Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 12.4.2007

pozvánka

uznesenia

U z n e s e n i e IV./2007zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 12. apríla 2007

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej :

A/ S c h v a ľ u j e :

1. Za zostavovateľov uznesenia: Ing.Legiňová, Ing.Kolimárová, Šulek2. Za overovateľov zápisnice: Ing. Predajnianská, Ing. Černok3. Organizačný poriadok v predloženom znení spolu s prílohami4. Zmenu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2007 nasledovne:- vypustiť bod 2/ kontroly a nahradiť – Previerka čerpania nákladov MŠ.5. Kúpu pozemkov na Suvorovovej ulici /komunikácia/ podľa predložených vlastníckych vzťahov / Milan Končoš, Ladislav Bence, Elena Antalíková, Dana Selecká /za kúpnu cenu 50,- Sk/meter 2a) kúpu pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaného na LV č. 6071 ako parc. „E“ KN č. 308/5 – orná pôda o výmere 252 m2 na základe geometrického plánu č. zákazky 11932856-127/2006 zo dňa 07.12.2006 novovytvorenú parcelu č. „C“ KN č. 228/7 – zastavaná plocha o výmere 252 m2 vedené v 1/1 za cenu 50,- Sk/m2 kupovanej plochy, celkom 12.600,- Sk za 252 m2 kupovanej plochy od Milana Končoša, trvale bytom Vidiná, Suvorovova 4,b) kúpu pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaného na LV č. 5877 ako parc. „E“ KN č. 309/17 – orná pôda o výmere 245 m2 na základe geometrického plánu č. zákazky 11932856-127/2006 zo dňa 07.12.2006 novovytvorenú parcelu č. „C“ KN č. 228/2 – zastavaná plocha o výmere 245 m2 vedené v 1/1 za cenu 50,- Sk/m2 kupovanej plochy, celkom 12.250,- Sk za 245 m2 kupovanej plochy od Ladislava Benceho, trvale bytom Vidiná, Zvolenská 107,c) kúpu pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaného na LV č. 3274 ako parc. „E“ KN č. 308/8 – orná pôda o výmere 505 m2 na základe geometrického plánu č. zákazky 11932856-127/2006 zo dňa 07.12.2006 novovytvorenú parcelu č. „C“ KN č. 228/5 – zastavaná plocha o výmere 122 m2 vedené v 5/8, t.j. 76 m2 a novovytvorenú parcelu č. „C“ KN č. 228/8 – zastavaná plocha o výmere 383 m2 vedené v 5/8, t.j. 239 m2 za cenu 50,- Sk/m2 kupovanej plochy, celkom 15.750,- Sk za 315 m2 kupovanej plochy od Eleny Antalíkovej, trvale bytom Tomášovce, Družstevná 283,d) kúpu pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaného na LV č. 3274 ako parc. „E“ KN č. 308/8 – orná pôda o výmere 505 m2 na základe geometrického plánu č. zákazky 11932856-127/2006 zo dňa 07.12.2006 novovytvorenú parcelu č. „C“ KN č. 228/5 – zastavaná plocha o výmere 122 m2 vedené v 3/8, t.j. 46 m2 a novovytvorenú parcelu č. „C“ KN č. 228/8 – zastavaná plocha o výmere 383 m2 vedené v 3/8, t.j. 144 m2 za cenu 50,- Sk/m2 kupovanej plochy, celkom 9.500,- Sk za 190 m2 kupovanej plochy od Dany Seleckej, trvale bytom Bratislava-Petržalka, Vígľašská 3010/7,6. Výkup pozemkov pre futbalové ihrisko nachádzajúcej sa v katastrálnom území a obci Vidiná od p. Jaroslava Vargica, rod. Vargica z Rimavskej Soboty, zapísanej na LV č. 6155 ako parc. „E“ KN č. 480/2 – TTP o výmere 310 m2 vedené v 3/16, t.j. 58 m2. za 50,- Sk za 1 m2, t.j. 2.900,- Sk, slovom Dvetisícdeväťsto Slovenských korún.7. Predaj pozemkov:a) nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaných na LV č. 5426 ako parc. „C“ KN č. 380/93 – záhrady o výmere 29 m2 vedené v 1/1 a parc. „C“ KN č. 380/94 – záhrady o výmere 46 m2 vedené v 1/1 za cenu 28,- Sk/m2 odpredávanej plochy, celkom 2.100,- Sk za 75 m2 odpredávanej plochy Jánovi Kamenskému a manželke Janke Kamenskej, trvale bytom Vidiná, Exnárova 7 v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,b) nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaných na LV č. 5426 ako parc. „C“ KN č. 380/56 – záhrady o výmere 113 m2 vedené v 1/1 za cenu 28,- Sk/m2 odpredávanej plochy, celkom 3.164,- Sk za 113 m2 odpredávanej plochy Martinovi Kamenskému, trvale bytom Vidiná, Zvolenská 189 v celosti do výlučného vlastníctva,c) nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaných na LV č. 5426 ako parc. „C“ KN č. 380/95 – záhrady o výmere 39 m2 vedené v 1/1 za cenu 28,- Sk/m2 odpredávanej plochy, celkom 1.092,- Sk za 39 m2 odpredávanej plochy Jánovi Kamenskému, trvale bytom Zvolen – Môťová, J. Poničana 55 v celosti do výlučného vlastníctva,d) nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaných na LV č. 5426 ako parc. „C“ KN č. 380/92 – záhrady o výmere 12 m2 vedené v 1/1 za cenu 28,- Sk/m2 odpredávanej plochy, celkom 336,- Sk za 12 m2 odpredávanej plochy Tiborovi Mackovi, trvale bytom Vidiná, Zvolenská 93 v celosti do výlučného vlastníctva,e) nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaných na LV č. 5426 ako parc. „C“ KN č. 959/12 – zastavaná plocha o výmere 144 m2 vedené v 1/1 a parc. „C“ KN č. 959/6 – zastavaná plocha o výmere 20 m2 bez nadstavby vedené v 1/1 za cenu 50,- Sk/m2 odpredávanej plochy, celkom 8.200,- Sk za 164 m2 odpredávanej plochy Františkovi Kunzelovi a manželke Eve Kunzelovej v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v 1/1,f) nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaných na LV č. 5426 ako parc. „C“ KN č. 959/11 – zastavaná plocha o výmere 913 m2 vedené v 1/1 a parc. „C“ KN č. 959/5 – zastavaná plocha o výmere 21 m2 bez nadstavby vedené v 1/1 za cenu 50,- Sk/m2 odpredávanej plochy, celkom 46.700,- Sk za 934 m2 odpredávanej plochy Ing. Ivanovi Bradovi a manželke Mgr. Elene Bradovej a Mikulášovi Rubintovi a manželke Ing. Ivane Rubintovej v celosti do podielového spoluvlastníctva v rovnakom pomere, každému kupujúcemu v ¼-ne spoluvlastníckeho podielu,g) nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaných na LV č. 5426 ako parc. „C“ KN č. 959/13 – zastavaná plocha o výmere 387 m2 vedené v 1/1 za cenu 50,- Sk/m2 odpredávanej plochy, celkom 19.350,- Sk za 387 m2 odpredávanej plochy Ing. Ivanovi Bradovi a manželke Mgr. Elene Bradovej a Mikulášovi Rubintovi a manželke Ing. Ivane Rubintovej a Františkovi Kunzelovi a manželke Eve Kunzelovej v celosti do podielového spoluvlastníctva v rovnakom pomere, každému kupujúcemu v 1/6-te spoluvlastníckeho podielu,h) na umožnenie prístupu a príjazdu na pozemok zapísaný na LV č. 6135 ako parc. „C“ KN č. 959/4 – zastavaná plocha o výmere 184 m2, zriadenie vecného bremena práva prechodu peši a motorovými vozidlami cez pozemok zapísaný na LV č. 5426 ako parc. „C“ KN č. 959/1 – zastavaná plocha o výmere 2834 m2, vo vyznačenom rozsahu v prospech vlastníkov pozemku zapísaného na LV č. 6135 ako parc. „C“ KN č. 959/4 – zastavaná plocha o výmere 184 m2,8. Bezodplatný prevod vlastníctva od Slovenského pozemkového fondu, Budkova 36, 811 01 Bratislava pozemku – pod miestnou komunikáciou Šmeralova ulica – nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaného na LV č. 5873 ako parc. „C“ KN č. 990/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2 vedené v 1/1.9. Splátkový kalendár splácania úveru – 50 tis. Sk mesačne – splátka istiny a úroky z úveru tak ako sú schválené v rozpočte na rok 200710. Vydávanie obecných novín – jedno skúšobné vydanie s návrhom výtlačku na 6 strán, 560 kusov, po každom obecnom zastupiteľstve. Konkrétne podmienky budú dohodnuté v zmluve po schválení vydávania ďalších výtlačkov.11. Redakčnú radu v zložení - Mgr. Martina Kamenská – predseda, Bc. Drahomíra Kuceková, Peter Kanda, Ing. Mária Veliká 12. Vyraďovaciu komisiu / na jednorázovú akciu /v zložení – Koristeková, Kocúr, Šulek13. Plat starostu od 1.1.2007: 41 300 Sk mesačne14. Plat hlavného kontrolóra /28 900 Sk/ - štyri hodiny týždenne - alikvótna čiastka B/ U k l a d á :

1. Zvolať mimoriadne Obecné zastupiteľstvo v termíne do 30.04.2007 s bodom 1/ Športový klub – požiadavka 2/ Návrh na schválenie zrušenia zmluvy s firmou Mepos s.r.o.Lučenec – informáciu o novej cenovej ponuke s ekonomickou analýzou a porovnaním cien oboch dodávateľov služieb. 3/ Návrh zmluvy na prípravu PHSR obce Vidiná T : ako v texte Zodpovedá : obecný úrad 2. Redakčnej rade pripraviť návrh dohody na spoluprácu a vydávanie obecných novín s p. Šnúrikom Jánom, pripraviť anketu pre občanov na návrh názvu novín, víťazný návrh bude odmenený. Členovia redakčnej rady zistia a pripravia podmienky registrovania novín.T : 30.04.2007 Zodpovedá : Redakčná rada3. Vyraďovacej komisii vyradiť prebytočný majetok ako aj navrhnúť spôsob likvidácie prebytočného majetku obce z predškolského zariadenia.T : 30.04.2007 Zodpovedá : vyraďovacia komisia4. Predsedom komisií 4 dni pred zasadnutím komisie informovať obec o zasadnutí spolu s programom zasadnutia. T : ako v texte Zodpovední : predsedovia komisií5. Na prvé Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v II. polroku 2007 predložiť opätovný návrh na odmeny pre starostu obce. T: ako v texte Zodpovedá : zástupca starostu

C/ B e r i e n a v e d o m i e :

1. Plnenie uznesení, správu o činnosti obecnej rady od posledného ObZ – starosta obce2. Správu o činnosti komisií – Ing.Veliká3. Návrhy na zmeny v rozpočte na rok 2007 :- navýšenie kapitoly 10.1.2.3. Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba o 55 tis. Sk na 400 tis. Sk - navýšenie rozpočtu doplnením samostatnej položky – kultúrne akcie – 30 tis. Sk.4. Vyjadrenie Zhromaždenia občanov k zmene katastrálneho územia podľa priloženej prezenčnej listiny, Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že občania obce Vidiná so zmenou súhlasia – neboli podané žiadne námietky. 5. Informáciu o vysporiadavaní pozemkov futbalového ihriska – starosta obce

Overovatelia zápisnice :

Ing. Martina Predajnianska .......................................

Ing, Milan Černok .....................................................

Zapísala : M. Pappová .............................................. Vladimír Ragač starosta obce


zápisnica

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej , ktoré sa konalo dňa : 12. apríľa 2007 Prítomní : Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení : 0 Neospravedlnení : 0 Program : 1 / Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 2. / Plnenie uznesení, správa o činnosti obecnej rady od posledného OZ 3. / Správa o činnosti komisií 4. / Športový klub – požiadavka 5. / Schválenie zmien rozpočtu na rok 2007 6. / Návrh a schválenie organizačného poriadku 7. / Návrh a schválenie zrušenia zmluvy s firmou Mepos s.r.o. Lučenec 8. / Kúpa pozemkov Suvorovova ulica ( komunikácia ) 9. / Predaj pozemkov 10. / Úver – splátkový kalendár 11. / Rôzne 12. / Interpelácia poslancov 13. / Diskusia 14. / Návrh na uznesenie 15. / Záver K bodu – 1 – Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a privítal prítomných starosta obce p. Ragač. Oboznámil s programom . Nikto nemal pripomienky a tento bol 9 hlasmi za schválený. Do návrhovej komisie boli navrhnutí : P. Ing. Kolimárová, p. Ing. Legíňová a p. Šulek. títo boli 9 hlasmi za schválení . Za overovateľov zápisnice boli určení : Ing. Martina Predajnianska a Ing. Černok .K bodu – 2 – Správa o činnosti obecnej rady a plnenie uznesení od posledného obecného zastupiteľstva - správu predložil starosta obce - do rozpravy sa neprihlásil nikto a tento bod bol ukončený K bodu – 3 – Správu o činnosti komisií - túto správu predložila Ing. Veliká . Nikto nemal pripomienky K bodu – 4 – Športový klub Vidiná - požiadavka - predložil starosta a oboznámil s predloženým materiálom ŠK - vyjadrenie k tejto požiadavke podala predsedkyňa komisie kultúry a športového vyžitia Mgr. Martina Kamenská - doplnila Ing. Veliká a p. starosta - Ing. Predajnianska sa opýtala za miestnosti, ktoré využívajú ( šatne , sprchy , pranie) či sú používané bezplatne a nie je to zahrnuté v dotácii - tieto priestory využívajú bezplatne - dotaz Ing. Kolimárovej na výdavky ŠK za minulý rok – oboznámila Ing. Rubintová- Ing. Kolimárová navrhuje – predložiť požiadavky podľa toho čo dovoľuje zákon - p. Kocúr sa k tomuto vyjadril a prosí tých , ktorí ovládajú tento zákon , aby sa spojili so zástupcami ŠK a pomohli im pri vypracovaní týchto požiadaviek - starosta oboznámil s VZN obce Vidiná o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce- starosta navrhuje odsúhlasiť zálohovú dotáciu pokiaľ sa nedoložia potrebné dokumenty - OZ navrhuje zvolať mimoriadne OZ a prizvať naň zástupcov ŠK a vyzvať ich k predloženiu žiadaných podkladovK bodu – 5 – Návrh zmien rozpočtu na rok 2007 - oboznámil starosta - poslankyňa Kuceková sa opýtala na pol 660 a pol 632001 – odpovedala Ing. Rubintová a pol 840 Infocentrum - odpovedal p. starosta a doplnila Ing. Kolimárová - pol 10123 opatrovateľská služba dáva návrh zvýšiť na 400.000.- Sk vysvetlila dôvod , doplnila Ing. Veliká - Ing. Kolimárová pol 10123 – reprezentačné – odpovedala Ing. Rubintová - Ing. Legíňová - odmeny zamestnancov dohody – odpovedala Ing. Rubintová - Mgr. Kamenská za komisiu kultúry a športu navrhuje navýšiť o 30.000.- Sk na naplánované akcie, ktoré predložila - Ing. Legíňová sa pýtala na pol. 06.4.0 632 001 a pol. 637 027 - odpovedala Ing. Rubintová . - Ing. Končošová predložila analýzu rozpočtu za r. 2006 - na dotazy a pripomienky odpovedal starosta - p. Kocúr sa opýtal za položku preliezky, náklady na MŠ – odpovedala Ing. Kolimárová - ďalej púripomenul, že je potrebné pokračovať s výstavbou urnového hája, bezbariérový prístup do budovy KD- odpovedal starosta a Ing. Kolimárová - p. Šulek pripomenul , že nejaké financie by bolo vhodné vyčleniť aj na miestny rozhlas, nakoľko je v dezolátnom stave - odpovedal starosta o zisteniach ohľadne miestneho rozhlasu , ale je potrebné cca 400 – 500 tis. Sk K bodu – 6 - Návrh na schválenie organizačného poriadku – oboznámil starosta - doplnila ho Ing. Veliká - nikto nemal pripomienky a hlasovaním bol 9 hlasmi za organizačný poriadok schválený K bodu – 7 – Návrh a schválenie zrušenia zmluvy s firmou Mepos s.r.o. Lučenec- oboznámil starosta o jednaní s firmou Brantner a následne s firmou Mepos- po týchto rozhovoroch starosta navrhuje odložiť tento návrh na zváženie na budúce OZ - starosta oboznámil s cenovou ponukou firmy Brantner - OZ navrhuje zadať do uznesenia obecnej rade vypracovať analýzu ponúk K bodu – 8 – Kúpa pozemkov - Suvorovova ul. ( komunikácia ) - oboznámil starosta o týchto nevysporiadaných pozemkoch a taktiež s listom p. Končoša / jedného s vlastníkov / , ktorý žiada za m2 200.- Sk - p. poslanec Kocúr navrhuje sumu 50.- Sk /m2 , - poslankyňa Ing. Kolimárová navrhuje odsúhlasiť sumu takú, ako boli odkúpené od ostatných vlastníkov - hlasovaním za odkúpenie v sume 50.- Sk/m2 8 hlasmi za bola schválená - p. Kocúr ešte navrhuje poradiť sa s odborníkmi či nie je iná možnosť vysporiadania tejto komunikácie K bodu – 9 – Predaj pozemkov - so žiadosťami o odpredaj oboznámil bližšie starosta - hlasovaním 8 hlasmi za OZ súhlasí s uzatvorením kúpno-predajných zmlúv za predložených podmienok - predaj pozemkov pri bytovke bývalej ZŠ – aj s touto žiadosťou oboznámil starosta podrobne a je potrebné navrhnúť a odsúhlasiť sumu za m/2- OZ navrhuje sumu 50.-/Sk - hlasovaním bol odpredaj týchto pozemkov 6 hlasmi za a 2 sa zdržali odsúhlasený na uzatvorenie kúpno-predajných zmlúv za sumu 50.- Sk/m2- na prístupovú cestu bude zriadené vecné bremeno K bodu – 10 – Úver - splátkový kalendár - o tomto úvere ktorý obec má podrobne informoval starosta a navrhuje splátkový kalendár a to splácaním mesačne 50 tis. Sk - splátka istiny - ďalej oboznámil o záložnom práve na KD , ktorého už platnosť skončila a bude doriešené Dexia bankou - hlasovaním 8 hlasmi za bola suma mesačného splácania istiny 50tis. Sk schválená K bodu – 11 – starosta oboznámil o realizovaní zmeny katastra v oblasti MŠ, je potrebné aj vyjadrenie občanov obce ohľadne vysporadúvania futbalového ihriska informovala Ing. Rubintová - za pozemky SPF je potrebné zistiť či sú vlastníkom , alebo správcom týchto pozemkov - za komisie starosta oboznámil, že termíny a program ich zasadnutí majú byť zverejnené - poslankyňa Ing. Kolimárová navrhuje termín a program zverejniť 4 dni vopred - ďalej starosta oboznámil situáciu ohľadne mosta - so zmenami platu kontrolóra obce a starostu obce oboznámila Ing. Veliká – zástupkyňa starostu - výpočet platu hlavného kontrolóra obce Vidiná na rok 2007 – podľa § 18 písm. c) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení patrí od 01.01.2007 hlavnému kontrolórovi plat vo výške : 2.083.- Sk - výpočet platu starostu obce Vidiná na rok 2007 podľa § 3 ods. 1, § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest patrí od 01.01. 2007 starostovi plat vo výške : 41.300.- Sk - poslankyňa Ing. Veliká navrhuje odmeny pre starostu 30 % zo základného platu mesačne - v rozprave sa poslanec Kocúr vyjadril, že podľa jeho názoru je ešte priskoro a navrhuje počkať aspoň do pol roka a potom prehodnotiť - poslankyňa Ing. Kolimárová navrhuje odmeny odsúhlasiť, ale menšie percento a ona navrhuje 15 % - poslankyňa Ing. Predajnianska súhlasí s odmenami 15 %, ale štvrťročne - poslankyňa Bc. Kuceková sa stotožňuje s návrhom p. Kocúra - ing. Veliká dala hlasovať za počkanie ½ roka a potom prehodnotiť odmeny pre starostu - hlasovaním 6 hlasov za a 2 sa zdržali bol návrh počkať ½ roka schválený - PHSR – oboznámil starosta o výbere firmy a zadaných podmienkach - poslankyňa Ing. Kolimárová navrhuje po predložení nového návrhu zmluvy firmou Pemier Consulting dať do budúceho OZ ako samostatný bod - ohľadne vydávania obecných novín oboznámil starosta - obsah by mal niekto z OZ pred vydaním prekontrolovať - vysvetlenie ohľadne vydávania obecných novín podal p. Šnúrik, ktorý bude vydávanie týchto novín realizovať - prebehla rozprava čo by mali a čo nemali tieto noviny obsahovať- poslankyňa Ing. Kolimárová navrhuje vytvoriť redakčnú radu a tá bude obsah konzultovať pred vydaním s p. Šnúrikom - do tejto redakčnej rady Ing. Kolimárová navrhuje celú kultúrno-športovú komisiu a p. Kocúr navrhuje doplniť o zástupkyňu starostu Ing. Velikú - p. Šnúrik navrhol čo by asi malo prvé číslo obsahovať - OZ navrhuje dať do 1 čísla aj anketu na názov novín - návrhy občanov- termín vydania novín 20.4.2007 p. Kocúr sa opýtal ako často budú noviny vychádzať, koľko výtlačkov a čo to bude stáť - odpovedal starosta – 560 výtlačkov po každom OZ a cena cca 8.000.- Sk jedno vydanie - p. Šnúrik pripomenul že je potrebné zaregistrovať na ministerstve kultúry - za ďalšie starosta oboznámil, že je potrebné zriadiť vyraďovaciu komisiu na vyradenie materiálu z bývalej ZŠ- do inventarizačnej komisie boli navrhnutí p. Kocúr, p. Šulek a p. Koristeková - hlasovaním bola táto inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia 8 hlasmi za schválená K bodu – 12 – Interpelácia poslancov - p. Kocúr sa opýtal na výrub drevín v cintoríne či je na to povolenie, lebo ak nie treba to ošetriť , nakoľko bez povolenia sa porušuje zákon- Ing. Predajnianska doplnila za akých podmienok je to možné realizovať- ďalej p. Kocúr poukázal na zostatky asfaltu pri cintoríne po rekonštrukcii komunikácie, treba to dať odpratať - poslankyňa Kuceková sa opýtala na pozemok na rohu Zvolenskej a Zelenej ulice či sa s tým bude niečo robiť – zarastené burinou - odpovedal starosta - za autobusové spoje odpovedal tiež starosta a doplnila ho Ing. Legíňová - ohľadne autobusov v čase 6.30 – 7.00 hod. , ktoré nezastávajú v obci - odpovedal starosta , že musia a ak zistia , ktorý nezastal je potrebné zapísať údaje o autobuse a nahlásiť na OÚ , alebo SAD- Ing. Predajnianska apeluje , že v MŠ a na OÚ je potrebné urobiť revízne správy plynu - Mgr. Kamenská sa opýtala na možnosť zriadenia bankomatu - odpovedal starosta o zisteniach , žiaľ nie je možné realizovať zriadenie - ďalej sa opýtala či pri úprave ( rekonštrukcii ) tzv. námestia nie je možná aj výmena autobusových zastávok - Ing. Veliká navrhuje, aby pracovníci na aktivačných prácach občas prešli po učitých lokalitách a pozbierali odpad K bodu – 13 – Diskusia p. poslankyňa Marková z ul. Českosl. armády , kde býva mala pripomienku , že ul. Českosl. armády je napojená na ul. Kollárovu a úsek medzi nimi ostal nezaasfaltovaný, a preto prosí OZ , ak sa bude niečo asfaltovať , aby bol dokončený aj tento úsek - p. Kocúr pripomenul, ak sa to bude realizovať navrhuje firmu, ktorá robila aj Exnárovu a Zelenú ulicu , nakoľko majú najprijatelnejšie ceny - p. Kucek navrhuje za zimnú údržbu - odhŕňanie snehu , či by nebolo dobré uzavrieť vopred s niekým zmluvu, kto bude môcť prevádzať túto prácu hneď ako to bude potrebné - za neporiadok v obci p. Kucek pripomenul, že to robia mladiství , ktorí sú obyčajne aj pod vplyvom alkoholu a apeluje, či by sa nedalo upozorniť pohostinstvá v obci , aby im nebol podávaný alkohol- p. riaditeľka MŠ tiež upozornila , že robia škodu aj vo dvore MŠp. Kocúr mal pripomienku, že komisie by mali o riešených veciach informovať konkrétnejšie a pripája sa k nemu aj poslankyňa Kuceková p. kontrolórka navrhuje do uznesenia do schvaľovacej časti zmenu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2007 takto : vypustiť bod 2 a nahradiť kontrolou „ previerka nákladovosti MŠ „K bodu – 14 – Návrh na uznesenie - predložila ho Ing. Kolimárová - nikto nemal pripomienky a tento návrh na uznesenie bol 8 hlasmi za schválený K bodu – 15 – Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta rokovanie obecného zastupiteľstva poďakovaním za účasť ukončil .

Vyvesené: 12. 4. 2007

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť