Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 15.12.2015

pozvánka

Ing. Ján Šupica

starosta obce Vidiná

                                                                                                          Vo Vidinej,11.12.2015

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

dňa 15. decembra 2015 (utorok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení
 4. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vidiná
 6. Návrh na 8. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 8. Rôzne
 9. Interpelácia
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

 

                                                                                                       v. r. Ing. Ján Šupica

                                                                                                            starosta obce

 

Materiály sú k dispozícii na obecnom úrade a na stránke www.vidina.sk.


uznesenia

Uznesenie č.  98

z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 15.12.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 1. Otvorenie

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

program 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením bodov schválenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva ako bod č. 7, schválenie odmeny hlavnej kontrolórke ako bod č.8 a presunutím bodu č. 7 Žiadosť o odkúpenie pozemku ako bod č. 4

 

 

Vo Vidinej, dňa 17.12.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

Uznesenie č.  99

z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 15.12.2015

____________________________________________________________________________________

 K bodu 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Anna Kropáčová, Ing. Marián Jeleň, Pavol Bútor

 

B. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Vladimír Ragač, Mgr. art. Miroslav Janšto

 

 

Vo Vidinej, dňa 17.12.2015

                                                                                                                          

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

Uznesenie č.  100

z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 15.12.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A.  BERIE NA VEDOMIE

správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení

 

 

Vo Vidinej, dňa 17.12.2015

                                                                                                                          

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

Uznesenie č.  101

z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 15.12.2015

____________________________________________________________________________________

 

 

K bodu 4. Žiadosť o odkúpenie pozemku

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

stanovisko pána Kuceka a nesúhlasí s odpredajom pozemku do doby vysporiadania majetkových vzťahov na parcele 98/5

 

 

Vo Vidinej, dňa 17.12.2015

                                                                                                                          

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

Uznesenie č.  102

z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 15.12.2015

____________________________________________________________________________________

 

K bodu 5. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

SCHVAĽUJE

uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK a.s., IČO: 35 858 010, sídlo Bratislava, Galvaniho 7/B, ktorej návrh je prílohou zápisnice.

 

 

 

Vo Vidinej, dňa 17.12.2015

                                                                                                                          

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

Uznesenie č.  103

z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 15.12.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vidiná

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.

 

 

Vo Vidinej, dňa 17.12.2015

                                                                                                                          

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č.  104

z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 15.12.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 7. Návrh 8. zmeny rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

návrh 8. zmeny rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

 

SCHVAĽUJE

8. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

           

 

Vo Vidinej, dňa 17.12.2015

                                                                                                                          

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

Uznesenie č.  105

z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 15.12.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 8. Schválenie mimoriadnych odmien poslancom obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

SCHVAĽUJE

mimoriadnu odmenu pre poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej nasledovne:

 

Meno a priezvisko poslanca

mimoriadna odmena za:

Výška odmeny v Eur

František Antalič

Aktívny prístup pri príprava kultúrnych podujatí, účasť na takmer všetkých podujatiach, riešenie stavebných podnetov občanov (kanalizácia Čsl. armády, odvodňovací rigol a pod.)

120,00

Emília Boltvanová

Aktívny prístup pri príprave kultúrnych podujatí, organizácia práce členov Kultúrnej komisie, aktívna účasť na podujatiach

200,00

Pavol Bútor

Organizácia práce členov komisie v oblasti športu, príprava futbalových zápasov, organizácia Štefanskej zábavy, príprava ostatných kultúrnych podujatí

120,00

Mgr. Art. Miroslav Janšto

Aktívna príprava na všetkých podujatiach, účasť na nich spojená s fotodokumentáciou, príprava podkladov pre pamätnú miestnosť, účasť na rokovaniach s evanjelickou cirkvou a Slovenskou správou ciest

120,00

Ing. Marián Jeleň

Príprava Vidinských novín, organizovanie členov Redakčnej rady, výzdoba obce pri príležitosti 680. výročia, účasť na kultúrnych podujatiach a práca na nich

120,00

Bc. Anna Kropáčová

Aktívna príprava stretnutia rodákov a 680. výročia obce

60,00

Miroslav Kumštár

Aktívna účasť na kultúrnych podujatitach, reprezentácia obce v obci Egyházasadengeleg pri varení, ako predseda Poriadkovej komisie aktívna činnosť pri dodržiavaní verejného poriadku, účasť na rokovaniach s evanjelickou cirkvou a Slovenskou správou ciest

120,00

Ing. Martina Predajnianská

Aktívna príprava všetkých kultúrnych podujatí, účasť na nich, aktívny prístup pri riešení problémov v obci

120,00

Vladimír Ragač

Aktívna príprava kultúrnych podujatí, aktívna účasť na nich a účasť pri riešení stavebných problémov v obci

100,00

SPOLU

1.080,00

 

Vo Vidinej, dňa 17.12.2015

                                                                                                                          

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

Uznesenie č.  106

z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 15.12.2015

____________________________________________________________________________________

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A.SCHVAĽUJE

odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 300,00 €

 

 

Vo Vidinej, dňa 17.12.2015

                                                                                                                          

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

Uznesenie č.  107

z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 15.12.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 9. Rôzne

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

NESCHVAĽUJE

žiadosť o prenájom chladiarenského zariadenia firma pohrebníctvo Večný sen.

Vo Vidinej, dňa 17.12.2015

                                                                                                                          

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č.  108

z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 15.12.2015

____________________________________________________________________________________

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

možnosť rozšírenie verejného osvetlenia na ulici. 9.mája pred pozemkom pána Tichého informáciu starostu ohľadom protipovodňového vozíka výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – zníženie energetickej náročnosti verejných budov (1 kolo 15.01.2016, ďalšie 15.03.2016)

 

 

Vo Vidinej, dňa 17.12.2015

                                                                                                                          

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 


zápisnica

Prítomní:                               podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                     0

Neospravedlnení:                  0

Návrhová komisia:               Bc. Anna Kropáčová, Ing. Marián Jeleň, Pavol Bútor

Overovatelia zápisnice:        Vladimír Ragač, Mgr. art. Miroslav Janšto

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení
 4. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vidiná
 6. Návrh na 8. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 8. Rôzne
 9. Interpelácia
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

 

 

1. Otvorenie

Ing. Ján Šupica – privítal prítomných poslancov, zástupcu firmy ENVI-PAK  a konštatoval, že prítomných je 8 poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Predstavil zmenu program rokovania, nakoľko je prítomný pán Kristián Kucek, ktorý si podal žiadosť o odkúpenie pozemku, navrhol starosta obce preložiť bod č. 7 ako bod č. 4. Ďalej navrhol doplniť bod odmeny poslancov a bod odmena hlavnej kontrolórke. Zaujímal sa o ďalšie pripomienky k program, nikto nemal pripomienky k program, následne požiadal návrhovú komisiu, aby zapracovala doplnenie program do uznesenia.

Uznesenie č. 98 z 13. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

program 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením bodov schválenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva ako bod č. 7, schválenie odmeny hlavnej kontrolórke ako bod č.8 a presunutím bodu č. 7 Žiadosť o odkúpenie pozemku ako bod č. 4

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianská          

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Ing. Ján Šupica – predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a určil overovateľov zápisnice.  

Uznesenie č. 99 z 13. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Anna Kropáčová, Ing. Marián Jeleň, Pavol Bútor

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová,  Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianská         

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

B. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Vladimír Ragač, Mgr. art. Miroslav Janšto

 

 

3.  Správa o činnosti obecnej rady

Ing. Ján Šupica – predstavil správu o činnosti obecnej rady, správa je súčasťou zápisnice. Na rokovanie sa dostavil poslanec Kumštár.

Uznesenie č. 100 z 13. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. BERIE NA VEDOMIE

správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení

 

4. Žiadosť o odkúpenie pozemku

Ing. Ján Šupica predstavil žiadosť pána Kristiána Kuceka. Predstavil žiadosť, v ktorej pán Kucek žiada o odkúpenie priľahlého pozemku na Zvolenskej ulici, jedná sa o parcelu 98/5 v k. ú. Vidiná o výmere 22 m2, je to plocha, ktorá tvorí prístrešok Krčmy u Kuceka. Otvoril rozpravu k tomuto bodu.

Miroslav Kumštár – sa zaujímal, aký je v žiadosti návrh ceny.

Ing. Ján Šupica vysvetlil, že v žiadosti nie je ponúknutá cena.

Vladimír Ragač – vysvetlil, že v prvom rade je to len žiadosť o odkúpenie, nie je tam ani návrh ceny, chýbajú aj iné veci, ktoré sú pri takejto žiadosti potrebné. Ďalej upozornil, že je potrebné uvážiť, či je to pre obec výhodné predať, alebo len prenajímať, či je vôbec záujem to predať. Ďalej vysvetlil, že by aj rešpektoval, že je to priľahlá parcela k budove, ale musíme brať do úvahy, že majiteľ je niekto iný ako je žiadateľ o odkúpenie parcely a to pán Kucek. Keď sa na to všetko pozrel, tak je to ešte aj rodinný dom, tu nesedí viacero vecí. Je za to, aby to ostalo v majetku obce.

Miroslav Kumštár navrhol, nakoľko je pán Kucek prítomný, aby sa vyjadril k týmto veciam a potom môžeme uvažovať o tom, či to obec predá alebo nie, lebo zatiaľ sa bavíme o niečom, o čom nevieme takmer nič.

Kristián Kucek sa vyjadril, že Krčma sa bude prepisovať na neho, preto si to chce všetko vysporiadať a navrhol 10 násobok nájmu za parcelu, nájom bol 48 € za celú parcelu na rok.

Ing. Ján Šupica informoval, že podľa tohto návrhu je cena za 1 m2 4,- €.

Miroslav Kumštár doplnil, že za túto cenu sa pozemky vo Vidinej určite nepredávajú.

Vladimír Ragač vysvetlil, že táto parcela by teraz musela ísť do ponuky a kto dá najvyššiu sumu, ten berie. Teraz pán Kucek informoval, že sa to bude prepisovať na neho, v tom prípade, keď sa to prepíše na neho a budova bude jeho, v takom prípade to môže byť s prihliadnutím na osobitý zreteľ, môže to mať bez súťaže.

Ing. Ján Šupica doplnil, že majiteľom budovy je pani Padyšáková, keby ešte ona požiadala o vysporiadanie priľahlej plochy a vysporiadala to ako celok. Pri tejto situácii by mohla nastať situácia, že majiteľ budovy napadne obec, že predala pozemok, cez ktorý je vstup do budovy.

Kristián Kucek informoval, že si to prepíše na seba a potom podá žiadosť o odkúpenie pozemku.

Ing. Ján Šupica požiadal návrhovú komisiu o zostavenie uznesenia.

Bc. Anna Kropáčová predstavila návrh na uznesenie.

 

Uznesenie č. 101 z 13. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. BERIE NA VEDOMIE

stanovisko pána Kuceka a nesúhlasí s odpredajom pozemku do doby vysporiadania majetkových vzťahov na parcele 98/5

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianská   

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

 

5. Schválenie zmluvy o budúcej zmluvy.

Ing. Ján Šupica  v krátkosti zhrnul, že od 01.01.2016 je v platnosti nový zákon o odpadoch, obci vyplývajú ďalšie povinnosti, poslancom predstavil časový harmonogram, ktorý prišiel zo ZMOS-u. Jednou z vecí je v našom VZN schváliť poplatok za drobný stavebný odpad, pretože aj ten sa už bude musieť separovať, nebude môcť byť v komunálnom odpade. Druhá vec je, a to schválenie zmluvy o budúcej zmluve s organizáciou zodpovednosti výrobcu. Následne odovzdal slovo Ing. Nemčokovi, zástupcovi spoločnosti ENVI-PAK, ktorá je takouto organizáciou.

Ing. Nemčok predstavil firmu ENVI-PAK, ktorá je na trhu už od roku 2003. Zhrnul povinnosti zákona, ktorý je platný od 01.01.2016. Je to oprávnená organizácia, ktorá má na starosti nastaviť efektívny systém triedeného zberu vo vzťahu k obciam, prefinancovania všetkých nákladov na triedený zber, čo sa týka prefinancovania triedeného zberu odpadu priamo organizáciou zodpovednosti výrobcu zbernej spoločnosti, tak toto bude v platnosti od 01.07.2016. Cieľom nového zákona je predovšetkým zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu v mestách a obciach bez akéhokoľvek finančného zaťaženia samosprávy, až po biologicky rozložiteľný odpad a drobný stavebný odpad. Toto zlepšenie má zabezpečiť zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov, teda povinnosti výrobcov sa postarať o odpad od začiatku až po jeho spracovanie. Zákon dáva povinnosť výrobcom, ktorých budú reprezentovať organizácie zodpovednosti výrobcov prevziať existujúci systém triedeného zberu a iba na základe dohody s obcou bude môcť byť systém triedeného zberu zmenený. Rozhodujúce slovo, ako bude systém triedeného zberu v obci prebiehať, bude mať aj naďalej obec, ktorá to určí vo svojom VZN. Táto organizácia zodpovednosti výrobcov musí byť autorizovaná, autorizáciu udeľuje Ministerstvo životného prostredia. Zmluva o budúcej zmluve poskytne obci garanciu plynulého prechodu na nový systém financovania triedeného zberu. Do 31.03.2016 by malo prebiehať zazmluvnenie obcí týmito organizáciami „Zmluvou o budúcej zmluve“, čo je jednou z podmienok na získanie autorizácie. Obec alebo mesto, ktoré takúto zmluve nepodpíše, skončí v zlosovaní.

Ing. Ján Šupica vysvetlil, že obec teraz musí určiť sadzbu za drobný stavebný odpad, to budeme riešiť v nasledujúcom bode programu. Ďalej vysvetlil, že obec musí určiť sadzbu za drobný stavebný odpad, kde sa bude tento odpad triediť. V našom platnom VZN je zhodou okolností sadzba 0,015 €, ale za liter. V návrhu nového VZN je sadzba za drobný stavebný odpad tiež 0,015 €, ale už za kilogram. Je ťažko si predstaviť, ako niekto príde s drobným stavebným odpadom a obec ho vypočíta v litroch, príde napríklad na prívese. V prvom bode musíme tento odpad oddeliť, v druhom rade máme prechodné obdobie, kde určíme spôsob ako to budeme robiť. Jedna vec je, ak je v obci zberný dvor a je tam človek, ktorý to odváži. V meste Lučenec to vyriešili tak, že pri ohlasovaní stavebných úprav je povinný žiadateľ doložiť, ako naložil so stavebným odpadom, donesie potvrdenie zo skládky odpadu. Vo Vidinej takéto ohlásenia stavebných úprav, či už kúpeľní a pod. neohlasuje nikto. Podľa nového zákona už drobný stavebný odpad nemôže byť v kuka sude, môže sa stať, že to zberná spoločnosť nezoberie, ale občan musí mať možnosť, ako naložiť s týmto odpadom v podmienkach obce, napr. príde na vozíku, alebo donesie to vo vedrách a povie, že toto chce zaplatiť. Teraz musíme nájsť spôsob ako to odmerať, preto navrhol kilogramy.

Miroslav Kumštár navrhol merať to v litroch, pretože to vieme merať, nepotrebujeme váhu.

Ing. Nemčok informoval, že váženie nemusí riešiť obec, stačí, keď sa obec dohodne so zbernou spoločnosťou, keď občanovi vznikne takýto odpad a osloví zbernú spoločnosť, ktorá pristaví kontajner, oni tento odpad zoberú a aj odvážia. Teraz ide o to, že obci treba zaplatiť tieto peniaze a obec to zaplatí zbernej spoločnosti za likvidáciu odpadu. Podľa jeho skúseností ten odpad skončí tam, kde doteraz, na skládke odpadu. Teraz je to v zmesovom komunálnom odpade tak, že každý občan obce môže za jeden rok vyprodukovať 1 m3 drobného stavebného odpadu, toto zahŕňal v súčasnosti poplatok. Teraz podľa nového zákona sa tieto poplatky oddeľujú, poplatok už bude len za zmesový komunálny odpad a obec je povinná zaviesť množstevný zber drobného stavebného odpadu a je na to spomínané prechodné obdobie.

Vladimír Ragač vysvetlil, že vo Vidinej sa triedia plasty, papier a príde zberná spoločnosť a dá to do jedného auta, kto zaplatí to ďalšie dotriedenie.

Ing. Nemčok vysvetlil, že oni preberú súčasný systém triedeného zberu a nastavia ho, aby bol efektívnejší, ohľadom tohto budú rokovania s firmou Mepos.

Ing. Ján Šupica zhrnul povinnosti, ktoré musíme urobiť teraz, potom je prechodné obdobie na doriešenie ostatných vecí, ďalej zdôraznil, že v našej obci ľudia separujú, už sú zvyknutí, pripravíme osvetu k novému zákonu a rovnako ako si zvykli separovať papier, plasty, sklo, budú separovať aj to ostatné, nebude to hneď, zelený odpad je v obci tiež vyriešený, zvyšok vyriešime do 30.06.2016.

Vladimír Ragač sa zaujímal, či po podpise zmluvy môže uvedená spoločnosť zmeniť zbernú spoločnosť.

Ing. Nemčok vysvetlil, že táto situácia by mohla nastať v tom prípade, keby sa s Meposom nevedeli dohodnúť na nákladoch, ktoré budú platiť, toto oprávňuje obec vypovedať s takouto spoločnosťou zmluvu, lebo už nebude zabezpečovať zber triedeného odpadu. Potom príde na rad verejné obstarávanie, ale teraz nevidí dôvod, prečo s Meposom vypovedať zmluvu, lebo teraz budú zberné spoločnosti ústretové.

Miroslav Kumštár sa zaujímal, čo bude so spoločnosťami, ktoré vykupujú papier, do Vidinej chodí firma Tento a ľuďom dáva papier.

Ing. Nemčok podľa jeho názoru, toto už tieto spoločnosti nebudú chcieť robiť, lebo toto bude pre nich zbytočný náklad.

Mgr. art. Miroslav Janšto sa zaujímal, ako na tom v konečnom dôsledku bude občan.

Ing. Nemčok podľa jeho názoru, sa zdvihnú poplatky za zmesový komunálny odpad a budú tlaky na obce, aby donútili občanov, aby viac triedili odpady a tak ušetrili náklady.

Mgr. art. Miroslav Janšto pripomenul, že bude potrebné urobiť osvetu, lebo ľudia sú rôzni a vidieť to pri kontajneroch, kde sa nachádza rôzne znečistenie, rôzne druhy odpadov, v plaste je sklo a pod.

Ing. Nemčok vysvetlil, že do 50 % znečistenia výrobcovia preplatia náklady, potom je to na náklady obce. Zmesový komunálny odpad bude ako doteraz, obec bude zaň platiť, ale za ostatné komodity nie.

František Antalič zhrnul, že jasný je papier, jasný je plast, jasné je sklo, zelený je tiež ok, nie je poriešený odpad z nábytku, polystyrén, hračky, šatstvo.

Ing. Nemčok vysvetlil, že obec dvakrát ročne odovzdá veľkoobjemový odpad, rovnako aj obsah odpadu so škodlivými látkami.

Ing. Ján Šupica pripomenul, že vo Vidinej sú pristavované veľkoobjemové kontajnery, tu už nejaký systém triedeného zberu existuje, sme bližšie k úspechu ako obce a mestá, kde funguje paušálny poplatok za odpad, tam je zložitejšie motivovať občanov, aby triedili. U nás si zaplatia ľudia len za to, čo skutočne vyprodukujú a snažia sa čo najviac triediť, za separovaný zber vo Vidinej občania neplatia. Ďalej zhrnul, čo nás čaká v roku 2016, zaoberali sme sa tým podrobne, ale predmetom tohto bodu programu je schválenie zmluvy o budúcej zmluve, či to bude s firmou ENVI-PAK, ale nie. Prizvaný zástupca tejto firmy bol preto, lebo bol prítomný aj na Rade Združenia miest a obcí Novohradu a predstavili sa tam aj menšie spoločnosti. Tieto spoločnosti zastupujú menším výrobcov, stačí im teda aj menej zazmluvnených obcí, len obec ako Vidiná potrebuje silnú organizáciu, ktorá zastupuje výrobcov, aby to všetko dokázala prefinancovať. Ďalšia zaujíma vec je, že ak obec nepodpíše zmluvu s nikým, tak jej takúto organizáciu vylosujú.   

Miroslav Kumštár sa zaujímal, či je možné v budúcnosti zvýšiť periodicitu zberu separovaného zberu.

Ing. Nemčok vysvetlil, že to preberú od 01.07.2016 a budú komunikovať so zbernou spoločnosťou a nastavia efektívnejší spôsob zberu a to je to, že buď budú častejšie chodiť, alebo bude viacej kontajnerov na zber triedeného zberu a pod., na to treba čas, je to beh na dlhé trate. Pre obec Vidiná to možno neznamená niečo nové, ale pre obce, ktoré platili aj za zber separovaného zberu, je to veľká zmena k lepšiemu.

Mgr. art. Miroslav Janšto pripomenul, že keď sa stavala kompostáreň v Lučenci, obce podpisovali to, aby táto kompostáreň mohla vzniknúť, bolo tam aj nejako zakotvené, že budú povinní od nás brať tento odpad, lebo na základe toho dostali fondy na postavenie.

Ing. Nemčok vysvetlil, že toto obce zatiaľ nemusia riešiť, ministerstvo iba vydá na to výzvu, ako robiť s týmto odpadom.

Ing. Ján Šupica pripomenul, že to zvážame a potom to odnesieme do kompostárne. Ďalej sa zaujímal o pripomienky k zmluve, zmluva bola zaslaná poslancom v predstihu.

Ing. Nemčok vysvetlil, že zmluva je rovnaká pre všetky obce na Slovensku.

 

Uznesenie č. 102 z 13. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK a.s., IČO: 35 858 010, sídlo Bratislava, Galvaniho 7/B, ktorej návrh je prílohou zápisnice.

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianská   

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vidiná

Ing. Ján Šupica vysvetlil, že do návrhu VZN navrhol počítať to v kilogramoch nie v litroch, týka sa to drobného stavebného odpadu, sadzbu je možné stanoviť v rozmedzí 0,015 €/kg do 0,078 €/kg drobného stavebného odpadu.

Miroslav Kumštár vysvetlil, že keď to bude na kilá, tak je potrebná váha, musíme je ciachovať a to sú zbytočné náklady.

Peter Kropáč vysvetlil, že 120 l nádoba má niektorá 20 kg a niektorá 100 kg, záleží, čo je v nej.

Ing. Ján Šupica informoval, že zo ZMOSU prišiel návrh, kde sú uvedené kg. V skutočnosti by to malo byť tak, že občan príde na úrad a ukáže, tento drobný stavebný odpad som vyprodukoval, do kuka sudu ho dať nemôžem, chcem ho vyplatiť a legálne zlikvidovať. V meste to bude tak, občan pri ohlásení stavebných úprav má povinnosť priniesť vážny lístok zo skládky odpadu, že tam doniesol stavebný odpad, príde s ním na mestský úrad a vyplatí. Jedna vec je drobný stavebný odpad a stavebný odpad, ktorý vznikne pri prestavbe rodinné domu, z praxe vieme, ako to bude, drobný stavebný odpad nenahlási nikto.

Miroslav Kumštár vysvetlil, že keď si občan odnesie na skládku drobný stavebný odpad, tak v kg je to v poriadku, ale ak to bude nosiť na obec, meranie v kg bude problém, treba to zvážať.

Ing. Ján Šupica doplnil, že 120 l nádoba plná drobného stavebného odpadu má vyššiu váhu, ten sud ani nezdvihneš.

František Antalič navrhol, že tak ako sa zbiera zelený odpad, nech sa zbiera aj tento druh odpadu, lebo budú čierne skládky, teraz to ľudia nahlásia a sú radi, že im to zvážame.

Ing. Ján Šupica súhlasí s poslancom Antaličom, pristavíme veľkoobjemový kontajner, budeme to od občanov zvážať, keď bude už plný, tak ho Mepos odnesie a vyúčtuje, my občanom vystavíme poplatok podľa ich skutočného množstva, odvážime to občanom, aby sme ich neklamali a určite to zaplatia.

 

Uznesenie č. 103 z 13. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianská   

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

 

7. Návrh na 8. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

Ing. Ján Šupica odovzdal slovo spracovateľovi materiálu Ing. Rubintovej.

Ing. Ivana Rubintová predstavila úpravy príjmov a výdavkov v predkladanej 8. zmene rozpočtu v roku 2015, zaujímala sa o pripomienky poslancov k predloženej zmene. Úpravami dôjde k ovplyvneniu súčasného objemu celkových rozpočtových prostriedkov. Tie sa navýšia o 11 951,00 €. Čo sa týka hospodárenia, tak obec ušetrila cca 90 000,00 €, túto sumu budeme prerozdeľovať do mimorozpočtového fondu.

Ing. Ján Šupica doplnil, že nie je to vždy dobre, keď šetríme, lebo tieto peniaze sa tým, že sa neinvestujú, ani nezhodnocujú, ale s touto sumou už môžeme počítať na väčšie investície. Týmto sa budeme zaoberať pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2016, návrh rozpočtu na budúci rok je zverejnený, lehota 15 dní už beží a budeme sa ním zaoberať medzi sviatkami, pripomeniem, že návrhom sa zaoberala aj obecná rada, vyjadrila sa k nemu hlavná kontrolórka, v súčasnosti je na pripomienkovanie v Ekonomickej komisii. Požiadal poslancov, ak majú nejaké otázky k budúcoročnému rozpočtu, nech ich pošlú mailom, 28.12.2015 bude zastupiteľstvo rokovať o tomto návrhu, Ing. Rubintová si to pripraví, ďalej požiadal poslancov o návrh kapitálových výdavkov, na obecnej rade sme sa v podstate zhodli ako prerozdeliť tieto prebytky, jedná sa o akcie ako rekonštrukcia Ružovej ulice, ktorá je jediná v obci panelová, oprava Domu smútku a vybudovanie odvodňovacieho rigolu v katolíckom cintoríne, v kotolni MŠ je havarijný stav, je aj za výstavbu viacúčelového ihriska, ale s týmto by som počkal do nasledujúceho roka. Následne dal hlasovať za 8. zmenu rozpočtu.

 

Uznesenie č. 104 z 13. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

návrh 8. zmeny rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

 

SCHVAĽUJE

8. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianská   

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

8. Schválenie mimoriadnych odmien poslancom obecného zastupiteľstva

Ing. Ján Šupica pripomenul, že poslanci obecného zastupiteľstva sú odmeňovaní za svoju účasť na rokovaniach zastupiteľstva, rady a komisiách. Toto je prepočítané a na to majú poslanci nárok. V zmysle schválených Zásad odmeňovania poslancov je možné na návrh starostu alebo poslancov určiť mimoriadne odmeny poslancom za ich činnosť. Následne predstavil návrh rozdelenia odmien poslancom.  Návrh odmien aj s odôvodnením je súčasťou zápisnice. Ďalej vysvetlil, že problémom sú prezenčné listiny, pretože na základe nich sú poslanci odmeňovaní, viem, že komisie pracovali a zasadali častejšie, nie vždy boli do podateľne doručené prezenčné listiny, problém pri odmeňovaní sú neposlanci, ťažko je im niečo potom vyplatiť, nie sú to vysoké sumy, ale predsa, príklad uvediem Poriadkovú komisiu, ktorá oficiálne nezasadala ani raz, ale pravidelne volajú, podávajú podnety aj členovia tejto komisie, nie je to iba o prezenčných listinách, ale o aktivitách. Následne vyhlásil k tomuto bodu rozpravu.

 

Uznesenie č. 105 z 13. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

SCHVAĽUJE

mimoriadnu odmenu pre poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej nasledovne:

 

Meno a priezvisko poslanca

mimoriadna odmena za:

Výška odmeny v Eur

František Antalič

Aktívny prístup pri príprava kultúrnych podujatí, účasť na takmer všetkých podujatiach, riešenie stavebných podnetov občanov (kanalizácia Čsl. armády, odvodňovací rigol a pod.)

120,00

Emília Boltvanová

Aktívny prístup pri príprave kultúrnych podujatí, organizácia práce členov Kultúrnej komisie, aktívna účasť na podujatiach

200,00

Pavol Bútor

Organizácia práce členov komisie v oblasti športu, príprava futbalových zápasov, organizácia Štefanskej zábavy, príprava ostatných kultúrnych podujatí

120,00

Mgr. Art. Miroslav Janšto

Aktívna príprava na všetkých podujatiach, účasť na nich spojená s fotodokumentáciou, príprava podkladov pre pamätnú miestnosť, účasť na rokovaniach s evanjelickou cirkvou a Slovenskou správou ciest

120,00

Ing. Marián Jeleň

Príprava Vidinských novín, organizovanie členov Redakčnej rady, výzdoba obce pri príležitosti 680. výročia, účasť na kultúrnych podujatiach a práca na nich

120,00

Bc. Anna Kropáčová

Aktívna príprava stretnutia rodákov a 680. výročia obce

60,00

Miroslav Kumštár

Aktívna účasť na kultúrnych podujatitach, reprezentácia obce v obci Egyházasadengeleg pri varení, ako predseda Poriadkovej komisie aktívna činnosť pri dodržiavaní verejného poriadku, účasť na rokovaniach s evanjelickou cirkvou a Slovenskou správou ciest

120,00

Ing. Martina Predajnianská

Aktívna príprava všetkých kultúrnych podujatí, účasť na nich, aktívny prístup pri riešení problémov v obci

120,00

Vladimír Ragač

Aktívna príprava kultúrnych podujatí, aktívna účasť na nich a účasť pri riešení stavebných problémov v obci

100,00

SPOLU

1.080,00

 

 

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač

PROTI           0

ZDRŽAL SA Ing. Martina Predajnianská,Miroslav Kumštár

                       

9. Schválenie mimoriadnej odmeny hlavnej kontrolórke

Ing. Ján Šupica informoval aktivitách hlavnej kontrolórky, ktorá aj nad rámec svojho úväzku pracovala v obci, bola nápomocná pri náprava inventarizačných kariet. Ďalej podrobne skontroloval aj obdobie pred jej nástupom do zamestnania t. j. od 01.01.2015. Na základe tohto jej starosta navrhol odmenu vo výške ako po minulé roky, a to 300,00 €. Nikto nemal pripomienky.

 

Uznesenie č. 106 z 13. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

SCHVAĽUJE

odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 300,00 €

 

Hlasovanie:

ZA                  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianská   

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

10. Rôzne

Ing. Ján Šupica sa zaujímal, kedy môže sa môžu poslanci stretnúť ako komisia v Dome smútku, kde by sa na mieste dohodlo, v akom rozsahu bude prebiehať rekonštrukcia interiéru Domu smútku. Po rozprave sa dohodlo, že stretnú o 16:00 hod. vo štvrtok o týždeň.

Ďalej starosta informoval, že obec dostal od Ministerstva vnútra protipovodňový vozík, verí, že ho nebude potrebné použiť, je umiestený v požiarnej zbrojnici. Ďalej informoval o žiadosti manželov Tichých, ktorý na konci ulici 9. mája stavajú dom a chceli by osadiť lampu verejného osvetlenia. Zaujímal sa názor poslancov

Miroslav Kumštár vysvetlil, že to tam pozná, tam stačí stĺp ako na rozhlas, oceľový a osadiť tam lampu môžeme, lebo je tam naozaj tma, vedenie môžeme osadiť vzduchom.

Mgr. art. Miroslav Janšto navrhol osvetliť aj križovatku na konci Exnárovej a Školskej ulice, vie, že v telese štátnej cesty stĺp nemôžeme osádzať, navrhol potiahnuť vedenie z ulice Exnárovej.

Ing. Ján Šupica informoval, že sa rozprával s elektrikárom, je tam hneď vysoké napätie, tam to nebude nikto robiť, najbližšia lampa je pri pánovi Šulekovi alebo pri pánovi Strapkovi, je potrebné potiahnuť vedenie, požiadal poslancov, aby si to pozreli, keď tadiaľ pôjdu.

Vladimír Ragač doplnil, že od Šuleka je potrebné osadiť minimálne 3 alebo 4 stĺpy smerom k štátnej ceste, aby tam bolo možné osvetliť križovatku

Ing. Ján Šupica navrhol tiež toto riešenie, nakoľko sa osvetlí aj križovatka ulíc 1. mája a Školská. Ďalej informoval, že Slovenská správa ciesť požiadala obec o vyjadrenie, či súhlasíme, že dali pozemok, kde mali skládku materiálu do pôvodného stavu po výstavbe križovatky, v prípade, ak sa nevyjadríme, tak to považujú za kladné stanovisko. Následne informoval o žiadosti pohrebnej služby Večný sen ohľadne prenájmu chladiarenského zariadenia v Dome smútku. Správca pohrebiska odmeral spotrebu elektrickej energie za 1 hodinu, ktorá bola 1 kw. Ďalej vysvetlil, že si to nevie celkom dobre predstaviť, ako to bude fungovať, lebo to nie je len spotreba chladničky, ale aj výplata človeka, ktorý im príde otvoriť, zatvoriť. Či pôjdeme cestou na hodiny, starosta navrhol prenájom na každý začatí deň. Teraz majú zazmluvné priestory aj v meste Lučenec.

Peter Kropáč vysvetlil, že to nie len prenájom priestoru, ale aj prenájom času, nosia ich aj nočnou hodinou, cez víkendy, cez sviatky. Ten, kto to projektoval, tak naprojektoval dvere chladničky tak, že nie sú oproti dverám, toto treba všetko brať do úvahy.

Miroslav Kumštár navrhol paušál, kde bude zahrnutý aj čas správcu pohrebiska, pohotovosť, prenájom priestoru. Môže sa stať, že naše obe chladničky budú plné a zomrie niekto z Vidinej, kde ho dáme.

Ing. Ján Šupica vysvetlil, že pohrebná služba nemusí vlastniť takéto zariadenia, stačí ho mať v prenájme a zazmluvnené, potom môže mať schválený prevádzkový poriadok.

Ing. Martina Predajnianská navrhla nastaviť paušál a pripraviť návrh zmluvy, budú platiť za mesiac paušál a buď s tým budú súhlasiť, alebo nie. Ďalej stojí otázka, či chceme prenajať a niečo na tom aj získať, inak to nemá pre nás význam.

Ing. Ján Šupica navrhol zaoberať sa poplatkami za pohreb aj u nás, teraz platí občan za sviečky, hudbu a pod., navrhol na budúci rok určiť za to paušálny poplatok a nevypisovať ešte k tomu aj zmluvy.

Ing. Ivana Rubintová informovala, že aj hlavná kontrolórka upozornila, že týmto si vyrábame iba starosti, problémy, pretože to pre nás nebude mať veľký význam.

František Antalič navrhol zistiť, koľko platia v Lučenci a potom sa tým môžeme zaoberať, buď to príjmu alebo nie, teraz to nevyriešime.

Ing. Martina Predajnianská v tom vidí špekulácie a je proti prenájmu chladiarenského zariadenia a podala poslanecký návrh, kto je proti prenájmu Domu smútku pohrebnej službe.

Miroslav Kumštár doplnil, nehlasovať za prenájom Domu smútku, ale hlasovanie za schválenie uvedenej žiadosti.

 

Uznesenie č. 107 z 13. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

NESCHVAĽUJE

žiadosť o prenájom chladiarenského zariadenia firma pohrebníctvo Večný sen.

 

Hlasovanie:

ZA                  0         

PROTI           František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, , Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianská

ZDRŽAL SA Ing. Marián Jeleň

 

Ing. Ján Šupica informoval poslancov o výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ohľadom zníženia energetickej náročnosti verejných budov, pre subjekty územnej samosprávy je určených 50 mil. Eur. Prvé hodnotiace kolo bude 15.01.2016, nasledujúce 15.03.2016. Ďalej vysvetlil, že preverí, či môžeme žiadať finančné prostriedky opäť na kultúrny dom, kde sme už podali žiadosť ohľadom opravy strechy. Pri hodnotení žiadosti sa prihliada aj na energetický audit, čím vyššia úspora sa dosiahne, tým lepšie. Tu môže nastať problém pri kultúrnom dome, keďže na časť budovy sme už žiadali prostriedky. Ďalej navrhol, že by sme mohli požiadať o dotáciu pre budovu MŠ, tiež ju treba zatepliť a vymeniť aj kotly.

 

Uznesenie č. 108 z 13. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

možnosť rozšírenie verejného osvetlenia na ulici. 9.mája pred pozemkom pána Tichého informáciu starostu ohľadom protipovodňového vozíka výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – zníženie energetickej náročnosti verejných budov (1 kolo 15.01.2016, ďalšie 15.03.2016)

 

 

11. Interpelácia

Nikto nemal príspevok do interpelácie

 

 

12. Diskusia

Bc. Anna Kropáčová sa poďakovala starostovi, keďže občianske združenie KROP robilo zbierku šatstva a bezproblémov im bola požičaný vestibul kultúrneho domu a vyhlásená relácia v rozhlase, šatstvo bolo odovzdané katolíckej charite, chudobným v okrese a bezdomovcom, viacej ľudí prišlo však mimo Vidinej. Ďalej sa poďakovala, keďže jej mama má opatrovateľku cez aktivačnú činnosť a aj jej svokra má opatrovateľku, pre nich je to obrovská pomoc.

Ing. Marián Jeleň navrhol, že bolo dobrým zvykom do Vidinských novín priložiť cestovný poriadok.

Emília Boltvanová predstavila plán kultúrnych podujatí na rok 2016. Plán je súčasťou zápisnice.

Ing. Ján Šupica navrhol tam doplniť a to pinpongový turnaj, napríklad novoročný.

 

13. Záver

Ing. Ján Šupica poďakoval prítomných za účasť a za prednesené podnetné návrhy.

 

 

                                                                                                          Ing. Ján Šupica

                                                                                                           starosta obce

 

Overovatelia zápisnice:

Vladimír Ragač,

Mgr. art. Miroslav Janšto


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 15. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť