Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 15.12.2011

pozvánka

Vladimír Ragač starosta obce Vidiná

                 Vo Vidinej, 09.12.2011

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

dňa 15.12.2011 (štvrtok) o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

 

s týmto programom: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti a kontrola plnenia uznesení 4. VZN č. 2/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

5. VZN č. 3/2011 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

6. Žiadosť o odkúpenie parcely – Ján Figa 7. Zmena uznesenia 8. Prenájom priestorov 9. Návrh rozpočtu na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 10. Rôzne 11. Interpelácia 12. Diskusia 13. Návrh na uznesenie 14. Záver          

 

v. r.

Vladimír Ragač

 


uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 15.12.2011

K bodu 1. Otvorenie Uznesenie č. 163/2011 zo dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej s pripomienkou – bod č. 9 presunúť za bod č. 3 potom pokračovať podľa programu

 

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Uznesenie č. 164/2011 zo dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Peter Kucej, Bc. Drahomíra Kuceková, Ing. Milan Černok II.  BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice:  Jozef Kucej, Ing. Želmíra Kolimárová

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení Uznesenie č. 165/2011 zo dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE - správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení

 

K bodu 4 Návrh rozpočtu na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 Uznesenie č. 166/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE návrh Ekonomickej komisie prebrať rozpočet po položkách

 

Uznesenie č. 167/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program 2.1. – riešiť v rámci pracovnej náplne zamestnanca obce, finančné ohodnotenie je  zo mzdových prostriedkov (webová prezentácia)

 

Uznesenie č. 168/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program 2.1. – inzercia – zníženie z 1 000,00 € na 400,00 €

 

Uznesenie č. 169/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program 7.1. bod 2 (0451) na opravu miestnych komunikácií až po schválení obecného zastupiteľstva

 

Uznesenie č. 170/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program 7.1. bod 3 – oprava výtlkov – presunúť do rezervného fondu a zostáva (0,00 €).

 

Uznesenie č. 171/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program 7.1. bod 1 – zníženie na 400,00 € + evidencia

Uznesenie č. 172/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE výdavky 0.4.5.1 – presunúť do rezervného fondu sumu 15 000,00 € - uvoľniť len po schválení obecným zastupiteľstvom (po verejnom obstarávaní).

 

Uznesenie č. 173/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program 9.2. 08.2.0.9 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov – 2 500,00 €

 

Uznesenie č. 174/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program 9.2. 08.2.0.9 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov bod 2 – všeobecný materiál na organizovanie kultúrnych podujatí – 1 100,00 €

 

Uznesenie č. 175/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program 9.2. 08.2.0.9 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov bod 3 –– 500,00 €

 

Uznesenie č. 176/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program 9.2. 08.2.0.9 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov bod 4 –– 1 100,00 €

 

Uznesenie č. 177/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. NESCHVAĽUJE program 9. 08.6.0. Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované: bod 1) 560,00 € bod 2) 100,00 € bod 3) 500,00 € bod 4)  600,00 €

Uznesenie č. 178/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program 9. 08.6.0. Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované: bod 1) 560,00 € bod 2) 100,00 € bod 3) 500,00 € bod 4)  800,00 €

 

Uznesenie č. 179/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program 10.1. 08.1.0 Rekreačné a športové služby – pred realizáciou odsúhlasiť v obecnom zastupiteľstve.

 

Uznesenie č. 180/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program 11.5. po predložení riešenia do obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 181/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program 11.6. uvoľniť len po predložení do obecného zastupiteľstva a schválení – certifikované ihrisko

Uznesenie č. 182/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE a) bod 7 – 300,00 € b) bod 22 – majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností – pred uzatvorením pracovno -právneho vzťahu predložiť na obecné zastupiteľstvo.

Uznesenie č. 183/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE a) program 13.01. 01.1.6 znížiť mzdové náklady o 20 % a adekvátne k tomu odvody.

 

Uznesenie č. 184/2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE a) Dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012 a výhľad na roky 2013 a 2014 b) Návrhy rozpočtov Obce Vidiná na roky 2013 a 2014

II.  SCHVAĽUJE a) Vyrovnaný rozpočet Obce Vidiná na rok 2012 vo výške 790 456,00 EUR s pripomienkami

b) Použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná v zmysle § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 44 876,00 Eur na krytie kapitálových výdavkov a splácanie istiny lízingu – kúpa malotraktora

 

K bodu 5:  VZN č. 2/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Uznesenie č. 185/2011 zo dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrh VZN č. 2/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni - suma 8,00 € a stravná jednotka 1, 19 €.

 

K bodu 6: VZN č. 3/2011 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane. Uznesenie číslo:  186/2011 zo dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE návrh VZN č. 3/2011 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.K bodu 7: Žiadosť o odkúpenie parcely – Ján Figa

 

Uznesenie č. 187/2011 zo dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE podľa § 9a ods. 8. písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať nehnuteľnosť zapísané Katastrálnym úradom Banská Bystrica, Správa katastra Lučenec pre obec Vidiná, katastrálne územie Vidiná, okres Lučenec na LV č. 5991 ako parcela registra „C“ KN evidované na katastrálnej mape parc. č. 620/15 záhrada o výmere 82 m2, 936/2 zast. pl. o výmere 56 m2 z dôvodu osobitného zreteľa, a to z dôvodu, že užívateľ parciel dobromyseľné užíva tieto parcely už od roku 1990 a parcely nemajú možnosť samostatného využitia.

 

Uznesenie číslo: 188/2011 zo dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prevod nehnuteľností vedených Správou katastra Lučenec pre obec Vidiná, k. ú. Vidiná vedenej na LV č. 5991 ako CKN parc. č. 959/12 o výmere 144 m2, 959/6 o výmere 20 m2 a 959/13 v podiely 1/3 o výmere 129 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Iva Závrackého a Kvetoslavi Závrackej,  za cenu podľa znaleckého posudku – 750,00 Eur.  Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a ods. 6.

 

K bodu 8: Zmena uznesenia Uznesenie č. 189/2011 zo dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE zrušenie uznesenia č. IV/2007 zo dňa 12.04.2007 nasledovne: Uznesenie č.  IV/2007 zo dňa 12.04.2007

I. SCHVAĽUJE bod 5c) kúpu pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaného na LV č. 3274 ako parc. „E“ KN č. 308/8 – orná pôda o výmere 505 m2 na základe geometrického plánu č. zákazky 11932856-127/2006 zo dňa 07.12.2006 novovytvorenú parcelu č. „C“ KN 228/5 – zastavaná plocha o výmere 122 m2 vedené v 5/8 t. j. 76 m2 a novovytvorenú parcelu č. „C“ KN č. 228/8 – zastavaná plocha o výmere 383 m2 vedené v 5/8 t. j. 239 m2 za cenu 50.- Sk/m2 kupovanej plochy, celkom 15.750,- Sk za 315 m2 kupovanej plochy od Eleny Antalíkovej a schvaľuje nasledovné: kúpu pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území a obci Vidiná, zapísaného na LV č. 6228 ako parc. „C“ KN 228/5 – zastavaná plocha o výmere 122 m2 vedené v 5/8 t. j. 76 m2 a  parcelu č. „C“ KN č. 228/8 – zastavaná plocha o výmere 383 m2 vedené v 5/8 t. j. 239 m2 za cenu 1,66.- €/m2 kupovanej plochy, celkom 522,90  € za 315 m2 kupovanej plochy od Jarmily Móricovej

 

K bodu 9 Prenájom priestorov Uznesenie  190/2011 zo dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE ročný nájom v celkovej sume 500 € (nájom + energie) so spätnou platnosťou

 

K bodu 10 Rôzne Uznesenie   191/2011 zo dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE finančné prostriedky na dovoz potravinovej pomoci. Uznesenie    192/2011 zo dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE informáciu o vzniknutom probléme ohľadom kanalizácie – problematický úsek pod bývalou MŠ.  

Uznesenie    193/2011 zo dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, deklarovaná výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace iné požiadavky: prax min. 3 roky kontrolnej činnosti, znalosti podvojného účtovníctva doložené dokladom vítané: osvedčenie s celoštátnou pôsobnosťou o kontrolnej činnosti v samospráve

 

Uznesenie    194/2011 zo dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE - prihlášky doručiť v termíne najneskôr  14 dní pred voľbou -voľbu hlavného kontrolóra Obce Vidiná na deň 26.01.2012 t. j. vo štvrtok o 17.00 hod.  v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

 

Uznesenie    195/2011 zo dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ určiť výšku nájomného a riešiť to dodatkom k zásadám. Termín: do budúceho riadneho zastupiteľstva Zodpovedná: obec  

Uznesenie    196/2011 zo dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. RUŠÍ právomoci pre starostu obce akékoľvek presúvanie finančných prostriedkov v rozpočte z položky na položku bez odsúhlasenia v obecnom zastupiteľstve

Uznesenie    197/2011 zo dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ pripraviť interný predpis na odmeňovanie zamestnancov MŠ a OÚ, opatrovateliek Termín: do budúceho riadneho OZ Zodpovedná: obec Uznesenie    198/2011 zo dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. RUŠÍ úhrady za nadčasy pre pracovníkov obce za účasť na obecnom zastupiteľstve ako aj všetky nadčasy riešiť náhradným voľnom Termín: od roka 2012

 

Uznesenie    199/2011 zo dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ predložiť návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti v MŠ Termín: koniec mája Zodpovedná: obec

 

Uznesenie    200/2011 zo dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ prehodnotiť VZN č. 8/2010 – či pri systéme zberu odpadu sa postupuje v zmysle zákona Termín: marec Zodpovedná: obec

 


dochádzka

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c a z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 15.12.2011

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Pavol Bútor, Mgr. Michal Kmeť Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia:  Bc. Drahomíra Kuceková, Ing. Milan Černok, Peter Kucej Overovatelia zápisnice: Ing. Želmíra Kolimárová, Jozef Kucej

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti a kontrola plnenia uznesení 4. VZN č. 2/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 5. VZN č. 3/2011 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane 6. Žiadosť o odkúpenie parcely – Ján Figa 7. Zmena uznesenia 8. Prenájom priestorov 9. Návrh rozpočtu na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 10. Rôzne 11. Interpelácia 12. Diskusia 13. Návrh na uznesenie 14. Záver

 

1 Otvorenie Starosta – na začiatku rokovania požiadal prítomných o minútu ticha na pamiatku nedávno zosnulej hlavnej kontrolórky Ing. Končošovej. Následne predstavil program rokovania a zaujímal sa o pripomienky. Ing. Kolimárová – navrhla posunúť bod č. 9 návrh rozpočtu hneď po bode č. 3.

Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta – navrhol do návrhovej komisie Ing. Milana Černoka, Petra Kuceja Bc. Drahomíru Kucekovú Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Starosta – ako overovateľov zápisnice určil Ing. Želmíru Kolimárovú a Jozefa Kuceja.

3 Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení. Ing. Predajnianská  – predstavila správu o činnosti obecnej rady.  Starosta predstavil správu o kontrole plnenia uznesení.

4 Návrh rozpočtu na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 Starosta – predstavil návrh rozpočtu a informoval, že prípravou rozpočtu sa zaoberala obecná rada, kde do pripravovaného návrhu boli zapracované aj požiadavky Ekonomickej komisie. Ing. Kolimárová – odovzdala správu z rokovania Ekonomickej komisie a tlmočila stanovisko komisie, aby sa rozpočet prejednával po jednotlivých položkách.

Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Ing. Kolimárová predstavila stanovisko komisie po obecnej rade a predstavila jednotlivé pripomienky k rozpočtu. Starosta spolu s ekonómkou obce Ing. Fábiánovou podali stanovisko k jednotlivým pripomienkam, následne prebehla rozprava a diskusia a návrh rozpočtu bol schválený s nasledovnými pripomienkami.

1. program 2.1. – riešiť to v rámci pracovnej náplne zamestnanca obce, finančné ohodnotenie je  zo mzdových prostriedkov (webová prezentácia), o zníženú položku navýšiť mzdové prostriedky. Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Ing. Predajnianská

2. program 2.1. – inzercia zníženie z 1 000,00 € na 400,00 € Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

3. program 7.1. bod 2 (0451) finančné prostriedky opravu miestnych komunikácií uvoľniť až po schválení obecného zastupiteľstva 4. program 7.1. bod 3 – oprava výtlkov – presunúť do rezervného fondu 10 000,00 € zostatok (0,00 €) 5.  program 7.1. bod 1 – zníženie na 400,00 € + evidencia Uvedené návrhy boli odhlasované ako celok pri hlasovaní o rozpočte spolu s pripomienkami.

6. výdavky 0.4.5.1 – presunúť do rezervného fondu sumu 15 000,00 € - uvoľniť len po schválení obecným zastupiteľstvom (po verejnom obstarávaní). Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

7. program 9.2. 08.2.0.9 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov zvýšená o  2 500,00 € Báťková predstavila činnosti, na ktoré chce komisia uvedenú sumu čerpať (venovať sa divadlu, súborom, ktoré fungujú v obci Vidiná) Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0 Následne bola táto suma rozdelená nasledovne: 8.  program 9.2. 08.2.0.9 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov bod 2 – všeobecný materiál na organizovanie kultúrnych podujatí – 1 100,00 € 9.  program 9.2. 08.2.0.9 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov bod 3 –– 500,00 € 10. program 9.2. 08.2.0.9 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov bod 4 –– 1 100,00 € Uvedené návrhy boli odhlasované ako celok pri hlasovaní o rozpočte spolu s pripomienkami.

11.  Starosta – navrhol v programe 9. - 08.6.0. Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované navýšenie položiek podľa pôvodného návrhu a všeobecné služby spojené s organizovaním spoločných akcií so spriatelenou obcou, napr. preprava autobusom do obce Egyházasdengeleg na sumu 600,00 Eur. bod 1) 560,00 € bod 2) 100,00 € bod 3) 500,00 € bod 4)  600,00 € Hlasovanie: ZA - 0 PROTI – Báťková, Ing. Kolimárová, Jozef Kucej ZDRŽAL SA – Ing. Černok, Peter Kucej Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská

Jozef Kucej predstavil poslanecký návrh, aby všeobecné služby spojené s organizovaním spoločných akcí so spriatelenou obcou boli navýšené na sumu 800,00 €. bod 1) 560,00 € bod 2) 100,00 € bod 3) 500,00 € bod 4)  800,00 €

Hlasovanie: ZA - Ing. Černok, Peter Kucej, Jozef Kucej, Báťková, Ing. Predajnianská PROTI –0 ZDRŽAL SA –Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková

12. program 10.1. 08.1.0 Rekreačné a športové služby – pred realizáciou odsúhlasiť v obecnom zastupiteľstve sumu 5.000,00 Eur rekonštrukcia elektroninštalácie a vybudovanie osvetlenia futbalového ihriska Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

13. program 11.5. po predložení riešenia do obecného zastupiteľstva  ohľadne  uloženia rúr na prekrytie odtokového kanála medzi ulicami A. V. Suvorova a Zelenou ulicou 600,00 Eur a obnova bezpečnostného zábradlia pred kultúrnym domom KD 1000,00 Eur Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

14. program 11.6. uvoľniť prostriedky 2 500,00 € len po predložení do obecného zastupiteľstva, že obec nakúpi certifikované ihrisko a zastupiteľstvo rozhodne, kde bude ihrisko uložené  Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

15. program 13. Ing. Kolimárová sa zaujímala ohľadne bodu 7 náhradné diely do PC - oprava PC, kde bol návrh sumy 300,00 € a v návrhu je uvedená suma 420,00 Eur. Ing. Fábiánová vysvetlila, že je to preklep a platí suma 300,00 €. Ing. Kolimárová navrhla v bode 22 – majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností 900,00 Eur uvoľniť až po schválení pracovno – právneho vzťahu zastupiteľstvom Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

16.  program 13. Jozef Kucej navrhol znížiť mzdové náklady o 20 % a adekvátne k tomu odvody pokiaľ nebude predložená analýza. Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Ing. Predajnianská

Starosta – dal následne hlasovať za vyrovnaný rozpočet Obce Vidiná na rok 2012 aj spolu s   navrhovanými  zvyšnými pripomienkami. Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

5 Návrh VZN č. 2/2011o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Starosta predstavil návrh VZN č. 2/2011 Nikto nemal pripomienky. Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

6 Návrh VZN č. 3/2011 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase

Starosta vysvetlil, že sa blížia voľby, je potrebné upraviť naše VZN a vyhradiť miesta a plochy na vylepovanie plagátov. Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

7 Žiadosť o odkúpenie parcely – Ján Figa Starosta predstavil žiadosť o odpredaj parcely, jedná sa pán Figu. Predložil aj geometrický plán, obecná rada odporúča odpredať nehnuteľnosť s prihliadnutím na prípad osobitného zreteľa. Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Starosta pripomenul, že bol schválený zámer odpredaja nehnuteľnosti na minulom zastupiteľstve, žiadatelia manželia Závracký si dali vypracovať znalecký posudok a predložili cenovú ponuku. Následne predstavil stanovisko obecnej rady. Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

8 Zmena uznesenia Starosta vysvetlil dôvod zmeny uznesenia, nakoľko uznesenie z roku 2007 ohľadne výkupu nehnuteľnosti bolo na pani Antalíkovú, ktorá zomrela. Uznesenie je potrebné zmeniť na jej dcéru.

Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

9 Prenájom priestorov

Starosta – predstavil žiadosť firmy Accord stavebná kancelária s.r.o., ktorá realizuje výstavbu kanalizácie. Ing. Predajnianská  vysvetlila vypočítané náklady, ktoré sú 295 € a žiadateľ ponúka ročný nájom  300,00 €. Starosta navrhol nájomné 200,00 € plus celkové energie 300,00 spolu 500,00 € ročne. Hlasovanie – ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Bc. Kuceková

10 Rôzne a) Potravinová pomoc Sstarosta vysvetlil aká je situácia s potravinovou pomocou a  požiadal o vyčlenenie peňazí na dopravu. Ing. Kolimárová vysvetlila, že  ak bude možnosť preto ísť, treba osloviť napr. M – Market, požiadať ich o cenovú ponuku. Hlasovanie – ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

b) Starosta vysvetlil o probléme s II. etapou kanalizácie,  realizátor stavby zistil, že sa križujú dažďová kanalizácia a návrh trasy splaškovej kanalizácie. Dažďová kanalizácia je vybudovaná bez stavebného povolenia a nie je nikde zakreslená, je to v podstate čierna stavba. Následne predstavil vyčíslenie nákladov v prípade, ak by s musela kanalizácia prekladať. Ing. Kolimárová informovala, že je schválená projektová dokumentácia a navyše investície hradí investor.  Navrhla pripraviť autorizovaný rozpočet a osloviť právnika, ktorý sa vyzná v stavebnom  práve a vyvolať jednanie s vodármi.

c) starosta predstavil žiadosť mladej skupina, ktorá má záujem o priestory v bývalej materskej škole na Školskej ulici. Báťková – pripomenula, že v zime si donesú nejaké spotrebiče a môže dôjsť k požiaru, navrhla určiť im nejaké hodiny a nejaké podmienky. Starosta navrhol ponechať im priestory od jarných mesiacov

d) Starosta informoval o zamietavom rozhodnutí ohľadne príspevku na  multifunkčné ihrisko.

e) Starosta sa zaujímal ako to je s komisiou, ktorá mala vyhodnotiť ponuky na opravu výtlkov, sú vyznačené miesta a prišli ponuky, komisia doteraz nevybrala víťaza. Ing. Černok – vysvetlil, že predloží písomné vyjadrenie.

f) Starosta informoval, že  bola zaslaná zmluva o prenájom parcely spoločnosti AAA Auto. Obecná rada OR odporúča  odpredať túto parcelu, nakoľko sa jedná o parcelu vo vnútri areálu.

g) Starosta informoval, že na kultúrnom dome sú umiestnené digitálne hodiny, ktoré darovalo obci občianske združenie KROP

h) Starosta predložil návrh na voľbu hlavného kontrolóra Ing. Černok – navrhol upraviť kvalifikačné predpoklady, aby predpokladom bolo len ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne úplné stredné vzdelanie. Hlasovanie – ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Ing. Predajnianská navrhla, aby bola prihláška doručená 14 dní pred voľbou hlavného kontrolóra do podateľne úradu a voľby by sa mala uskutočniť 26.01.2012 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Hlasovanie – ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Ing. Kolimárová  predstavila návrh, aby sa v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce spresnili podmienky nájomného a konkretizovali objekty. Hlasovanie – ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Ing. Kolimárová  predložila návrh Ekonomickej komisie, na zrušenie právomoci pre starostu obce akékoľvek presúvanie finančných prostriedkov v rozpočte z položky na položku bez odsúhlasenia v obecnom zastupiteľstve

Hlasovanie – ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, , Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Ing. Predajnianská

Ing. Kolimárová  predložila návrh Ekonomickej komisie pripraviť interný predpis na odmeňovanie zamestnancov Hlasovanie – ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, , Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Ing. Kolimárová  predložila návrh Ekonomickej komisie o zrušení úhrady za nadčasy pre pracovníkov obce za účasť na obecnom zastupiteľstve ako aj všetky nadčasy riešiť náhradným voľnom Hlasovanie – ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, , Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Ing. Predajnianská

Ing. Kolimárová navrhla prijať návrh opatrení na zníženie energetických náročností v MŠ a predložiť analýzu v termíne do konca mája 2012. Hlasovanie – ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, , Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Ing. Kolimárová sa  zaujímala o názor, prečo musíme predávať zberné nádoby. Starosta – tieto nádoby sú predávané bez zisku a obec je povinná zabezpečiť zberné nádoby. Ing. Kolimárová predstavila návrh prehodnotiť VZN o odpadoch a ak je možné, poplatky za nákup zberných nádob zahrnúť do poplatku za odpad.

Hlasovanie – ZA Báťková, Ing. Černok, Ing. Kolimárová, Kucej Jozef, Kucej Peter, , Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Ing. Predajnianská

Ing. Kolimárová požiadala, aby  na najbližšom zasadnutí bol predložený harmonogram zasadnutí.

11 Interpelácia

Kucej J. –požiadal, aby si firma, ktorá robí kanalizáciu čistila ulice, nakoľko vyvážajú zeminu, ulice sú v zlom stave a požiadal, aby sa ulice nečistili radlicou, ale ručne. - ďalej požiadal, aby boli informovaní občania, že sa zahájila výstavba kanalizácie, nakoľko nikto nič nevie - sa zaujímal prečo nie sú zverejnené na webovej stránke zápisnice z obecnej rady a požiadal, aby bol aj program rokovania prečítaný v rozhlase. - požiadal predložiť uznesenie o schválení lízingu traktora v termíne do najbližšieho zastupiteľstva. Ing. Kolimárová doplnila, aby tam bol priložený aj harmonogram splátok

Ing. Kolimárová vysvetlila, že  Kultúrnej komisii vznikli určité náklady na Petropavolvskej zábave a či by nebolo možné z tohto ročného rozpočtu uhradiť náklady. Ďalej informovala, že ak by sa to nedalo, tak sa vzdáva odmeny a všetkých svojich nárokov za výkon funkcie poslanca obce. Následne sa všetci prítomní poslanci vzdali svojich nárokov a odmien v prospech danej veci vyplývajúcich z funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.

Ing. Černok navrhol pre obsiahlosť rokovania zastupiteľstva o stretávanie sa častejšie.

12 Diskusia Nikto nemal príspevok do diskusie.

13 Návrh na uznesenie Bc. Kuceková prečítala návrh na uznesenie.

 

14 Záver Starosta poďakoval za účasť na zasadnutí.

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa .....................   

Ing. Želmíra Kolimárová   ........................................................

Vo Vidinej, dňa .....................   

Jozef Kucej     ........................................................

Zapísal: Ing. Šupica   

 

         Vladimír Ragač                       starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 15. 12. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť