Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 12.5.2015

uznesenia

Uznesenie č.  40

z 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 12.05.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 1 Otvorenie

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. SCHVAĽUJE

 

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 

Vo Vidinej, dňa 12.5.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

   

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 41

z 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 12.05.2015

____________________________________________________________________________________

 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. SCHVAĽUJE

 

návrhovú komisiu v zložení: Vladimír Ragač, Mgr. Art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň,

 

B. BERIE  NA VEDOMIE

 

overovateľov zápisnice: Emília Boltvanová, Bc. Anna Kropáčová

 

 

 

Vo Vidinej, dňa 12.5.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 42

z 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 12.05.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 3. Schválenie zmluvy o dielo na dodávku kamerového systému

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

SCHVAĽUJE

uzatvorenie Zmluvy o dielo so zhotoviteľom DUBINET, s.r.o., sídlom Námestie republiky 23, 984 01  Lučenec, IČO: 46782729, DIČ: 2023582946, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre Obec Vidiná dodávku a montáž kamerového systému podľa špecifikácie uvedenej vo Výzve objednávateľa podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. na predloženie cenovej ponuky zo dňa 27.02.2015 a Cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 13.03.2015 za cenu 4.800,00 Eur. Zmluva o dielo je prílohou zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej.

 

 

 

Vo Vidinej, dňa 12.5.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Zápisnica

z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 12. mája 2015

 

Prítomní:                               podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                     0

Neospravedlnení:                  0

Návrhová komisia:               Vladimír Ragač, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň

Overovatelia zápisnice:        Emília Boltvanová, Bc. Anna Kropáčová

 

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3. Schválenie zmluvy o dielo na dodávku kamerového systému

4. Návrh na uznesenie

5. Záver

 

1. Otvorenie

 

Ing. Ján Šupica – privítal prítomných a predstavil program obecného zastupiteľstva. 

Ing. Ján Šupica – za overovateľov zápisnice určil Emíliu Boltvanovú a Bc. Annu Kropáčovú. Do návrhovej komisie navrhol Vladimíra Ragača, Mgr. art. Miroslava Janšta a Ing. Mariána Jeleňa.

Uznesenie č. 40 z 4. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 12.05.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,                            Ing.  Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač        

PROTI                 0

ZDRŽAL SA         0

 

Uznesenie č. 41 z 4. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 12.05.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Vladimír Ragač, Mgr. Art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,                            Ing.  Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač        

PROTI                  0

ZDRŽAL SA          0

 

B. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Emília Boltvanová, Bc. Anna Kropáčová

 

3. Schválenie zmluvy o dielo na dodávku kamerového systému

Ing. Ján Šupica – predložil prítomným návrh zmluvy o dielo na dodávku kamerového systému. Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k predloženej zmluve.  

 

Uznesenie č. 42 z 4. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 12.05.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

SCHVAĽUJE

uzatvorenie Zmluvy o dielo so zhotoviteľom DUBINET, s.r.o., sídlom Námestie republiky 23, 984 01  Lučenec, IČO: 46782729, DIČ: 2023582946, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre Obec Vidiná dodávku a montáž kamerového systému podľa špecifikácie uvedenej vo Výzve objednávateľa podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. na predloženie cenovej ponuky zo dňa 27.02.2015 a Cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 13.03.2015 za cenu 4.800,00 Eur. Zmluva o dielo je prílohou zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej.

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,                                      Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová,  Miroslav Kumštár,  Vladimír Ragač

PROTI                 0

ZDRŽAL SA         0

 

Na zasadanie sa dostavila Ing. Martina Predajnianska a ospravedlnila sa za meškanie.

 

4. Návrh na uznesenie

Ing. Ján Šupica – požiadal návrhovú komisiu o prečítanie uznesení, ktoré boli na dnešnom rokovaní Obecného zastupiteľstva prijaté.

 

5. Záver

Ing. Ján Šupica – poďakoval prítomným poslancom, zamestnancom aj občanom za účasť.

 

Zapísala: Jana Koristeková dňa 14. mája 2015

 

                                                                                                     Ing. Ján Šupica

                                                                                                       starosta obce

Overovatelia zápisnice:

 

Emília Boltvanová: ..................................................... Vo Vidinej dňa: ..................................

 

Bc. Anna Kropáčová: ....................................................Vo Vidinej dňa: .................................Vyvesené: 12. 5. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť