Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 12.2.2013

pozvánka

Ing. Martina Predajnianská zástupca starostu obce Vidiná           Vo Vidinej, 08.02.2013

 

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční dňa 12.02.2013 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

s týmto programom:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení 4. Návrh Dodatku č. 1/2013 k zmluve o dielo s firmou MEPOS s.r.o.Lučenec 5. Inventarizácia – vyradenie prebytočného majetku 6. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vidiná za rok 2012 7. Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2012 8. Informácia ohľadne prebiehajúcej finančnej kontrole – vyžiadanie podkladov 9. Rôzne 10. Interpelácia 11. Diskusia 12. Návrh na uznesenie 13. Záver

      v. r. Ing. Martina Predajnianská


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 12.02.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Báťková, Bc. Kuceková, Bútor, Peter Kucej Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia: Ing. Černok, Antalič a Ing. Predajnianská Overovatelia zápisnice: Jozef Kucej a Kocúr

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení 4. Návrh Dodatku č. 1/2013 k zmluve o dielo s firmou MEPOS   s.r.o. Lučenec 5. Inventarizácia – vyradenie prebytočného majetku 6. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vidiná za rok 2012 7. Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2012 8. Informácia ohľadne prebiehajúcej finančnej kontrole – vyžiadanie podkladov 9. Rôzne 10. Interpelácia 11. Diskusia 12. Návrh na uznesenie 13. Záver

 

1 Otvorenie

Ing. Predajnianská – prítomných privítala a predstavila program rokovania. Zaujímala sa o pripomienky. Uznesenie č. 8/2013 zo dňa 12.02.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok,  Jozef Kucej, Kocúr, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Ing. Predajnianská navrhla do návrhovej komisie Ing. Černoka, pána Antaliča a seba. Ako overovateľov určila pánov Kuceja Jozefa a Kocúra.

Uznesenie č. 9/2013 zo dňa 12.02.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Ing. Černok, Antalič, Ing. Predajnianská

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Kocúr, Jozef Kucej

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok,  Jozef Kucej, Kocúr,   Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

3 Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

Ing. Predajnianská predstavila správu o činnosti obecnej rady, kde Obecná rada vo Vidinej zasadala 09.01.2013, kde bola informovaná o uzatvorených dohodách na rok 2013, o tom, že boli doručené  2 žiadosti ohľadne sociálne pomoci a dochádzalo k zmene úväzku žiadosti o poskytovanie sociálnej služby. Ďalej pripomenula, že z posledného zastupiteľstva bola požiadavka na zabezpečenie výberu audítora, toto obec zabezpečila, zverejnila oznam, kde žiadosti majú byť doručené do 22.2.2013 do 13.00 hod na Obecnom úrade vo Vidinej. Ďalej predstavila informatívnu správu o vymáhaní pohľadávok k 31.12.2012, kde prvá pohľadávka v súhrnnej sume 1 658,12 Eur. t. j. daň za psa r. 2008, 2010, 2011, 2012 (24,95 €),  poplatok za KO a DSO r. 2008 (242,97 €), daň z nehnuteľností r. 2008, 2010, 2011, 2012 (1390,20 €) je zabezpečená záložným právom k nehnuteľnosti. V novembri 2012 bola nehnuteľnosť vydražená. Obec Vidiná je v zozname veriteľov druhá v poradí. Približne v máji r. 2013 by mali byť naše pohľadávky uspokojené. Druhá pohľadávka je v súhrnnej sume 178,08 eur a je exekučne vymáhaná. Jedná sa o tri fyzické osoby u ktorých sa exekučne vymáha pohľadávka za daň za psa r. 2012 (5,- €), poplatok za KO r. 2010, 2011, 2012 ( 141,07 €) a daň z nehnuteľnosti r. 2011 (32,01 €). Na pohľadávku za cintorín v čiastke 33,18 eur a uhradenú faktúru za pohrebné služby v čiastke 182,33 eur za zosnulého pána Dóžu, je povolená platba v splátkach a je vydaný splátkový kalendár pozostalému vnukovi. Toto bolo vyplatené 7.1.2013 naraz.  Na pohľadávky v súhrnnej sume 175,94 eur boli zaslané opakované výzvy na uhradenie nedoplatku. Jedná sa o desať daňových subjektov – fyzické osoby. Najvyššia pohľadávka je za daň z nehnuteľnosti za rok 2011 - 32,- eur. Na pohľadávky v súhrnnej sume 1.657,97 eur boli zaslané prvé výzvy na uhradenie nedoplatku. Jedná sa o daň z nehnuteľnosti r. 2012, daň za psa r. 2012, poplatok za KO a DSO r. 2012. Ďalej informovala, že čo sa týka zverejnenia, tak sa zverejňujú fyzické osoby pri sume nad 160,00 € v súhrnnej sume a právnické osoby pri sume nad 1 600,00 € v súhrnnej sume, obec Vidiná neeviduje neplatičov, ktorí by spĺňali podmienky zverejnenia.

Uznesenie č. 10/2013 zo dňa 12.02.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE Správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení

4 Návrh Dodatku č. 1/2013 k zmluve o dielo s firmou MEPOS s.r.o. Lučenec

Ing. Predajnianská – predstavila návrh dodatku, kde žiadajú upraviť dva body a to predmet zmluvy v zmysle novely zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch platný od 01.01.2013 sa odstavec 2 činnosť zhotoviteľa rozširuje o zber a odvoz biologicky rozložiteľných odpadov (BRO). Zhotoviteľ zabezpečí odvoz BRO na bioskládku, ktorú určí objednávateľ a článok V cena sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením, kde zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude za ďalej uvedené časti diela poskytovať dohodnutú cenu, ktorú je zhotoviteľ oprávnený meniť len v dôsledku rastu miery inflácie podľa údajov zverejňovaných štatistickým úradom, alebo v prípade nárastu cien surovín, materiálov a iných vstupov. Cena za zneškodnenie odpadov je stanovená v zmysle celoročnej objednávky pre rok 2013. Ing. Kolimárová – sa zaujímala, či sa vie, kde sa bude odpad vyvážať, čo to bude stáť, či je to úmerné tomu, čo bude od nás Mepos žiadať, biologicky rozložiteľný odpad zatiaľ nikto nespracováva, len v meste Lučenec je kompostáreň, ale zatiaľ s nikým neuzavrela zmluvy, že budú od nich brať tento odpad, lebo sa pracuje na cene. Koristeková – vysvetlila, že tento dodatok toto zatiaľ nerieši Ing. Kolimárová – vysvetlila, že sa už ale zaviažeme, že to budeme robiť cez nich a čo keď príde niekto, kto bude zaujímavejší a teraz sa zaviažeme tejto firme. Zvoz bioodpadu budú robiť aj ďalšie firmy ako len Mepos. Ing. Predajnianská informovala, že v tomto dodatku je cena zvýšená len o mieru inflácie a to ďalšie sa vynechá, teraz riešime iba cenu a článok II môžeme požiadať, aby sa vypustil. Ing. Černok – informoval, že ak bude viacej odberateľov, treba počkať, oni sa o to budú u nás uchádzať aj neskôr. Ing. Kolimárová – informovala, že budeme vedieť, koľko si budú od nás inkasovať navyše, keď bude kompostáreň vedieť cenu. Kocúr – doplnil, že k tomu sa teraz nemusíme zaväzovať. Ing. Predajnianská – poprosila sformulovať uznesenie. Ing. Kolimárová– sa zaujímala o dátum, lebo nemôžeme retroaktívne, ale dňom schválenia. Ing. Predajnianská doplnila, že najskôr dňom zverejnenia tohto dodatku.

Uznesenie č. 11/2013 zo dňa 12.02.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dielo č. 326/20/2002 uzatvorenej dňa 14.12.2001 medzi zmluvnými stranami Obec Vidiná a MEPOS s.r.o. Lučenec, so sídlom Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO: 31595758, DIČ 2020465095 v nasledovnom znení:

„vypustiť Článok II Predmet zmluvy v zmysle novely zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch platný od 01.01.2013 sa odstavec 2 činnosť zhotoviteľa rozširuje o zber a odvoz biologicky rozložiteľných odpadoch (BRO). Zhotoviteľ zabezpečí odvoz BRO na bioskládku, ktorú určí objednávateľ.“

Článok V Cena sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude za ďalej uvedené časti diela poskytovať dohodnutú cenu, ktorú je zhotoviteľ oprávnený meniť len v dôsledku rastu miery inflácie podľa údajov zverejňovaných štatistickým úradom, alebo v prípade nárastu cien surovín, materiálov a iných vstupov. Cena za zneškodnenie odpadov je stanovená v zmysle celoročnej objednávky pre rok 2013.

Za vykonanie zberu a odvozu KO č. 20 03 01 a za 20 03 03 umiestneného v nádobách:

       bez DPH   s DPH 110 l KUKA      0,56 €/ks   0,67 €/ks 120 l KUKA      0,59 €/ks   0,71 €/ks 240 l KUKA      0,73 €/ks   0,88 €/ks Vývoz VOK      37,47 €/ks   44,96 €/ks 1100 l BOBOR     5,17 €/ks   6,20 €/ks

Cena za zber a odvoz BRO bude riešená samostatnou kalkuláciou a dodatkom k ZOD. Cena za zneškodnenie odpadu, nie je príjmom MEPOSu s.r.o. Lučenec. Poplatok za uloženie odpadov sa uplatní v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. Táto zmena v zmysle tohto dodatku platí od dňa zverejnenia.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok,  Jozef Kucej, Kocúr,   Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

5 Inventarizácia – vyradenie prebytočného majetku

Ing. Predajnianská– pripomenula, že bolo odhlasované, že obecné zastupiteľstvo rozhodne o vyradení majetku. V protokoloch sú navrhnuté jednotlivé veci. Ďalej poprosila predsedov jednotlivých komisií, ktorí zatiaľ nepodpísali inventarizáciu, aby tak urobili, je k dispozícii tu na rokovaní. Ďalej sa zaujímala, či  budeme hlasovať jednotlivo o protokoloch alebo sa prejdú veci a odhlasuje sa to všetko naraz. Ing. Kolimárová – mala pripomienku, vzhľadom k tomu, že v júni 2012 bola vykonaná kontrola inventarizácie za roky 2010 a 2011 a zo strany obce sa nikto nezaoberal výsledkami kontroly, vytkla tam viacej vecí. V týchto rokoch sa navrhovalo vyradiť asi 30 položiek a ani jedno vyradenie nebolo predložené zastupiteľstvu. V rámci vyradených vecí, ktoré sú v zápise z kontroly, tie už nikto asi  neoveroval, ako keby boli legálne zlikvidované. 30 položiek bolo vyradených s tým, že nikto z poslancov to neriešil, riešil to starosta a jeden pracovník, hodnoty týchto vyradených materiálov sú dosť značné a nikto to nevidel. Ďalej predstavila  návrh, aby sa dnes inventarizácia a vyraďovanie posunulo do ďalšieho zastupiteľstva, v rámci bodu rôzne boli predložené všetky správy, ktoré urobila za rok 2012, ktoré predkladá aj vo svojej vyhodnocovacej správe z toho dôvodu, že idú voľby a nastúpi niekto nový, bola by nerada, aby sme riešili veci, ktoré boli  v kontrole zistené. Predstavila zoznam vecí, ktoré boli vyradené bez toho, že by o tom rozhodovalo zastupiteľstvo, jedná sa o vertikálne žalúzie, počítač Pentium, počítač Intel, počítač IBM, kopírovací stroj, vyradenie drobného majetku z kuchyne, vyradenie drobného majetku zo škôlky, ihličková tlačiareň, kopírovací stroj, kalkulačka Astra, garniža, skúšačka, PC Pentium II, regál z archívu, vyradenie drobného majetku z nejakého skladu, dve plastové nádoby, vŕtačka Narex, vŕtacie kladivo. Kropáč vysvetlil, že vŕtačka sa nachádza tu v dielni. Ing. Kolimárová informovala ďalej, že je tam aj mraziaci box, kávovar, televízor Orava, chladnička, elektrická registračná pokladňa, kopírka, krovinorez, zváračka. Jedná sa ešte o Bielorus, nikde v novom  nevidela vyraďovanie stĺpov, ktoré boli odstraňované z rozhlasu, zaujímala, či ich niekto videl a sčítal ich. Neboli vyraďované vtedy a neboli vyraďované ani teraz.  Požiadala pani starostku, aby do najbližšieho zastupiteľstva vyhradila jeden bod, ktorý sa bude venovať len kontrolám vykonaným v roku 2012, prejednanie všetkých tých navrhovaných opatrení. Kucej Jozef – plne sa stotožňuje s názorom hlavného kontrolóra, on ako poslanec doporučuje, aby sa protokol o vyradení posunul na najbližšie zastupiteľstvo, chýba mu celková správa z inventarizácie nielen za rok 2012, ale aj za rok 2011. Ďalej pripomenul, že v polovici roka 2012 tu požiadal v pripomienkach, aby inventarizačná komisia, ktorá bola schválená resp. vyraďovacia komisia činnosť dokončila, ak nebola, tak sa zriadi nová. Tie veci majú svoju hodnotu a my musíme vedieť, aký osud to stihlo. Ako môže inventarizačná komisia sčítať stĺpy, keď sú v Mýtnej, to nám bude musieť niekto vysvetliť, dnes budeme vyraďovať aj tie veci, čo boli vyraďované, tie ostanú tak, lebo nikto o nich nevie. Teraz by mali vedieť aký bol stav majetku, aký je stav, keď to vyradíme a o koľko sa ten majetok zníži a či sa bude počítať s doplnením majetku, súhrnná správa chýba. To, čo má hodnotu, o tom nevieme, je názoru, aby sme tento bod presunuli na budúce zastupiteľstvo, ďalej žiada, aby na obecné zastupiteľstvo prišli aj správy z kontrol, ktoré tu prebiehali, na jednej strane žiadame kontroly, ona si povinnosť plní, záver sa z toho neurobil a ak sa urobil, tak nie sú o tom informovaní. Ak chceme vedieť na čom sme, nakoniec to sú peniaze našich občanov, na jednej strane konštatujeme, že máme nedostatok alebo pokazené krovinorezy a kde je ten vyradený, čo sa s ním spravilo. Ing. Černok – sa vyjadril, že je v šoku, čo počul, dnes sa šetrí, inde fungujú na starších PC, ďalej ho zaujímalo, kde sú kopírky a PC, krovinorez. Ďalej sa zaujímal, kedy bolo vyradenie prebytočného majetku, kedy bola predložená komplexná správa z inventarizácie, prečo to nebolo predložené v podkladoch z obecného úradu, odhlasujú niečo, čo v podkladoch nemali a ani nevedia čo. Vzhľadom k tomu, že nebola predložená komplexná správa k inventarizácii, súhlasí s tým návrhom, ktorý tu bol už predložený, celú problematiku inventarizácie predložiť na budúce zastupiteľstvo, čo je ale nešťastné riešenie, už tlačíme toho veľa pred sebou a strašne dlho. Ing. Predajnianská – informovala, že boli predložené protokoly k vyradeniu, aby poslanci mali prehľad o tom, čo sa bude vyraďovať. Proti tomu nič nemá , aby sa to predložilo neskôr, inventarizácia je k nahliadnutie aj tu na zastupiteľstve, súčasťou je aj súhrnná správa. Mgr. Vilhanová – sa zaujímala, či existuje likvidačná komisia, Ing. Kolimárová – informovala, že boli dielčie správy, v likvidačnej komisii bol starosta a jeden pracovník, v likvidačnej správe nebolo uvedené, ako bolo naložené s vyradeným majetkom. Ing. Černok – sa zaujímal, prečo nevieme rok nadobudnutia krovinorezu, kde je evidencia, krovinorez bol nadobudnutý v sume 640,00 € Kropáč – vysvetlil, že krovinorez je stále tu, nebol fyzicky zlikvidovaný, bol s ním v servise, kde mu povedali, že sa nedá opraviť, a preto bol vyradený z majetku. Kocúr – on si myslí, že tu sa vyraďujú veci v značnej sume, neprešlo to cez obecné zastupiteľstvo, je to treba dať prešetriť orgánom činným v trestnom konaní. Kucej Jozef – pripomenul, že každý rok robíme účtovnú uzávierku, kde je aj majetok obce, ako sa môže urobiť uzávierka za rok 2012, keď nevieme, či sme majetok vyradili Kocúr – informoval, že to bolo vyradené, len to neprešlo cez zastupiteľstvo, nie je tam uvedené, ako sa to zlikvidovalo, tam bol porušený zákon. Ing. Predajnianská navrhla, aby sa neplietla inventúra z roku 2010 s tou, ktorá bola vykonaná v roku 2012, je potrebné to odčleniť. Ing. Černok – informoval, že pre neho je zarážajúce, že o niečom takomto nebol informovaný, na tých vyraďovacích protokoloch sú ľudia, ktorí tu sedia dnes medzi nami, dokedy sa budeme za niečo skrývať. Táto inventúra z roku 2012 bola dôsledná, ale tu niekto vyradil PC a kosačky z roku 2010 a nikto nevie, kde tie stroje sú. Následne predstavil návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 12/2013 zo dňa 12.02.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE

celý bod presunúť na ďalší termín obecného zastupiteľstva, z dôvodu, že k dnešnému dňu nebola obecnému zastupiteľstvu predložená správa Ústrednej inventarizačnej komisie.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok,  Jozef Kucej, Kocúr,   Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

6 Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vidiná za rok 2012

Ing. Predajnianská – informovala, že s predkladaním správ hlavného kontrolóra do zastupiteľstva problém nikdy nemala a odovzdala slovo hlavnému kontrolórovi Ing. Kolimárová – informovala, že je povinná urobiť vyhodnotenie kontrolnej činnosti, ktorú vykonávala v predchádzajúcom roku. Kontroly vykonávala v zmysle plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok, ďalšie boli zadané na základe uznesenia. Výsledky jej návrhov sa nikde  neriešili, niektoré sa neriešili z hľadiska novej zastupujúcej starostky, preto lebo sa jej netýkali, v rámci II. polroku sú vyhotovené veci, ktoré by chcela, aby boli predložené do zastupiteľstva ako samostatný bod, aby sa poslanci dozvedeli o návrhoch, ktoré vyplývajú z týchto kontrolných zistení a aby sa zastupiteľstvo k návrhom opatrení vyjadrilo. Prvá kontrola bola zameraná na dodržiavanie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, bola vykonaná v mesiaci apríl s tým, že bolo navrhnuté jedno opatrenie do 15.08.2012, s týmto sa nikto nezaoberal. Predmetom druhej kontroly bola inventarizácia obce Vidiná za roky 2010, 2011, o tomto pred chvíľou hovorila, v rámci tohto boli navrhnuté opatrenia pre pána starostu a pre zastupiteľstvo. Tretia kontrola bola zameraná na dodržiavanie zásad zverejňovania v roku 2011, bolo prijaté jedno opatrenie. V júni 2012 bola vykonaná kontrola na plnenie príjmov a výdavkov finančných operácií za rok 2011, z ktorej vyplynuli návrhy opatrení. Ďalšia kontrola bola na výdavky na opatrovateľskú činnosť I. polrok 2012, kde v rámci kontroly vyplynulo jedno opatrenie. Ďalším predmetom kontroly boli výdavky na reprezentačné vo všetkých kapitolách podľa schváleného rozpočtu v roku 2011, kde boli prijaté 4 opatrenia. Siedma kontrola bola zameraná na čerpanie finančných prostriedkov v pokladni a vedenie účtovníctva za pokladňu za roky 2011, kde boli navrhnuté opatrenia s termínmi plnení.  Ďalej informovala, že okrem tohto predložila stanoviská ku zmenám rozpočtu, k Záverečnému účtu a k návrhu rozpočtu na rok 2013. Zároveň požiadala o to, aby v jednom bode boli všetky tie kontroly zhrnuté do nejakých návrhov opatrení s tým, aby sa poslanci oboznámili s výsledkami kontroly a aké opatrenia boli navrhnuté. Kucej Jozef – sa vyjadril, že je zhrozený, nemôže povedať nič iné, keď si zoberieme tento materiál, ktorý je veľmi dôležitý pre činnosť obce, ak dobre počítal, z 20 opatrení nebolo splnené ani jedno a ak tak, len čiastočne, to je katastrofa, čo chceme robiť v tejto dedine, keď nerešpektujeme to,  v čom nás ľudia usmerňujú, jedno opatrenia na druhé opatrenie. Keď sem niekto nový príde, čo ste tu robili, prečo nemôže byť splnené opatrenie, prečo to nemôžeme robiť bez chyby. On sa pýta, ako sú splnené uznesenia obecného zastupiteľstva, keď kontrolný orgán obce niečo predloží a my to ignorujeme, ignorujú ho pracovníci obce, ignoroval ho starosta,  je potrebné urobiť buch, tu sa všetci dostaneme do basy. Ing. Kolimárová – všetci sa pamätáme, že v rámci I. polroku nemá zastupujúca starostka nič spoločné, následne boli kontroly aj za jej obdobie, všetky sa týkali predchádzajúceho obdobia, tie opatrenia mohli byť predložené na obecné zastupiteľstvo, všetky tieto zamerania kontroly boli na činnosť, kedy tú činnosť nevykonávala, pani Koristeková nedostatky odstránila, niektoré veci sa urobili aj medzi tým. Ing. Predajnianská – spolu spolupracovali, pracovníci si dávajú pozor, aby bolo všetko zverejnené, evidencie sa robia,  toto obdobie sa prelína a spolu s hlavným kontrolórom to prešli a týkalo sa  to obdobia za I. polrok. Kucej Jozef – informoval, že ak hlavný kontrolór prijíma opatrenia, tak tam určoval termíny, vieme dobre, čo sme naprávali, tie termíny niekto ignoroval, to je vizitka za I. polrok 2012 a rok 2011, tam boli termíny a tie nikto nerešpektuje, tak ako uznesenia. Ing. Kolimárová – vysvetlila, že v rámci vlastného podnetu vykonala nad rámec kontrolnej činnosti kontrolu na plnenie uznesení, predstavila uznesenia formou ukladá, všetky boli splnené, v rámci termínu uznesenia však splnené neboli, ale ku dňu vykonania kontroly už splnené boli. Kucej Jozef – súhlasí, že boli splnené, ale nesúhlasí s tým, že ku dňu kontroly, pri vykonaní kontroly sú hotové, uznesenia podľa schválenia neboli splnené, boli stanovené termíny, prečo to nebolo splnené v termíne, čakalo sa, kým sa tu na to tlačilo. Kocúr – chce sa vrátiť k bodu, ktorý prejednávajú, prečo by sa mal hanbiť za to, o čom nevedel, sedí tu od januára minulého roku, vždy žiadali rôzne veci od bývalého starostu, ktoré neboli splnené. O týchto kontrolách počuje dnes prvý krát, za to nechce brať zodpovednosť, o tom on nevedel Ing. Černok – súhlasil s tým, čo tu kontrolór zistil, ani v jednom nenašiel, že opatrenia splnené, bývalý starosta sa tesne po polroku vzdal funkcie, čo sme od vtedy do teraz spravili, aby sme tie opatrenia splnili. Pri kontrole pokladní došlo k porušeniu finančnej disciplíny, náklady boli čerpané nehospodárne, neúčelne, obec porušila zákony, sami o sebe konštatujeme, že porušujeme zákony a zamestnávame 2 alebo 3 ekonómky, on počul, že 3, ale to len počul, to je možno klebeta. Možno sa dostaneme ku kontrole, ktorú dnes dostali, nebude čítať konkrétne výšky miezd a konkrétne mená, aby neporušil zákon o ochrane osobných údajov. Ing. Kolimárová – vzhľadom k tomu, že na dnešné zastupiteľstvo predložila správu o výsledku kontroly, kde by bola nerada, aby sa tieto veci z pohľadu jej pozícii riešili oficiálne, vzhľadom k tomu, že  správa je  k niečomu viazaná, každý poslanec je viazaný mlčanlivosťou, to znamená, že určité veci z toho nie je problém uviesť, ale celú správu by  neprejednávala. Ing. Černok – prejednal len jeden bod, v osobnom spise chýba pracovná zmluva, to je ako možné.  Dovolil si spochybniť plnenie uznesení, on žiadal, aby rokovali každý mesiac, nie mimoriadne, to sa nekoná, potom sa tu dohadujeme, je už február a v mesiaci január nebolo riadne zastupiteľstvo,  uznesenie nebolo dodržané. Ing. Predajnianská – vysvetlila, že pracovníci rešpektovali pokyny hlavného kontrolóra, o čom sme vedeli, to sme doplnili, až teraz videla prvý krát správu z kontroly plnenia miezd, s ňou o tom nikto nerokoval a navrhla vrátiť sa k prvej správe, pripomenula, že aké to bolo komplikované, keď sa menil štatutár. Veci, ktoré boli konzultované s pracovníkmi sa snažili riešiť a odstrániť. Ak chýbajú veci, to už ona nevie odstrániť, nevie kde sú, vtedy tu neboli, nebráni sa, aby sa prijali uznesenia, aby chod išiel. Informuje  hlavného kontrolóra, ak sa niečo odstráni, čo už bolo vytknuté v správach, hlavného kontrolóra rešpektujeme, lebo veci, na ktorých spolu pracovali a našli sa chyby, tak sa snažila odstrániť. Ďalej informovala, že nikdy nemala problém s predkladaním správ hlavného kontrolóra do zastupiteľstva.

Uznesenie č. 13/2013 zo dňa 12.02.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vidiná za rok 2012 bez pripomienok

 

7 Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2012

Ing. Predajnianská – predstavila správu o plnení rozpočtu k 31.12.2012, Ing. Kolimárová – poďakovala predkladateľom rozpočtu, že čerpanie nie je nad 100 %. Je to v súlade so zákonom, čerpanie nikde nepresahuje 100 % Kucej Jozef – je pravdou, že keď si zoberieme materiály z predchádzajúceho obdobia, keď to porovnáme, klobúk dole pred tými, čo našli tie chyby, čo ho mrzí je, že sme na konci roka a rozvoj obcí, tak tam je čerpanie na 12,78 %, to, že sme dokázali čerpať iné položky na 90 % a 100 % to je pekná vec. Občanov zaujíma, čo sme pre obec urobili a to je na 12,78 %. To čo sme povedali, že sa má urobiť, sa má aj urobiť. To, čo sme mohli čerpať, sme nečerpali, to vidieť tu na čerpaní, v januári 2012 sme sa škriepili, aké budú priority, načo sme to dávali na papier, to ostatné je pre neho iba chod dediny, ale pre občanov sme neurobili nič. My máme peniaze a nevieme nič urobiť. Ing. Černok – je v príjemnom šoku, lebo čo tu videli na konci septembra, nevie ako toto vyčarovali, alebo žiaľ bohu, že s tým museli čarovať. Kucej Jozef – znovu sme sa dostali niekde, znovu sme pohladili a urobili sme to, že sme svinstvo zakryli poctivou robotou, ak sme za trištvrte roka prekračovali niektoré položky nad 400 % a teraz je to v súlade. Všetka česť tým ľuďom, čo to robili, zrkadlom bolo ale čerpanie k 30.09.2012 Kocúr- poďakoval našim ekonómkam, chodil sem, vie ako pracovali, hľadali chyby a poďakoval sa aj poslancom, ktorí to zakryli úpravou rozpočtu, keď to budeme robiť vždy v decembri, tak to tak bude. Pre obec je to len dobre, má vyrovnaný rozpočet, ideme s čistým štítom do ďalšieho roka, nový starosta sa nebude môcť vyhovárať, že niečo zdedil,  veľa z nás to aj tak bralo, preto by sme mali zabudnúť na to, čo bolo, týmto sme to uzavreli. Sú tu ešte menšie resty, ako inventarizácia, ale to už treba riešiť v zmysle zákona.

Uznesenie č. 14/2013 zo dňa 12.02.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Informatívnu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2012

Ing. Predajnianská

8 Informácia ohľadne prebiehajúcej finančnej kontrole – vyžiadanie dokladov Ing. Predajnianská – informovala, že prebiehala finančná kontrola, kde musíme doložiť doklady, máme tam termín. Navrhla, aby sme vyzvali ekonómov a bývalého starostu, aby nám niektoré veci zodpovedali a vysvetlili. Navrhla písomne požiadať tých, čo za to boli zodpovední, aby to prišli vysvetliť.  Kontrola prebiehala za roky 2010, 2011 a polrok 2012. Na niektoré otázky nevedela zodpovedať ani ona. Ing. Rubintová – informovala, že na otázky, ktoré žiadala pani Gajdošová, dala vysvetlenie, pripravovala materiály na kontrolu, ona tu už rok a pol nebola, k materiálom mal prístup niekto iný, nevie zaručiť a byť zodpovedná za niečo, kde mal prístup niekto iný, za to si zodpovedá ako účtovala, ale za chýbajúce materiály nevie zaručiť. Ona tu bola, keď tu bola kontrola, interné doklady za rok 2010 sa nenašli a nenašiel sa ani Záverečný účet. Niektoré veci sa nenašli, tak boli predložené nepodpísané.

 

9 Rôzne

Ing. Predajnianská predstavila žiadosti. Prvá je od ŠK Slovan Vidiná ohľadne dotácie, v rozpočte sa s tým počíta. Antalič – informoval, že súhlasí s touto žiadosťou Kocúr- pripomenul, že toto bolo prebraté už v decembri pri tvorbe rozpočtu, toto je už iba pro forma. ŠK Slovan musí vydokladovať dotáciu, až keď vydokladajú jeden polrok, potom dostanú za II. polrok. Ing. Kolimárová  –sa zaujímala, či bolo všetko vydokladované tak, aby to bolo v súlade so zákonom. Ing. Šupica vysvetlil, že ŠK Slovan vyúčtováva dotáciu priebežne, vždy po 1 000,00 €

Uznesenie č. 15/2013 zo dňa 12.02.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE poskytnutie finančných prostriedkov v rámci rozpočtových prostriedkov vo výške 3 000,00 € na I. polrok 2013 a 3 000,00 € na II. polrok 2013 pre ŠK Slovan Vidiná.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok,  Jozef Kucej, Kocúr,   Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

          Ing. Predajnianská – predstavila žiadosť Matice Slovenskej o dotáciu vo výške 1 000,00 €

Uznesenie č. 16/2013 zo dňa 12.02.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE poskytnutie finančných prostriedkov v rámci rozpočtových prostriedkov na rok 2013 vo výške 1 000,00 € pre Miestny odbor Matice slovenskej vo Vidinej.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok,  Jozef Kucej, Kocúr,   Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

           Ing. Predajnianská – predstavila žiadosť Ligy proti reumatizmu, ktorý žiadajú 200,00 € Ing. Černok – sa zaujímal, či je to v rozpočte Ing. Predajnianská informovala, že v rozpočte sa s tým nepočíta. Kucej Jozef – informoval, že koľko akcií organizuje odbor Matice slovenskej, športovci, KROP a zaujímal sa, čo robia títo, koľko krát prišli na kultúrne akcie. Teraz bola akcia a bolo tam 40 ľudí a čo ho mrzelo, ak by nebol klub dôchodcov, tak tam nie je nikto, mladých ľudí tam bolo asi 10. Ak niekto chce od obce dotáciu, tak nech vo Vidinej aj niečo robí. Ing. Predajnianská – predstavila návrh na uznesenie, kde obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie dotácie.

Uznesenie č. 17/2013 zo dňa 12.02.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. NESCHVAĽUJE poskytnutie finančných prostriedkov pre „Liga proti reumatizmu“ – miesta pobočka Lučenec

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok,  Jozef Kucej, Kocúr,   Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

            Ing. Predajnianská – informovala, že prišla firma NEO Slovakia, ktorá pripravuje uverejnenie publikácie, oslovujú obce, stojí to 99,00 €, zatiaľ nič nepodpísala. Ďalej prišli na obec 2 žiadosti na odpustenie  poplatku za smeti, sú od pána Sivoka a pána Kuceka. Predstavila žiadosti a dôvody odpustenia. Ďalej vysvetlila, že naše VZN nám toto neumožňuje, že by sme im toto mohli schváliť, je tu možnosť zníženia, že budú viac separovať. Koristeková predstavila zákon a v našom VZN je iba vrátenie poplatku, v dohode sa odpočítavajú nevyvezené vývozy z minulého roka. Ing. Černok – pripomenul, že tu sa nemáme o čom baviť.

Ing. Predajnianská – sa zaujímala o kultúrne akcie do rozpočtu na rok 2013, problém je s obcou, navrhla  poprosiť predsedu Kultúrnej komisie pani Báťkovú, aby predložila zoznam akcií. Kocúr – navrhol, aby bola oslovená Kultúrna komisia a aby dali na papier to, o čom sa už rozprávajú, za seba môže povedať toľko, že je viacero akcií, ktoré treba udržať. Ing. Kolimárová  – navrhla, aby sa to potom  aktualizovalo aj na www.stránke.

Ing. Predajnianská  – informovala o usmernení, ktoré  prišlo z Ministerstva školstva, jedná sa o navýšenie  miezd o 5 % pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ale dotácia zatiaľ neprišla.

Ing. Predajnianská – predstavila žiadosť od pána Skýpalu, ktorý by chcel odkúpiť kosačku, ktorá sa zatiaľ nevyradila z majetku obce. Ďalej žiadal o zverejnenie zoznamu neplatičov. Ďalej pripomenula, že do akej sumy je obec oprávnená zverejniť zoznam neplatičov. Ing. Rubintová – informovala, že v inventarizácii k 31.12. sú nájmy spísané Ing. Černok predstavil návrh na uznesenie

Uznesenie č. 18/2013 zo dňa 12.02.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. UKLADÁ zverejniť neplatičov daní, miestnych poplatkov a nájmov na verejne dostupnom mieste a na www.stránke obce v termíne do 13.03.2013 v zmysle platného zákona.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok,  Jozef Kucej, Kocúr,   Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

          

Ing. Predajnianská  – informovala o tom, že ekonómka dala výpoveď a plynie jej výpovedná lehota. Ing. Kolimárová – sa zaujímala o dôvody výpovede a o to, ako bude  obec postupovať ďalej, navrhla dať  inzerát do Novohradských novín, urobiť výberové konanie a zverejniť to aj na našej stránke Kropáč – informoval, že ju ohovárajú a osočujú na www.stránke. Kocúr – informoval, že na stránke si môže vypisovať niekto hocičo, keď sa ani nepodpíše, tak napíše hocijakú volovinu, ale obec nemôže za to trpieť, navrhol, aby ešte ostala na zaučenie a informoval, že vie, že nie každý dokáže prehltnúť ohováranie a osočovanie Ing. Černok – pripomenul, že mu z rečí tak zazvonilo, možno to ješitne zobral, ak áno, tak sa ospravedlňuje, že aj oni tu piskovali, ak to niekto zobral osobne, keď sa poslanci na niečo dotazovali, tak samozrejme je nám to ľúto, ale nikto z nás nie je nenahraditeľný,.

Ing. Kolimárová– požiadala, aby výsledky kontroly ohľadne miezd boli predložené spolu s ostatnými správami za rok 2012. Ing. Černok – predstavil uznesenie.

Uznesenie č. 19/2013 zo dňa 12.02.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ Obecnému úradu v samostatnom bode na najbližšom obecnom zastupiteľstve predložiť všetky správy vypracované hlavným kontrolórom v roku 2012 a zároveň správu za I. polrok 2013.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok,  Jozef Kucej, Kocúr,   Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

            Ing. Kolimárová – informovala, že obdržala prihlášku za člena medzi hlavných kontrolórov, kde predloží len zmenu mena a zároveň požiadala o zaplatenie poplatku. Ďalej informovala, že  na jej mailovú adresu od pani Melíšikovej Márii z Pivovarskej 34 prišla správa, v ktorej upozornila na rozbúranú ulicu, kto dal na to súhlas, aby sa robilo v tomto počasí, vykopávka je zaplavená vodou. Poprosila o termín, kedy môže preveriť postup prác na ulici v súlade s projektom a zároveň chce vidieť aj stavebný denník, zároveň chce vidieť aj rozpočet akcie, harmonogram prác, kontakt na projektanta a vedúceho stavby, zatiaľ to nie je adresované  formou sťažnosti. Ing. Kolimárová ju informovala pokiaľ siahajú jej kompetencie a odporučila ju na obecný úrad a zároveň preposlala email. Ďalej sa zaujímala, či je zverejnený oznam ohľadne audítora. Ing. Predajnianská informovala, že je zverejnený na stránke obce.

 

10 Interpelácie

Ing. Černok – sa zaujímal, prečo a na základe čoho nám firma Accord predložila časový harmonogram prác, keď ho nedodržiavajú, ľudia z Exnrávoej ulice sú pobúrení tým, že sa robí v nevyhovujúcich klimatických podmienkach, je obmedzená premávka, chcel by vedieť, prečo tejto firme dovolíme robiť si skládky materiálu na verejných priestranstvách, či to máme zmluvne ošetrené, či je tam stanovené aj nájomné. Ďalej sa zaujímal, s kým môže jednať o napojení Exnárovej ulice, pretože kanalizácia pre polovicu ulice je dávno vybudovaná a ide záhradami rodinných domov, ktorá sa dá napojiť  do Hviezdoslavovej ulice, ľudom by sa uľahčilo, nemuseli by si robiť prípojky, je tam panelová cesta, s kým treba jednať. Ďalej poukázal na rozkopané cesty v zime, ktoré zhoršujú údržbu ciest, tu nie je zo strany obce žiadna údržba, tu sa počká, kým sneh napadne, dve autá oproti sebe neprejdú, či toto obec nevie riešiť, v rozpočte peniaze na to máme, či by nebolo možné rozdeliť obec na časti a zmluvne sa zaviažu 2 alebo 3 ľudia, ktorí by sa starali, aby boli cesty  ošetrené. Argument, že na ceste sú zaparkované autá je zo strany toho, čo to odhŕňa, zneužívaný, lebo na ulici, kde parkuje jedno auto, prejde len raz, s autom sa mimo koľaje nie je možné dostať. Jeho otec sa so susedom ťukol, spravili si záznam o nehode, keby sa to stalo jemu, tak zažaluje obec, že cesta nie je riadne ošetrená, čo robíme, aby sme toto odstránili. Kocúr – pri poslednom snehu  bola  odfláknutá údržba, na ich ulici nebolo auto a urobil údržbu len jedným smerom, keď to zamrzne, potom znovu napadne sneh a je problém. Ďalej upozornil na obchod CBA, lebo keď tam príde nákladné auto, nedá sa tam prejsť, bude treba vyzvať vlastníka budovy pána Matušku, aby to riešil, má tam svoj pozemok, kde si môže urobiť parkovisko, je tam úzka cesta na vykladanie tovaru. Ďalej navrhol to riešiť zákazom zastavenia alebo státia.

Ing. Predajnianská vysvetlila možnosti vybudovať prípojku cez záhrady domov na Exnárovej ulici, oslovili sa tam vlastníci, aby si nemuseli budovať nové prípojky, firma Accord je tomuto riešeniu prístupná. Ďalej vysvetlila rozkopávky, v mesiacoch február a marec majú naplánovaný začiatok prác, v januári boli ňou požiadaný o prerušenie prác na týždeň v dôsledku nepriaznivého počasia, ďalej im bola zaslaná aj výzva na pozastavenie prác, kde budú mať oni zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú. Na Pivovarskej ulici urobili sondáž, ale asi sa tam pozastavia prípravné práce, to sa rozhodne vo štvrtok, ďalej poprosila Ing. Kolimárovú, aby jej preposlala mail od pani Melišíkovej. Ďalej informovala o zimnej údržbe, ktorá sa vykonávala v rámci možností a ulica Exnárova bola posypaná 2 krát. Ing. Černok – informoval, že my sa o tie cesty musíme starať, prešiel si ulice v dedine po snežení, doobedu traktor v dedine nestretol, sú aj ulice, ktoré sú rovné a nestoja tam autá a traktor prešiel len jedným smerom.

 

11 Diskusia

Skýpala – sa zaujímal, kedy môže odkúpiť starú kosačku, Ing. Predajnianská vysvetlila, že až po vyradení z majetku obce. Skýpala doplnil, že táto kosačka je teraz zahádzaná starým bordelom. Kucej Jozef  – sa zaujímal, či by nebolo možné na firmu Accord zavolať dopravnú políciu, alebo ľudí, ktorí odsúhlasujú dopravné značenie na stavbách, tu nie sú osadené žiadne značky, v uliciach sú iba samé hŕby snehu po oboch stranách a v strede nákladné vozidlo.

12 Návrh na uznesenie

Ing. Černok predstavil znenie uznesení

 

13 Záver

Ing. Predajnianská poďakovala prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa 26.02.2013 Jozef Kucej   

  Vo Vidinej, dňa 26.02.2013 Štefan Kocúr    

 

Zapísal: Ing. Šupica  

                                                                                     Ing. Martina Predajnianská                                                                                 poverený zástupca starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 12. 2. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť