Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 13.3.2014

pozvánka

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 13.03.2014

 

Prítomní:    Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:   Bútor, Bc. Kuceková, Báťková Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia:  Ing. Predajnianská, Ing. Černok, Ing. Ondrášik Overovatelia zápisnice:  František Antalič, Peter Kucej

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení 4. Správa o činnosti jednotlivých komisií za rok 2013 5. Návrh Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 2/2013, o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území Obce Vidiná. 6. Návrh Dodatku č. 1/2014 k Zmluve o dielo č. 326/20/2002 uzavretej dňa 14.12.2001  7. Prenájom nebytových priestorov – Globus, spol. s.r.o. 8. Prenájom nebytových priestorov – Rastislav Ragač 9. Zmluva o dielo – Šmeralova ulica s firmou KOLEK s.r.o. 10. Rôzne 11. Interpelácia 12. Diskusia 13. Návrh na uznesenie 14. Záver

1 Otvorenie

Starosta prítomných privítal. Predstavil program rokovania. Ďalej informoval, že z rokovania sa ospravedlnili pani Bc. Kuceková, pani Báťková a pán Bútor, ktorý je ešte v práci. Uznesenie č. 28/2014 zo dňa 13.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok

Hlasovanie: ZA –  Antalič,  Ing. Černok, Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie pána Ing. Ondrášika, Ing. Predajnianskú a Ing. Černoka a ako overovateľov  zápisnice určil pánov Antaliča a Kuceja. Uznesenie č. 29/2014 zo dňa 13.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská, Ing. Černok

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: František Antalič, Peter Kucej

Hlasovanie: ZA –  Antalič,  Ing. Černok, Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

3 Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

Starosta predstavil správu o činnosti obecnej rady a správu o kontrole plnenia uznesení, nikto nemal pripomienky a správa je súčasťou zápisnice.

Uznesenie č. 30/2014 zo dňa 13.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti obecnej rady a správu o kontrole plnenia uznesení

4  Správa o činnosti jednotlivých komisií za rok 2013

Ing. Černok predstavil správu o činnosti jednotlivých komisií za rok 2013 Na rokovanie sa dostavil pán Kocúr. Starosta doplnil, že ak má vydávanie novín takto fungovať, tak treba zvážiť ich význam,  nakoľko posledné číslo bolo vianočné číslo a máme kopu vecí, ktoré chceme dať občanom na vedomie, lebo my máme občanov informovať, noviny sa nerobia a od decembra do teraz nikto neprišiel s iniciatívou, bohužiaľ dnes tu nie je tu predsedkyňa, tak sa teraz ťažko o tom bude rozprávať.

Uznesenie č. 31/2014 zo dňa 13.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE správu o činnosti komisií za rok 2013

 

5  Návrh Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 2/2013, o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území Obce Vidiná.

Starosta – pripomenul, že o tom sme rokovali už na obecnej rade, poslanci materiál majú, je tu zmena na základe požiadavky občanov, kde bola určená minimálna možnosť 6 vývozov do roka, na základe podnetov sa mení minimálna frekvencia na jeden krát za 3 mesiace, predstavil znenie dodatku.

Uznesenie č. 32/2014 zo dňa 13.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE Návrh Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 2/2013, o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území Obce Vidiná.

Hlasovanie: ZA –  Antalič,  Ing. Černok, Kocúr, Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

6 Návrh Dodatku č. 1/2014 k Zmluve o dielo č. 326/20/2002 uzavretej dňa 14.12.2001 

Starosta predstavil znenie dodatku, kde navýšenie je o 1,4 % v dôsledku inflácie. K tomuto dodatku podala hlavná kontrolórka pripomienku, kde navrhuje v článku V v prvom riadku časti diela nahradiť slovom činnosti, v druhom riadku zhotoviteľa nahradiť slovom dodávateľ vo vete Poplatok za uloženie odpadu doplniť je v zmysle. Kocúr – pripomenul, že v návrhu je plnenie od 1.1., tak aby to nebolo spätne, ale platnosť ceny od 1.4.2014 Ing. Kolimárová informovala, že retroaktívne to nemôže byť. Starosta dal hlasovať za tento návrh spolu s pripomienkami.

Uznesenie č. 33/2014 zo dňa 13.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE Dodatok č. 1/2014 k zmluve o dielo č. 326/20/2002 uzavretej dňa 14.12.2001  medzi zmluvnými stranami Obec Vidiná a MEPOS s r.o. Lučenec, so sídlom Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO 31595758, DIČ 2020465095 - s pripomienkami hlavnej kontrolórky (s platnosťou od 01.04.2014)-pripomienky tvoria súčasť zápisnice

Hlasovanie: ZA –  Antalič,  Ing. Černok, Kocúr, Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

7  Prenájom nebytových priestorov – Globus, spol. s.r.o.

Starosta – informoval, že návrhy z mimoriadneho obecného zastupiteľstva boli zapracované, takto to bolo odoslané firme, kde konatelia sú v súčasnej dobe na dovolenke a preto navrhol prerokovať tento bod na budúcom zastupiteľstve. Ďalej navrhol, nakoľko treba s nimi rokovať a rokovania nebudú trvať jeden deň, aby bola zložená komisia, kde bude on, ďalej Ing. Černok, Ing. Kolimárová

Uznesenie č. 34/2014 zo dňa 13.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. URČUJE pre rokovanie o návrhu zmluvy o prenájme nebytových priestorov – Predajňa potravín a krčmy s firmou Globus s.r.o. komisiu v zložení: starosta obce, Ing. Kolimárová, Ing. Černok.

II. POVERUJE starostu obce po schválení podmienok navrhnutých v návrhu zmluvy obcou túto zmluvu podpísať a o výsledku rokovania a podpísania, či nepodpísania zmluvy informovať na najbližšom obecnom zasadnutí t. j. 10. apríla 2014

Hlasovanie: ZA –  Antalič,  Ing. Černok, Kocúr, Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

8 Prenájom nebytových priestorov – Rastislav Ragač

Starosta – informoval, že nájom je do 31.12 a energie sú zapracované v návrhu zmluvy, Ing. Rubintová – vysvetlila, že  doba nájmu je upravená a to od 01.04.2014 do 31.12.2014, ďalej zistila, že priemerná spotreba v roku 2012 v kw hodinách  1,25, čo vlastne v priemere na jeden mesiac výdavky sú 6,08 €, v roku 2013 bola táto priemerná spotreba v kw hodinách 2,25 a priemerné mesačné náklady boli 9,92 €, po rozhovore so starostom navrhli paušálnu mesačnú platbu 5,00 €. Ak by došlo k rapídnemu zvýšenie energie, tak potom by sa zmenilo, nakoľko pán Kropáč robí každý mesiac odpisy energií, je tam kontrola. Ďalej vysvetlila, že v návrhu zmluvy je potrebné uviesť sumu, tam je voľné miesto, to ponechá na poslancov. Kocúr – sa zaujímal, že koľko tam spotrebuje obec energie Kropáč vysvetlil, že obec nespotrebuje takmer nič. Ing. Černok – navrhol poplatok 10,00 € mesačne za energie Antalič – pripomenul, že v návrhu je uvedené, že doba nájmu 10 rokov, to treba odtiaľ zmazať, je to asi iba chyba.

Uznesenie č. 35/2014 zo dňa 13.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE poslanecký návrh Ing. Černoka,  10,00 € mesačne za energie

Hlasovanie: ZA –  Antalič,  Ing. Černok, Kocúr, Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

Uznesenie č. 36/2014 zo dňa 13.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE zmluvu so zapracovanými úpravami

Hlasovanie: ZA –  Antalič,  Ing. Černok, Kocúr, Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

9 Zmluva o dielo – Šmeralova ulica s firmou KOLEK s.r.o

Starosta informoval, že firma Kolek s.r.o. vypracovala návrh zmluvy o dielo, na mimoriadnom zastupiteľstve bola požiadavka zaslať návrh zmluvy poslancom v predstihu, tak sme urobili, k tomuto dodatku mala hlavná kontrolórka pripomienky, ktoré predstavil a to doplniť bankové spojenie pre obe zmluvné strany o IBAN, v bode 5.1. na konci vety doplniť...na základe výberového konania., 5.4 zmeniť text na Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, 8.3 .....24 mesiacov zmeniť na 36, 8.10 ...vyhotovená v štyroch rovnopisoch.., V Lučenci 13.03.2014, doplniť pri podpise meno starostu a funkciu a meno konateľa za zhotoviteľa Ing. Rubintová požiadala, aby v zmluve bolo uvedené, že faktúra je splatná nie od vystavenia, ale od doručenia do podateľne a v záverečných ustanoveniach musí byť uvedené, že zmluva podlieha zverejneniu.

Uznesenie č. 37/2014 zo dňa 13.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE pripomienky hlavnej kontrolórky, pripomienky tvoria súčasť zápisnice

Hlasovanie: ZA –  Antalič,  Ing. Černok, Kocúr, Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

Uznesenie č. 38/2014 zo dňa 13.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE návrh zmluvy o dielo na výstavbu Šmeralovej ulice s firmou KOLEK s.r.o. so zapracovanými pripomienkami

Hlasovanie: ZA –  Antalič,  Ing. Černok, Kocúr, Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

10 Rôzne

Starosta informoval o rokovaní s riaditeľom firmy Accord, bola schválená výmena dažďovej kanalizácie, je tam prepadnutý chodník, v priebehu 14 dní by to mali začať robiť, my máme zabezpečiť na polícii označenie dopravnými značkami. Starosta informoval, že namiesto asfaltu pôjde na chodník na Pivovarskej ulici zámková dlažba, chodník je zatiaľ po obchod, na budúci týždeň sa majú stretnúť s firmou Novops, ktorá robila I. etapu a celý chodník je zničený, je potrebné urobiť nový, budeme rokovať. Na Exnárovej ulici sú urobené už dažďové vpuste. Ďalej informoval, že sa podarilo s AAA Auto podpísať zmluvu a čo sme predali pozemky Správe ciest, tak peniaze sú na účte, v tomto roka zahája rekonštrukciu tejto križovatky. Starosta ďalej požiadal o zrušenie uznesenia ohľadne výberu dodávateľa na PHSR, výberové konanie sa zrušilo, ohľadne tohto netreba robiť verejné obstarávanie, lebo je to do čiastky 1.000,00 €.

Uznesenie č. 39/2014 zo dňa 13.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE - pri rekonštrukcii chodníka na Pivovarskej ulici použiť miesto obaľovacej hmoty (asfaltu) po celej dĺžke chodníka zámkovú dlažbu

Hlasovanie: ZA –  Antalič,  Ing. Černok, Kocúr, Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

Uznesenie č. 39/2014 zo dňa 13.03.2014 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. RUŠÍ uznesenie č. 10/2014 zo dňa 06.02.2014, v ktorom žiada vypísať verejnú obchodnú súťaž na vypracovanie PHSR obce na roky 2014-2020 z dôvodu, že čiastka za vypracovanie tohto programu nepresiahne sumu 1.000,00 €

Hlasovanie: ZA –  Antalič,  Ing. Černok, Kocúr, Kucej Peter, Ing. Ondrášik, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

Starosta informoval ohľadne výzvy na kanalizáciu, kde výzva vyšla, obec je tam zahrnutá spolu s mestom a vychádza to, že obec môže žiadať o finančné prostriedky vtedy, keď nemá 85 % napojenia na čističku odpadových vôd, teraz to vychádza na 88 % a bolo nám povedané, že nemá význam podávať žiadosť, preto sme žiadali o vyjadrenie ministerstvo a teraz čakáme na vyjadrenie.

11 Interpelácia

Nikto nemal príspevok do interpelácie.

 

12 Diskusia

Nikto nemal príspevok do diskusie.

 

13 Návrh na uznesenie

Ing. Ondrášik predstavil znenie uznesení.

 

14 Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa 28.03.2014 Peter Kucej     

Vo Vidinej, dňa 29.03.2014 František Antalič    

Zapísal: Ing. Šupica  

    Jozef Kucej           starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 13. 3. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť