Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 1.3.2007

uznesenia

U z n e s e n i e III. /2007 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S c h v a ľ u j e : a / návrhovú komisiu v zložení : Bc. Kuceková, Ing. Predajnianska , Ing. Černok b / prenájom priestorov v bývalej MŠ pre M. Ragačovú – miestnosť č. 3 bývalé solárium podľa platného cenníka obce Vidiná . Zmluvu pripraví Ing. Rubintová s platnosťou od 1.3.2007 c / uhradenie príspevku do klubu starostou v sume 1.500.- Sk II. U k l a d á : a / komisii ŽP a poslancom predložiť návrhy na zmeny VZN obce o odpadoch v rámci platnej legislatívy b / obecnej rade zistenie ďalších odberateľov separátov komunálneho odpadu c / Ing. Kolimárovej predložiť OZ vzor koncepciu odpadového hospodárstva d / obecnej rade predložiť výsledky inventarizáciu majetku obce T: na najbližšie OZ III. B e r i e n a v e d o m i e :a / návrh územného plánu obce od Fi. AURA

zápisnica

Zápisnica z mimoriadneho obecného zastupiteľstva vo Vidinej , ktoré sa konalo dňa : 1. marca 2007 Prítomní : Podľa prezenčnej listiny Program : 1. / Otvorenie , voľba návrhovej komisie , určenie overovateľov zápisnice 2. / Predstavenie projektu „ Triedenie komunálneho odpadu „ 3. / Rôzne 4. / Návrh na uznesenie 5. / Záver K bodu – 1 – Rokovanie OZ otvoril a privítal prítomných starosta obce . Osobitne privítal ––––––––––– p. Dušana Hašku . Oboznámil s programom . Nikto nemal pripomienky a tento bol 8 hlasmi za schválený . Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Bc. Kuceková, Ing. Martina Predajnianska a ing. Milan Černok . Táto komisia bola halasovaním 8 hlasmi za schválená . Za overovateľov zápisnice boli určení p. Šulek a p. Kocúr K bodu – 2 – Predstavenie projektu „ Triedenie komunálneho odpadu „ ––––––––––– Mgr. Haško sa v skratke predstavil čo študoval a ešte študuje a predstavil svoj projekt o odpadoch .- starosta sa poďcakoval p. Haškovi za predvedenú prezentáciu projektu - do rozpravy sa prihlásil p. Kocúr a vysvetlil, že množstevný zber tu už bol zavedený a aké problémy boli s tým spojené a prečo bol zrušený.- prihlásila sa aj Ing. Predajnianska a povedala svoj názor na tento projekt - do diskusie sa zapojil aj Ing. Černok - p. Kocúr navrhuje prepracovať VZN , tak aby bolo možné aj nejaké sankcionovanie a taktiež urobiť medzi ľuďmi osvetu a začať znovu s kontrolou - p. starosta oboznámil s dodatkom zmluvy na rok 2007 firmy Mepos , ktorá v súčastnosti odvoz odpadu pre obec robí . - Ing. Kolimárová navrhuje vyvolať jednanie s firmou Brantner - OZ sa na návrh Ing. Kolimárovej dohodlo , že každý porozmýšľa nad nejakým riešením ohľadne odpadov - kontrolórka obce navrhuje poveriť komisiu ŽP na vypracovanie VZN - starosta navrhuje rozmiestniť tabuľky s prísnym zákazom sypať smeti - Ing. Kolimárová navrhuje , že sa musí prvorade vypracovať koncepcia odpadového hospodárstva / dať do uznesenia / K bodu – 3 - Rôzne –––––––––––- - ako prvé oboznámil starosta s ponukou odvozu elektroodpadov - ďalej oboznámil o predložení konceptu územného plánu obce firmou AURA a aj s tým , že pripomienkové konanie sa uskutoční na Obecnom úrade vo Vidinej dňa 15. marca 2007 - ďalej oboznámil so žiadosťou o prenájom miestnosti v bývalej MŠ ako príručný sklad na cukrovinky pre p. Marcelu Ragačovú - k tejto žiadosti prebehla rozprava a OZ sa dohodlo , že s prenájmom súhlasí s tým , že nájomná zmluva bude pripravená podľa platného sadzobníka - nájomnú zmluvu pripraví Ing. Rubintová - hlasovaním bola žiadosť o prenájom miestnosti pre p. Ragačovú 8 hlalsmi za schválená - starosta ďalej oboznámil o klube starostov , že do tohto klubu je ročný príspevok 1500.- Sk a je potrebné tento príspevok schváliť OZ - OZ tento príspevok 1500.- Sk ročne pre klub starostov hlasovaním 8 hlasmi za schválilo . - p. Ing. Kolimárová žiada , aby na najbližšom OZ bola predložená kompletná inventarizácia K bodu – 4 – Návrh na uznesenie predložila poslankyňa Kuceková . ––––––––––– Nikto nemal pripomienky a uznesenie bolo hlasovaním 8 hlasov za schválené K bodu – 5 – Po vyčerpaní programu starosta mimoriadne rokovanie OZ poďakovaním za––––––––––– účasť ukončil .

Vyvesené: 1. 3. 2007

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť