Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 15.12.2008

pozvánka

uznesenia

Uznesenie z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa : 15.12.2008 K bodu 1 a 2. Otvorenie , voľba návrhovej komisie Uznesenie č. 98/2008 zo dňa 15.12.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S c h v a ľ u j e 1.1 program obecného zastupiteľstva s doplnením bodu odmeny starostu 1.2 Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Predajnianska , p. Kocúr a Mgr. KamenskáVo Vidinej dňa : 16.12.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 3: Správa o činnosti OR od posledného zasadnutia OZ a o kontrole plnenia predchádzajúcich uznesení Uznesenie č. 99/2008 zo dňa 15.12.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. Berie na vedomie - správu o činnosti OR od posledného zasadnutia OZ a správu o kontrole plnenia uznesení Vo Vidinej dňa : 16.12.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 4 : VZN č. 1/2009 obce Vidiná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyUznesenie č. 100/2008 zo dňa 15.12.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie obce Vidiná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2009Vo Vidinej dňa : 16.12.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 5 : VZN č. 2/2009 obce Vidiná o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností Uznesenie č. 101/2008 zo dňa 15.12.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie obce Vidiná o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností č. 2/2009Vo Vidinej dňa : 16.12.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu 6 : Návrh na 4 zmenu rozpočtu obce na rok 2008 Uznesenie č. 102/2008 zo dňa 15.12.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. Berie na vedomie Dôvodovú správu Návrhu na 4. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2008II. S c h v a ľ u j e Návrh na 4. zmenu rozpočtu obce Vidiná na rok 2008 Vo Vidinej dňa : 16.12.2008 Vladimír Ragač starosta obceK bodu č. 7: Návrh rozpočtu na rok 2009Uznesenie č. 103/2008 zo dňa 15.12.2008obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. Berie na vedomie a ) Dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu Obce Vidiná na roky 2009 – 2011b ) Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Vidiná c ) Návrh rozpočtu Obce Vidiná na roky 2010 a 2011II. S c h v a ľ u j e Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2009 s úpravou – reprezentačné určené pre materskú školu zjednotiť s reprezentačným určeným pre starostu obce – presunúť finančné prostriedky z podpoložky 09.1.1.1 633 016 na podpoložku 01.1.1.6 633 016Vo Vidinej dňa 16.12.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu č. 8 : Zásady rozpočtového hospodárenia obce VidináUznesenie č. 104/ 2008 zo dňa 15.12.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. Berie na vedomie Dôvodovú správu k Zásadám rozpočtového hospodárenia obce VidináII. S c h v a ľ u j e Zásady rozpočtového hospodárenia obce Vidiná s úpravou : 1. v článku 5 výdavky rozpočtu obce Vidiná v bode 5 doplniť text „ Pri dokladoch týkajúcich sa reprezentačných výdavkov musí byť doložený menný zoznam účastníkov schválený starostom obce „ . 2. v článku 18 zmena rozpočtu a rozpočtové opatrenia v bode 10 písm a ) nahradiť text „ do celkovej výšky 5 tis. eur za rok „ novým znením „ do celkovej výšky 1700 eur za bežný štvrťrok „ 3. v článku 18 zmena rozpočtu a rozpočtové opatrenia v bode 11. „ O navrhovaných zmenách starosta obce informuje vopred obecnú radu. O vykonaných zmenách písomne informuje na najbližšom zasadnutí obecné zastupiteľstvo 4. V článku 19 zodpovednosť za hospodárenie v bode 2 doplniť po b ) za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami na kapitole 09.1.1.1. zodpovedá v písomne stanovenom rozsahu riaditeľka MŠ K bodu č. 9 : Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2009Uznesenie č. 105/2008 zo dňa 15.12.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S c h v a ľ u j e Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. pol. 2009Vo Vidinej dňa : 16.12.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu č. 10 : Mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií Uznesenie č. 106/2008 zo dňa 15.12.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S c h v a ľ u j e Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mimoriadnu odmenu poslancov a členov komisií za zvýšenú aktivitu pri riešení aktuálnych problémov obce v celkovej sume 45 000,. Sk na všetkých poslancov a členov komisií. Sumy mimoriadnych odmien pre jednotlivých poslancov, členov komisií a redakčnej rady určí starosta obce.Mimoriadne odmeny budú vyplatené do konca roka 2008. Vo Vidinej dňa : 16.12.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu č. 11 : Odmena hlavného kontrolóra Uznesenie č 107/2008 zo dňa 15.12.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S c h v a ľ u j e vyplatenie odmeny pre hlavného kontrolóra Obce Vidiná za rok 2008 vo výške 10 000.- SkVo Vidinej dňa : 16.12.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu č. 12 : odmena starostu obce Uznesenie č. 108/2008 zo dňa 15.12.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S c h v a ľ u j e vyplatenie odmeny pre starostu Obce Vidiná za rok 2008 vo výške 10 % Vo Vidinej dňa : 16.12.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu č. 13 : Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti Uznesenie č. 109/2008 zo dňa 15.12.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S ú h l a s í s prenájmom nehnuteľnosti – nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Materskej školy, Školská ul. 327/3 – Róbertovi Václavíkovi, nar. 11.06.1972, trvale bytom Vidiná, Zvolenská ul. č. 140/40 za nasledovných podmienok : a ) nájomca je oprávnený užívať prenajaté priestory len na športové účely – športová činnosť stolný tenis,b ) nájomné za predmet nájmu sa odpúšťa c ) nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 1 rok Vo Vidinej dňa : 16.12.2008 Vladimír Ragač starosta obce K bodu č. 14 : Poplatky za poskytované služby Uznesenie č. 110/2008 zo dňa 15.12.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. S c h v a ľ u j e poplatky za poskytované služby so zmenou v bode 7 150.- Sk , 5 € za publikáciu 670 výročie Vo Vidinej dňa : 16.12.2008 Vladimír Ragač starosta obce Zostavovatelia uznesenia : Ing. Martina Predajnianska Štefan Kocúr Mgr. Martina Kamenská


zápisnica

Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 15.12.2008Prítomní : Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení : 0Návrhová komisia : Kocúr, Ing. Predajnianska , Bc. Kamenská Overovatelia zápisnice: Šulek , Bc. KucekováProgram : Podľa doplnenej pozvánky / príloha zápisnice / 1. Otvorenie Rokovanie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej zvolal starosta obce v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Starosta konštatoval , že je prítomných všetkých 9 poslancov a zasadnutie je uznášania schopné .Starosta oboznámil s programom. Ing. Veliká mala návrh za bod 11 vsunúť bod odmena starostu a zároveň navrhuje tajné hlasovanie . Ostatné body sa posúvajú Hlasovanie po doplnení programu : 9 hlasov za , proti - 0, zdržala sa – 0 - schválený2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Ing. Predajnianska , p. Kocúr a Mgr. Martina Kamenská . Hlasovanie : 9 hlasov za , zdržal sa - 0, proti - 0 – schváleníZa overovateľov zápisnice boli určení : Milan Šulek, Bc. Drahomíra Kuceková3. Správa o činnosti OR od posledného zasadnutia OZ, kontrola plnenia predchádzajúcich uzneseníSprávu predložil starosta obce p. Ragač. - nikto nemal pripomienky a bod bol ukončený4. VZN obce Vidiná č. 1/2009 obce Vidiná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - materiál bol doručený na predošlom OZ - nikto nemal pripomienkyHlasovanie : 9 hlasov za , zdržal sa - 0, proti – 0 5. VZN obce Vidiná č. 2/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností- materiál doručený na predošlom OZ k preštudovaniu - p. Kuceková mala dotaz na § 13 za odpad zo septikov , kto bude kontrolovať vyprázdňovanie septikov a kto má , a kto nemá septik - odpovedala p. Koristeková - v § 16 sú spoločné ustanovenia , kde sa uvádza kto vykonáva kontrolu tohto nariadenia - kontrolórka obce navrhuje pri podozrení z vypúšťania do verejného odpadu požadovať doklad o vývoze septika Hlasovanie : 9 hlasov za, zdržal sa – 0, proti - 06. Návrh na 4. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2008 - návrh vypracovala Ing. Rubintová ekonómka obce - materiál bol doručený poslancom vopred - nikto nemal pripomienkyHlasovanie : 7 hlasov za , zdržal sa – 2, proti – 07. Návrh rozpočtu na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 – 2011- oboznámil starosta – materiál bol doručený poslancom vopred- Ing. Kolimárová - dotaz za reprezentačné pre MŠ či je vypustený , ak nie navrhuje vypustiť z rozpočtu MŠ a presunúť do rozpočtu obce- ďalej sa opýtala za spoluprácu z Egyházasdengeleg či je v uvedenej sume započítaný aj projekt na spoluprácu - odpovedal starosta , že je tam zahrnuté všetko - kontrolórka obce – predložila stanovisko k navrhovanému rozpočtu /príloha zápisnice / - viac pripomienok nebolo - Hlasovanie : 9 hlasov za , zdržal sa – 0, proti – 08. Zásady rozpočtového hospodárenia obce Vidiná - materiál doručený poslancom vopred- návrhy zmien : 1. čl. 5 bod 5 doplniť text „ Pri dokladoch týkajúcich sa reprezentačných výdavkov musí byť doložený menný zoznam účastníkov schválený starostom obce „ Hlasovanie : 9 hlasov za , zdržal sa - 0, proti - 0 2. v čl. 18 zmena rozpočtu a rozpočtové opatrenia v bode 10 písm. a ) nahradiť text „ do celkovej výšky 5 tis. eur za rok „ novým znením „ do celkovej výšky 1.700 eur za kvartál Hlasovanie : 8 hlasov za , zdržal sa - 1, proti - 0 3. čl. 18 zmena rozpočtu a rozpočtové opatrenia v bode 11 nahradiť znenie novým textom „ Po skončení kvartálu informuje starosta obce o vykonaných zmenách obecnú radu na najbližšom zasadnutí a následne obecné zastupiteľstvo „- p. Kocúr - navrhuje nechať pôvodné znenie čl. 18 bod 11 - ďalej bol návrh OZ zmeniť v bode 11 o pripravovaných zmenách- prebehla rozprava Hlasovanie : za čl 18 bod 11 za vykonanie zmeny textu 1 hlas za , zdržali sa - 8 , proti – 0Ing. Rubintová - navrhuje zmeniť na dve vety a to : 1. veta „ O navrhovaných zmenách starosta obce informuje vopred obecnú radu . 2. veta „ O vykonaných zmenách starosta písomne informuje na najbližšom zasadnutí obecné zastupiteľstvo Hlasovanie : 8 hlasov za , zdržal sa – 1, proti - 0- Ing. Kolimárová - za MŠ navrhuje doplniť za čo zodpovedá riaditeľka MŠ- návrh v texte v čl. 19 za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami bod 2 doplniť bod 2 b a doplniť : za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami na kapitole 09.1.1.1. zodpovedá v písomne stanovenom rozsahu riaditeľka MŠ Hlasovanie o zmene v čl . 19 zodpovednosť za hosp. s rozp. prostriedkami : 9 hlasov za proti – 0, zdržal – 0Hlasovanie za zásady rozpočtového hospodárenia obce Vidiná so zmenami a pripomienkami : 9 hlasmi za , proti – 0, zdržal sa – 0 9. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. pol. 2009- bez pripomienok Hlasovanie : 9 hlasov za , zdržal sa – 0, proti – 010. Mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií - starosta konštatoval, že poslanci a komisie celý rok pracovali a čiastku 45 000.- Sk z rozpočtu navrhuje rozdeliť pre poslancov OZ a komisie podľa vlastného uváženia- p. Veliká navrhuje mimoriadnu odmenu Martine Kamenskej za redakčnú radu Hlasovanie za odmeny aj s pripomienkou : 7 hlasov za , zdržal sa 2, proti – 011. Odmena hlavného kontrolóra – starosta navrhuje odmenu pre hlavnú kontrolórku obce v čiastke 10 000.- Sk- bez pripomienok Hlasovanie : 9 hlasov za , zdržal sa – 0, proti – 012. Odmena starostu - p. Veliká oboznámila akú formu hlasovania o odmenách navrhuje a to tajné hlasovanie - prebehla rozprava- p. Kocúr navrhuje zvoliť volebnú komisiu a každý dá návrh v percentách a zvolí sa väčšinový výsledok - za návrh p. Velikej 2 hlasy za, zdržalo sa – 7, proti – 0- za návrh p. Kocúra za 5 hlasov, zdržalo sa – 4, proti - 0- výsledkami hlasovania :- 5 hlasov za 10 % z celoročného objemu mzdy13. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov- starosta oboznámil so žiadosťou p. Václavíka o prenájom priestorov v bývalej MŠ na hranie stolného tenisu - bez pripomienok Hlasovanie : 9 hlasov za, zdržal sa – 0, proti – 014. Rôzne - starosta informoval o poplatkoch za poskytované služby OÚ - zmena poplatkov na €- bez pripomienok - Hlasovanie : 9 hlasov za, zdržal sa – 0, proti – 0- za ďalšie navrhol OZ znížiť sumu za knihu 670 výročie, nakoľko je dosť veľké množstvo tejto publikácie a 300.- Sk je dosť vysoká suma- OZ navrhuje znížiť sumu na 5 €- starosta oboznámil o zmluve o dielo na projektovú dokumentáciu kanalizácie obce 15. Interpelácia poslancov 1.1 . Ing. Predajnianska – mala dotaz či bol podaný inzerát za krčmu u smädného škorca - odpovedal starosta inzerát vyšiel dnes 15.12.2008 v MY 1.2. Bc. Kuceková – opýtala sa za odmeny opatrovateliek1.3. ako je zabezpečené odhŕňanie snehu ( oboznámila so situáciou posledného odhŕňania)- odpovedal starosta zistenie o tejto vzniknutej situácii 1.4. pripomienka ku komisiám konkrétne sociálnej – nedávať riešiť niečo komisii čo sa už vykonáva 1.5. Ing. Veliká za opatrovateľskú službu ohľadne financovania , za čo je možné platiť, treba prihliadať na to, kto je na túto službu naozaj odkázaný, bude treba opatrovateľskú službu prehodnotiť1.6. p. Kocúr poďakoval za precízne pripravenie návrhu rozpočtu 1.7. ďalej pripomenul za vývoz odpadu , že sa tvoria čierne skládky a VOK v cintorínoch sú po vyvezení vzápätí plné , a preto žiada do budúceho OZ pripraviť porovnanie vývozov a financovania za roky 2007 a 2008 1.8. pre redakčnú radu navrhuje zakúpiť notebook s pripojením na internet pre zlepšenie práce redakčnej rady ( prípravy novín )1.9. Ing. Rubintová navrhuje zakúpiť wifi router a to ešte tento rok, nakoľko je v akcii za 900,. Sk a taktiež notebook 1.10. Ing. Predajnianska – dotaz na miestny rozhlas či ešte stále nie je funkčný - odpovedal starosta – s problémami ohľadne MR prečo ešte nie je nový v prevádzke1.11. za odhŕňanie snehu navrhuje , aby boli dohodnuté podmienky odhŕňania pri uzatváraní dohody1.12. Ing. Černok apeluje znova na ohrozovanie stromom ( dub ) na Exnárovej ulici 1.13. Ing. Končošová – ( kontrolór obce ) navrhuje dať ako prílohu do novín nové VZN obce o ochrane verejného poriadku 16. Diskusia 1.1. Ing. Predajnianska - za inzerát na krčmu navrhuje prihliadať viac na účel využitia priestorov pre občanov ako na výšku nájomného 1.2. p. Vilhanová – občianka Potočnej ulice taktiež pripomenula za čierne skládky na konci tejto ulice a za potrebu chodníka z Potočnej na Zvolenskú ulicu po autobusovú zastávku je to veľmi nebezpečné - odpovedal starosta, že táto realizácia je naplánovaná v prioritách na budúci rok 1.3. p. Kocúr oboznámil že ŠK poriada 27.12.2008 zábavu a pozýva všetkých prítomných a taktiež za hudobnú skupinu , ktorá cvičí na poschodí v KD oslovili na odohratie tejto zábavy , nakoľko nájomné neplatí , ale táto to odmietla . Treba prehodnotiť nájomnú zmluvu energie tiež stoja financie 1.4. p. Vilhanová - oboznámila , že v meste ( pri Hviezde ) nie je žiadne označenie odchodov autobusov pre Vidinú a ani žiaden prístrešok - prosí starostu či by nemohol niečo ohľadne toho urobiť poinformovať sa či sa s tým nedá niečo robiť1.5. starosta oslovil poslancov či by nebolo dobré na Silvestra pre občanov urobiť nejakú kapustnicu a stretnúť sa pred polnocou v kultúrnom dome a privítať nový rok - k tomu sa vyjadril p. Kocúr s p. Šulekom , že súhlasia, ale by bolo dobré , aby sa do toho zapojili všetci poslanci ( treba sa dohodnúť ) 1.6. Ing. Rubintová pripomenula za cestu na letisko je tam potrebné dať zábrany , lebo je zničená chodia tadiaľ autami 17. Návrh na uznesenie - návrh predložila Ing. Predajnianska - nikto nemal pripomienky Hlasovanie : 9 hlasov za , zdržal sa - 0, proti - 0 18. Záver Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta zaželaním príjemných a ničím nerušených vianočných sviatkov zasadnutie OZ poďakovaním za účasť ukončil .- za poslancov sa po´dakovala a zaželala príjemné Vianoce Ing. KolimárováOverovatelia zápisnice : Milan Šulek ...................................Bc. Drahomíra Kuceková...............................Zapísala : Mária Pappová ............................. Vladimír Ragač starosta obce


iné dokumenty


Vyvesené: 15. 12. 2008

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť