Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 15.12.2009

pozvánka

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať

dňa 15.12.2009 (utorok) so začiatkom o 17.00 hod

v zasadačke kultúrneho domu vo Vidinej.

Program:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

2. Správa o činnosti OR od posledného zasadnutia, kontrola uznesení, správy z kontroly.

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2010 – predkladá hlavný kontrolór

4. Návrh VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO - schválenie

5. Návrh VZN č. 2/2010 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni – schválenie

6. Návrh VZN č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby - schválenie

7. Návrh Rokovacieho poriadku Obecnej rady v obci Vidiná - schválenie

8. Výkup pozemkov – futbalové ihrisko

9. Návrh rozpočtu na rok 2010 a výhľad na rok 2011, 2012 - schválenie

10. Odmena hlavnému kontrolórovi - schválenie

11. Odmena poslancom za rok 2009 - schválenie

12. Rôzne

13. Interpelácia poslancov

14. Diskusia

15. Návrh na uznesenie – uznesenie

16. Záver

Vo Vidinej dňa 10.12.2009

Vladimír Ragač v.r. starosta obce


uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 15.12.2009

K bodu 1. Otvorenie

Uznesenie č. 75/2009 zo dňa 15.12.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE a) program obecného zastupiteľstva b) návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Martina Kamenská, Milan Šulek, Ing. Mária Legíňová

I. BERIE NA VEDOMIE

Overovateľov zápisnice: Štefan Kocúr, Bc. Drahomíra Kuceková

Vo Vidinej dňa : 15.12.2009

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 2. Správu o činnosti OR od posledného zasadnutia, kontrola uznesení, správy z kontroly

Uznesenie č. 76/2009 zo dňa 15.12.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE Informatívnu správu hlavnej kontrolórky

II. UKLADÁObecnému úradu predložiť písomné vyhodnotenie nájomnej zmluvy Ambrošovej Kataríny a AAA auto do budúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Vo Vidinej dňa : 15.12.2009

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 3. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2010

Uznesenie č. 77/2009 zo dňa 15.12.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010 bez pripomienok

Vo Vidinej dňa : 15.12.2009

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Uznesenie č. 78/2009 zo dňa 15.12.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

a) Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad s nasledovnými pripomienkami:

1. Za nadpis Všeobecne záväzné nariadenie obce Vidiná doplniť „o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“, aby bolo hneď jasné o aké VZN ide.

2. V § 4 ods. 1 písm. a) až g) a § 5 ods. 1 doplniť sadzby o jednu nulu na konci, aby bol dodržaný zákon, nakoľko sadzba musí byť uvádzaná na tri desatinné miesta.

3. § 25 – Vrátenie poplatku ods. 1 nahradiť týmto textom:„Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený a to len poplatníkom – fyzickým osobám, ktorí si v obci zrušili trvalý pobyt alebo poplatníkom právnickým osobám a podnikateľom, ktorí v obci prestali podnikať. Poplatok obec vráti v hotovosti z pokladne, poštovou poukážkou alebo pripísaním na účet poplatníka.“

4. V § 26 ods. 1 vypustiť poslednú vetu „Poplatok za vrecia navyše je stanovený vo výške 0,16 eur za jedno vrece.“ Tento poplatok nepatrí do VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO ale do úhrad za služby.

5. V § 26 ods. 2 vypustiť poslednú vetu „ Ak pri odbere takýchto čiernych PVC vriec vznikne rozdiel v už zaplatenom poplatku za určené obdobie, tento rozdiel sa pripočíta v „Dohode“ na nasledujúce určené obdobie.

Vo Vidinej dňa: 15.12.2009

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2010 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

Uznesenie č. 79/2009 zo dňa 15.12.2009

Obecné zastupiteľstvo

I. SCHVAĽUJE

a) Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2010 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

II. UKLADÁ

a) upraviť čl. 3 bod 5 – príspevok uhrádza zákonný zástupca od 20. do 30 dňa predchádzajúceho mesiaca

b) v čl. 1 bod 2 doplniť v adrese Materskej školy: Riečna č. 27

Vo Vidinej dňa : 15.12.2009

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Uznesenie č. 80/2009 zo dňa 15.12.2009

Obecné zastupiteľstvo

I. SCHVAĽUJE

a) Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, s pripomienkami v prílohe č. 3 výška úhrady za hodinu opatrovateľskej služby 0,50 Eura.

Vo Vidinej dňa: 15.12.2009

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 7. Návrh Rokovacieho poriadku Obecnej rady v obci Vidiná

Uznesenie č. 81/2009 zo dňa 15.12.2009

Obecné zastupiteľstvo

I. SCHVAĽUJE

Rokovací poriadok Obecnej rady

Vo Vidinej dňa: 15.12.2009

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 8. Kúpa pozemkov pri futbalovom ihrisku

Uznesenie č. 82/2009 zo dňa 15.12.2009

Obecné zastupiteľstvo

I. BERIE NA VEDOMIE

Správu o prejednávaných majetkoprávnych záležitostiach – výkup parciel na futbalovom ihrisku

II. SCHVAĽUJE

kúpu nehnuteľností – pozemkov pri futbalovom ihrisku – nachádzajúcich sa v katastrálnom území a Obci Vidiná od p. Jána Macku, rod. Macku, nar. 01.07.1924, trvale bytom Zvolenská 79/157, Vidiná, PSČ 985 59, zapísaných na:- LV č. 6069 ako parc. „E“ KN č. 470/5 – trvalé trávne porasty o výmere 68 m2 vedené v 1/2, t.j. 34 m2,- LV č. 5780 ako parc. „E“ KN č. 490/8 – trvalé trávne porasty o výmere 101 m2 vedené v 48/180, t.j. 26,90 m2,- LV č. 5780 ako parc. „E“ KN č. 490/12 – trvalé trávne porasty o výmere 23 m2 vedené v 48/180, t.j. 6,1 m2,- LV č. 5847 ako parc. „E“ KN č. 490/5 – trvalé trávne porasty o výmere 163 m2 vedené v 4/20, t.j. 32,6 m2,- LV č. 5847 ako parc. „E“ KN č. 490/9 – trvalé trávne porasty o výmere 30 m2 vedené v 4/20, t.j. 6 m2za 1,66 Eur za 1 m2, t.j. 175,30 Eur za 105,6 m2, slovom Jednostosedemdesiatpäť Eur a Tridsať Centov.

Vo Vidinej dňa: 15.12.2009

Vladimír Ragač starosta obce K bodu 9. Rozpočet Obce Vidiná na rok 2010 a výhľad na roky 2011 a 2012

Uznesenie č. 83/2009 zo dňa 15.12.2009

Obecné zastupiteľstvo

I. BERIE NA VEDOMIE

a) Dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2010 a výhľad na roky 2011 a 2012

b) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2010 a výhľad na roky 2011 a 2012

c) Návrhy rozpočtov Obce Vidiná na roky 2011 a 2012

II. SCHVAĽUJE

a) Vyrovnaný rozpočet Obce Vidiná na rok 2010 vo výške 1 316 832,00 EUR bez pripomienok

Vo Vidinej dňa: 15.12.2009

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 10. Odmena hlavnému kontrolórovi

Uznesenie č. 84/2009 zo dňa 15.12.2009

Obecné zastupiteľstvo

I. SCHVAĽUJE

odmenu hlavného kontrolóra Obce Vidiná za rok 2009 vo výške 20 % celoročného platu

Vo Vidinej dňa: 15.12.2009

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 11. Odmena poslancom za rok 2009

Uznesenie č. 85/2009 zo dňa 15.12.2009

Obecné zastupiteľstvo

I. SCHVAĽUJE

Rozdelenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva v sume 1 700 EUR podľa účasti na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a vyčleniť z toho sumu pre redakčnú radu za podmienok ako iné komisie.

Výpočet celkovej sumy na mimoriadnu odmenu poslancov, členov komisií a členov redakčnej rady:

5.477,00 rozpočtovaná suma (01.1.1.6 637 026) - 2.868,00 mesačná odmena zástupcu starostu (239,00 x 12) 2.609,00 - 0.597,60 odmeny poslancov za rok 2009 za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady do 11.12.2009 2.011,40 - 0.311,40 rezerva na decembrové zasadnutie obecného zastupiteľstva a rezerva na vyplatenie odmien členom komisií za zasadnutia v roku 2009 1.700,00 mimoriadna odmena poslancov

Vo Vidinej dňa: 15.12.2009

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 12. Rokovanie o odmene starostovi obce za rok 2009

Uznesenie č. 86/2009 zo dňa 15.12.2009

Obecné zastupiteľstvo

I. NESCHVAĽUJE

Odmenu starostovi obce za rok 2009

Vo Vidinej dňa: 15.12.2009

Vladimír Ragač starosta obce

Zostavovatelia uznesenia:

Mgr. Martina Kamenská,Milan Šulek,ng. Mária Legíňová


zápisnica

Z á p i s n i c azo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 15.12.2009

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Ing. Želmíra Kolimárová,

Neospravedlnení: Ing. Milan Černok

Návrhová komisia: Ing. Mária Legíňová, Milan Šulek, Mgr. Martina Kamenská

Overovatelia zápisnice: Štefan Kocúr, Bc. Drahomíra Kuceková

Program: podľa pozvánky

1. Otvorenie

Rokovania otvoril a prítomných privítal starosta obce. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, je prítomných 7 poslancov z 9, Ing. Kolimárová sa ospravedlnila. Starosta oznámil návrh programu rokovania prítomným. Opýtal sa prítomných na pripomienky. Ing. Veliká navrhuje doplniť za bodom 11 bod pod poradovým č. 12 a názvom Rokovanie o odmene starostu obce. Nikto z poslancov nemal pripomienky. Starosta dal hlasovať za doplnení program. Do návrhovej komisie starosta obce navrhol Ing. Legíňovú, Šuleka, Mgr. Kamenskú. Za overovateľov zápisnice určil Bc. Kucekovú a p. Kocúra.

Hlasovanie za doplnený program:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianska, Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Hlasovanie za návrhovú komisiu:

ZA - Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianska, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - Šulek, Ing. Legíňová, Mgr. Kamenská

Bolo prijaté uznesení č. 75/2009

2. Správa o činnosti OR od posledného zasadnutia, kontrola uznesení, správy z kontroly

Starosta prečítal prítomným správu o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva, kontrolu uznesení a správu hlavného kontrolóra. Správa bola doručená s pozvánkou vopred. Obecné zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie. Ing. Legíňová sa zaujímala o nedodržiavanie nájomného. Hlavný kontrolór spresnil, že sa jedná o spoločnosť AAA Auto a o p. Dobiášovú. Starosta pripomenul poslancom, že problém so spoločnosťou AAA Auto je v riešení, ale nakoľko právne právnej oddelenie sa nachádza v Českej republike, tak tento proces je zdĺhavý. Ing. Predajniaska žiadala doložiť do budúceho zastupiteľstva písomné vyhodnotenie nájomných zmlúv s p. Ambróšovou Katarínou a spoločnosťou AAA Auto.

Bolo prijaté uznesení č. 76/2009

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2010

Tento návrh predkladal hlavný kontrolór obce. Starosta odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi. Materiál bol doručený vopred. Hlavný kontrolór sa zaujímal o pripomienky. Nikto nemal pripomienky k návrhu kontrolnej činnosti.

Hlasovanie za plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2010:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianska, Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesení č. 77/2009

4. Návrh VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Starosta informoval prítomných o návrhu VZN 1/2010, ktoré je nutné aktualizovať a poplatky zaokrúhliť. V minulom roku sa nesmelo pri prechode na euro zaokrúhľovať. V návrhu sa počíta so zvýšením za 1 L odpadu o 0,0016 Eura. Pri daniach za pozemky sa v návrhu počíta so zvýšením za 1 m2 o 0,04 % a ostatné sadzby sa zaokrúhlili na celé centy. P. Kocúr sa zaujímal, či obec teraz dopláca za vývozy odpadu. Starosta zdôvodnil, že zvýšenie je aj kvôli veľkoobjemovým kontajnerom, nakoľko sa v minulom roku vyvážali veľkoobjemové kontajnery 2 krát a tento rok 4 krát. Toto zvýšenie si vyžiadali aj zvýšené požiadavky občanov. Starosta upozornil, že v budúcom roku Mepos chce riešiť dodatkom zmluvy inflačné, a mýtne náklady. Spomínané zvýšenie sa týka o 0,02 Eura. Ing. Veliká a Ing. Predajnianska upozornili na problém s veľkoobjemovými kontajnermi, ktoré sú umiestnené aj v cintorínoch, nakoľko občania ich hneď zaplnia. Ing. Predajnianska sa zaujímala o pripomienky občanov. P. Koristeková upozornila, že tým občanom je ona, na základe účasti na školení navrhnuté VZN pripomienkovala. Ing. Končošová pripomenula, že bývalo zvykom, kedy sa týmto VZN sa ruší predchádzajúce.

Hlasovanie za VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a poplatkoch za KO a DSO

ZA - Mgr. Kamenská, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianska, Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - Kocúr

Bolo prijaté uznesení č. 78/2009

5. Návrh VZN č. 2/2010 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Starosta informoval prítomných o návrhu VZN 2/2010, v ktorom sa zaokrúhľuje poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole na sumu 5,00 Eura. Riaditeľka MŠ p. Gajdošíková pripomienkovala doplnenie v čl.1 písm. b) v adrese za slovo Riečna písmeno č. a v súlade s vnútorným poriadkom školy termíny úrady medzi 20 a 30 dňom predchádzajúceho mesiaca.

Hlasovanie za VZN č. 2/2010 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianska, Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesení č. 79/2009

6. Návrh VZN č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Starosta informoval, že v zmysle nového zákona je nutná registrácia sociálnej služby a k tomu je potrebné prijať VZH. Ďalej informoval, že tento návrh VZN pripravila Ing. Veliká a na Obecnej rade bol pripomienkovaný a doporučený OZ na schválenie. Na obecnej rade bol pripomienkovaný a doporučený OZ na schválenie. Ing. Veliká informovala poslancov o povinnostiach obce pri zabezpečovaní sociálnej služby a ďalej vysvetlila povinnosti prenajímateľa sociálnej služby. Neskôr objasnila, že podľa skutočných nákladov činí suma za 1 hodinu opatrovateľskej služby 0,50 Eura. Ing. Predajnianská pripomenula túto sumu dopísať do návrhu VZN.

Hlasovanie za VZN č. 3/2010 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová,Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - Ing. Predajnianska

Bolo prijaté uznesení č. 80/2009

7. Rokovací poriadok Obecnej rady v obci Vidiná

Starosta pripomenul, že podľa uznesenia č. 66/2009 zo dňa 10.09.2009, ktoré ukladalo pripraviť Rokovací poriadok Obecnej rady. Týmto návrhom sa zaoberala aj Obecná rada a doporučuje ho schváliť Obecnému zastupiteľstvu.

Hlasovanie za Rokovací poriadok Obecnej rady:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianska, Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesení č. 81/2009

8. Výkup pozemkov na futbalovom ihrisku

Starosta informoval prítomných o skutočnosti, že p. Macko po dlhom čase súhlasil s odpredajom parciel na futbalovom ihrisku, ale pod podmienkou odpredaja aj ostatných parciel, ktoré sa nenachádzajú na futbalovom ihrisku. V materiáloch, ktoré boli poslané poslancom je k dispozícii aj mapka.

Hlasovanie – Kúpa pozemkov na fubalovom ihrisku:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianska, Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesení č. 82/2009

9. Návrh rozpočtu na rok 2010 a výhľad na rok 2011 – 2012

Starosta oboznámil poslancov, že týmto návrhom sa zaoberala aj Obecná rada. Ing. Rubintová vysvetlila prítomným čo sa týka príjmovej časti najväčšiu položku v každoročnom rozpočte tvoria podielové dane. Nakoľko MF SR zatiaľ nezverejnilo výšku podielov jednotlivých obcí, uvedený príjem je len odhadovaný a v priebehu roka sa bude upresňovať. Pri výpočte výšky podielových daní sa vychádzalo predovšetkým z výsledkov rokovania ZMOS s predsedom vlády. O výsledkoch rokovania boli obce oboznámené listom zo ZMOSu, kde je predpokladaná výška príjmu z podielových daní na rok 2010 na 1 obyvateľa v sume 204,00 Eur. Čo sa týka výdavkovej časti rozpočtu, pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo predovšetkým z uzatvorených zmlúv a schválených priorít, ktoré obecné zastupiteľstvo schválilo v decembri roku 2008. Výdavky, ktoré boli plánované v roku 2009 a neboli zrealizované boli prioritne presunuté na rok 2010 a následne boli zaradené priority boli stanovenej dôležitosti. Ing. Končošová sa opýtala na finančné operácie, či obec môže čerpať úver v takej výške, v akej je plánovaný. Odpovedala Ing. Rubintová – Dexia banka Slovensko, a.s. každoročne prehodnocuje prvý municipálny úver a stanovuje maximálnu výšku úveru. Ďalej Ing. Končošová navrhuje v budúcnosti zaradiť do rozpočtu aj projekt, na vybudovanie kompostoviska.

Hlasovanie – rozpočet obce Vidiná na rok 2010 a s výhľadom na roky 2011 – 2012

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianska, Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesení č. 83/2009

10. Odmena hlavnému kontrolórovi za rok 2009

Starosta oboznámil poslancov s dobrým hospodárením obce, a preto vznikol priestor pre odmeny hlavnému kontrolórovi a aj poslancom. Upozornil poslancov, že hlavný kontrolór možnosť pridelenia odmeny najviac do výšky 30 % celoročného platu. Starosta navrhol odmenu vo výške 20 %. Nikto nemal pripomienky.

Hlasovanie – odmena hlavnému kontrolórovi

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianska, Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesení č. 84/2009

11. Odmena poslancom za rok 2009

Starosta informoval, že je k dispozícii suma na mimoriadne odmeny vo výške 1700 Euro. Starosta navrhol, aby sa poslanci sami rozhodli, ako sa daná suma rozdelí. P. Kocúr zdôraznil, že poslaním poslancov je zúčastňovať sa na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva. Ing. Veliká navrhla započítať tam aj činnosť komisií. Mgr. Kamenská oponovala, aby sa neurčovali odmeny na základe účasti, ale aby sa zohľadnila aj činnosť poslancov. P. Kocúr podal návrh, aby sa odmeny rozdelili podľa účasti na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a aby sa vyčlenila sumu pre redakčnú radu za podmienok ako pre iné komisie. Ing. Veliká pripomenula, že práca v Redakčnej rade nie je to isté ako práca poslanca.

Hlasovanie – odmeny poslancom za rok 2009

ZA - Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Legíňová, Ing. Predajnianska, Šulek, Ing. VelikáPROTI - Mgr. KamenskáZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesení č. 85/2009

12. Odmena starostovi obce za rok 2009

Ing. Veliká, ktorá navrhla doplniť tento bod do programu, navrhuje hlasovať v prvom rade o tom, či starostovi obce pridelia odmenu a následne o jej výške. P. Kocúr podal druhý návrh, aby sa hlasovalo ako v minulom roku a to tajne prideliť výšku odmeny v percentách a najčastejšie sa opakujúca hodnota bude smerodajná. Výsledok hlasovania bol 4 hlasy 0 %, 1 hlas 20 %, 1 hlas 5% a 1 hlas 10 %. Ing. Končošová argumentovala, že tento pri tomto spôsobe môžu prevládať osobné antipatie a navrhovala v budúcnosti určiť na začiatku roka úlohy, ktoré sa na konci roka vyhodnotia. Pripomenula, že tento rok bolo 5 uznesení vo forme ukladá a všetky boli splnené. Ing. Veliká sa pripojila k názoru hlavného kontrolóra a zdôraznila, že to čo obecný úrad vykonal, tak za to je zodpovedný ako výkonný orgán starosta. Bc. Kuceková sa priklonila k názoru, aby starosta priebežne informoval o svojich aktivitách medzi zasadnutiami Obecného zastupiteľstva.

Bolo prijaté uznesení č. 86/2009

13. Rôzne

a) Starosta informoval prítomných, že mesto Lučenec požiadalo SAD o zrušenie hromadnej dopravy od nového roku. Starosta požadoval 9 spojov nahradiť linkovými autobusmi, 5 autobusov ráno a 4 poobede. Všetky linkové musia stáť vo Vidinej od nového roku.

b) Ing. Veliká mala pripomienky v fungovaniu Redakčnej rady. Nebola spokojná s určovaním termínov stretnutí, oboznámila poslancov aj s pripomienkami občanov. Ing. Veliká sa vzdala členstva v Redakčnej rade a uvoľnila miesto niekomu z Obecného úradu. Mgr. Kamenská argumentovala, že všetci mali čas si premyslieť články a pár dní pred stretnutím je oznámení termín. Bola na školení, obecné noviny robia zamestnanci. Pripomenula, že venuje tomu veľa času, ale nie je žiadna odmena. Články posiela dopredu. Ak bol problém, bolo ho treba riešiť na Redakčnej rade. Ing. Predajnianská pripomenula akcie, na ktorých sa spolupodieľala pri organizovaní aj obec a tieto články v novinách chýbali a názory občanov, podľa ktorých sú noviny katolícke. P. Kocúr mal tiež výhrady, ale nie voči osobe Mgr. Kamenskej, ale pripojil sa k názoru, že tieto noviny by mal viesť pracovník úradu, ktorý by sumarizoval články. Ďalej vyslovil názor, že ak boli články poslané p. Šnúrikovi a ich do novín nepripojil, je to neprípustné. Bc. Kuceková zdôraznila, že obecné noviny by mali byť o informovanosti občanov a druhý problém vidí v spolupráci s p. Šnúrikom, nakoľko Redakčná rada nevidí konečnú verziu novín. Starosta informoval poslancov, že bude apelovať na zamestnancov úradu, aby prispievali do novín článkami so svojho oboru. Ďalej informoval, že si pripraví vianočný príhovor a spolu s básničkou p. Tokára obecný úrad pripraví vianočný leták, ktorý bude distribuovaný občanom obce. Ďalej informoval poslancov o ponuka lacnejšieho tlačenia obecných novín. P. Kocúr navrhol spolu s vianočným letákom distribuovať aj harmonogram vývozov odpadu. Ďalej starosta pripomenul poslancom, že 19.12.2009 sa bude konať v našej obci akcia pod názvom „Posolstvo Vianoc“, na ktorú poslancov a občanov pozýva.

14. Interpelácia poslancov

a) Bc. Kuceková sa zaujímala, ako dopadlo rokovanie so starostami ohľadne spoločnej sociálnej pracovníčky a či už má obec sociálnu pracovníčku. Starosta predstavil návrh Vidinej, ale ostatní starostovia tento problém zatiaľ nepotrebujú riešiť a čo sa týka pracovníčky, je jedna, ktorá je garantom pripravovaného projektu registrácie sociálnej služby. Súčasné žiadosti pre sociálnu službu sú spracované pracovníčkami z mestského úradu na dohodu. Bc. Kuceková sa zaujímala, či musia mať opatrovateľky nejaké kurzy. Ing. Veliká informovala, že je nutné aby prešli školením.

15. Diskusia

a) Ako prvý si zobral slovo Mgr. Kmeť, ktorý reagoval na pripomienky p. Ing. Predajnianskej, podľa ktorej sú obecné noviny katolícke. Zdôraznil, že svätenie jaskyne ešte neznamená, že sú noviny katolícke, ale že je to aj vizitka obce, ako sa stará o svoje okolie.

b) Bc. Šupica pripomenul poslancom, že od budúceho roka bude potrebné posielať prezenčné listiny a zápisnice s rokovaní komisií vždy do konca toho mesiaca, kedy zasadali, nakoľko sa používa informačný systém evidencie písomností.

c) Ing. Veliká navrhla zvolať po novom roku Redakčnú radu a niekedy na 18 januára.

d) Ing. Končošová pripomenula pripraviť plán zasadnutí Obecného zastupiteľsva na budúci rok. Starosta zdôraznil, že do prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v budúcom roku to bude pripravené.

16. Návrh na uznesenie

Mgr. Kamenská prečítala návrh na uznesenie.

17. Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní Obecného zastupiteľstva a ukončil zasadnutie.

Overovatelia zápisnice:

Bc. Kuceková podpísané dňa:............................. podpis .................................

Kocúr podpísané dňa:............................. podpis .................................

Zapísal:

Bc. Šupica podpis .................................

Vladimír Ragač starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 15. 12. 2009

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť