová - materiál dostali poslanci k preštudovaniu - nikto nemal pripomienky K bodu – 5 – voľba komisie verejného záujmu - bližšie oboznámil starosta - do tejto komisie boli navrhnutí : p. Kocúr , Ing. Černok, Mgr. Kamenská , p. Kuceková a p. Šulek - nikto nemal iný návrh ani pripomienku a títo boli 8 hlasmi za a 1 sa zdržal K bodu – 6 – Voľba členov pracovných komisií pri OÚ Komisia ekonomická – predseda Ing. Legíňová Mária členovia Ing. Veliká Mária Ing. Kolimárová Želmíra táto bola hlasovaním 9 hlasmi za schválená Komisia sociálna predseda Bc. Drahomíra Kuceková členovia Ing. Predajnianska Martina Ing. Veliká Mária táto bola hlasovaním 9 hlasmi za schválená Komisia výstavby a ŽP predseda Ing. Černok Milan členovia Ing. Kolimárová Želmíra Mgr. Haško Dušan táto bola hlasovaním za schválená Komisia kultúry a šport. vyžitia predseda Mgr. Kamenská Martina členovia Kanda Peter Bc. kuceková Drahomíra táto bola hlasovaním 9 hlasmi za schválená Komisia poriadková predseda Ing. Kolimárová Želmíra členovia Ing. Legíňová Mária Ing. Veliká Mária táto bola hlasovaním 9 hlasmi za schválená K bodu – 7 – Pracovné úlohy komisií - starosta oboznámil s úlohami , ktoré už má pre komisiu športu a kultúrneho vyžitia a pre komisiu poriadkovú - oboznámil s týmito úlohami a to o prenájom miestnosti hudobnej skupine - pre komisiu je úlohou pripraviť podmienky nájomnej zmluvy - pre poriadkovú komisiu 2 výzvy na ktoré občania nereagovali K bodu – 8 – Prerokovanie a schválenie 1. / Rokovací poriadok obce - materiál obdržali poslanci k preštudovaniu - Ing. Kolimárová navrhuje zmeny a doplnenia :- Časť I. par. 7 bod 1 doplniť zástupcovia VÚC Banskobystrického kraja - Čast II. par. 8 bod 4 vypustiť Obecný úrad vytvára vhodné podmienky na realizáciu úloh určených uzneseniami obecného zastupiteľstva - § 10 doplniť za bod 9 bod 10 VZN bude zverejnené na internetovej stránke obce Vidiná do 10 dní od jeho schválenia - Časť IV. par. 13 vynechať všetko čo sa týka prednostu a bod 2 nahradiť v zmysle zákona o sl. prístupe k informáciám- Časť V. par. 14 doplniť verejných funkcionárov obce par. 15 bod 2 upraviť po prerokovaní v Obecnom zastupiteľstve- p. Kocúr navrhuje zmenu § 3 ods. 4 a / návrh na voľbu zástupcu starostu doplniť návrh dáva len starosta b / k bodu b ) poslanci môžu dávať pozmeňovacie a doplňovacie návrhy - poslankyňa Ing. Kolimárová navrhla dať hlasovať za všetky pripomienky naraz anblok hlasovaním bolo 9 hlasmi za schválené hlasovať za všetky pripomienky naraz - rokovací poriadok bol hlasovaním 9 hlasov za schválený 2. / Organizačný poriadok obce - starosta navrhuje hlavu 4 § 14 bod 2 písm. i a j sumu 2000.- Sk - hlava 4 , § 18 bod 4 opraviť zoznam komisií - p. Kolimárová navrhuje v § 19 bod 2 ods. b doplniť na obecnú radu príloha o činnostiach bude prerokovaná na budúcom OZ dopracuje p. Ing. Veliká § 20 bod 5 doplniť obecnou radou - OZ sa uzhodlo , organizačný poriadok presunúť do ďalšieho OZ po prepracovaní , nakoľko je tam navrhované veľa zmien ( potrebné zaktualizovať podľa platných súčasných predpisov) 3. / Pracovný poriadok obce - v časti I. čl. 2 vypustiť bod 8 čl. 4 vypustiť v § 59 až § 74 a doplniť len v zmysle - V časti II. čl. 6 ods. 1 doplniť v rozsahu organizačného poriadku - navrhnuté doplniť časť III. čl 9 bod 1) pracovný čas 37,5 hod.- bod 2 podľa úradných hodín - podľa prílohy - čl. 11 ods. 4 vypustiť pri recidíve doplniť pri opakovanom - čl. 12 ods. 1 doplniť s predchádzajúcim súhlasom starostu obce, alebo zástupcu starostu obce - časť IV. Čl. 17 ods. 3 za vykonáva prevodom na účet zamestnanca a vypustiť na obecnom úrade v stanovených výplatných termínoch , Výplatnými termínmi sú: preddavky na plat – záloha .... deň v mesiaci , vyúčtovanie platu – výplata .... v mesiaci - časť VI. čl. 27 ods. 3 vypustiť ženy doplniť zamestnancov - čl. 29 ods. 2 doplniť sledovať právne úpravy súvisiace s jeho pracovnou náplňou Hlasovaním za hlasovanie všetkých pripomienok spolu bolo hlasovanie 8 hlasmi za a 1 sa zdržal schválené - pracovný poriadok bol s pripomienkami 8 hlasmi za a 1 sa zdržal schválený 3. / Platový poriadok obce - ako prvé bol návrh vypustiť bod 9 nakoľko ZŠ je zrušená - p. Kocúr mal pripomienku , k bodu 5 , že kto má aj 100 % účasť nevyvíja činnosť - navrhuje komisiám nedávať striktne , ale dať to starostovi v právomoci , aby polročne , alebo ročne vyhodnotil činnosť aj v rámci iných činností nielen činnosť v jednotlivých komisiách - konkrétne doplniť v platovom poriadku - p. Kuceková navrhuje vypustiť všade kde je ZŠ - bod 11 upraviť výšku platu kontrolórovi obci citovať podľa zákona takto :Plat hlavného kontrolóra upravuje § 18 c zákona 369/99 Zb. v znení neskorších predpisov . Je súčinom mesačnej mzdy zamestnancov v NH , vyčíslenej na základe údajov štat. úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficienta podľa počtu obyvateľov v obci . Plat sa vypočíta v závislosti od dĺžky prac. času , ktorý je určený v zmluve. OZ môže hlavnému kontrolórovi schváliť odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra . - starosta dal hlasovať, aby sa hlasovalo za všetky pripomienky spoločne . Hlasovaním bolo 9 hlasmi za schválené- platový poriadok bol hlasovaním 9 hlasov za schválený 4. / Zásady používania služobného vozidla v podmienkach obce Vidiná - poslankyňa Legíňová v čl. 1 navrhuje doplniť , že čo sú to nevyhnutné prípady pre obyvateľov obce , alebo vypustiť tento čl. - po rozprave sa OZ dohodlo tento čl. 1 vypustiť - hlasovaním za hlasovanie pripomienok spolu bolo 9 hlasmi za schválené - so zmenami boli tieto zásady prevádzky používania služobného motorového vozidla schválené K bodu – 9 – Informácia zo stretnutia so zástupcami ev. cirkvi ohľadne bývalej MŠ - starosta informoval o tomto stretnutí podrobne o podmienkach , ktoré si kladú ohľadne vypovedania zmluvy - OZ navrhuje dať 3 mesačnú výpoveď nech plynie lehota - prebehla rozprava a uvidí sa ako sa k tomu postavia - Ing. Kolimárová navrhuje dať do uznesenia danie výpovede v súlade s platnými podmienkami zmluvy a prekonzultovať to s právnikom - OZ navrhuje dohodnúť ešte jedno stretnutie so zástupcami cirkvi a pokúsiť sa o dohodu a taktiež aby sa zúčastnil na ňom aj p. Kocúr K bodu – 10 – Pracovné náplne - starosta oboznámil , že je potrebné prehodnotiť pracovné náplne zamestnancov OÚ a MŠ , - tento návrh vypracuje p. starosta v spolupráci s Ing. Velikou - analýza kapacít MŠ po technickej, personálnej a fin. stránke – starosta s p. Velikou urobia túto analýzu , nakoľko sú tam veľmi vysoké náklady - prenájom miestnosti – šatne pre hudobnú skupinu – kultúrna komisia predloží návrh nájomnej zmluvy ( podmienky prenájmu ) - občasník - starosta oboznámil s ponukou od pána Šnúrika , ktorý má predložiť ponuku na vydávanie tohoto občasníka - triedený odpad – starosta oboznámil o čo sa jedná – ponuka p. Hašku - OZ navrhuje pozvať p. Hašku na budúce OZ a p. Kocúr navrhuje pozvať aj občanov - p. Kuceková navrhuje zvolať mimoriadne OZ len s týmto jedným bodom - OZ s týmto návrhom súhlasí a dohodlo sa , že toto sa uskutoční do 28.2.2008 K bodu – 11 – Interpelácia poslancov - p. Kocúr navrhuje, aby materiály, ktoré budú dávané do materiálov OZ najprv prehodnotiť v obecnej rade - poslankyňa Kamenská tlmočila žiadosť občanov o zriadenie bankomatu - obecná rada dostala za úlohu prehodnotiť možnosti a to s termínom do najbližšieho OZ - p. Kuceková oslovila ohľadne problému ranných autobusov - ohľadne situácii oboznámili so zisteniami Ing. Veliká a Ing. Legíňová - návrh na zmenu odchodov autobusov OZ predložila poslankyňa Kamenská - starosta informoval o porade na ktorej bol zúčastnený aj p. Murgaš z Banskej Bystrice a o jeho pripomienkach k SAD Lučenec , ktoré tam odzneli - pripomienka bola dať im otázku na stretnutí , či by sa nevedeli stretnúť aj s predstaviteľmi železníc a zosúladiť spoje - p. Kuceková mala pripomienku za most, že je v vo veľmi zlom stave, či by sa nedalo s ním niečo robiť - navrhnuté bolo dohodnúť stretnutie s cirkvou , lebo most je ich majetkom - p. Kolimárová sa opýtala na kolektívnu zmluvu či môže byť daná k nahliadnutiu poslancom, nakoľko v prerokúvaných veciach sa v mnohých veciach odvoláva na odbory do budúceho OZ predložiť OR Zásady hospodárenia s majetkom obce a zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a taktiež inventarizáciu obce - ohľadne hmotnej zodpovednosti – či majú všetci zamestnanci podpísanú hmotnú zodpovednosť K bodu – 12 – Diskusia - p. Podhora z Pivovarskej ulice sa opýtal na kanalizáciu obce, či je predpoklad jej realizácie a ak áno tak kedy ( má vedomosť , že v minulosti bola plánovaná ) - odpovedal starosta - po odpovedi p. starostu sa ďalej p. Podhora opýtal , či je potrebné tento projekt preprojektovať - odpovedal tiež p. starosta a doplnila ho poslankyňa Kolimárová- občan p. Garaj sa opýtal či je nejaká možnosť zriadiť internetovú miestnosť – odpovedal starosta - p. Antalič sa opýtal ohľadne podpory pre TJ – majú približne 66 hráčov v súčastnosti a bez podpory OÚ to nie je možné udržať ( plán predloží písomne OÚ a komisii športu ) – odpovedal mu starosta - ďalej sa opýtal či by niekto nevedel pomôcť vybudovať multifunkčné ihrisko ( získať nejaké financie ) – odpovedal p. Kocúr , že zatiaľ nie je vysporiadané ihrisko a pokiaľ to nebude vysporiadané nedajú sa z nikadiaľ žiadať financie , musí to byť majetkom obce - p. Kucxek sa opýtal za PSaV v akom štádiu sa to nachádza a či stále pretrváva 200.000.- Sk dlh - odpovedal p. Kocúr - občan p. Kucek sa ďalej opýtal za prenájom krčmy a obchodu, že obchod platí oveľa väčší nájom za menšie priestory ako krčma - za autobusovú zastávku , či by sa nedala z bezpečnostných dôvodov preložiť ( vysvetlil bližšie dôvod ) - p. Kocúr navrhuje dať vypracovať nejakú štúdiu na úpravu priestranstva tzv. námestíčka - pripojil sa starosta a taktiež by do toho zahrnul ešte aj parčík , kult. dom a iné - občan p. Gábor sa opýtal , či by sa nedalo urobiť chodník do Lučenca pre cyklistov - odpovedal poslankyňa Kolimárová a doplnila ju p. Kuceková K bodu – 13 – Návrh na uznesenie predložila poslankyňa Kolimárová - kontrolórka mala pripomienku do návrhu doplniť zmenu VZN obce - ďalej navrhuje doplniť, aby komisie vypracovali návrh priorít aktivít - nikto viac nemal pripomienky a tento návrh bol po doplnení pripomienok 9 hlasmi za schválené K bodu – 14 – Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakovaním za účasť rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil . Zapísala: Mária Pappová

Vyvesené: 1. 2. 2007

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť