Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 13.12.2012

pozvánka

Ing. Martina Predajnianská zástupca starostu obce Vidiná          

Vo Vidinej, 10.12.2012

 

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2012 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

s týmto programom:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti a kontrola plnenia uznesení 4. Zmena uznesenia 5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 6. Návrh VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku

7. Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30.09.2012 8. Návrh na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012 9. Návrh rozpočtu na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 10. Rôzne 11. Interpelácia 12. Diskusia 13. Návrh na uznesenie 14. Záver

 

          v. r. Ing. Martina Predajnianská


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 13.12.2012

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Bútor, Ing. Černok Neospravedlnení:  Antalič Návrhová komisia: Bc. Kuceková, Báťková, Peter Kucej Overovatelia zápisnice: Kocúr a Jozef Kucej

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti a kontrola plnenia uznesení 4. Zmena uznesenia 5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 6. Návrh VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku 7. Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30.09.2012 8. Návrh na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012 9. Návrh rozpočtu na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 10. Rôzne 11. Interpelácia 12. Diskusia 13. Návrh na uznesenie 14. Záver

 

1 Otvorenie

Ing. Predajnianská – prítomných privítala a predstavila program rokovania. Zaujímala sa o pripomienky.

Uznesenie č. 129/2012 zo dňa 13.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE - program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej  bez pripomienok

Hlasovanie: ZA –   Báťková, Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

        2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Ing. Predajnianská– navrhla do návrhovej komisie pani Bc. Kucekovú, pani Báťkovú a pána Petra Kuceja. Ako overovateľov zápisnice určila pána Kocúra a pána Jozefa Kuceja. Uznesenie č. 130/2012 zo dňa 13.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Bc. Kuceková, Peter Kucej, Báťková

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice:  Jozefa Kuceja a Kocúra

 

       3 Správa o činnosti a kontrola plnenia uznesení

Ing. Predajnianská– informovala plnení uznesení, dňa 12.07.2012 bolo uložené zabezpečiť urýchlené riešenie vodovodnej prípojky na Potočnej ulici u pána Štefana Tárnoka, toto uznesenie bolo splnené, prípojka bola pre pána Tárnoka zrealizovaná. Uznesením zo dňa 16.10.2012 bola daná úloha o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu kanalizácie I. etapy z Enviro fondu – ochrana a využívanie vôd vo výške 200 000,00 €, o uvedené sme požiadali, ale bohužiaľ žiadosť neprešla. Ďalším uznesením zo dňa 16.10.2012 bolo obci uložené overiť ukončenie zmluvy s predchádzajúcim víťazom verejného obstarávania na výstavbu kanalizácie I. etapa, jedná sa o firmu Zepris a 21.07.2011 bolo zaslané oznámenie firme o neschválení žiadosti a tým pádom zmluva nenadobudla účinnosť. Ďalším uznesením zo 16.10.2012 bola daná úloha požiadať o informáciu Pôdohospodársku platobnú agentúru o stave pôvodnej žiadosti ohľadne I. etapy. Dňa 11.12.2012 bola zaslaná žiadosť o stiahnutie pôvodnej žiadosti na Pôdohospodársku platobnú agentúru. Posledným uznesením bola daná úloha zaslať list na Správu finančnej kontroly. Dňa 26.11.2012 bol list zo strany obce o vykonanie kontroly zaslaný Bc. Kuceková – sa zaujímala, prečo to bolo zaslané iba teraz, tak neskoro. Ing. Predajnianská – predstavila stanovisko finančnej kontroly, ktorá nás požiadala o bližšiu špecifikáciu požiadaviek na výkon finančnej kontroly. Kompetencie Správy finančnej kontroly Zvolen sú určené zákonom č. 440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v poslednom znení. Vo vzťahu k obciam má kompetenciu vykonávať vládny audit verejných prostriedkov, t.j. prostriedkov zo ŠR SR a EÚ. Vo Vašom prípade by to mohol byť napr. prenesený výkon štátnej správy,  účelovo určené dotácie zo ŠR SR, prostriedky EÚ. Predmetom vládneho auditu nemôžu byť finančné prostriedky obce, t.j. napr. rozpočet obce. Bc. Kuceková – sa zaujímala, kedy prišiel tento mail. Ing. Predajnianská informovala, že 12.12.2012 a vzhľadom na kapacitné možnosti môže byť tento audit vykonaný v prvej polovici roku 2013. Kucej Jozef – informoval, že zbytočne sa rozčuľovať, tu nie sú páky na nič, zbytočne tu poslanci sedia, tu chýbajú veci, nikto nevie čo sa deje. Kocúr navrhol, že ak chceme, tak môžeme zaplatiť audit, už to hovoril aj predtým, len bolo povedané, že audit je drahý, tak sa má zavolať finančná kontrola. Bc. Kuceková sa zaujímala, či máme nejaké riešenie, keď prišla táto odpoveď.

 

4 Zmena uznesenia

Ing. Predajnianská - predstavila znenie nového uznesenia, jedná sa o pána Závrackého. Obec mu schválila odpredať pozemok. Správa katastra zastavila konanie, znenie nového uznesenia je odkonzultované už aj so Správou katastra Lučenec. Nikto nemal pripomienky.

Uznesenie č. 131/2012 zo dňa 13.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  MENÍ uznesenie č. 128/2012 zo dňa 25.10.2012 nasledovne:

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí, prevod nehnuteľností vedených Správou katastra Lučenec pre obec Vidiná, k. ú. Vidiná vedenej na LV č. 5991 ako CKN parc. č. 959/12- zastavané plochy  a nádvoria o výmere  144 m2 v podiele 1/1,CKN parc. č. 959/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 v podiele 1/1  a na LV 6201 ako CKN parc. č. 959/13– zastavané plochy a nádvoria o výmere 387 m2 v podiele 1/3 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Iva Závrackého a Kvetoslavi Závrackej, bytom Rúbanisko III/27, Lučenec za cenu podľa znaleckého posudku – 750,00 Eur. Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6.“

Hlasovanie: ZA –   Báťková, Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

        5 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013

Ing. Predajnianská – predstavila návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013.

Uznesenie č. 132/2012 zo dňa 13.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 Hlasovanie: ZA –   Báťková, Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

6 Návrh VZN č.1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku

Kocúr – sa zaujímal o dôvod, prečo ideme zvyšovať dane, máme prebytkový rozpočet, nič sa nerobilo a my ideme dvíhať dane, v tomto momente nesúhlasí, nevidí dôvod, nepreinvestujeme ani to čo máme.  Ing. Predajnianská – pripomenula, že tento návrh neobsahuje zvýšenie daní, iba zvýšnie poplatku za komunálny odpad. O tomto rokovali spolu s Ekonomickou komisiou a upravili to naspäť. Kucej Jozef – informoval, že prehodnotili tento návrh v Ekonomickej komisii a neodporučili schváliť navýšenie daní Koristeková – predstavila možné oslobodenia,  je možnosť oslobodiť ZŤP, dôchodcov nad 60 rokov. Ďalej informovala, že u nás je skoro polovica ZŤP. Kocúr – pripomenul, že nemá dobré skúsenosti s týmto, dane nie sú až také vysoké Kucej Jozef – informoval, že vždy sme sa snažili, aby dane boli prijateľné pre našich ľudí, ak by sme ich zvyšovali, tak potom môžeme rozmýšľať o oslobodení. Kocúr – už tu boli úľavy, neprinieslo to nejaký výsledok, potom sa volila filozofia nízkych daní bez úľav. Ďalej vysvetlil, že ak je niekto ZŤP, to neznamená, že nemá peniaze. Koristeková – pri dani za užívanie verejného priestranstva je možné za prvé tri dni nevyberať daň, aj to je forma úľavy, napr. keď si občania donesú drevo Kocúr – súhlasil, že ak to vopred oznámi a stihne odpratať v čas, tak sa poplatok odpustí, chceme, aby boli verejné priestranstvá čisté, občania budú motivovaní to za krátky čas odpratať, táto pripomienka má zmysel. Koristeková je to možné zapracovať do § 11 ako druhý bod. Obec nevyberá za prvé tri dni daň za užívanie verejné priestranstva Bc. Kuceková predstavila návrh pripomienky

Uznesenie č. 133/2012 zo dňa 13.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s nasledovnou pripomienkou - správca dane ustanovuje, že od dane uvedenej v § 11 bod 2 sa oslobodzujú prvé 3 dni užívania verejného priestranstva odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Pokiaľ si daňovník najneskôr 1 deň po vzniku zabratia priestranstva splnil oznamovaciu povinnosť.

Hlasovanie: ZA –   Báťková, Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

        7 Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30.09.2012

Bc. Kuceková – sa zaujímala, či bola robená zmena Organizačného poriadku. Kucej Jozef– na Ekonomickej komisii prebrali výsledok hospodárenia k 30.9.2012 a žiadali čerpanie miezd, v tomto rozpočte sa nachádzajú položky, ktoré sú čerpané nad 100 %, čerpanie miezd za 9 mesiacov je na 99 % a celkový rozpočet len na 28 %, žiadny zákon nepovoľuje prečerpanie položiek, je potrebné to prerobiť, budeme špekulovať, čo so spätnou platnosťou a nebude sa to dať urobiť inak, len zmenami rozpočtu, v auguste prijali ekonómku, ktorú dnes ľutuje. V čerpaní miezd v tabuľke ekonomická  klasifikácia 610 položka 0.1.1.6. je podľa mesiacov uvedené, že starosta obce dostal v auguste 744,09 € podielovú mzdu, aká je odmena starostu osobitné náhrady pre starostu v mesiaci auguste vo výške 439,24 €. Ďalej sú tu odmeny pre zamestnancov za rok 2011, niektorí dostali 1 500,00 € a niekto len 17,50 €. Toto čerpanie musíme predložiť občanom a nevie si predstaviť, čo im povieme. Pracovníci za to, čo sa tu dialo nemôžu, teraz sa tu objavilo toto, čo nám ľudia povedia. Čerpanie rozpočtu je vizitkou nezodpovednosti na tomto úrade. Tieto veci treba riešiť a zobrať niekoho na zodpovednosť. Podľa jeho názoru sú tie osobitné náhrady vyplatená dovolenka, ale nevie na základe čoho. Kocúr – vyzdvihol prácu ekonómok, ktoré sa snažia veci pripraviť tak, aby táto obec pri koncoročnom bilancovaní bolo všetko v poriadku, podľa neho je to zvrátené. Ako náhle odsúhlasíme úpravu rozpočtu, hociktorý audítor povie, že je všetko v poriadku. Rozpočet bol schválený a jedine zastupiteľstvo ho môže zmeniť. Osobne nie je za navrhovanú 5. zmenu rozpočtu a navrhol, aby prišiel audit, musí sa s tým niečo robiť, musí sa nájsť vinník. Kucej Jozef pripomenul, že rozpočet na rok 2012 bol poddimenzovaný, na odvodoch navrhujeme navýšiť o 2 690,00 € ako dôsledok zle napočítaných odvodov, rovnako je to aj pri energiách, kde navrhujeme navýšiť o 700,00 €. Ako je to možné, keď si platia nájomné. Ďalej vysvetlil, že čerpanie rozpočtu na mzdách mu vychádzalo na mesiac 8,5 %, na posledné 3 mesiace potrebuje peniaze a nemáme z čoho, táto položka je takmer vyčerpaná. Kocúr pripomenul, že zamestnanci nemali mať vyplatenú mzdu, keď neboli peniaze, mali žalovať obec a niekde by sa to ukázalo, kto to zapríčinil. Pracovníci si svoje peniaze zaslúžia.

Uznesenie č. 134/2012 zo dňa 13.12.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  BERIE NA VEDOMIE informatívnu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30.09.2012

8 Návrh na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012

Ing. Rubintová – vysvetlila, že podľa mzdových listov chýba 90,00 € na mzdách Ing. Predajnianská – navrhla, že to čo usporila svojím polovičným úväzkom, to chce dať zamestnancom na odmeny, nakoľko ide na polovičný úväzok a zaujímala sa o názor poslancov. Ďalej pripomenula, že bývalá ekonómka nezobrala do úvahy zvýšenie odvodov. Ďalej vysvetlila, že čo sa týka odmien poslancov, mali byť vyplatené v roku 2011, ale boli vyplatené v roku 2012 Kocúr – vysvetlil, že nebolo to zúčtované vtedy, keď malo. Ing. Predajnianská- pri stavbe rozpočtu na rok 2013 sa počítalo so zvýšením energií, nevie ako to bolo vlani,  prečo to nevychádza a čo sa týka vodného, to bude prefakturované firme Accord. Ing. Rubintová– navrhla posledný bod j)-  presun položky pre futbalistov, to sa môže škrtnúť, to je kapitálový výdavok. Kucej Jozef – sa zaujímal, z čoho budeme tie chýbajúce peniaze presúvať. Ing. Rubintová– informovala, že krytie bude z neprerozdelených viazaných prostriedkov, pripomenula, že to nie sú kapitálový výdavky. Kucej Jozef – pripomenul, že to, čo sme usporili, niekto si na tom postavil predvolebnú kampaň, odložili sme peniaze a teraz nám chýbajú peniaze na mzdy. Kocúr – vysvetlil, že jemu je ľúto, že pracovníčka mala predtým 4 triedu a teraz má pracovník 9, lebo má prípravu volieb. Niekto za to musí zobrať zodpovednosť. Zamestnanci majú platné zmluvy, ak to dajú na súd, ktorý vyhrajú a niečo sa odkryje, zoberie si to niekto zodpovednosť. Gajdošová – vysvetlila, že osobitné náhrady, to je náhrada za dovolenku Kocúr sa zaujímal, či je to preplatenie nevyčerpanej dovolenky. Bc. Kuceková – požiadala hlavnú kontrolórku, aby sa na to pozrela a predložila návrh na uznesenie, aby hlavná kontrolórka obce skontrolovala čerpania mzdových prostriedkov podľa funkčnej  klasifikácie 610 vo všetkých kapitolách.

Uznesenie č. 135/2012 zo dňa 13.12.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. UKLADÁ

kontrolórke obce vykonať kontrolu čerpania v rámci rozpočtu vo všetkých kapitolách v položkách 610 (r. 2012 + r. 2011)

Zodpovedný: kontrolórka obce    Termín: do najbližšie ho zastupiteľstva

Hlasovanie: ZA –   Báťková, Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

Ing. Predajnianská – požiadala hlavnú kontrolórku o stanovisko k 5. zmene rozpočtu. Ing. Kolimárová – informovala, že ak sa neupraví rozpočet v položkách v prečerpaní, tak to je porušenie finančnej disciplíny. Kucej Jozef – sa zaujímal, čo z toho vyplýva Kocúr – vysvetlil, že zodpovedná bude Ing. Predajnianská, k prečerpaniu prišlo teraz na konci roka, toto sa malo robiť hneď, keď sa starosta vzdal funkcie. Kucej Jozef – informoval, že to by mohol napadnúť prokurátor. Ing. Kolimárová – ak sa 5. zmena neschváli, tak náš rozpočet nebude vyrovnaný. Ing. Rubintová– vysvetlila, že bude prekročené plnenie, ale nepôjdeme do mínusu, budú len prekročené niektoré položky. Kucej Jozef – sa zaujímal, či pri tvorbe rozpočtu na rok 2012 v polovici sme počítali na šetrení na mzde starostu, to že odišiel, nič sa nevykrylo, keby sme ich čerpali za jeho prítomnosti, tak by už dávno bolo prekročenie rozpočtu. Ak to neschválime, bude to stále vyskakovať, ak to schválime, tak s tým asi súhlasíme. Ďalej vysvetlil, že pracovníci si zaslúžia aj odmeny, ak to budú riešiť formou súdu a sme tam kde sme. Tomuto sa mohli vyhnúť, keby dostali v júli monitorovaciu správu o plnení rozpočtu, mohli sme urobiť opatrenia, ale takticky sa to odložilo Ing. Predajnianská – pripomenula, že ako je tu ona, je to už 3 zmena rozpočtu. Kucej Jozef – sa zaujímal o navýšenie položky na odvody, či čakáme na zmenu v zákone. Ing. Kolimárová– vysvetlila, že tie už odišli, museli byť zaplatené, fyzicky tie peniaze sú, len nie sú kryté rozpočtom Kucej Jozef – informoval, že on za komisiu je za to, aby sa to schválilo, Ing. Rubitnová – informovala, že ostatné veci, ktoré sú prekročené, sú už preúčtované, táto správa je k 30.9.2012, upravuje sa to teraz. Stravné lístky, keď sa nakúpili, boli zaúčtované, stravovanie je aj na iných položkách, ale bolo hradené len z jednej položky, to sa preúčtuje. Ing. Kolimárová– pripomenula, že takýto rozpočet nemôže ostať, rozvoj obcí na materiály je  200 % čerpanie, Ing. Rubintová –vysvetlila, že nie všetko, čo bolo v tejto položke bolo dobre zaúčtované, Ing. Kolimárová – sa zaujímala, že čo sa stane, keď to posunieme a zídeme sa k tomu, úloha sa zadá pracovníčkam,  zohľadní sa im to na odmenách, aby ten rozpočet vyčistili. Ing. Predajnianská – navrhla termín, na budúci týždeň posledný termín pred sviatkami, v stredu 19.09.2012, kde sa pripraví zdôvodnenie vyčerpaných položiek do 30.11.2012 a zastupiteľstvo bude v stredu 19.12.2012 o 17.00 hod. Bc. Kuceková – predstavila návrh na uznesenie

Uznesenie č. 136/2012 zo dňa 13.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  BERIE NA VEDOMIE a) Dôvodovú správu k Návrhu na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012 b) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012

II.  NESCHVAĽUJE 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012

III. UKLADÁ vypracovať dôvodovú správu k prekročeným položkám rozpočtu k 30.11.2012 Zodpovedný: obec Termín: najbližšie: 19.12.2012

Hlasovanie: ZA –     Báťková, Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková,  PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Ing. Predajnianská

9 Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 2015

Ing. Predajnianská– informovala, že týmto návrhom sa zaoberala aj obecná rada a aj Ekonomická komisia, hlavná kontrolórka odporučila schváliť rozpočet. Otvorila rozpravu k danému bodu. Kucej Jozef – potvrdil slová, všetky položky nie raz prešli, položku po položke prešli celý rozpočet, druhá vec je, že rozpočet je otvorený dokument, ktorý sa dá naprávať, ak nastanú osobitné záležitosti, za Ekonomickú komisiu hovorí, aby sa upravený návrh s pripomienkami schválil. Ing. Rubintová  – pripomenula, že posledné pripomienky neboli do rozpočtu zapracované, nakoľko rozpočet už bol zverejnený a je potrebné ich uznesením schválilť. Ing. Kolimárová– informovala, že v rámci Ekonomickej komisie mala prvý krát pripomienky, kde je potrebné zvážiť členstvo v RVC, kde platíme celoročné členské 250,00 € Gajdošová – doplnila, že 180,00 € zvyšok je členstvo v ZMOSE. Vysvetlila, že tento rok sa pracovníci zúčastnili 6 krát školení. Ing. Kolimárová predstavila svoje pripomienky, aktualizácia www stránky bola v rozpočte 150 krát a navrhla minimálne raz do týždňa,  zasadnutie orgánov obce, bolo schválené uznesenie, kde zastupiteľstvo bude každý mesiac, teda nemôže byť ukazovateľ 10 a mal by byť 12. V bode 9.1. v bode 12.1. dôchodcovia majú 6 aktivít uviesť o aké sa jedná, treba ich špecifikovať a všetky iné musia byť schválené v zastupiteľstve. V položke 13.3, voľby je uvedená 0 a vieme, že budú voľby, tak tam dať 1. Ing. Predajnianská informovala, že tieto pripomienky nie sú zapracované v rozpočte a zaujímala sa, či sa bude za ne hlasovať ako za celok, alebo sa odhlasuje každá osobitne. Kucej Jozef sa zaujímal, či RVC robí aj niečo iné pre nás Ing. Rubintová vysvetlila, že okrem školení poskytujú aj materiál. Kucej Jozefa navrhol odhlasovať pripomienky naraz, okrem pripomienky k RVC. Ing. Predajnianská dala najskôr hlasovať za poslanecký návrh Jozefa Kuceja

Uznesenie č. 137/2012 zo dňa 13.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

- 2.1. aktualizácia web stránky zmeniť cieľovú hodnotu z 150 krát na jeden krát týždenne - 3.1. zasadnutia orgánov obce nie 10 ale zmeniť na 12 krát ako minimálne. - 9.1. v komentári rozpísať cieľovú hodnotu 5 – podujatí za ktoré konkrétne - 9.2. 8 aktivít, organizačný podujatí rozpísať ktoré kontrétne - 12.1. dôchodcovia 6 aktív rozpísať ktoré presne - 13.3. voľby zmeniť hodnotu 0 na 1 - rozdelenie položky 0660632001

Hlasovanie: ZA –     Báťková, Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská  PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

Ing. Predajnianská konštatovala, že pripomienky k návrhu rozpočtu boli prijaté a následne dala hlasovať za návrh rozpočtu s pripomienkami. Ing. Rubitnová pripomenula, že bola ešte jedna pripomienka a to rozdelenie položky 0660632001 na dve budovy. Ing. Predajnianská následne dala hlasovať za návrh rozpočtu

Uznesenie č. 138/2012 zo dňa 13.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE a) Dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 a výhľad na roky 2014 a 2015 b) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 a výhľad na roky 2014 a 2015 c) Návrhy rozpočtov Obce Vidiná na roky 2014 a 2015

II. SCHVAĽUJE Vyrovnaný rozpočet Obce Vidiná na rok 2013 vo výške 340 640,00 EUR s pripomienkami

Hlasovanie: ZA –     Báťková, Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská  PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

10 Rôzne

Ing. Predajnianská informovala ohľadne pána Grexu a cintorína. Na odporúčanie Ekonomickej komisie, ktorá sa konala 20.11.2012 zvolala konanie s pánom Grexom. Toto stretnutie sa uskutočnilo dňa 22.11.2012, kde bola prítomná obecná rada a Ekonomická komisia. Na základe toho bol vyzvaný, aby vystavil doklad, na základe ktorého by mu to bolo možné uhradiť, zároveň mal zaslať originál faktúry. Pán Grexa doručil obci Vidiná faktúru spolu s listom. Následne sa zaujímala poslancov, ako sa postavíme k doručeným dokladom. Kucej Jozef informoval, že pred dvomi dňami tento dokument predebatovali a názor Ekonomickej komisii je taký, že aj napriek tomu pán Grexa na stretnutí požiadal 3 700,00 € a  faktúra je už vystavená na 5 000,00 €, jeho advokát pýta 3 700,00 €. JUDr. Gombala vypracoval návrh pre obec Mýtnu, tento list navrhol im zaslať naspäť a vyvolať sedenie. Predstavil svoj názor, okrem toho, že pochybila obec, tak pochybila aj obec Mýtna, ktorá tiež nepodpísala zmluvu, vypracovala 2 rozporné faktúry, prvá na 3 700,00 € za materiál, druhá na 5 000,00 € za materiál, nie je žiaden preberací protokol. Navrhol, nech to rozhodne súd, obec sa nebráni zaplateniu, ale ak my chceme rešpektovať zákon, tak zákon musí rešpektovať aj  Mýtna. Kocúr – informoval, aby sme sa vyhli nejakým prehmatom a niečomu, čo nie je transparentné, tak až keď nás súd odsúdi a na základe rozsudku potom zaplatíme. Kucej Jozef – informoval, že je faktúra za materiál v 2 vyhotoveniach, existuje televízny šot, kde si pán starosta Mýtnej za požehnanie nášho starostu odviezol materiál, nech nám niekto povie, aké množstvo toho materiálu odviezol, pretože už raz ten materiál do toho zafakturoval a on ho odviezol. Ing. Predajnianská  – požiadala vypracovať návrh na uznesenie. Kucej Jozef predstavil poslanecký návrh, aby list, ktorý vypracol JUDr. Gombalu bol zaslaný obci Mýtna a nech sa Mýtna rozhodne, či nás dajú na súd alebo nie. My sme pripravený, aby sme na súd išli, my sa nemáme čoho báť. Ing. Kolimárová – pripomenula, že aj ústna zmluva je zmluva, ale to by museli byť splnené ďalšie veci. Tu je spor medzi bývalým starostom a ním, keby oni ten spor nemali a starosta by zaevidoval faktúru a jeho dohoda by bola so starostom, ale keďže nedošlo k  ďalšiemu plnenie záväzku, ktorý by vyplýval z ústnej zmluvy, my považujeme zmluvu za to, že nebola zmluvou. Bc. Kuceková – predstavila návrh listu.

Uznesenie č. 139/2012 zo dňa 13.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. UKLADÁ obci zaslať list vypracovaný JUDr. Gombalom Mýtna s.r.o.

Termín: ihneď Zodpovedná: obec

Hlasovanie: ZA –     Báťková, Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská  PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

Ing. Predajnianská sa zaujímala, čo s výplatami pre zamestnancov, keďže nebola prijatá zmena rozpočtu. Kucej Jozef – informoval, že toto je technická vec a tú zmenu musíme spraviť.

Ing. Predajnianská – predstavila žiadosť firmy Accord s.r.o., ktorá dofakturovala 74 metrov potrubia, predstavila návrh zmluvy o dielo, krycí list a skutočné zameranie. Kucej Jozef – sa zaujímal, aký mali meter, keď potrebovali najskôr 100 m. Predstavil názor, že za to, čo v dedine robia, si nezaslúžia ani korunu, všade majú skládky materiálu, nech si urobia poriadok. Ďalej informoval, že hocijako stoja so strojmi pri práci, nepoužívajú ani dopravné značky, zastavili ho ľudia, na ktorých bolo nakričané a robia si to čo chcú. Osobne ich Ing. Predajnianská informovala, že v zime robiť nebudú a stále vrtajú a kopú, musia mať skládku zeminy určenú stavebným povolením, ďalej rozkopali vodu a ľudia boli bez vody. Báťková – informovala, že jej bolo povedané, že oni nie sú vine, že si máme dať nové potrubie. Ing. Predajnianská– informovala, že volala Veolii, ktorí nevedeli urobiť zameranie pri tejto poruche. Kucej Jozef  odporučil, aby obec napísala firma Accord urýchlene list, v ktorom požiada o odstránenie skládok na verejných priestranstvách, ak nie tak, im to vyúčtovať v zmysle VZN. Ďalej upozornil, že firma nerešpektuje harmonogram prác. Kocúr – upozornil, že rozkopali Hviezdoslavovu ulicu, dole sa prejsť nedá a zhora sa šmýka. Robia si čo chcú.

Uznesenie č. 140/2012 zo dňa 13.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. UKLADÁ obci poslať list firma Accord o odstránení skládok materiálu z verejných priestranstiev, v prípade neodstránenia postupovať v zmysle VZN.

Termín: ihneď Zodpovedná: obec

Hlasovanie: ZA –     Báťková, Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská  PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

Ing. Predajnianská – pripomenula, že pani poslankyňa Báťková sa vzdala odmien, zmenili sa veci a navrhla prijať uznesenie, kde už má nárok na odmenu.

Uznesenie č. 141/2012 zo dňa 13.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE že p. Želmíra Báťková bude vykonávať mandát poslanca s nárokom na odmena v zmysle Zásad o odmeňovaní dňom 13.12.2012

Ing. Kolimárová- požiadala do najbližšieho zastupiteľstva o informatívnu správu o stave pohľadávok, dlžoby sú už vysoké, predložiť, čo sa robí, aby nerástli a a ako sa vymáhajú. Koristeková – informovala, že do roku 2008 je všetko vybrané na 100 %, u nej nie sú vysoké nedoplatky. Ing. Kolimárová sa zaujímala, prečo nie je zverejnená ako posledná zápisnica z obecnej rady z 19.9.2012, keďže sa konala ešte 22.11.2012 Ing. Predajnianská – vysvetlila, že zápisnica je pripravená, ale nie je podpísaná. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či má overovateľ výhrady voči zápisnici, keď ju ešte nepodpísal. Kocúr – vysvetlil, že ju nedostal. Ing. Šupica sa zaujímal, či ju pán poslanec Kocúr nedostal predloženú na poslednej obecnej rade. Kocúr vysvetlil, že na poslednej obecnej rade mu bolo oznámené, že Ekonomická komisia chcela svoje stanovisko zapracovať do zápisnice, zápisnica už bola hotová, len to tam bolo potrebné zapracovať a oznámil, že dnes to podpíše. Ing. Kolimárová – informovala, že organizačný poriadok skontrolovala a je potrebné ho aktualizovať, nakoľko je to kopčenie zákona, nič konkrétne na naše podmienky. Navrhla, aby sa čo najskôr predložil nový a aktualizovaný, ďalej informovala, že prepošle vzor. Ďalej sa zaujímala, či je možné v našom VZN o odpadoch určiť minimálny počet vývozov. Ďalej sa zaujímala o aktualizáciu webovej stránky, keďže sú tam veci z roku 2011, či sa nemôžu veci aktualizovať. Ing. Šupica informoval, že keď sú fotky a materiál, je to zverejnené, lenže ak fotky nie sú z akcií, tak nie je ani čo zverejniť. Materská škola zo svojich akcií nosí fotky a články, tie sú zverejnené vo vytvorenej rubrike. Kocúr navrhol, ak je akcia, treba materiály pýtať a nie čakať, či donesie niekto niečo, lebo ak nedonesie, super nie je robota, trošku sa aj sám aktívne do toho zapájať. Koristeková- vysvetlila, že v roku 2008 bola určená frekvencia vývozu, následne v roku 2009 VZN zaslala Krajskému daňovému úradu, ktorý tento počet zrušil, nakoľko má obec zavedený množstvový zber a v zmysle zákona o odpadoch je obec povinná individuálne určiť frekvenciu vývozov s pôvodcami odpadov, nerieši sa minimálny počet vývozov. Ing. Kolimárová– navrhla osloviť inštitúcie, že obec chce zaviesť a nech nám poradia, ako sa to dá urobiť, lebo neexistuje domácnosť, ktorá nemá odpad, takto umožňujeme občanov likvidovať odpad nie legálne. Koristeková – za posledné roky nemala obec čierne skládky Kocúr informoval, že skládky sú, len na ne ešte asi nikto neupozornil a my sme ich neodstraňovali Ing. Predanianská navrhla sa o tomto poradiť aj na prokuratúre. Ing. Kolimárová – vysvetlila, že každý musí mať smeti, nech nám nájdu spôsob, ktorý je legálny a umožnil by obci toto zaviesť. Koristeková vysvetlila, že sú tu aj občania, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, vlastnia tu len nehnuteľnosti a hlavne s nimi sú dohodnuté tak 3 vývozy do roka a tie ak nevyvezú, čo nevyvezú, lebo tu nie sú, sa im vracajú. Ostaní majú 12 alebo 26 vývozov. Kropáč – informoval, že sú prípady, keď sú kuka sudy preplnené, v takom prípade ich nezoberie a občania donesú smeti pred úrad. Kocúr pripomenul, že vo VZN je uvedené, že ak mám viac odpadu, je treba prísť na úrad a kúpiť si vrece a to vrece odnesú. Ing. Kolimárová ďalej informovala o nájomných zmluvách, v čase schvaľovania VZN sa mali prehodnotiť nájomné zmluvy, požiadala pripraviť informatívnu správu, kde budú všetky zmluvy prehodnotené. V rámci inventarizácie, by sa mala prehodnotiť celá budova bývalej MŠ. Ing. Predajnianská  – informovala, že táto komisia nevykonala ešte inventúru v bývalej MŠ Ing. Kolimárová – sa zaujímala, ako bude posudzovaná komisia, kde je poslanec predsedom komisie, ak vznikne rozdiel, ak uvedie inú skutočnosť do zápisu ako je, ako budú poslanci riešený. Ak je to pracovník, ten je v pracovnom pomere, je postihnuteľný, predsedom môže byť len pracovník úradu, ktorý plne znáša dôsledky, ako tá inventarizácia je vykonávaná. Bc. Kuceková – pripomenula, že keď dostala menovací dekrét, nesúhlasila. Doteraz nebolo praxou, aby poslanec bol predsedom komisie. Ako poslanci sa zúčastňovali na inventarizácii. Ing. Predajniaská informovala, že pred začiatkom inventarizácie to prešla s Ing. Rubintovou, ktorá pripravovala podklady. Bc. Kuceková informovala, že Ing. Rubintová povedala, že poslanec nemôže byť predsedom komisie. Ing. Predajnianská – informovala, že to mala s ňou odkonzultované.

Uznesenie č. 142/2012 zo dňa 13.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ a) pripraviť informatívnu správu o pohľadávkach a nedoplatkoch

b) organizačný poriadok prepracovať a predložiť na obecné zastupiteľstvo Termín: február 2013

c) prehodnotiť všetky nájomné zmluvy Termín: február 2013

Hlasovanie: ZA –     Báťková, Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská  PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

11 Interpelácie

Kucej Jozef – požiadal, že by sa do programu najbližšieho zastupiteľstva v roku 2013 dostal bod programu, aby kontrolórka predložila výsledky kontrol v roku 2012. Ďalej informoval, že je zima, dobrým zvykom bolo pre deti urobiť ľad, poprosil, či by nebolo možné, že by to urobili aktivační pracovníci. Ďalej požiadal ako poslanec, aby bielorus, ktorý je bez súhlasu a rozhodnutia obce odložený na Ružovej osade, aby bol prevezený do obce, pán Pivka povedal, že starosta mu chcel dať pokutu, obec nemá žiadnu zmluvu s pánom Pivkom o využívaní tohto stroja. Kocúr – pripomenul, že zastupiteľstvo schválilo predaj tohto stroja, on bol v tom, že je predaný. Ing. Kolimárová– informovala, že robila v prvom polroku kontrolu inventarizácie, či sa výsledky kontroly riešili v tejto inventarizácii. Kucej Jozef – informoval, že v komisii bola žiadosť MŠ na navýšenie rozpočtu na rok 2013 o nejaké veci, v komisii sa tým zaoberali a odporučili, aby tieto požiadavky boli predložené na zastupiteľstvo, kde sa na tú ktorú akciu uvoľnia peniaze a čo sa týka zelene, v areály boli duby, ktoré boli vyrúbané a orgán zaviazal urobiť náhradnú výsadbu. Ing. Kolimárová  sa zaujímala,  ako je zaviazaný ten, čo robí výrub stromov na Zvolenskej ulici, jedná sa o náhradnú výsadbu. Ing. Predajnianská – požiadali sme o to Obvodný úrad životného prostredia, ktorý vydal rozhodnutie o povolení výrubu. Obec o to požiadala firma Accord a obec požiadala Obvodný úrad.

 

12 Diskusia

Báťková – informovala, že nacvičujú divadlo a pozvala všetkých. Vstupné bude dobrovoľné a požiadala o vyhlásenia v rozhlase. Kucej Peter poprosil, aby bola uvoľnená miestnosť. Kocúr informoval, že majú rekvizity, ktoré si musia nosiť domov, tá šatňa by mala byť uvoľnená, hore je miestnosť, kde môžu nacvičovať. Koristeková – sa zaujímala, že ako od 2.1.2013  má uzatvárať dohody komunálneho odpadu. Ing. Kolimárová informovala, že má postupovať podľa platného VZN. Kropáč – informoval, že otvorili obchod na Zelenej ulici a treba zabezpečiť bezpečnosť, je tam járok, kde by sa mohol urobiť chodník, máme nejaké rúry, ktoré by sa tam mohli zakryť. Kucej Jozef – jeho názor je, že tá ulica si pýta, len je potrebné napojiť tie rúry do dažďovej kanalizácie, je potrebné vypracovať projekt. Ďalej informoval, že CBA je potrebné vyzvať, aby nevykladali tovar na v strede cesty. Ďalej je potrebné riešiť aj Športovú ulicu, je potrebné ju rozšíriť. Kropáč sa zaujímal, či by nebolo možné vybágrovať zelený pás pri evanjelickom cintoríne, aby tam mohli parkovať autá. Kucej Jozef upozornil, že najskôr je potrebné vytýčiť siete. Báťková upozornila na psa pani Csikošovej, ktorý napáda ľudí. Kucej Jozef  - informoval, že pes je hladný, dobíja sa do dvorov, navrhol zavolať slobodu zvierat, ktorý ho prídu odchytiť

13 Návrh na uznesenie

Bc. Kuceková predstavila znenie uznesení.

 

14 Záver

Ing. Predajnianská poďakovala prítomným za účasť

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa 27.12.2012 Štefan Kocúr    

Vo Vidinej, dňa 27.12.2012 Jozef Kucej    

Zapísal: Ing. Šupica   Ing. Martina Predajnianská        poverený zástupca starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 13. 12. 2012

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť