Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 13.10.2011

pozvánka

uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 13.10.2011

 

K bodu 1. Otvorenie

Uznesenie č. 144/2011 zo dňa 13.10.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok.

Vo Vidinej dňa 14.10.2011

Vladimír Ragač starosta obce

 

 

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 145/2011 zo dňa 13.10.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Peter Kucej, Jozef Kucej, Želmíra Báťková II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Ing. Martina Predajnianská, Ing. Milan Černok

Vo Vidinej dňa 14.10.2011

Vladimír Ragač starosta obce

 

 

 

 

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie č. 146/2011 zo dňa 13.10.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE - kontrolu plnenia uznesení

Vo Vidinej dňa 14.10.2011

Vladimír Ragač starosta obce

 

 

K bodu 4: Zmena uznesenia Uznesenie č. 147/2011 zo dňa 13.10.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. RUŠÍ Uznesenie č. 58/2010 zo dňa 04.11.2010 I. BERIE NA VEDOMIE Správu o prejednávaných majetkoprávnych záležitostiach – kúpa pozemku pod miestnou komunikáciou na Suvorovovej ulici od PaedDr. Ladislava Benceho

II. SCHVAĽUJE kúpu nehnuteľnosti – pozemku pod miestnou komunikáciou na Suvorovovej ulici – nachádzajúceho sa v katastrálnom území v Obci Vidiná od p. PaedDr. Ladislav Bence, zapísaného na LV č. 5877 ako parc. „E“ KN č. 309/17 – orná pôda o výmere 245 m2 vedené v 1/1 za 1,66 Eur za 1 m2, t.j. 406,70 Eur za 245 m2, slovom Štyristošesť Eur a Sedemdesiat Centov.

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE kúpu pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území obce Vidiná, zapísaného na LV č. 6022 ako parc. „E“ KN č. 309/17 – orná pôda vo výmere 245 m2 na základe geometrického plánu č. zákazky 11932856 -127/2006 zo dňa 07.12.2006 novovytvorenú parcelu č. „C“ KN č. 228/2 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 245 m2 vedené v 1/1 (v celosti) za cenu 0,37 €/m2 kupovanej plochy, celkom 90,65 € za 245 m2 kupovanej plochy od AGROTOM s.r.o. Tomášovce 486, 985 56 Tomášovce, IČO 36025933

Vo Vidinej dňa 14.10.2011

Vladimír Ragač starosta obce

 

 

K bodu 5: Predaj nehnuteľností

Uznesenie č. 148/2011 zo dňa 13.10.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE zámer nakladania s majetkom obce formou priameho predaja parcely 959/12 a parcely č. 959/6 a parcely č. 959/13 v podiely v 1/3 v k. ú. Vidiná evidované na LV č. 5991 s podmienkou predloženia znaleckého posudku týkajúceho sa parciel na náklady žiadateľov Kvetoslavi Závrackej a Iva Závrackého

Vo Vidinej dňa 14.10.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 149/2011 zo dňa 13.10.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prevod nehnuteľností vedených Správou katastra Lučenec pre obec Vidiná, k. ú. Vidiná vedenej na LV č. 5991 ako CKN parc. č. 910 – ostatné plochy o výmere 218 m2 (podľa GP 35133848/84/2011) ide o novovytvorené parcely 910/1 o výmere 205 m2 a parc. 910/2 o výmere 13 m2 v k. ú. Vidiná do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Zuzane Halajovej a Jánovi Halajovi za cenu podľa znaleckého posudku – 290,00 Eur. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6. Vo Vidinej dňa 14.10.2011

Vladimír Ragač starosta obce

 

K bodu 6: Návrh VZN č. 2/2011

Uznesenie č. 150/2011 zo dňa 13.10.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE stravnú jednotku v MŠ vo výške 1,19 € na jedno dieťa. Vo Vidinej dňa 14.10.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 151/2011 zo dňa 13.10.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. NESCHVAĽUJE VZN č. 2/2011 II. UKLADÁ zriaďovateľovi dopracovať návrh VZN o analýzu dopadov po zvýšení príspevku na 8,00 €. Termín: do budúceho zastupiteľstva Vo Vidinej dňa 14.10.2011

Vladimír Ragač starosta obce

 

 

K bodu 7: Koncepcia rozvoja MŠ

Uznesenie č. 152/2011 zo dňa 13.10.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE bez pripomienok Vo Vidinej dňa 14.10.2011

Vladimír Ragač starosta obce

 

 

K bodu 8: Informatívna správa hlavného kontrolóra

Uznesenie č. 153/2011 zo dňa 13.10.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE

Vo Vidinej dňa 14.10.2011

Vladimír Ragač starosta obce

 

 

K bodu 9: Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30.06.2011

Uznesenie č. 154/2011 zo dňa 13.10.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE II. UKLADÁ k akejkoľvek zmene v informatívnej správe rozpočtu predkladať aj písomný komentár k rozpočtu. Zodpovedná: Obec Termín: úloha trvá Vo Vidinej dňa 14.10.2011

Vladimír Ragač starosta obce

 

 

 

 

K bodu 10: III. zmena rozpočtu Obce Vidiná

Uznesenie č. 155/2011 zo dňa 13.10.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE s pripomienkou navýšenia príjmovej časti o výšku pokuty z DÚ, vytvorením novej položky – pokuty, penále. Vo Vidinej dňa 14.10.2011

Vladimír Ragač starosta obce

 

 

K bodu 11: Rôzne

Uznesenie č. 156/2011 zo dňa 13.10.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE uzatvorenie zmluvy o dielo č. 495/2011 medzi obcou Vidiná a Slovaktual OZ Veľký Krtíš na montáž a dodávku plastových okien a dverí s tým, že treba doplniť Článok II zmluvy, kde v prvej vete za č. 11 0581 vetu: ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Vo Vidinej dňa 14.10.2011

Vladimír Ragač starosta obce

 

Uznesenie č. 157/2011 zo dňa 13.10.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE Komisiu pre výberové konanie na vysprávku MK v tomto zložení: Ing. M. Černok, Ing. Ž. Kolimárová, J. Kucej, Ing. M. Jeleň

Vo Vidinej dňa 14.10.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 158/2011 zo dňa 13.10.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ obci vypracovať požiadavku na OR PZ na zvýšenie hliadkovej činnosti s tým, že obec má zmonitorované úseky, kde je podozrenie priekupníctva drog a omamných látok, tak, aby polícia informovala 1 x mesačne obec, v ktorých úsekoch a koľkokrát monitorovala označené úseky. Termín: ihneď Zodpovedný: obec Vo Vidinej dňa 14.10.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 159/2011 zo dňa 13.10.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ zabezpečiť písomné doručovanie materiálov na rokovanie OZ pre Želmíru Báťkovú a Bc. Drahomíru Kucekovú. Termín: úloha trvá Zodpovedný: obec Vo Vidinej dňa 14.10.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Uznesenie č. 160/2011 zo dňa 13.10.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ vypracovať písomnú správu o skutočnosti, čo obec Vidiná nevedela zabezpečiť v rámci plnenia svojich zákonom stanovených kompetencií z dôvodu, že Ekonomická komisia prijala úsporné opatrenia a obecné zastupiteľstvo neschválilo predložený návrh rozpočtu na rok 2011. Správu predloží starosta obce každému poslancovi zastupiteľstva písomne do 21.10.2011.

Vo Vidinej dňa 14.10.2011

Vladimír Ragač starosta obce

 

Uznesenie č. 161/2011 zo dňa 13.10.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ vypracovať zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré boli schválené 31.03.2011 a neboli k dnešnému dňu ani dopracované, ani podpísané starostom obce. Termín: 19.10.2011 Zodpovedná: obec Vo Vidinej dňa 14.10.2011

Vladimír Ragač starosta obce

 

Uznesenie č. 162/2011 zo dňa 13.10.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ overovateľom zápisnice pri overovaní zápisnice podpisovať každú jednu stranu zápisnice, ktorá musí byť očíslovaná. Termín: úloha trvá Zodpovedná: poslanci OZ Vo Vidinej dňa 14.10.2011

Vladimír Ragač starosta obce

Návrhová komisia:Peter Kucej, Jozef Kucej, Želmíra Báťková

 


dochádzka

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c a z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 13.10.2011

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Pavol Bútor, Neospravedlnení:  Mgr. Michal Kmeť Návrhová komisia:  Želmíra Báťková, Jozef Kucej, Peter Kucej Overovatelia zápisnice: Ing. Martina Predajnianská a Ing. Černok

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenia uznesení 4. Zmena uznesenia 5. Predaj nehnuteľností 6. Návrh VZN č. 2/2011 7. Koncepcia rozvoja MŠ 8. Informatívna správa hlavného kontrolóra 9. Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30.06.2011 10. III. zmena rozpočtu Obce Vidiná 11. Rôzne 12. Interpelácia 13. Diskusia 14. Návrh na uznesenie 15. Záver

 

1 Otvorenie Starosta – predstavil program rokovania a zaujímal sa o pripomienky.

Hlasovanie ZA Báťková,  Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Ing. Černok PROTI  0 ZDRŽAL SA  0 Bolo prijaté uznesenie č. 144/2011

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol Želmíru Báťkovú, Jozefa Kuceja a Petra Kuceja

Hlasovanie: ZA Báťková,  Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Ing. Černok PROTI  0 ZDRŽAL SA  0

Bolo prijaté uznesenie č. 145/2011

Starosta určil ako overovateľov zápisnice Ing. Martinu Predajnianskú a Ing. Milana Černoka.

Bolo prijaté uznesenie č. 145/2011

 

3 Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení. Ing. Predajnianská informovala o zasadnutí obecnej rady, ktorá sa konala 20.09.2011 a o záveroch z tejto rady. Správa je súčasťou zápisnice. Starosta informoval poslancov o plnení uznesení, kde zdôraznil, že výkon dvoch uznesení pozastavil ich nepodpísaním a to z podozrenia na protizákonnosť. Správa je súčasťou zápisnice. Bolo prijaté uznesenie č. 146/2011

 

4 Zmena uznesenia Starosta vysvetlil, že kúpna zmluva s pánom Bencem nebola na katastri realizovaná z dôvodu pochybenia pána Benceho. Ten kúpnu zmluvu na dotknutú parcelu „E“ 309/17 evidovanú na LV č. 5877 o výmere 245 m2 uzavrel aj s firmou Agrotom s.r.o. Tomášovce, ktorá bola zavkladovaná skôr. Pán Bence si bol vedomý svojej chyby a výdavky spojené s realizáciou kúpnej zmluvy vrátil. Zmena prichádza s tým, že nový vlastník spomínanej parcely je Agrotom a z dôvodu nevyužitia v ich prospech, sú obci ochotní túto parcelu odpredať za cenu 0,37 €/m2. Ďalej informoval, že sme na tom ušetrili, lebo od pána Benceho sme to kupovali za 1,66 €/m2 a Agrotom nám to predá za 0,37 €/m2. Ďalej pripomenul, že je potrebné zrušiť uznesenie č. 58/2010 a schváliť nové uznesenie. Nikto z prítomných nemal pripomienky.

Hlasovanie ZA Báťková,  Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Ing. Černok PROTI  0 ZDRŽAL SA  0

Bolo prijaté uznesenie č. 147/2011

 

5 Predaj nehnuteľností Starosta – vysvetlil, že sa jedná o žiadosť pána Závrackého, táto žiadosť už raz bola prejednávaná na obecnom zastupiteľstve, kde obecné zastupiteľstvo navrhlo doplniť žiadosť aj o spoločnú parcelu. Pán Závracký žiadosť doplnil. Teraz sa jedná o schválenie zámeru nakladania s majetkom, ktorý odporučila aj obecná rada. Názorne vysvetlil situáciu na situačnej mapke, jedná sa o parcely pri bytovke na Riečnej ulici. Ing. Černok – sa zaujímal o dôvod, prečo to chce pán Závracký kúpiť. Starosta – vysvetlil, že sa jedná o parcely pod garážou, o parcelu pri bytovke a parcelu v podielovom vlastníctve obyvateľov bytovky. Ing. Predajnianská – vysvetlila, že už to bolo schválené prechádzajúcim majiteľom bytu, ale tí si to nestihli dať do poriadku.

Hlasovanie ZA Báťková,  Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Ing. Černok PROTI  0 ZDRŽAL SA  0 Bolo prijaté uznesenie č. 148/2011

Starosta – pripomenul, že bol schválený zámer priameho predaja parcely č. 910, žiadosť podala pani Halajová, parcela sa predá za cenu znaleckého posudku. Nikto nemal pripomienky Hlasovanie ZA Báťková,  Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Ing. Černok PROTI  0 ZDRŽAL SA  0 Bolo prijaté uznesenie č. 149/2011

 

6 Návrh VZN č. 2/2011 Starosta -  predstavil návrh VZN. Obecná rada navrhla zvýšiť príspevok z 5 € na 8 € a rodičia ktorí majú 2 v MŠ, by platili za druhé dieťa 5 €. Ing. Predajnianská. –  informovala, že to bol jej návrh, aby sa upravila výška príspeku a vysvetlila ho bližšie. Dozvedela sa však, že poplatok nemôže byť takto členený, výška musí byť rovnaká. Zvýšenie príspevku za pobyt dieťaťa nechá na poslancoch, Gajdošíková– vysvetlila, že v zákone je určené, kto určuje výšku príspevku. Informovala, že na Krajskom školskom úrade jej bolo povedané,  že to nie je možné, ale tu sa rozchádzajú názory, nakoľko sa aj kolegyňa informovala a jej bolo povedané, že je to možné. Mgr. Stanková – tento prípad je ojedinelí a vysvetlila, že v tomto školskom roku sa ich to vôbec netýka, nakoľko situácia, aby boli dve deti v MŠ, ktoré majú povinnosť platiť,  tu nie je. Kucej Jozef – doplnil, že by bolo vhodné písomne požiadať Krajský školský úrad o vyjadrenie. Ing. Predajnianská - vysvetlila, že porovnala faktúry ohľadne spotreby energií a dospela k názoru, že sú vyrovnané. Gajdošíková  – pripomenula, že sú aj výdavky vyššie, sú vyššie nároky na zabezpečenie výchovy, škôlka súhlasí s názorom na zvýšenie príspevku. Ing. Černok – sa zaujímal, prečo tieto návrhy neboli už zapracované v návrhu VZN a ďalej sa zaujímal o finančný dopad po navýšení z 5,00 € na 8,00 €. Starosta vysvetlil, že bol predložený a zverejnený návrh VZN, tento návrh  pripomienkovala Ing. Predajniaská na obecnej rade. Ing. Fábiánová – vysvetlila, že celý návrh VZN  bol pripravený z titulu, že sa zmenili finančné limity na stravnú jednotku. Až následne vznikla zmena poplatku za pobyt v MŠ v obecnej rade. Ing. Predajnianská– súhlasí s vypracovaním finančnej analýzy. Starosta – navrhol schváliť návrh VZN bez pripomienok, aby sa schválila stravná jednotka a suma za pobyt dieťaťa ostáva na 5,00 €. Potom sa vypracuje dodatok k VZN, ktorý bude riešiť výšku poplatku za pobyt dieťaťa od 1.1.2012. Kucej Jozef – navrhol, aby sa VZN prijalo na budúcom zastupiteľstve a dnes sa môže schváliť stravná jednotka.

Hlasovanie ZA Báťková,  Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, Ing. Černok PROTI  0 ZDRŽAL SA  0 Bolo prijaté uznesenie č. 150/2011

Kucej Jozef navrhol neschváliť VZN č. 2/2011 a ukladá zriaďovateľovi dopracovať návrh VZN o analýzu dopadov po zvýšení príspevku na 8,00 € Koristeková – vysvetlila, že to bude do roka činiť plus 600,00 € na príjmoch.

Hlasovanie ZA Báťková,  Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, Ing. Černok PROTI  0 ZDRŽAL SA  0 Bolo prijaté uznesenie č. 151/2011

7 Koncepcia rozvoja MŠ 2011-2013 Starosta vysvetlil, že koncepciu navrhla a vypracovala riaditeľka MŠ. Kucej Jozef – je to odborná záležitosť, hodnotiť to budú rodičia.

Hlasovanie ZA Báťková,  Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, Ing. Černok PROTI  0 ZDRŽAL SA  0 Bolo prijaté uznesenie č. 152/2011

 

8 Informatívna správa hlavného kontrolóra Starosta – pripomenul, že hlavná kontrolórka sa s dnešného rokovania ospravedlnila. Ing. Kolimárová vysvetlila, že zo strany hlavnej kontrolórky čerpanie nevedela posúdiť z hľadiska programové rozpočtu, údaje vychádzali z predchádzajúceho obdobia, bolo tam finančné vyjadrenie. Ďalej informovala o zvýšenom 12 % čerpaní mzdových nákladov oproti minulému roku. Ing. Fábiánová – informovala, že k textu sa veľmi vyjadriť nevie, ten zdedila a pokračuje ďalej v účtovníctve. Vysvetlila jednotlivé mzdové položky za pracovníkov podľa jednotlivých paragrafov, ktoré prepláca úrad práce. Osobné náklady boli zvýšené aj s titulu sčítania obyvateľstva. Vysvetlila čerpanie mzdových nákladov za zamestnancov k 30.6.2011. Ing. Kolimárová – požiadala o porovnanie s predchádzajúcim rokom a predstavila návrh,  aby bol tento materiál pripravený pre Ekonomickú komisiu, jedná sa o platovú inventúru. Bolo prijaté uznesenie č. 153/2011

9 Informatívna správa o plnení rozpočtu k 30.06.2011 Ing. Kolimárová – sa zaujímala, či je pripravený programový rozpočet spolu s komentárom k súčasnému stavu. Ing. Fábiánová – vysvetlila, že to  sa robí  k 30.6. a k 31.12 daného roka. Ing. Kolimárová – doplnila, že text je z roku 2010, zmenám rozumie, len nevie, k čomu sa má vyjadriť. Ing. Predajnianská. – pripomenula, že Ing. Rubintová to predkladala aj v textovej časti plnenie jednotlivých položiek. Kucej Jozef. – ťažko je tam niečo posudzovať, je tam rok 2010, niekde je chyba, treba ju odstrániť. Prvý zodpovedný je starosta. Starosta – vysvetlil, že pracovníčka odchádzala na materskú, čísla sú predložené a tie dostatočne vyjadrujú plnenie rozpočtu k 30.06.2011

Hlasovanie ZA Báťková,  Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, Ing. Černok PROTI  0 ZDRŽAL SA  0 Bolo prijaté uznesenie č. 154/2011

10 III. zmena rozpočtu Obce Vidiná Starosta predstavil návrh rozpočtu, ktorý bol prerokovaný na obecnej rade. Kucej Jozef – sa zaujímal, či túto zmenu  prejednala Ekonomická komisia. Starosta – prerokovalo sa to len na obecnej rade. Ing. Kolimárová. – sa zaujímala, či sa poriešili cintorínske kontajnery z rezervného fondu. Ing. Fabiánová – vysvetlila, našla uznesenie ku krovinorezu, tým už rezerva nepostačila na kontajnery, a preto navrhla túto zmenu rozpočtu o kontajnery, kde sa zvýši príjmová časť a z toho titulu prekročenie výdavkovej časti. Bc. Kuceková – sa zaujímala o navýšenie na knihy časopisy. Ing. Fábiánová – vysvetlila, že na začiatku roka sa predplatili časopisy a podľa rozpočtového provizória už bolo čerpanie vyššie ako sa schválil rozpočet, ale v súlade so zákonom, nakoľko zákon dovoľuje v čase rozpočtového provizória čerpanie do jednej dvanástiny  rozpočtu predchádzajúceho roka. Podľa jej názoru, toto sa malo vykryť už pri schvaľovaní rozpočtu. Bc. Kuceková – sa ďalej zaujímala o navýšenie stravovania zamestnancov Ing. Fábiánová – vysvetlila, že v zmysle zákona je to nárokovateľná zložka, po prepočítaní vyšlo, že na zvyšok už nie je krytie, je to nutné, nakoľko majú zamestnanci na to nárok v zmysle zákona, jedná sa o zakúpenie stravných lístkov.

Hlasovanie ZA Báťková,  Jozef Kucej, Peter Kucej, Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, Ing. Černok PROTI  0 ZDRŽAL SA  Bc. Kuceková, Bolo prijaté uznesenie č. 155/2011

 

11 Rôzne

Starosta– predstavil možnosť o novom dodávateľovi energií. Je tu vyššia úspora. Zaujímal sa o názor poslancov, o ich skúsenosti. Báťková – má vedomosť, prvé tri mesiace je úsporu a potom to narastá Ing. Kolimárová – je to zmluvný vzťah, nech predloží návrh zmluvy pred jej podpisom. Kucej Jozef – on by to neriešil, potrebujú klientov, ponúkajú preto všetko. Ing. Predajnianská – pripomienkovala, aké budú náklady, keď by sme sa chceli vrátiť k pôvodnému dodávateľovi, tam sú dosť vysoké poplatky.

Starosta predložil poslancom  návrh zmluvy o dielo s víťazom súťaže na dodávku a výmenu okien v zasadačke, jedná sa o firmu Slovaktual. Ing. Kolimárová - pripomienkovala, aby v článku 2, kde je predmet zmluvy bolo uvedené, že cenová ponuka je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy

Hlasovanie ZA Báťková,  Jozef Kucej, Peter Kucej, Bc. Kuceková, Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, Ing. Černok PROTI  0 ZDRŽAL SA  0 Bolo prijaté uznesenie č. 156/2011

Starosta – informoval o stretnutí so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a o ďalšom rokovaní, ktoré sa má konať 18.10. 2011, hľadá sa aj riešenie pre I. etapu, je tam veľký záujem zo strany Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti pomôcť pri riešení I. etapy.

Starosta – informoval ohľadne potravinovej pomoci,  kde je obec v kontakte so združením, ktoré zabezpečuje distribúciu potravín. Ako problém sa javí distribúcia potravín do obcí. Ing. Kolimárová.  – žiadala napísať na ministerstvo list, kde sa vysvetlí situácia a bude sa žiadať, aby sa to realizovalo ihneď.

Starosta odpovedal na dotazovanie pána Jozefa Kuceja, ktorý mal pripomienku k využívaniu priestorov bývalej MŠ. V súčasnej dobe budovu využívajú dva nájomcovia a chlapci, ktorí tam nacvičovali tanec odovzdali kľúče. Ďalej bola pripomienka ohľadne využívania priestorov kultúrneho domu. Je vypracovaný plán využívania priestorov a je zverejnený na úradnej tabuly pred obecným úradom.

Starosta – informoval ohľadne situácie s výtlkmi, komisia sa stretla, prešli sa kritické miesta a prišlo vyjadrenie, aby sa opravy realizovali dodávateľsky. Na základe toho oslovil firmy, ktoré predložia cenové ponuky. Preto chce, aby sa stanovila komisia na výber dodávateľa a navrhol Komisiu výstavby a životného prostredia, ktorá vyberie realizátora týchto opráv.

Hlasovanie ZA Báťková,  Jozef Kucej, Peter Kucej, Bc. Kuceková, Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, Ing. Černok PROTI  0 ZDRŽAL SA  0 Bolo prijaté uznesenie č. 157/2011

Kucej Jozef– pripomenul, aby boli komisii predložené aj podmienky súťaže. Ing. Kolimárová  – doplnila, že nevie, aké cenové ponuky prídu, ale ak budú porovnateľné, tak je to v poriadku, ale ak nebudú totožné, ťažko sa to bude hodnotiť.

Starosta – informoval o stave výkupu pozemkov na futbalovom ihrisku, ihrisko ako také a priľahlé pozemky pri ňom sú vysporiadané. Vysvetlil, že jedna žaloba je už podaná a druhá sa pripravuje, jedná sa o 2 nezvestných občanov, ktorí nemajú dedičov. Ostáva stále  aj pán Pivarči, ktorý odmieta predať svoj podiel. Ing. Kolimárová– sa zaujímala, prečo stále odmieta Starosta – vysvetlil, že problém  je cena. Ing. Kolimárová – navrhla ponúknuť mu zámenu. Starosta – vysvetlil, že po komunikácii s jeho synom, ktorí má záujem nám to predať, sa rozhodol, že tento prípad  bude riešiť nakoniec. Ďalej informoval, že nás čaká aj ulica A. V. Suvorova, kde pani Antalíková má pozemok, ale už zomrela a prebieha dedičské konanie.

Starosta požiadal o pomoc Komisiu poriadkovú, nakoľko sa množia sťažnosti na správanie sa ľudí vo večerných hodinách na verejných priestranstvách. Existuje zákon ohľadne alkoholu a pohybu maloletých osôb po verejných priestranstvách vo večerných hodinách.  Ing. Kolimárová – navrhla zriadiť obecnú políciu, treba ísť na Úrad práce a požiadať o absolventskú prax, kde 4 hodiny denne môžu hliadkovať. Starosta – požiadal aj o pomoc komisiu, aby sa prešla pár krát večer po dedine a navrhla riešenie. Je si vedomý, že nemá právomoc legitimovať, ale ak uvidí, že sa vykonávajú priestupky, zavolá políciu. Ing. Predajnianská – doplnila, aby sa hliadky prešli aj k cintorínu a k čerpačke, kde zastavujú osobné autá a je tam prekládka. Ing. Kolimárová– predstavila návrh, aby obec poslala list OR PZ v Lučenci, že v obci máme vytipované lokality, kde je podozrenie na distribúciu drog a zároveň, aby nás informovali raz mesačne o tom, čo monitorovali a čo zistili. Bc. Kuceková – informovala, že zákon ohľadne alkoholu bude zverejnený v obecných novinách. Bolo prijaté uznesenie č. 158/2011

Starosta informoval o rozhodnutí z Daňového úradu Lučenec, kde bola obci uložená pokuta  za nepredloženie prehľadu o odvedených a zrazených preddavkoch za I. štvrťrok 2009. Jedná sa o pokutu 132,77 €, v rozpočte na to nie sú vyčlenené peniaze. Ing. Kolimárová . – navrhla prijať opatrenie, aby sa tomu vyhli zodpovední pracovníci a vytvoriť novú položku, z ktorej bude pokuta vyplatená.

Starosta – informoval o žiadosti, ktorá prišla zo Sociálnej poisťovne z Bratislavy ohľadne Želmíry Báťkovej. Ďalej pripomenul, že dve uznesenia z 24.08.2011 nepodpísal. Ing. Kolimárová – navrhla poslať iba to, ktoré bolo schválené 23.08.2011 a je platné.

Ing. Kolimárová – predstavila návrh, aby sa nejakým spôsobom doriešilo doručovanie materiálov na rokovanie, sú poslanci, ktorí majú problém s elektronickým doručovaním a je možnosť doručovať to poštovou formou cez aktivačných pracovníkov. O písomné doručovanie požiadali Bc. Drahomíra Kuceková a Želmíra Báťková.

Hlasovanie ZA Báťková,  Jozef Kucej, Peter Kucej, Bc. Kuceková, Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, Ing. Černok PROTI  0 ZDRŽAL SA  0 Bolo prijaté uznesenie č. 159/2011

Ing. Kolimárová–  pripomenula, že na poslednom zastupiteľstve požiadala starostu, aby písomne predložil materiál, v ktorom sa konkrétne uvedie, čo obec nemohla zabezpečiť z dôvodu zmien v rozpočte, ktoré navrhla Ekonomická komisia a obecné zastupiteľstvo schválilo. Starosta – informoval, že to má pripravené a chcel to odovzdať v nasledujúcom bode, následne bola poslancom odovzdaná odpoveď na interpeláciu Ing. Kolimárovej. Ing. Kolimárová nebola spokojná s odpoveďou na interpeláciu a požiadala, aby bola znovu uložená úloha formou uznesenia ukladá, kde starosta predloží správu, čo bolo ohrozené v rámci plnenia zákona kompetencie obce, čo sa nemohlo spraviť preto, že Ekonomická komisia nenavrhla a obecné zastupiteľstvo neschválilo pôvodný návrh rozpočtu a prijalo úsporné opatrenia s termínom do 21.10.2011.

Hlasovanie ZA Báťková,  Jozef Kucej, Peter Kucej, Bc. Kuceková, Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, Ing. Černok PROTI  0 ZDRŽAL SA  0 Bolo prijaté uznesenie č. 160/2011

Jozef Kucej – informoval, že tvrdiť, že obecné zastupiteľstvo neschválilo peniaze na dokončenie cintorína je odvážne, nakoľko neboli predložené potrebné doklady.

Ing. Predajnianská – požiadala, aby bol komentár k rozpočtu, nie len v číselnej forme, ale aj písomnom spracovaní aj s textom. K predmetnej správe o zmene rozpočtu a informačnej správe predložiť aj komentár.

Hlasovanie ZA Báťková,  Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, Ing. Černok PROTI  0 ZDRŽAL SA  0 Bolo prijaté uznesenie č. 154/2011

 

12 Interpelácia poslancov Jozef Kucej – interpeloval starostu, 28. júna tohto roku bolo schválené uznesenie, kde v časti 4 obecné zastupiteľstvo schválilo vyvodenie osobnej zodpovednosti s finančným postihom zamestnanca, ktorý nezabezpečil správu audítora k záverečnému účtu obce, preto sa zaujíma, čo sa v tomto smere udialo. Druhá pripomienka – po prezretí faktúr k Rozlúčke s letom, našiel tri položky. Pre Mestský parašutistický klub 200,00 € postavenie stanu, Kurta trade s.r.o. 400,00 € za prevádzkovanie kultúrnych a spoločenských akcií a Hamel s.r.o. 1 000,00 € nákup tričiek a pohár 463,80 €. V návrhu rozpočtu na rok 2011 je položka Organizácia kultúrnych aktivít 1 000,00 €, proti akcii nemá nič. Ďalej pripomenul, že v zásadách hospodárenia boli oklieštené kompetencie starostu obce, bol porušený zákon. Ďalej informoval, že 05.09.2011 ako výberová komisia dostali obálky, kde v podmienkach bolo určené, že do 14 dní je potrebné urobiť výberové konanie, našťastie sa prihlásili len 2 firmy a viac ako mesiac to stálo, komisii to bolo neskoro doručené. Ďalej požiadal, aby bola webová stránka aktualizovaná, chýba tam Dodatok k Zásadám hospodárenia a nakladania a majetkom. Ing. Kolimárová – sa zaujímala, čo bolo predmetom úhrad spomínaných faktúr a požiadala o predloženie Zásad hospodárenia. Starosta – vysvetlil, že stan spolu s pódiom a lavicami bol zapožičaný z parašutistického klubu, ďalej boli zakúpené trička a požičané detské atrakcie, rovnako ako v minulom roku. Ing. Kolimárová – konštatovala, že dodatok nie je vypracovaný a podpísaný, preto sa zaujímala, na základe čoho vyplatil faktúry. Ďalej navrhla úlohu dopracovať tieto zásady aj s termínom.

Hlasovanie ZA Báťková,  Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, Ing. Černok PROTI  0 ZDRŽAL SA  0 Bolo prijaté uznesenie č. 161/2011

Bc. Kuceková – sa zaujímala, kto je zodpovedný za aktualilzáciu webovej stránky. Starosta – vysvetlil, že po odchode Ing. Rubintovej to robí Ing. Šupica. Bc. Kuceková – sa zaujímala, kto schválil sumu na rozlúčku s letom Starosta – vysvetlil, že na celú akciu nebola v globále schválená suma, výdavky boli hradené z rôznych položiek, ako reprezentačné, z kultúrnej činnosti, z propagácie. Bc. Kuceková – bol prekročený limit starostu. Ing. Kolimárová – požiadala predložiť zápisnicu z 31.03.2011 Starosta odpovedal na interpeláciu p. Kuceja, za vypracovanie auditu bol zodpovedný on ako starosta a sám sebe si nevie vyvodiť finančný postih. Ing. Kolimárová informovala, že v týchto zásadách nie je zapracované nakladanie s finančnými prostriedkami. Ing. Šupica vysvetlil, že zápisnica je prepis zvukového záznamu a je možné ich navzájom porovnať, v týchto zásadách je riešený iba majetok, nadobúdanie, predaj a prenájom. Ing. Kolimárová predstavila návrh na uznesenie, kde každý overovateľ zápisnice podpíše všetky strany každej zápisnice, kde budú všetky strany očíslované. Starosta prehlásil, že so zápisnicami sa nemanipulovalo.

Hlasovanie ZA Báťková,  Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. Kolimárová, Ing. Predajnianská, Ing. Černok PROTI  0 ZDRŽAL SA  0 Bolo prijaté uznesenie č. 162/2011

13 Diskusia Báťková – informovala, že 26.10.2011 je dohodnuté s divadlom B. S. Timravy divadelné predstavenie Ja malkáč v réžii Árpiho Szabá so začiatkom o 18.00 hod. Zaujímala sa o výšku vstupného. Bc. Kuceková – predtým bolo zvykom ľubovoľné vstupné. Báťková – navrhla aspoň 1,50 €. Báťková – sa zaujímala, či na október mesiac úcty k starším obec niečo pripravuje, či sa počíta s Komisiou kultúry. Starosta – informoval, že v piatok 28.10.2011 bude posedenie s dôchodcami a s Komisiou kultúry počíta a predstavil pripravovaný program. Koristeková – informovala, že má pripravený prehľad o vymáhaní pohľadávok. Ing. Predajnianská – navrhla riešiť to na budúcom zastupiteľstve spolu s VZN, ktoré rieši zaberanie verejného priestranstva, nakoľko boli občanom zaslané upozornenia na zaplatenie dane za zaberanie priestranstva.

14 Návrh na uznesenie Kucej Jozef –predstavil schválené uznesenia.

Overovatelia zápisnice:

Ing.Martina Predajnianská   ........................................................

Ing. Milan Černok    ........................................................

 

Zapísal: Ing. Šupica    .................................................

 

         Vladimír Ragač           starosta obceVyvesené: 13. 10. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť