Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 15.10.2014

pozvánka

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 15.10.2014

 

Prítomní:                      Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:              Bútor, Ing. Predajnianská

Neospravedlnení:           0

Návrhová komisia:          Antalič, Kocúr, Peter Kucej

Overovatelia zápisnice:    Bc. Kuceková, Ing. Ondrášik

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015 a výhľad na roky 2016 a 2017
  4. Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30.09.2014
  5. Interpelácia
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

 

1       Otvorenie

Starosta predstavil program rokovania. Navrhol do programu doplniť dva body a to predaj pozemku pre Urbanovcov a druhý bod program je schválenie odmien poslancov. Tieto dva body navrhol doplniť za bodom č. 4. Ďalej informoval, že z rokovania sa ospravedlnili 2 poslanci a to pán Bútor a pani Ing. Predajnianská.

 

Uznesenie č. 88/2014 zo dňa 15.10.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej 

a) bez pripomienok

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Ing. Ondrášik, Kocúr, Bc. Kuceková, Kucej,

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                0

 

                                                                                                        

2       Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol pánov Kocúra, Antaliča a Petra Kuceja a ako overovateľov zápisnice určil Bc. Kucekovú a Báťkovú.

 

Uznesenie č. 89/2014 zo dňa 15.10.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Antalič, Kocúr, Peter Kucej

II.        BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Bc. Kucekovú, Ing. Ondrášika

 

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Kocúr,  Kucej,

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                Bc. Kuceková, Ing. Ondrášik

 

 

                                                                                                      

3       Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015 a výhľad na roky 2016 a 2017

Starosta predstavil návrh rozpočtu. Týmto návrhom sa zaoberala aj obecná rada, v priebehu roka a teraz pred koncom roka zo strany Ministerstva financií došlo k zmenám pri príprave rozpočtu. S týmto dokumentom sa môže v priebehu roka narábať, bol schválený ako vyrovnaný a k tomuto návrhu rozpočtu sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka, ktorá predložila svoje stanovisko a tak isto aj Ekonomická komisia. Starosta predstavil stanoviská, tieto sú súčasťou zápisnice, hlavná kontrolórka odporučila návrh rozpočtu schváliť a Ekonomická komisia nie.

Na rokovanie sa dostavil Ing. Černok.

Starosta – informoval, že čo nás k tomu viedlo, aby sme schválili rozpočet, teraz sa bude sumarizovať a sme pred komunálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia 15.11.2014. Do 30 dní od volieb sa má uskutočniť ustanovujúce zasadnutie a podmienky na schvaľovanie rozpočtu sú, že 15 dní pred schvaľovaním rozpočtu má byť zverejnení a detto 15 dní po schválení je znovu zverejnení, ak to zoberieme, je tam časový priestor malý a obec sa dostane od 1.1. do rozpočtového provizóriu, vtedy môžeme čerpať len 1,12 rozpočtu z roku 2014 a len výdavky na zabezpečenie chodu obce a je otázka, či v mesiaci januári sa rozpočet schváli. Zaujímal sa o názor poslancov.

Ing. Ondrášik – sa zaujímal, či výhľad na roky 2016, 2017 musíme schvaľovať.

Ing. Rubintová vysvetlila, že to je zo zákona ako výhľadový rozpočet.

Starosta – tieto roky sú nezáväzné, v priebehu roku 2015 môže prísť k úpravám.

Ing. Rubintová – vysvetlila, že to sa bude v roku 2015 určite upravovať.

Kocúr – informoval, že z praktického hľadiska je to jedno, lebo rozpočtové provizórium je január a február, tam sa do ničoho nebude nové vedenie púšťať a 1,12 rozpočtu je dostatok, teraz ak prijmeme rozpočet a ak bude nové vedenie, tak si ho upraví alebo zmení. Ak teraz schválime rozpočet, tak nové vedenie bude mať dostať času na to, aby sa rozkukalo a toto ho nebude ťažiť a možno sa nové vedenie ani veľmi nevymení a týmto im iba pomôžeme. Tento návrh môže byť do 15.12 vyvesený a môže sa hneď schváliť a provizórium nie je nič zlé. Ak chceme pomôcť novému vedeniu, tak to schválime a aj my sme vlani robili zmeny. Predtým sme sa dohodli, že rozpočet sa pripraví.

 

Uznesenie č. 90/2014 zo dňa 15.10.2014

Obecné zastupiteľstvo Obce Vidiná

I.         prerokovalo

Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015 a výhľad na roky 2016 a 2017

 

II.        schvaľuje

1.      vyrovnaný rozpočet Obce Vidiná na rok 2015 vo výške 917 849,00 Eur

bežné príjmy vo výške 722 714,00 Eur a bežné výdavky vo výške 368 299,00 Eur kapitálové príjmy vo výške 195 135,00 Eur a kapitálové výdavky vo výške 549 550,00 Eur finančné operácie príjmové vo výške 0,00 Eur a výdavkové vo výške 0,00 Eur

 

2. v zmysle § 4 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. neuplatňovať programovú štruktúru v rozpočte obce. Rozpočet obce s účinnosťou od 01.01.2015 nebude obsahovať zámery a ciele.

 

III.      berie na vedomie

odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015 a výhľad na roky 2016 a 2017 návrhy rozpočtov Obce Vidiná na roky 2016 a 2017

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Kocúr, Kucej,

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                Bc. Kuceková

 

 

4       Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30.09.2014

Starosta predstavil správu o plnení rozpočtu, informoval, že sme sa snažili hospodáriť tak, aby sme niečo aj urobili a aby sme rozpočet udržali v hladine takej, v akej sme ho schválili.

Starosta otvoril rozpravu. Nikto nemal pripomienky.

Starosta predstavil návrh  na uznesenie.

 

Uznesenie č. 91/2014 zo dňa 15.10.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         BERIE NA VEDOMIE

Informatívnu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 30.09.2014

 

                                                                                                        

5       Predaj pozemku – Jozef a Anna Urbanovci

Starosta pripomenul, že naposledy sme hovorili, že keď si Urbanovci dajú vypracovať geometrický plán, bude sa tým obecné zastupiteľstvo zaoberať. Dnes doniesli tento geometrický plán, a preto je to takto vsunuté, jedná sa o parcely na Školskej ulici zapísané na LV 5991, to je obecný majetok. Cena je 1,66 € za m2, celkom je to 147,74 €.

Starosta predstavil návrh na uznesenie.

 

Uznesenie č. 92/2014 zo dňa 15.10.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

I. PREROKOVALO

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Obce Vidiná, a to:

 

pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Okresným úradom v Lučenci,katastrálny odbor – pozemok na Školskej ulici – zapísaný na LV č. 5991 parcela registra „C“ KN č. 504/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2

 

II. SCHVAĽUJE

podľa § 9a ods. 8 písm. b/zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území obce Vidiná, vedený Okresným úradom v Lučenci, katastrálny odbor – pozemok na Školskej ulici – zapísaný na LV č. 5991 ako parc. „C“ KN č. 504/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2

za cenu 1,66 Eur/m2 predávanej plochy, celkom 147,74 Eur za 89 m2 Jozefovi Urbanovi, rod. Urbanovi, nar. 22.02.1948, trvale bytom Vidiná, Školská 419/12 a Anne Urbanovej, rod. Ivaničovej, nar. 01.01.1952, trvale bytom Vidiná, Školská 419/12 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v rovnakom pomere, každému kupujúcemu v 1/2-ne bez podielov

z dôvodu, že uvedený pozemok tvorí priľahlú plochu k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve kupujúcich – rodinný dom na Školskej ulici 419/12 a svojim využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami a pozemkami kupujúceho. Nehnuteľnosť – pozemok nie je využiteľný pre obec ako vlastníka.

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Bc. Kuceková, Kucej,

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                Kocúr

 

                                                                                                       

6       Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva

Starosta informoval, že v rozpočte obce na rok 2014 boli schválené odmeny a na základe toho, že poslanci v uplynulom roku sa aktívne podieľali na rozvoji obce navrhol mimoriadnu odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva vo výške 1.800,00 €. Tieto odmeny budú vyplatené v roku 2014. Ďalej navrhol odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 100,00 €. Zaujímal sa o pripomienky. Následne predstavil návrh na uznesenie.

Ing. Černok – navrhol aj starostovi obce mimoriadnu odmenu.

Starosta – toto je v kompetencii obecného zastupiteľstva a ak o takejto veci sa ide teraz rokovať, tak bez neho, on by opustil rokovaciu miestnosť.

Ing. Černok predstavil poslanecký návrh, aby sa rokovalo o odmene starostu v tomto bode za neúčasti starostu.

Starosta – ďalej informoval, že on sem nešiel preto, aby dostával odmeny.

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Kocúr, Kucej,

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                Bc. Kuceková

 

                                                                                  

Ing. Černok sa zaujímal u Ing. Rubintovej ako na tom sme v rozpočte

Ing. Rubintová – vysvetlila, že by teraz mala byť schválená volebná komisia a malo by sa schváliť, či bude voľba tajná alebo nie.

Ing. Černok predstavil návrh, aby bola odmena schvaľovaná tajným hlasovaním

 

Hlasovanie:

ZA –                           Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Bc. Kuceková, Kocúr, Kucej,

PROTI –                     Antalič

ZDRŽAL SA –              0

 

                                                                                                   

Ing. Černok navrhol volebnú komisiu mimo poslancov, a to Ing. Kolimárovú, pani Koristekovú a Ing. Rubintovú

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Kocúr, Bc. Kuceková, Kucej,

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                0

 

                                                                                                        

Ing. Rubintová – informovala, že sa schvaľuje % z ročného príjmu, ročný príjem starostu je 19 584,00 €, tak z tohto nejaké percento.

Antalič navrhol, aby nás tí, čo prídu po nás neobvinili z delenia odmien, navrhol, aby sa to platilo zo sumy 1.800,00 €, ktorá je určená na odmeny poslancom, tým pádom sa aj poslancom znížia odmeny.

Kocúr – vysvetlil, že toľko je rozpočtované na odmenu starostu, vždy sa to bralo, že aj keď by sa schválilo maximálnych 50 % z ročného platu,  tak sa to zmestí.

Ing. Černok – predstavil, že pri 5 % je odmena 975,00 €, 10 % je 1 958 € a 7 % je 1 370,88 €, tak o týchto troch možnostiach môžeme hlasovať.

Kocúr vysvetlil, že maximálne sa môže dať 50 %, poslanci napíšu svoju predstavu a pokiaľ sa zhodne nadpolovičná väčšina pri percentách, tak je hotové a pokiaľ nie, tak sa hlasuje v druhom kole.

Následne prebehlo tajné hlasovanie, Ing. Kolimárová predstavili výsledky tajného hlasovania.  za 5 % hlasovali 2 poslanci, za 7% hlasovali 2 poslanci, za 8 % hlasoval 1 poslanec, za 10 % hlasoval 1 poslanec a za 20 % hlasoval jeden poslanec. Do druhého kola na základe výsledkov z I. kola postúpili 5 % a 7 %.

Starostovi bola schválená mimoriadne odmena vo výške 7 % z ročného platu.

Starosta predstavil pôvodný návrh uznesenia.

Kocúr – doplnil bod 3 odmenu starostovi vo výške 7 % z ročného príjmu

 

Uznesenie č. 93/2014 zo dňa 15.10.2014

Obecné zastupiteľstvo Obce Vidiná

I.         schvaľuje

mimoriadnu odmenu poslancov za rok 2014 za zvýšenú aktivitu pri riešení aktuálnych problémov obce v celkovej sume 1.800,00 Eur na všetkých poslancov. Sumy mimoriadnych odmien pre jednotlivých poslancov určí starosta obce. Mimoriadne odmeny budú vyplatené do konca roka 2014

 

odmenu za rok 2014 pre hlavného kontrolóra Obce Vidiná vo výške

 

100,00 Eur (sumu podľa schváleného rozpočtu na rok 2014)

 

3. poslanecký návrh – odmenu starostovi 7 % z ročného príjmu zo sumy 19 584,00 Eur = 1.370,88 Eur.

 

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Ing. Černok, Ing. Ondrášik, Bc. Kuceková, Kucej,

PROTI –                      0

ZDRŽAL SA –               Kocúr

 

                                                                                                         

7       Interpelácia

Nikto nemal príspevok do interpelácia

 

8       Diskusia

Báťková – sa zaujímala, nakoľko toto námestie vyzerá pekne, kedy sa otvorí obchod.

Starosta – toto by chcel vedieť aj on, v pondelok dostali prvý kamión s náradím, asi koncom októbra bude obchod otvorený

 

9       Návrh na uznesenie

Kocúr predstavil prijaté uznesenia.

 

10     Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní

 

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa

Bc. Drahomíra Kuceková

 

Vo Vidinej, dňa

Ing. Dušan Ondrášik


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 15. 10. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť