Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 1.2.2011

pozvánka

POZVÁNKA

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

dňa 01.02.2011 (utorok) o 17:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej.

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3. Informatívna správa o činnosti hlavného kontrolóra materiál

4. Voľba členov komisií

5. Rôzne

6. Interpelácia

7. Diskusia

8. Návrh na uznesenie

9. Záver

S pozdravom

Vladimír Ragač starosta obce


uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 01.02.2011

K bodu 1. Otvorenie

Uznesenie č. 18/2011 zo dňa 01.02.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

program rokovania obecného zastupiteľstva

Vo Vidinej dňa: 02.02.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 19/2011 zo dňa 01.02.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Želmíra Báťková, Pavol Bútor, Jozef Kucej

II. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Bc. Drahomíru Kucekovú, Ing. Martinu Predajnianskú

Vo Vidinej dňa: 02.02.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 3: Informatívna správa o činnosti hlavného kontrolóra

Uznesenie č. 20/2011 zo dňa 01.02.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

informatívnu správu hlavného kontrolóra za rok 2010 - s pripomienkou Bc. Kucekovej, aby v budúcnosti bola správa konkrétnejšia.

Vo Vidinej dňa: 02.02.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 4: Voľba členov komisií

Uznesenie č. 21/2011 zo dňa 01.02.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. UPRAVUJE

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vidinej v § 31 nasledovne:Návrh na zriadenie komisií a rozdelenie poslancov do komisií OcZ ako svojich stálych alebo dočasných poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov predkladá starosta a poslanci. V prvej etape sa samostatne hlasuje o zriadení komisie s určením jej názvu a predmetu činnosti, potom sa volia na návrh starostu alebo poslancov predsedovia jednotlivých komisií z radov poslancov. Zvolenie si vyžaduje nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. O doplnení komisií členmi rozhodne OcZ na základe návrhu predsedov komisií.

Vo Vidinej dňa: 02.02.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 22/2011 zo dňa 01.02.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

VOLÍ

členov komisie: Ekonomická komisia – predseda Ing. KolimárováIng. Milan Černok, Ing. Martina Predajnianská, Ing. Mária Legíňová, Miroslav Kucek

Vo Vidinej dňa: 02.02.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 23/2011 zo dňa 01.02.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

VOLÍ

členov komisie: Komisia kultúry – predseda p. BáťkováPavol Bútor, Ing. Martina Predajnianská, Mgr. Eva Vilhanová, Danica Koryťáková, Mgr. Ingrid Bartošová

Vo Vidinej dňa: 02.02.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 24/2011 zo dňa 01.02.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. VOLÍ

členov komisie: Komisia výstavby a životného prostredia – predseda Ing. ČernokIng. Želmíra Kolimárová, Jozef Kucej, Mgr. Michal Kmeť, Ing. Marián Jeleň

Vo Vidinej dňa: 02.02.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 25/2011 zo dňa 01.02.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. VOLÍ

členov komisie: Poriadková komisia – predseda Peter KucejIng. Dušan Ondrášik, Milan Kaplán

Vo Vidinej dňa: 02.02.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 26/2011 zo dňa 01.02.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. VOLÍ

členov komisie : Komisia pre tvorbu a vydávanie Vidinských novín – predseda Bc. KucekováIng. Želmíra Kolimárová, Ján Šnúrik, Jozef Kucej, Eva Kočišová

Vo Vidinej dňa: 02.02.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 27/2011 zo dňa 01.02.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. VOLÍ

členov komisie: Komisia športu – predseda BútorKucej Jozef, Kucej Peter, Mojžiš Roman, Končoš Ján, Major Peter

Vo Vidinej dňa: 02.02.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 7: Diskusia

Uznesenie č. 28/2011 zo dňa 01.02.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. UKLADÁ

obci zabezpečiť vypracovanie rokovacieho poriadku komisií s určením hlavných úloh konkrétnej komisie.

Termín: 10.03.2011

Zodpovedný: obec

Vo Vidinej dňa: 02.02.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

návrhová komisia v zložení:

Jozef KucejPavol BútorŽelmíra Báťková


zápisnica

Zápisnicazo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 01.02.2011

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Peter Kucej

Neospravedlnení: Mgr. Kmeť

Návrhová komisia: Jozef Kucej, p. Bútor, p. Báťková

Overovatelia zápisnice: Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská

Program:

1. Otvorenie2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice3. Informatívna správa o činnosti hlavného kontrolóra4. Voľba členov komisií5. Rôzne 6. Interpelácia7. Diskusia8. Návrh na uznesenie9. Záver

1 Otvorenie

Starosta skonštatoval, že prítomných je 5 poslancov, 3 poslanci sa ospravedlnili a 1 poslanec sa neospravedlnil. Následne predstavil program rokovania a zaujímal sa o pripomienky. Nikto nemal pripomienky.

Hlasovanie program:

ZA - Báťková, Bútor, Kucej J., Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 18/2011

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol J. Kuceja, p. Bútora, p. Báťkovú. Zaujímal sa o iný návrh. Nikto nemal iný návrh.

Hlasovanie - návrhová komisia:

ZA - Báťková, Bútor, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - Kucej J.

Bolo prijaté uznesenie č. 19/2011

Za overovateľov zápisnice starosta určil Bc. Kucekovú a Ing. Predajnianskú.

3 Informatívna správa o činnosti hlavného kontrolóra

Starosta pripomenul, že táto správa bola zaslaná poslancom v predstihu a odovzdal slovo Ing. Končošovej. Ing. Končošová vysvetlila, že táto správa je štatistický výsledok kontrol z roku 2010, to znamená bez popisov, je to v súlade so zákonom, ktorý to definuje takýmto spôsobom. Túto správu bolo potrebné predložiť do 60 dní od ukončenia roka. Toto sú vlastne všetky správy, ktoré boli na základe schváleného plánu práce vykonané a priebežne, pokiaľ bolo zastupiteľstvo boli poslanci informovaní o výsledkoch týchto kontrol, preto je taká štatistická správa. Bc. Kuceková pripomenula, že pokiaľ bola štatistická správa, tak nie je čo k tomu dodať. Doporučuje, pokiaľ bude už taká konkrétnejšia v rámci etáp, aby bola konkrétnejšia, aby sa dozvedeli o tom, čo kontroluje a s akými výsledkami. Toto je iba taký súhrn toho čo sa má a čo splnila. Ing. Končošová vysvetlila, že pokiaľ bolo potrebné, tak podávala písomnú správu z kontrol, ktoré sú aj založené, tam sú aj výsledky kontroly. Pokiaľ neboli závažné veci zistené, aj tak bolo popísané, čo kontrolovala a pod. Bude pokračovať v tom, že z každej kontroly bude predložená krátka informačná správa a toto je len výsledok.

Bolo prijaté uznesenie č. 20/2011

4 Voľba členov komisií

Bc. Kuceková sa zaujímala, prečo starosta neinformoval, prečo sa nezúčastnili ostatní poslanci, ale len nepostrehla. Starosta – vysvetlil, že jemu sa ospravedlnila Ing. Kolimárová, Ing. Černok a pred chvíľou sa ospravedlnil P. Kucej. Starosta na začiatku na margo členov komisií z radov poslancov a z radov odbornej verejnosti prečítal z Rokovacieho poriadku čl. 31 Komisie. Niečo v zmysle tohto článku už bolo vykonané. V krátkosti tento článok vysvetlil. Členov z radov občanov navrhuje predseda už funkčnej komisie. Podotkol, že nie sú prítomní všetci predsedovia komisií. V zmysle rokovacieho poriadku nemôžu byť odhlasovaní členovia komisie z radov odbornej verejnosti. Ing. Predajnianská – vysvetlila, aby sa predišlo schvaľovaniu neposlancov v ďalšom kole, majú písomné stanovisko, že boli oboznámení, predsedovia to už prerokovali.Starosta pripomenul, že písomne podali návrh Komisia životného prostredia a Ekonomická komisia.Ing. Rubintová doplnila, že to dali iba stanovisko predsedovia, nie komisia, lebo komisia ešte ani jedna nie je funkčná. Starosta – podal návrh, aby sa neporušil rokovací poriadok, aby sa schválili len členovia z radov poslancov. Keď prerokuje komisia, na to musí byť funkčná, musia tam byť traja, podajú návrh o doplnení z radov odbornej verejnosti. Kucej J. – nesúhlasí s návrhom starostu z dvoch dôvodov. Podľa rokovacieho poriadku a podľa zákona 369/1990 komisie navrhuje starosta obce a poslanci. Na prvom zasadnutí schválili predsedov komisií a povinnosťou predsedov komisií je navrhnúť členov. On nečítal v rokovacom poriadku, že musia byť traja poslanci, majú byť odborníci z radov občanov a poslanci. On má komisiu pre sťažnosti, rozprával sa s každým z nich, že bude voľba a teraz má povedať, že nebude. Starosta – pripomenul, že porušíme rokovací poriadok. Bc. Kuceková –pripomenula, že ak toto starosta vedel na minulom zastupiteľstve, tak vtedy to mal povedať, že v zmysle toho paragrafu je to čo si prečítal. Pokiaľ to oni nevedeli, alebo sa s tým nestretli, tak si dávali tých členov nie len z poslancov, ale aj nejakých odborníkov. Táto poznámka je v poriadku, len mala zaznieť na minulom zastupiteľstve. Každý hovoril s ľuďmi, teraz sa im čo povieme. Starosta – zdôraznil, že rokovací poriadok dostala aj Bc. Kuceková na ustanovujúcom zastupiteľstve, tento rokovací poriadok rovnako platí pre Bc. Kucekovú, tak rovnako aj pre neho. To znamená, že mala o tom vedieť sama. On prízvukoval na tom, že komisia má byť zložená aj s radov odbornej verejnosti. Bc. Kuceková – zdôraznila to, čo už povedala, keby toto starosta povedal, tak ako to má teraz pred sebou, keby to zdôraznil. My okrem toho, že chodíme sem, máme svoju prácu, máme svoje iné záležitosti, čiže sa nie vždy vraciame k tomu čo máme. Starosta je od toho, aby to dosledoval. Ing. Predajnianská informovala, že vznikol problém iba u neprítomných predsedov. Ing. Černok má potvrdené, že všetci navrhovaní členovia komisie boli oslovení a súhlasia so svojím členstvom v komisii. Starosta – navrhol, že môžeme dať hlasovať, aby sme čiastočne obkročili § 31. Komisia musí mať 3 členov poslancov, aby bola funkčná, potom môžeme čiastočne obkročiť rokovací poriadok. Ak návrh predsedov komisií bude obsahovať aspoň 2 poslancov, potom môžeme odhlasovať aj tých členov z radov odbornej verejnosti.Kucej J. nesúhlasí s takýmto riešením, prečo máme 8 komisií, mám 9 poslancov, budeme po traja po dvaja v komisiách, lebo tu máme nejaký zákon, aké rozhodnutie, komisia má fungovať na čele s poslancom, členovia si volia svojho predsedu a podpredsedu alebo tajomníka. My tu riešime veci, o ktorých nevieme čo bude. Zaujímal sa, či vieme aká komisia má aké kompetencie, čo bude ktorá komisia robiť, o čom debatujeme. Tí členovia možno budú ľudia, ktorí nikdy v komisii neboli a čo budú robiť, kontrolovať starostu alebo čo. Ak chceme byť konštruktívny, je potrebné vypracovať nejaké náplne komisií a potom si zvoľme členov. Do komisie pre ochranu verejného záujmu sme navrhli všetkých poslancov, teraz je patová situácia, nie je predseda. Na poslednom zasadnutí bolo povedané, že budú voliť predsedu, ale kedy. Bol navrhnutý ako predseda on, ale Mgr. Kmeť prišiel s tým, že porušíme rokovací poriadok, teraz sa nedohodli na ničom, mám zvolenú komisiu, ale nevie, čo budeme ďalej robiť, lebo nie je predseda. Starosta – podľa nášho rokovacieho poriadku, v § 31 je to jasne napísané, aké má byť zloženie komisie. Najskôr si musíme vytvoriť komisiu.Kucej J. vysvetlil, že ak chce komisia pracovať, musí vedieť čo ide robiť. On má na starosti Komisiu pre vybavovanie sťažností a nevie koho má kontrolovať.Starosta –vysvetlil, že komisie majú byť nápomocné, iba Komisia na vybavovanie sťažností, ktorej je predsedom Kucej J. má kontrolovať sťažnosti na jeho osobu a na činnosť hlavného kontrolóra.Kucej J. – sa zaujímal, ako to majú v iných obciach. Má jeden vzor, obce Stará kremnička, tu sú všetky veci, ktoré ma každá komisia robiť, ako sa má spraváť, je to rokovací poriadok komisií. Starosta – navrhuje urobiť komisie a pomenoval aj, v čom je problém. Keď komisia bude funkčná, dostane náplň práce, to sú všeobecne známe veci, čo má komisia robiť. Ing. Končošová doporučovala, že každému jej vlastné, ako má komisia vyzerať. Tiež nikde nevidí, prečo má mať komisia troch členov poslancov. Je dobré, ak sú v komisii nie len jeden poslanec, ale viacerí. Dnes by sme mali zvoliť komisie aj s občanmi a poveriť niekoho, kto sa v tom vyzná, aby vypracoval rokovací poriadok komisií a predsedovia komisií predložia svoj plán, čo chcú urobiť pre túto obec. V predchádzajúcom období komisie nepracovali, nevyvíjali žiadnu činnosť. Zástupca starosta má na starosti komisie a pracovať s komisiami. Navrhuje to nepredlžovať.Ing. Predajnianská predstavila návrh Ing. Černoka na členov Komisie životného prostredia a výstavby. Boli navrhnutí členovia: Ing. Kolimárová, p. Kuceja J., Mgr. Kmeťa, toto sú z radov poslancov a z radov občanov bol navrhnutý p. Marián Jeleň. Členovia z radov poslancov súhlasili s členom z radov neposlancov. Kucej J. vysvetlil, že Kucej P. sa rozprával s ľuďmi, v komisii je on sám poslanec. Ak chceme ísť podľa toho, čo teraz starosta povedal, musí si nájsť 2 poslancov, s ktorými musí rozprávať, čiže tento návrh, čo mu odovzdal, aby teraz predniesol je bezpredmetný. Môžeme jedine to urobiť, sú prítomní 5 poslanci a môžu si zvoliť predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu. Tento bod posunúť na najbližšie zasadnutie. Starosta doplnil, že to už neskoro, je potrebné pracovať s rozpočtom.Ing. Rubintová navrhla, že poslanci môžu zmeniť rokovací poriadok, iba v tomto bode. Starosta sa zaujímal, či sa budú zaoberať zmenou rokovacieho poriadku. Predstavil návrh zmeny. Navrhol vypustiť v § 31 po predchádzajúcom schválení v príslušnej komisii, hlasovaním v ďalšej etape, spravidla na najbližšom ďalšom zasadnutí OcZ. Zaujímal sa iný návrh.

Hlasovanie za zmenu § 31 rokovacieho poriadku

ZA - Báťková, Bútor, Kucej J., Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č. 21/2011

Starosta navrhol pristúpiť k návrhom jednotlivých komisií. Predstavil návrh predsedu komisie Ing. Kolimárovej za členov Ekonomickej komisie – Ing. Kolimárová predseda, Ing. Černok, Ing. Predajnianská, z radov odbornej verejnosti Ing. Legíňová, Miroslav Kucek. Nikto nemal iný návrh ani pripomienku.

Hlasovanie:

ZA - Báťková, Bútor, Bc. Kuceková, Kucej J., Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 22/2011

Starosta odovzdal slovo predsevovi Komisie kultúry – p. Báťkovej p. Báťková predstavila svoj návrh na zloženie členov komisie –p. Bútor, Mgr. Eva Vilhanová, p. Danica Koryťáková, Mgr. Ingrid Bartošová, Ing. PredajnianskáIng. Rubintová pripomenula, že už nemusia byť traja poslanci v komisii. Ing. Končošová sa zaujímala, či nechcú aj niekoho z Materskej školy.

Hlasovanie:

ZA - Báťková, Bútor, Bc. Kuceková, Kucej J., Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 23/2011

Starosta predstavil návrh Ing. Černoka. Za členov Komisie výstavby a životného prostredia boli navrhnutí: Ing. Kolimárová, Kucej J., Ing. Černok, Mgr. Kmeť a Ing. Jeleň Marián. Nikto nemal iný návrh ani pripomienku.

Hlasovanie:

ZA - Báťková, Bútor, Bc. Kuceková, Kucej J., Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 24/2011

Kucej J. predstavil návrh Kuceja P. Predseda P. Kucej navrhol za členov Poriadkovej komisie: Ing. Dušana Ondrášika a Milana Kaplána.

Hlasovanie:

ZA - Báťková, Bútor, Bc. Kuceková, Kucej J., Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 25/2011

Bc. Kuceková ako predsedkyňa Komisie pre tvorbu a vydávanie Vidinských novín navrhla za členov Ing. Kolimárovú, Jána Šnúrika, Kuceja Jozefa, Elenu Kočišovú.Ing. Končošová sa zaujímala, kto je Elena Kočišová.Starosta vysvetlil, že nakoľko nepozná p. Kočišovú, tak sa zaujímal kto to je.Bc. Kuceková vysvetlila, že je to učiteľka, ktorá bude dohliadať na správnosť, spisovnosť.Ing. Končošová sa zaujímala, či potrebujeme takéhoto človeka, na to je korektor v tlačiarni.Bc. Kuceková vysvetlila, že na to korektor v tlačiarni nie je, to bude človek, ktorý to skontroluje, aby to bolo pravopisne dobre. Toto je otázka, ktorá je otvorená, možno sa neujme a budeme musieť človeka vymeniť.

Hlasovanie:

ZA - Báťková, Bútor, Bc. Kuceková, Kucej J., Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 26/2011

p. Bútor ako predseda Komisie športu navrhol za členov tejto komisie: Kucej J., Kucej P. Mojžiša Romana, Končoša Jána, Majora Petra.

Hlasovanie:

ZA - Báťková, Bútor, Bc. Kuceková, Kucej J., Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 27/2011

Kucej J. pripomenul, že bol zvolený za predsedu Komisie pre vybavovanie sťažností. Nemá členov do komisie pre vybavovanie sťažností a tento bod je ukončený.Ing. Šupica vysvetlil, že členovia boli schválení na minulom zastupiteľstve.Ing. Končošová doplnila, že táto komisia nesúvisí s týmito komisiami pri obecnom úrade, ale súvisí s VZN o riešení sťažností, táto komisia má svoje zásady.

5 Rôzne

Starosta – písomne poveril zástupcu Ing. Predajnianskú. Odovzdal jej písomné poverenie.

6 Interpelácia poslancov

Nikto nemal príspevok do tohto bodu programu.

7 Diskusia

Ing. Rubintová upozornila predsedov komisií, že od 01.01.2011 je v platnosti na nový zákon o sociálnom poistení. Všetci poslanci, ale toto sa týka aj neposlancov, ktorí boli dnes zvolení za členov komisií, musí ich prihlásiť do Sociálnej poisťovni a z odmien, ktoré sa im budú vyplácať, budú odvádzať odvody. Každému predsedovi pošle dotazník a poprosila, keby zabezpečil jeho vyplnenie u členov komisie. Bolo by dobre, keby to bolo do konca týždňa, aby ich čím skôr prihlásila do poisťovneIng. Končošová navrhla potvrdiť do uznesenia, aby bol poverený niekto, kto vypracuje rokovací poriadok komisií s hlavnými úlohami do nejakého termínu, napr. do 10.3.2011.Starosta doplnil, že návrh píše návrhová komisia.Kucej J. predstavil návrh na uznesenie.

Hlasovanie:

ZA - Báťková, Bútor, Bc. Kuceková, Kucej J., Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 28/2011

8 Návrh na uznesenie

Kucej J. predstavil návrh na uznesenie.

9 Záver

Starosta na záver prítomným poďakoval za účasť na zasadnutí.

Overovatelia zápisnice:

Bc. Drahomíra Kuceková: .................................................

Ing. Martina Predajnianská: .................................................

Zapísal: Ing. Ján Šupica .................................................

Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 1. 2. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť