Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 14.7.2011

pozvánka

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

dňa 14.07.2011 (štvrtok) o 17.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2010

5. Návrh štatútu Vidinských novín materiál

6. Rôzne

7. Interpelácia

8. Diskusia

9. Návrh na uznesenie

10. Záver

Vladimír Ragač

starosta obce


uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 14.07.2011

K bodu 1. Otvorenie

Uznesenie č. 125/2011 zo dňa 14.07.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok

Vo Vidinej dňa 18.07.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 126/2011 zo dňa 14.07.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Pavol Bútor, Jozef Kucej, Peter Kucej

II. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Ing. Želmíra Kolimárová, Bc. Drahomíra Kuceková

Vo Vidinej dňa 18.07.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie č. 127/2011 zo dňa 14.07.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

- správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich obecných zastupiteľstiev

Vo Vidinej dňa 18.07.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 4: Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2010

Uznesenie č. 128/2011 zo dňa 14.07.2011

I. BERIE NA VEDOMIE

správu nezávislého audítora

II. SCHVAĽUJE

a) Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2010b) celoročné hospodárenie Obce Vidiná bez výhradc) použitie rezervného fondu na vykrytie schodku rozpočtu v sume 1 714,00 Eurd) použitie mimorozpočtového fondu na vykrytie schodku rozpočtu v sume 15 425,87 Eur.

Vo Vidinej dňa 18.07.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 129/2011 zo dňa 14.07.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. UKLADÁ

Obecnému úradu začať ihneď s vymáhaním dlhodobých pohľadávok vo výške 2 255,46 Eur. O výsledku informovať písomne obecné zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní /september 2011/ a predložiť písomnú výzvu na zaplatenie, resp. dohodu o splátkach podpísanú obidvomi stranami v súlade so zákonom. Obdobne postupovať u všetkých ďalších evidovaných pohľadávkach Obce. O stave vo vymáhaní informovať poslancov obecného zastupiteľstva v rámci Kontroly plnenia uznesení na každom rokovaní obecného zastupiteľstva.

Zodpovedný: Obecný úrad

Vo Vidinej dňa 18.07.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 5: Návrh štatútu Vidinských novín

Uznesenie č. 130/2011 zo dňa 14.07.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

štatút Vidinských novín bez pripomienok

Vo Vidinej dňa 18.07.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 6: Rôzne

Uznesenie č. 131/2011 zo dňa 14.07.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. UKLADÁ

oznámiť víťazovi súťaže spoločnosti ZEPRIS s.r.o., že obec Vidiná nemá schválenú dotáciu na Kanalizáciu obce Vidiná I. etapa, že uzavretá zmluva je neplatná.

Zodpovedná: Obec

Termín: ihneď resp. do 25.07.2011

Vo Vidinej dňa 18.07.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 7: Interpelácia

Uznesenie č. 132/2011 zo dňa 14.07.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. UKLADÁ

pripraviť prehľad o využití priestorov kultúrneho domu a vypracovať časový harmonogram využívania priestorov

Zodpovedná: Obec

Termín: do najbližšieho zastupiteľstva

Vo Vidinej dňa 18.07.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 133/2011 zo dňa 14.07.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

II. zmenu rozpočtu z položky 01.11.6. 637 004 na položku 05.1.0 713 004 sumu 700,00 Eur s tým, že pred nákupom bude vykonaný prieskum na opravu krovinorezu a doložené vyjadrenie servisného technika o výške opravy resp. neopraviteľnosti. O nákupe a vykonaní prieskumu informovať obecné zastupiteľstvo.

Zodpovedná: Obec

Termín: do najbližšieho zastupiteľstva

Vo Vidinej dňa 18.07.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 134/2011 zo dňa 14.07.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. UKLADÁ

obci zverejňovať všetky faktúry, zmluvy, objednávky na webovej stránke obce.

Termín: ihneď

Vo Vidinej dňa 18.07.2011

Vladimír Ragač, starosta obce


zápisnica

Z á p i s n i c azo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 14.07.2011

Prítomní: Podľa prezenčnej listinyOspravedlnení: Ing. Milan ČernokNeospravedlnení: Mgr. Michal KmeťNávrhová komisia: Jozef Kucej, Peter Kucej, Pavol BútorOverovatelia zápisnice: Ing. Želmíra Kolimárová a Bc. Drahomíra Kuceková

Program:1. Otvorenie2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice3. Kontrola plnenia uznesení, správa o činnosti obecnej rady4. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 20105. Návrh štatútu Vidinských novín6. Rôzne7. Interpelácia8. Diskusia9. Návrh na uznesenie10. Záver

1 Otvorenie

Starosta prítomných na začiatku privítal a predstavil program. Následne skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Nikto nemal pripomienky k navrhovanému programu.

Hlasovanie:ZA Bútor, Ing. Kolimárová, Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 125/2011

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol Jozefa Kuceja, Petra Kuceja a Ing. Želmíru Kolimárovú. Ing. Kolimárová sa ospravedlnila a odporučila miesto seba niekoho iného do návrhovej komisie.Starosta doplnil a navrhol do návrhovej komisie Pavla Bútora. Nikto nemal pripomienky.

Hlasovanie:ZA Bútor, Ing. Kolimárová, Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 126/2011

Starosta určil ako overovateľov zápisnice Ing. Želmíru Kolimárovú a Bc. Drahomíru Kucekovú..

Bolo prijaté uznesenie č. 126/2011

3 Kontrola plnenia uznesení a správa o činnosti obecnej rady

Starosta pripomenul, že na minulom obecnom zastupiteľstve bolo prijaté jedno uznesenie formou ukladá pod číslom 119/2011, v ktorom bola uložená úloha Obci predložiť Záverečný účet obce spolu so správou audítora v termíne do 15.07.2011, toto je splnené. Ďalej sa Ing. Predajnianská v interpeláciách zaujímala ohľadne inventarizácie. Starosta predložil správu ohľadne inventarizácie a informoval, že celý elaborát je k dispozícii na obecnom úrade k nahliadnutiu. Ing. Predajnianská požiadala, aby to bolo predložené Ekonomickej komisii. Ing. Kolimárová požiadala, aby písomne k termínu stretnutia bolo všetko sprístupnené k nahliadnutiu.

Bolo prijaté uznesenie č. 127/2011

4 Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2010.

Starosta informoval, že bola vypracovaná správa audítora k Záverečnému účtu, ktorú po doručení predložil predsedkyni Ekonomickej komisii a hlavnému kontrolórovi. Ďalej pripomenul, že so Záverečným účtom bolo obecné zastupiteľstvo oboznámené na minulom zasadnutí.Ing. Kolimárová – predsedkyňa Ekonomickej komisie predstavila závery zo správy audítora, v ktorej sa konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na situáciu obce Vidiná k 31.12.2010 a na výsledky jej hospodárenia, je v súlade so zákonom o účtovníctve. Ďalej upozornil na skutočnosť, že obec netvorila opravné položky k pohľadávkam. Ing. Končošová – hlavná kontrolórka predstavila svojej stanovisko, v ktorom navrhla prijať návrh uznesenia, aby sa tieto pohľadávky, ktoré sú z nájmov vymáhali, presne je to špecifikované v návrhu na uznesenie. Ďalej vysvetlila, že tvorba opravných položiek sa robí na úkor hospodárskeho zisku a keďže obec netvorí hospodársky výsledok, tak to nie je problém. Tieto pohľadávky sa evidujú. Ing. Kolimárová sa zaujímala o aké pohľadávky sa jedná.Ing. Rubintová vysvetlila, že sú to faktúry za zálohové platby, je to rozdiel za elektrickú energiu a plyn, jedná o pohľadávky na nájomnom Slovenská pošta a Krčma u smädného škorca, ale to sú ešte pohľadávky z predchádzajúceho zmluvného stavu.Ing. Kolimárová sa zaujímala, aké kroky boli vykonané, aby sme sa dostali k týmto pohľadávkam.Ing. Rubintová vysvetlila, že dostali výzvy na zaplatenie, následne bol stanovený splátkový kalendár, začali aj platiť, ale potom prestali. Ing. Končošová –navrhla vypracovať s nimi písomné dohody o splácaní a starosta bude na septembrovom obecnom zastupiteľstve informovaťIng. Kolimárová sa zaujímala, či to budeme riešiť iba formou dohody o splácaní.Ing. Rubintová vysvetlila, že pošte bola doručená aj výzva, ale zatiaľ nereagujú. Starosta doplnil, najskôr sa skúsime dohodnúť na splátkach, potom je ešte možnosť vymáhať to súdom.Ing. Kolimárová navrhla do septembra predložiť písomné opatrenia a kroky, ktoré sa vykonali. Starosta dal následne hlasovať za návrh hlavného kontrolóra.

Hlasovanie:

ZA Báťková, Bútor, Ing. Kolimárová, Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 129/2011

Starosta sa ďalej zaujímal o pripomienky k stanovisku audítora a predstavil návrh na uznesenie. Nikto nemal pripomienky.

Hlasovanie:

ZA Báťková, Bútor, Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI 0ZDRŽAL SA Ing. Kolimárová,

Bolo prijaté uznesenie č. 128/2011

5 Návrh štatútu Vidinských novín

Starosta pripomenul, že bola uložená úloha vypracovať štatút Vidinských novín, na minulom zastupiteľstve bol predložený návrh na pripomienkovanie.Ing. Kolimárová sa zaujímala ako to je s reklamou. Bc. Kuceková vysvetlila, že pri vytváraní novín sa dohodlo, že reklama a inzeráty nebudú, v budúcnosti sa to môže zmeniť. Starosta – doplnil, že toto je občasník, nie je pevne stanovený termín vydávania a s reklamou by mohol byť možno problém.

Hlasovanie:

ZA Báťková, Bútor, Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Ing. Kolimárová,PROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 130/2011

6 Rôzne

a) Starosta informoval, že na minulom zastupiteľstve bola stanovená komisia na výber dodávateľa okien, komisia zasadala a bolo potrebné niečo dorobiť. Ing. Kolimárová vysvetlila, že firma PRP plasty doplnila to, čo bolo od nich požadované a to zmenu plastových dverí na hliníkové, odovzdala cenovú ponuku starostovi. Starosta požiadal výberovú komisiu o písomné vyjadrenie k týmto cenovým ponukám.Ing. Kolimárová sa vyjadrila, že z cenových ponúk bola najnižšia ponuka PRP plasty. Jozef Kucej doplnil, že podmienka bola najnižšia cenová ponuka a to je táto.

b) Starosta informoval, že rokoval s komisiou ohľadne výtlkov, zaujímal sa, či sa to urobí vo vlastnej réžii, kde je možné zakúpiť asfalt a zapožičať aj ručný valec alebo vibračný stroj. Toto je ale možné, keď nepôjdeme do rekonštrukcie ostatých ciest. Zaujímal sa o názor poslancov. Bc. Kuceková sa zaujímala, čo to bude stáť. Ing. Kolimárová predstavila návrh, aby starosta zvolal komisiu, stanovia sa miesta opráv, komisia spíše rozsah prác, potom zistíme čo by to stálo a komisia vydá stanovisko, aby sme presne vedeli, čo ideme robiť a za koľko.

c) Starosta ďalej informoval, že poskytol komisii technickú dokumentáciu od ihriska a aj od chodníkov na Pivovarskej a Riečnej ulici. Ing. Kolimárová informovala, že zisťovala u projektanta, či je možné toto ihrisko rozdeliť, projektant vysvetlil, že je to možné, len treba špecifikovať, čo sa má hrať na tom ihrisku, či futbal, basketbal a pod., projektant to potom prispôsobí bezplatne. Cena takto upraveného ihriska by nemala byť vyššia ako 9 700 €. Ďalej informovala, že keď budeme robiť výberové konanie, chcú byť zapojený alebo oslovený do súťaže, mali by záujme. Ďalej požiadala o stanovisko športovú komisiu, či sa tam má hrať minifutbal, alebo sa osadia basketbalové koše a pod. Starosta doplnil, že rozmerovo by bolo možné tam zrealizovať aj viac hracích plôch, nakoľko basketbalové koše má už obec zakúpené, tie sa len osadia. Ing. Kolimárová ďalej informovala, že povrch by bol z tartanu a ihrisko by bolo bez zábradlia, bez osvetlenia. Ďalej informovala, že projektant vyčísli ponuky na rôzne funkcie a my si potom vyberieme.

d) Starosta sa zaujímal, ako to vyzerá ohľadne rekonštrukcie chodníkov.Ing. Kolimárová informovala, že projektant vie rozdeliť celý projekt na etapy a my už podľa finančných možností vieme zadať súťaž na nejakú etapu.Starosta doplnil, že celý projekt na rekonštrukciu ulíc Pivovarská a Riečna je vyčíslený na 200 151,00 Eur. Ing. Predajnianská pripomenula, že na toto boli schválené peniaze vo výške asi 4 000,00 Euro, za to sa zázraky robiť nedajú, preto, ak by bolo tento rok priechodné ihrisko, radšej dofinancujme ihrisko a na budúci rok počítajme na opravu ulíc s reálnymi sumami na jednotlivé etapy, aspoň 20 000,00 Euro na etapu, keď celý projekt je vyčíslený na 200 000,00 Euro. Starosta navrhol, aby sa tento rok realizovalo ihrisko a do budúcoročného rozpočtu zapracujme potrebné sumy na 5 etáp. Ing. Kolimárová navrhla, aby sa projekt rozdelil na teda 5 častí.Ing. Rubintová sa zaujímala ako je to s kanalizáciou.Starosta vysvetlil, že zatiaľ nám neprišla odpoveď na naše odvolanie, ale podľa všetkého to neprejde.Ing. Rubintová informovala, že tento mesiac je posledná splátka úveru a bude možnosť zobrať nový.Ing. Kolimárová sa zaujímala, či kanalizácia prechádza cez tieto projektované chodníky a požiadala, aby pri najbližšom stretnutí Ekonomickej komisie bol tento projekt k dispozícii. Jozef Kucej sa zaujímal, či pôjde II. etapa bez prvej.Starosta vysvetlil, že teraz ide do jednania s vodármi, aby prefinancovali aj I. etapu. Ďalej vysvetlil, že s dodávateľom stavby na I. etapu je v zmluve ošetrené, že v prípade nepodpísania zmluvy s ministerstvom nebudú za to sankcie. Ing. Kolimárová– navrhla opatrenie, aby bolo oznámené víťazovi súťaže, že obec nedostala dotáciu, aby vedeli aj oni na čom sú.

Hlasovanie:

ZA Báťková, Bútor, Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Ing. Kolimárová,PROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 131/2011

Ing. Kolimárová sa vrátila ku chodníkom na Riečnej ulici a vysvetlila, že projektované sú chodníky na oboch stranách a možno by stačil chodník iba na jednej strane, tak ako je to na Pivovarskej ulici a tým by mohol byť projekt rozdelený na 4 etapy, čím by sa znížil aj náklad. Starosta doplnil, že stačil by na tej strane, po ktorej sa chodí do škôlky.Ing. Končošová sa zaujímala, ako potom bude ulica vyzerať.Ing. Kolimárová vysvetlila, že teraz bude iba jedna strana a v budúcnosti sa dorobí druhá strana. Ing. Rubintová pripomenula, že bude potrebná zmena rozpočtu ohľadne tej opravy výtlkov, nakoľko je tam rozpočtované vykonať to dodávateľským spôsobom.Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo sa teraz rieši pri škôlke. Starosta vysvetlil, že dodávateľ II. etapy si tam buduje parkovisko pre stroje. Ing. Kolimárová sa ďalej zaujímala, ako majú zabezpečené siete.Starosta vysvetlil, že majú vlastné merače. Ing. Kolimárová požiadala o písomné stanovisko, že majú samostatné merania do všetkých sietí. 7 Interpelácia

Jozef Kucej sa zaujímal, že podľa nášho štatútu obce a podľa zákona o obecnom zriadení, majú byť zápisnice zverejnené na internete a do dnešného dňa tam nie sú všetky zverejnené. Ďalej by chcel vedieť kedy majú podpisovať overovatelia tieto zápisnice, nakoľko nebol oslovený, že je zápisnica napísaná. Ďalej sa zaujímal, kto obhospodaruje bývalú MŠ, stretol tam mládencov, ktorí údajne so súhlasom starostu obce majú vyhradenú miestnosť, tak prečo ju zamkýnajú a chodia cez okno. Ďalej navrhol, nakoľko krovinorezy sú v zlom stave, aby sa zakúpil jeden nový krovinorez. Starosta vysvetlil, že na kúpu krovinoreza nie sú v rozpočte schválené peniaze, bude potrebná zmena rozpočtu.Ing. Predajnianská pripomenula, že bolo plánované 700,00 € v rozpočte na krovinorez, ale peniaze boli prenesené do úspor.Ing. Kolimárová požiadala, aby sa ku krovinorezu vyjadril servis, že za koľko je ho možné opraviť a až potom sa zakúpi nový. Starosta sa vyjadril k zápisniciam, že nie sú zverejnené preto, že nie sú podpísané a každý vie, či je overovateľom zápisnice, sám príde, netreba ho vyzývať.Ďalej vysvetlil, že chlapci majú tancovať v bývalej materskej škole hip hop, ale na základe týchto skutočností, čo sa teraz dozvedel, im prikáže odovzdať kľúče. Jozef Kucej doplnil, že bodrel tam nebol.Ing. Predajnianská informovala, že každý by si mal dať žiadosť, do budúcnosti nech si dajú písomnú žiadosť a bude spísaná zmluva. Ing. Kolimárová požiadala, aby boli upozornený emailom, že je zápisnica napísaná.Starosta doplnil, že v tomto nevidí problém.Bc. Kuceková informovala, že vždy bolo zvykom, že sa zavolalo, už sa jej stalo, že prišla a zápisnica buď nebola, alebo nebol prítomný pracovník.

Ing. Končošová predstavila návrh, že sú možnosti, aby poslanci schválili, že iba ak si bude poslanec želať, tak sa doslova zapíše. Starosta – aj jeho názor je taký, že by zápisnica mal byť výňatok, ale už veľa krát vzniklo nedorozumenie, že niečo nebolo povedané a podobne a zápisnica je potom dôkazový materiál. Ďalej vysvetlil, že chce, aby tam bolo všetko podstatné.

p. Báťková sa zaujímala , aké skupiny tu využívajú naše priestoryStarosta vysvetlil, že skupina Škorec, ďalej je tu mladá folkórna skupina, ktorá potrebuje priestor na nacvičovanie a chcú pracovať pod obcou Vidiná. Zaujímal sa o názor Kultúrnej komisie.p. Báťková sa zaujímala za šatňu, nakoľko sa dopočula, že tam nacvičuje nejaká skupina, ktorú nepočula ona ešte nacvičovať a požiadala, či sa tam môže ísť pozrieť. Starosta – vysvetlil, že je to v prenájme p. Rubinta, ale oni nacvičujú cez víkend. Zaujímal sa o názor Jozefa Kuceja ohľadne tejto mladej skupinu.Kucej Jozef. vysvetlil, že teraz to počuje prvý krát, že chcú pracovať pod obcou. Ďalej vysvetlil, že bola schôdza a mladé dievčatá mali nácvik, je tam vedúca, bolo v pláne Škorec omladiť a s ňou sa dohodli, že budú robiť pod Maticou slovenskou. Problém nie je, že chcú robiť pod obcou. Ďalej vysvetlil, že urobili jednu chybu, a to, že do Škorca prišli Haličania, ktorí teraz začínajú odbúravať ľudí. Ing. Predajnianská požiadala, aby každý, kto chce využívať priestor, nech si podá písomnú žiadosťIng. Končošová navrhla, že by sa mal urobiť poriadok, veľa ľudí má kľúče od kultúrneho domu a navrhla, nech je spracované, v ktorej miestnosti, kto kedy cvičí, toto je možné zverejniť na prístupnom mieste. Následne môže byť vykonaná aj kontrola, či naozaj v tom čase sú tam tí, ktorí majú oprávnenie využívať miestnosť. Starosta dal následne hlasovať za návrh hlavnej kontrolórky a to, vypracovať harmonogram využívania kultúrneho domu. Hlasovanie:

ZA Báťková, Bútor, Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Ing. Kolimárová,PROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 132/2011

Starosta dal hlasovať za II. zmenu rozpočtu, ktorá sa týka kúpi krovinorezu, ktorá bude podmienená vyjadrením servisného technika.

Hlasovanie:

ZA Báťková, Bútor, Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Ing. Kolimárová,PROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 133/2011

Ing. Kolimárová interpelovala starostu vo veci zmluvných vzťahov, požiadala, aby do najbližšieho zastupiteľstva boli predložené všetky nájomné zmluvy, ktoré boli spísané a upravené v zmysle platného VZN a všetky zmluvy, ktoré boli uzavreté v priebehu tohto roka a je z nich čerpanie v rozpočte, týka sa to hlavne p. Šuleka a p. Bárdoszyho. Ďalej predstavila návrh, aby boli všetky zmluvy, objednávky a faktúry zverejňované na webovej stránke, aj keď sa pôjde nad rámec zákona.

Hlasovanie:

ZA Báťková, Bútor, Jozef Kucej, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Ing. Kolimárová,PROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 134/2011

8 Diskusia

Ing. Končošová sa zaujímala ako to je s potravinou pomocou pre ľudí, Starosta – vysvetlil, že to roznášajú určené charitatívne organizácie, obce majú požiadať tieto organizácie o tieto potraviny. Teraz sa to u nás na obci sumarizuje, aby sme vedeli požadované množstvo potravín a potom im to nahlásime. Termín prihlásenia je do konca júla. V súčasnosti sa občania v celkom hojnom počte prihlasujú.

9 Návrh na uznesenie

Jozef Kucej predstavil návrh uznesení.

10 Záver

Starosta na záver prítomným poďakoval za účasť na rokovaní.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Želmíra Kolimárová ........................................................

Bc. Drahomíra Kuceková ........................................................

Zapísal: Ing. Šupica .................................................

Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 14. 7. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť