Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 15.6.2010

pozvánka

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 15.06.2010 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej.

Program:

1) Otvorenie

2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice

3) Správa o činnosti OR

4) Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Vidiná – Liga proti reumatizmu

5) Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2009

6) Žiadosť o prenájom pozemku - AUTOCENTRUM AAA Auto a. s.

7) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy - Vojtech Fridrich

8) Dodatok č. 1/2010 k zmluve s firmou Mepos s. r. o.

9) Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2010, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu (pracovný úväzok) a určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie

10) Rôzne

11) Interpelácia poslancov

12) Diskusia

13) Návrh na uznesenie, uznesenie

14) Záver

Všetky materiály sú k dispozícii na www.vidina.sk a osobne na Obecnom úrade vo Vidinej.

S pozdravom

Vladimír Ragač starosta obce


uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 15.06.2010

K bodu 1. Otvorenie

Uznesenie č. 26/2010 zo dňa 15.06.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

a) program obecného zastupiteľstva

Vo Vidinej dňa : 16.06.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 27/2010 zo dňa 15.06.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Štefan Kocúr, Milan Šulek, Ing. Martina Predajnianská

II. BERIE NA VEDOMIE

Overovateľov zápisnice: Bc. Drahomíra Kuceková, Mgr. Martina Kamesnká

Vo Vidinej dňa : 16.06.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 3. Správa o činnosti Obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

Uznesenie č. 28/2010 zo dňa 15.06.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

a) Správu o činnosti OR a kontrolu uznesení

Vo Vidinej dňa : 16.06.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Vidiná – Liga proti reumatizmu

Uznesenie č. 29/2010 zo dňa 15.06.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Vidiná pre Ligu proti reumatizmu na Slovensku, Miestna pobočka, IČO: 31822142 004, so sídlom Vidiná, Školská 10, PSČ 985 59 na zabezpečenie Relaxačnorehabilitačného pobytu v Turčianskych Tepliciach vo výške 33,00 Eur, slovom Tridsaťtri Eur.

Vo Vidinej dňa : 16.06.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 5. Výsledky hospodárenia a záverečný účet obce Vidiná za rok 2009

Uznesenie č. 30/2010 zo dňa 15.06.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

a) Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obec Vidiná za rok 2009b) Stanovisko hlavného kontrolórac) Správu nezávislého audítora

II. SCHVAĽUJE

a) Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2009b) celoročné hospodárenia Obce Vidiná bez výhradc) použitie rezervného fondu na vykrytie schodku rozpočtu v sume 12 360,82 Eurd) použitie mimorozpočtového fondu na vykrytie schodku rozpočtu v sume 22 941,33 Eur

Vo Vidinej dňa : 16.06.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 6. Žiadosť o prenájom pozemku AAA Auto a. s.

Uznesenie č. 31/2010 zo dňa 15.06.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. PREROKOVALO

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Obce Vidiná, a to:- pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec – pozemok na Zvolenskej ulici – zapísaný na LV č. 5991 parcela registra „C“ KN č. 946/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2.

II. BERIE NA VEDOMIE

Správu o prejednávaných majetkoprávnych záležitostiach – prenájom pozemku AUTOCENRUM AAA AUTO, a.s.

III. SCHVAĽUJE

prenájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedenej Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec vo výlučnom vlastníctve Obce Vidiná, IČO 00649031, Vidiná, Športová 255/1, vedenej na LV č. 5991, a to:

- pozemku na Zvolenskej ulici – parcela registra „C“ KN č. 946/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2

nájomcovi AUTOCENTRUM AAA AUTO, a.s. so sídlom Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava, IČO: 35 858 699, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3187/B

na dobu určitú do 31.12.2014 za ročné nájomné 160,00 Eur za 47 m2 za podmienok, že pozemky budú využité na podnikanie – parkovanie osobných automobilov.

IV. URČUJE

stratu účinnosti uznesenia ak nájomná zmluva nebude uzatvorená do 31.07.2010

- do nájomnej zmluvy zapracovať spätné uhradenie nájmu od roku, v ktorom bola doručená žiadosť

Vo Vidinej dňa : 16.06.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 7. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

Uznesenie č. 32/2010 zo dňa 15.06.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. PREROKOVALO

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Obce Vidiná, a to:a) pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec – pozemok na Exnárovej ulici – zapísaný na LV č. 5991 parcela registra „C“ KN č. 525/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 205 m2,b) pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec – pozemok na Exnárovej ulici – zapísaný na LV č. 5991 parcela registra „C“ KN č. 525/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2,c) pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec – pozemok na Exnárovej ulici – zapísaný na LV č. 5991 parcela registra „C“ KN č. 934/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2.

II. BERIE NA VEDOMIE

Správu o prejednávaných majetkoprávnych záležitostiach – prenájom pozemkov Vojtechovi Fridrichovi a manželke

III. SCHVAĽUJE

prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, uvedených Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec vo výlučnom vlastníctve Obce Vidiná, IČO 00649031, Vidiná, Športová 255/1, vedených na LV č. 5991, a to:a) pozemku na Exnárovej ulici – parcela registra „C“ KN č. 525/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 205 m2,b) pozemku na Exnárovej ulici – parcela registra „C“ KN č. 525/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2 ac) pozemku na Exnárovej ulici – parcela registra „C“ KN č. 934/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2

nájomcovi Vojtech Fridrich, rod. Fridrich, nar. 09.03.1958, trvale bytom Vdiiná, Exnárova 466/57 a manželke Anna Fridrichová, rod. Matušková, nar. 09.08.1959, trvale bytom Vidiná, Exnárova 466/57

Na dobu určitú do 31.12.2014 za ročné nájomné 100,- Eur za 268 m2 za podmienok, že sa pozemky nebudú využívať na podnikateľské účely ako prípad hodný osobitného zreteľa.

V prípade zmeny účelu nájmu sa nájomná zmluva opätovne prehodnotí

IV. URČUJE

stratu účinnosti uznesenia ak nájomná zmluva nebude uzatvorená do 31.07.2010

Vo Vidinej dňa : 16.06.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 8. Dodatok č. 1/2010 k zmluve s firmou Mepos s. r. o.

Uznesenie č. 33/2010 zo dňa 15.06.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

Dodatok č. 1/2010 k zmluve o dielo č. 326/20/2002 uzavretej dňa 14.12.2001 uzavretej medzi zmluvnými stranami Obec Vidiná a MEPOS s r.o. Lučenec, so sídlom Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO 31595758, DIČ 2020465095, v ktorom sa mení Článok V – Cena nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude za ďalej uvedené časti dielaposkytovať dohodnutú cenu, ktorú je zhotoviteľ oprávnený meniť len v dôsledku rastu mieryinflácie podľa údajov zverejňovaných štatistickým úradom, alebo v prípade nárastu ciensurovín, materiálov a iných vstupov.“

Za vykonanie zberu a odvozu ZKO č. 20 03 01 umiestneného v nádobách:bez DPH s DPH110 l KUKA ............................................. 0,53 € / ks 0,63 € / ksVOK ......................................................... 34,81 € / ks 41,42 € / ks

Táto dojednaná zmena platí odo dňa podpísania tohto dodatku č. 1/2010 k zmluve o dielo č.326/20/2002 uzavretej dňa 14.12.2001.

Ďalej sa článok V. Cena dopĺňa o nasledovný odstavec:

Medzi objednávateľom a zhotoviteľom došlo k dohode, že zhotoviteľ budek vyúčtovaniu pre objednávateľa prikladať fotokópiu záznamu o prevádzke vozidla nákladnejdopravy.

Odstavec pojednávajúci o separovanom zbere sa mení a dopĺňa takto:

Zhotoviteľ služby použije pridelenú finančnú účelovú dotáciu z RF v zmysle § 64 ods.1 zákona 223/2001 o odpadoch na vykrytie nákladov spojených so separovaným zberomzložiek KO (zvoz, triedenie, lisovanie, expedícia zložiek a zneškodnenie zvyškového odpaduna skládku odpadov na náklady zhotoviteľa). Táto dojednaná zmena platí od 01.01.2010 do31.12.2010“.

Vo Vidinej dňa : 16.06.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 9. Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2010, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu (pracovný úväzok) a určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie

Uznesenie č. 34/2010 zo dňa 15.06.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

- prerokovanú správu

II. SCHVAĽUJE

a) jeden volebný obvod – obec Vidináb) plný pracovný úväzok na celé volebné obdobie rokov 2010-2014c) schvaľuje 9 poslancov obecného zastupiteľstva vo Vidinej na volebné obdobie rokov 2010-2014

Vo Vidinej dňa : 16.06.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 10. Návrh na 2 zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2010

Uznesenie č. 35/2010 zo dňa 15.06.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

Použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná v zmysle § 15 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 16 000 ,- Eur na rekonštrukciu miestnej komunikácie (pokrytie asfaltovým kobercom) – Zelenej ulici od domu č. 22 až po parkovisko pred cintorínom.

2.2. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2010 rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne:

Príjmové finančné operáciePodpoložka Schválený rozpočet Návrh na 2. zmenu Rozpočet po 2. zmene454 002 Z ostatných fondov obce 0,00 + 16 000,- 16 000,-

Kapitálové výdavky04.5.1 717 002 Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Zelenej ulice od domu č. 22 až po parkovisko pred cintorínom 0,00 + 16 000,- 16 000,-

a) Použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná v zmysle § 15 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške ......... ,- Eur na rekonštrukciu terénnych úprav pri areáli Materskej školy vo Vidinej na Riečnej ulici

Vypustený bod a)– terénne úpravy pri areály Materskej školy vo Vidinej:

Vo Vidinej dňa : 16.06.2010

Vladimír Ragač starosta obce

K bodu 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010

Uznesenie č. 35/2010 zo dňa 15.06.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2010 bez pripomienok

Vo Vidinej dňa : 16.06.2010

Vladimír Ragač starosta obce

Zostavovatelia uznesení:

Štefan KocúrMilan ŠulekIng. Martina Predajnianská


dochádzka

Dochádzka poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

PRÍTOMNÍ:

Ing. Mária Veliká

Ing. Želmíra Kolimárová

Ing. Martina Predajnianská

Mgr. Martina Kamenská

Štefan Kocúr

Bc. Drahomíra Kuceková

Ing. Mária Legíňová

Milan Šulek

OSPRAVEDLNENÍ:

-

NEOSPRAVEDLNENÍ:

Ing. Milan Černok


zápisnica

Zápisnicazo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 14.06.2010

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: 0

Neospravedlnení: Ing. Milan Černok

Návrhová komisia: Štefan Kocúr, Milan Šulek, Ing. Martina Predajnianská

Overovatelia zápisnice: Bc. Drahomíra Kuceková, Mgr. Martina Kamesnká

Program: 1) Otvorenie2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice3) Správa o činnosti OR4) Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Vidiná – Liga proti reumatizmu5) Výsledky hospodárenia a záverečný účet obce Vidiná za rok 20096) Žiadosť o prenájom pozemku AAA Auto a. s. 7) Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy8) Dodatok č. 1/2010 k zmluve s firmou Mepos s. r. o. 9) Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2010, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu (pracovný úväzok) a určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie10) Rôzne11) Interpelácia poslancov12) Diskusia13) Návrh na uznesenie, uznesenie14) Záver

1. Otvorenie

Starosta privítal prítomných na zasadnutí. Skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina, Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Starosta oboznámil prítomných s programom zastupiteľstva. Tento návrh bol poslancom poslaný v predstihu na pozvánke. Starosta upozornil, že pri vypracovávaní tohto programu sa zabudlo na dávno vypracovaný návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre II. polrok 2010. Starosta navrhol dopracovať do programu tento bod ako bod 10, tým pádom sa zvyšné body v programe posunuli. Zároveň navrhol doplniť do programu aj ďalší bod, a to druhú zmenu rozpočtu obce Vidiná pre rok 2010. Tento materiál bol poslancom odovzdaný pred začiatkom zastupiteľstva. Tento návrh na druhú zmenu rozpočtu starosta navrhol zaradiť ako bod 10, tým pádom sa zvyšné body presúvajú. Starosta sa zaujímal o iný návrh. Nikto nemal iný návrh a následne dal starosta hlasovať za doplnený program.

1. Otvorenie2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice3. Správa o činnosti OR4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Vidiná – Liga proti reumatizmu5. Výsledky hospodárenia a záverečný účet obce Vidiná za rok 20096. Žiadosť o prenájom pozemku AAA Auto a. s. 7. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy8. Dodatok č. 1/2010 k zmluve s firmou Mepos s. r. o. 9. Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2010, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu (pracovný úväzok) a určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie10. 2 zmena rozpočtu obce Vidiná pre rok 201011. Plán kontrolnej činnosti pre II. polrok 201012. Rôzne13. Interpelácia poslancov14. Diskusia15. Návrh na uznesenie, uznesenie16. Záver

Hlasovanie za doplnený program:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 26/2010.

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie Štefana Kocúra, Milana Šuleka, Ing. Martinu Predajnianskú. Medzičasom prišla aj poslankyňa Ing. Mária Legíňová, ktorá sa zároveň aj ospravedlnila za meškanie. Ako overovateľov zápisnice určil starosta Bc. Drahomíru Kucekovú, Mgr. Martinu Kamesnkú. Starosta sa zaujímal o iný návrh. Nikto nemal iný návrh, následne dal hlasovať.

Hlasovanie Voľba návrhovej komisie:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Šulek, Ing. Veliká, Ing. LegíňováPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 27/2010.

3. Správa o činnosti Obecnej rady a kontrola uznesení

Starosta prečítal správu o činnosti Obecnej rady. Táto správa je súčasťou zápisnice.

Bolo prijaté uznesenie č. 28/2010.

4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Vidiná – Liga proti reumatizmu

Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou o dotáciu. Touto žiadosťou sa zaoberala aj Obecná rada a navrhla dotáciu vo výške 33,- €. Nikto nemal iný návrh ani pripomienku.

Hlasovanie- Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Vidiná Liga proti reumatizmu:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Šulek, Ing. Veliká, Ing. LegíňováPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 29/2010.

5. Výsledky hospodárenia a záverečný účet obce Vidiná za rok 2009

Starosta pripomenul, že materiál bol doručený spolu s pozvánkou a zdôraznil, že veľkú zásluhu na vypracovaní materiálu mala Ing .Rubintová. Starosta sa zaujímal, či sa poslanci oboznámili s výsledkami záverečného účtu a o ich pripomienky a dotazy. Z poslancov nemal nikto pripomienky k záverečnému účtu obce Vidiná. Hlavná kontrolórka taktiež pochválila spracovateľa materiálu Ing. Rubintovú za obšírne a prehľadné spracovanie. Podotkola, že v oblasti rozpočtu v časti príjmov z vlastnej činnosti by malo byť dôslednejšie sledované vymáhanie pohľadávok. Pripomenula, že sú tam resty v oblasti nájomného a v oblasti opatrovateľskej služby. Zdôraznila, že treba venovať pozornosť nielen výdavkovej, ale aj príjmovej časti. Ďalej pripomenula, že by mal byť určený zodpovedný pracovník, ktorý by sledoval a vymáhal konkrétne pohľadávky za nájomné a za sociálne služby, tak ako je to v prípade vymáhania pohľadávok pri nehnuteľnostiach. V oblasti programového rozpočtu odviedla Ing. Rubintová mnoho práce, podotkla, že pri kontrole plnenia programového rozpočtu mohli byť zapojení viacerí. Ďalej pripomenula, že programový rozpočet by mal byť vodítkom k lepšiemu využívaniu verejných financií obce. Hlavná kontrolórka odporúčala schváliť hospodárenie obce bez výhrad. Starosta vysvetlil situáciu pri vymáhaní pohľadávok, bolo to aj predmetom kontroly audítora, neboli tam pohľadávky, ktoré sú zanedbané, len sa zaujímal, akým spôsobom postupujeme pri vymáhaní pohľadávok.

Hlasovanie – Výsledky hospodárenia a záverečný účet:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Šulek, Ing. Veliká, Ing. LegíňováPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 30/2010.

6. Žiadosť o prenájom pozemku AAA Auto a. s.

Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou spoločnosti AAA Auto a. s. Touto žiadosťou sa taktiež zaoberala Obecná rada. Jedná sa o jednu z vytýkaných vecí, nakoľko spoločnosť do súčasnosti užíva zadarmo obecnú parcelu v autobazáre. Starosta vysvetlil, že v zmysle nového zákona o hospodárení s majetkom obce a na základe tejto žiadosti dal vypracovať znalecký posudok na dotknutú parcelu. Podľa znaleckého posudku na túto parcelu prichádza ročný nájom vo výške 78,11 €. Podľa žiadosti spoločnosti AAA Auto a. s., v ktorej navrhujú ročné nájomné 160, - €. Na základe tejto skutočnosti je v návrhu na uznesenie navrhovaná vyššia suma. P. Kocúr pripomienkoval, že v bode IV. strata účinnosti uznesenia, ak nájomná zmluva nebude uzatvorená do je potrebné určiť termín podpísania zmluvy. On navrhuje v termíne do 31.07.2010. Ing. Predajnianská pripomenula, aby sa nezabudlo na tie roky, za ktoré už užívali spomínanú parcelu. Starosta navrhol, uplatnenie doplatenia minimálne od začiatku roka 2010. Ing. Rubintová pripomenula, že žiadosť bola podaná v roku 2008, ale po poslaní zo strany obce návrhu zmluvy, spoločnosť nereagovala. P. Kocúr navrhuje vymáhanie od dátumu podania žiadosti o prenájom, teda od roku 2008.

Hlasovanie – Žiadosť o prenájom pozemku AAA Auto a. s.:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Predajnianská, Šulek, Ing. Veliká, Ing. LegíňováPROTI - 0ZDRŽAL SA - Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č. 31/2010.

7. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

Týmto návrhom sa zaoberala aj Obecná rada Starosta informoval o podaní žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy od p. Fridricha z Exnárovej ulici. Jedná sa o pozemok, ktorý užíva a po 15 rokoch sa mu skončil nájom. Už požiadal aj o odkúpenie, tejto žiadosti sa nevyhovelo, tak požiadal o predĺženie nájomnej zmluvy, na základe žiadosti obec dala vypracovať znalecký posudok, ktorý určil podstatne vyššiu sumu za nájom ako doteraz. P. Fridrich bol kontaktovaný a vyjadril sa, že tá suma je vysoká, on tam už nepodniká, nemá z toho zisk, iba ten pozemok udržiava, posadil stromy a postavil si tam drevený sklad. Svoju žiadosť doplnil ešte jedným písomným vyjadrením. Toto vyjadrenie starosta prečítal. Starosta sa zaujímal o názor poslancov, či sa neurobí úľava, nakoľko ten pozemok dlhodobo užíva a skultúrnil ho. P. Kocúr pripomenul, že p. Fridrich mal nízke nájomné, je pravda, čo napísal vo svojom vyjadrením p. Fridrich. Starosta upozornil, že po telefonickom rozhovore je ochotný p. Fridirich platiť 3 násobok pôvodného nájmu, teda 100 € za rok. Ing. Veliká sa zaujíma, či môže obec tento pozemok využiť alebo či má niekto iný o tento pozemok záujem a na čo to p. Fridrich predtým používal. Starosta vysvetlil, že p. Fridrich v minulosti podnikal s jablkami a priestor používal ako sklad, ale v súčasnosti sa tým nezaoberá. P. Kocúr pripomenul, že v minulosti sa tiež ľuďom vyšlo v ústrety. Ďalej sa p. Kocúr zaujímal o využívanie pozemku p. Zubáča, už si tam stavia garáž, haciendu. Starosta informoval, že tam má dreváreň a garáž na podložke. P. Kocúr doplnil, že dreváreň je so základom a má to prenajaté za symbolickú cenu, nakoľko to mal udržiavať. Starosta pripomenul, že všetci budú prehodnocovaní. Ing. Veliká vysvetlila Mgr. Kamenskej, že keby sme znížili cenu ako ponúka p. Fridrich s dodatkom, že to nebude používať na podnikateľské účely, môžeme to ponížiť a nebudeme to prenajímať za tú sumu, ako určil znalecký posudok. P. Kocúr odporúča do nájomnej zmluvy doplniť, že ak sa nebude pozemok používať na podnikateľské účely, nájom bude 100,- €.Ing. Rubintová pripomenula, že je potrebné zmeniť uznesenie a doplniť, že schvaľuje ako prípad osobitného zreteľa a zdôvodniť, že prečo sa uplatňuje a musí byť schválené 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

Hlasovanie – Predĺženie nájomnej zmluvy:

ZA - Mgr. Kamenská, Kocúr, Ing. Predajnianská, Šulek, Ing. Veliká, Ing. Legíňová, Ing. KolimárováPROTI - 0ZDRŽAL SA - Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č. 32/2010.

8. Dodatok č. 1/2010 k zmluve s firmou Mepos s. r. o.

Týmto návrhom sa zaoberala aj Obecná rada. Starosta pripomenul, že na prvom zasadnutí v tomto roku sa prejednával dodatok k zmluve. Tento dodatok bol vrátený a bol vypracovaný náš dodatok, ako návrh. Firma Mepos s. r. o. náš opätovne požiadala o prehodnotenie toho ich návrhu, nakoľko im zo zmluvy vyplýva zvýšenie ceny o infláciu. Tento údaj je zo štatistického úradu. O tieto zvýšené náklady má podľa zmluvy firma Mepos nárok. P. Kocúr sa zaujímal aká bola inflácia vlani. Starosta vysvetlil, že v januárovom zasadnutí bola príloha pri tejto zmluve. Ďalej starosta vysvetlil, že obec to neuznala, nakoľko išla dole cena nafty a nebolo doriešené ani mýtne. Na základe týchto skutočností bol vypracovaný dodatok v takom zmysle, že tieto ceny ostávali a ponechal sa im príspevok z recyklačného fondu. Firma Mepos nás znovu požiadala o prehodnotenie tohto dodatku. Firma Mepos navrhovala kuka sud zvýšenie ceny o 0,01 € za infláciu a 0,01 € za mýtne a veľkoobjemový kontajner o 2,50 € za vývoz. Potom nám neúčtovali vo faktúre mýtne, z toho dôvodu, že sa nevyberalo. Tieto faktúry im boli vracané, nakoľko bolo účtované 0,53 € za jeden kuka sud. Starosta vysvetlil, že obec vypracovala dva návrhy. Jednak prijať, aby sa za jeden kuka sud platilo 0,53 € a za veľkoobjemový kontajner 37,32 €, to je prvý návrh a druhý návrh je, aby veľkoobjemový kontajner ostal za predchádzajúcu cenu. Nakoľko s veľkoobjemovými kontajnermi nemusia chodiť cez cestu prvej triedy, tým pádom sa na nich nevzťahujú mýtne poplatky. Ing. Veliká sa zaujímala, koľko sa teraz platí za jeden kuka sud. Starosta informoval, že za jeden kuka sud sa platí 0,52 € a za veľkoobjemový kontajner sa teraz platí 34,81 €. P. Kocúr sa pripomenul, že už boli kúpené nejaké nové kuka sudy 1000 L, tie budú za čo účtovať. Starosta vysvetlil, že tie sa budú vyvážať podľa litrov, to znamená, keď bude plný bude to desať násobok kuka sudu 110 L. Starosta informoval, že tieto nové kuka sudy plánuje dať do cintorínov. Mgr. Kamenská sa zaujímala o akú sumu ročne sa to premietne. P. Kocúr pripomenul, že to v zmysle zákona a to nemôže platiť obec. Tieto náklady nemôžu ísť z rozpočtu. Starosta vysvetlil, že tieto nové 1100 L kuka sudy budú zapracované v novom návrhu VZN o odpadoch v budúcom roku. Ďalej informoval, že z Obecnej rady išiel návrh, aby ostali veľkoobjemové kontajnery v súčasnej cene a odsúhlasí sa iba zvýšenie o 0,01 € na jeden kuka sud. Obec doplnila ešte článok C, že medzi odberateľom a zhotoviteľom došlo k zhode, že zhotoviteľ bude k vyúčtovaniu pre objednávateľa prikladať fotokópiu záznamu o prevádzke vozidla nákladnej dopravy. Ing. Predajnianská doplnila, že od dátumu ako bude podpísaná zmluva, nie so spätnou platnosťou. Tieto zvýšené ceny, aby obec uhrádzala až od podpísania dodatku. P. Koristeková taktiež doplnila, že táto požiadavka je už zapracovaná v navrhovanom dodatku. Ing. Končošová zdôraznila, že zvýšenie o 3,00 € za veľkoobjemový kontajner sa premietne za pol roka v celkovej sume o 65 €. Táto suma nie je zaujímavá ani pre obec ani pre firmu Mepos. Ďalej pripomenula, že veľkoobjemové kontajnery budú v cintorínoch nahradené tými 1100 L kuka sudmi, tým pádom sa náklady ešte znížia. Ing. Rubintová informovala, že firma Mepos nám fakturuje za nové ceny a my im tie faktúry vraciame. Starosta dal hlasovať za dodatok, ktorý obsahuje nezmenenú cenu za veľkoobjemový kontajner.

Hlasovanie :

ZA - Kocúr, Ing. Predajnianská, Šulek, Ing. Veliká, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová, Bc. KucekováPROTI - 0ZDRŽAL SA - Mgr. Kamenská

Bolo prijaté uznesenie č. 33/2010.

9. Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2010, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu (pracovný úväzok) a určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie

Starosta vysvetlil, že týmto bodom sa Obecná rada nezaoberala, nakoľko to prišlo e-mailom ako upozornenie, že tieto veci treba riešiť v predstihu, nakoľko prichádza aj dovolenkové obdobie, tak Obvodný úrad Lučenec poslal toto upozornenie. Ďalej pripomenul, že podľa zákona musí Obecné zastupiteľstvo si musí určiť jeden volebný obvod, pred voľbami musí byť určený rozsah výkonu starostu (pracovný úväzok), určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie. Starosta navrhuje 1 volebný obvod, ale podľa usmernenia nie je možných v obci Vidiná viac volebných obvodov, je to určené počtom obyvateľov. Ako ďalšiu časť navrhuje starostovi plný úväzok a podľa počtu obyvateľov obci Vidná prináleží počet poslancov od 7 do 9. Ing. Veliká je za 9 poslancov.

Hlasovanie :

ZA - Kocúr, Ing. Predajnianská, Šulek, Ing. Veliká, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Mgr. KamenskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 34/2010.

10. Návrh na 2. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2010

Starosta informoval, že s touto zmenou sa tiež Obecná rada nezaoberala, čakalo sa na výsledok volieb. Podľa informácií multifunkčné ihrisko mať nebudeme. Dostali sme dotáciu na kanalizáciu v objeme 601 000 €. Starosta vysvetlil, že má záujem pomôcť mládeži, tak by chcel dať spraviť úpravu ihriska v areály Materskej školy, na ľavo, volejbalové ihrisko, ktoré bolo niekedy antukou robené. Úpravy by sa týkali vysypaní štrkového lôžka a potiahnutím asfaltu. P. Kocúr zdôraznil, že to nie je náš majetok. Ing. Rubintová pripomenula, že terénne úpravy sú naše. Ing. Predajnianská sa pýtala, či je to náš pozemok. Starosta informoval, že parcela nie je naša. Ing. Rubintová vysvetlila, že ani pozemky pod miestnymi komunikáciami nie sú obecné a toto sú tiež terénne úpravy a je potrebné zveľaďovať majetok obce. Kocúr navrhol, vysporiadávame ihrisko, tak nech sa to spraví tam. Ing. Predajnianská pripomenula, že v minulosti tam bol športový areál. Kocúr pripomenul, že aj za futbalovým ihriskom je volejbalové ihrisko také isté. Šulek informoval, že na hokejovom ihrisku je urobené aj osvetlenie a v zime je možné tam urobiť ľad. Ing. Rubintová pripomenula, že tam to nie je spevnené, ale v areály Materskej školy je plocha spevnená a bolo by to náročnejšie na financie. Starosta vysvetlil, že prečo žiada zmenu rozpočtu, jednak kvôli ihrisku a jednak na rekonštrukciu miestnej komunikácie, t. j. Zelená ulica od č. domu 22 až po parkovisko po cintorín. Ing. Predajnianská pripomenula, že v minulom roku sa s tým počítalo. Starosta informoval, že v rozpočte sa počíta so Školskou ulicou a na výmole a keď sa dali urobiť cenové ponuky, tak nám tie peniaze na to nevystačujú a vychádza to tak, že by nám vystačili bez tej cesty do cintorína, preto žiada o starosta o zmenu rozpočtu. Kocúr sa zaujímal odkiaľ chce starosta zobrať peniaze. Starosta vysvetlil, že by to išlo z mimorozpočtového fondu a navrhuje 16 000 € na tú cestu. Mgr. Kamenská argumentovala, že je to strašne draho. Ing. Veliká odpovedala, že to nie je draho, len aby to bolo dosť. Starosta vysvetlil, že za mostom nie je obecná parcela a parkovisko by sa muselo riešiť samostatne, ale na túto cestu poukazujú občania, že je v zlom stave. Ing. Končošová pripomenula, že vedľa tejto cesty je obecná parcela a keby sme dali slušný projekt, aby bola aj tá plocha upravená. Teraz sú tam odstavené staré stroje, traktory a vyzerá to ako skládka. Každý má svoje, tak by si mal na svojom a čo je obecná, to by sa malo dať do poriadku, je toho názoru, že cestu treba, ale keby sa to riešilo komplexne. Starosta vysvetlil, že to sa bude riešiť ako zabratie verejného priestranstva. Mgr. Kamenská pripomenula, že by mal platiť nájom. Ing. Veliká vysvetlila, že vie že deti potrebujú, ale za tú cestu je. Mgr. Kamenská sa zaujímala, či bol nejaký vážny dôvod prečo ihrisko nebude, keď pred rokom to bolo ako na isto. Starosta odpovedal, že nám neprešiel projekt. Ďalej sa zaujímala, koľko vložila obec do toho peňazí. Starosta odpovedal, že v korunách okolo 30 000 Sk. Ing. Kolimárová zdôraznila, že to sa platilo za celú žiadosť vrátane kanalizácie. Ing. Kolimárová sa ďalej pripomenula, že kanalizácia je schválená vrátane preplatenia nákladov na projektovú dokumentáciu. Tie náklady na projektovú dokumentáciu sú vo výške 1,5 mil. korún a či by nebolo na zváženie použiť tieto peniaze na multifunkčné ihrisko, lebo sa nám vrátia. Skúsme osloviť firmy, ktoré tie ihriská robia, čo by nám vedeli urobiť za 1,5 mil. korún. Starosta pripomenul, že tie peniaze zatiaľ nemáme. Ing. Kolimárova doplnila, že to je otázka októbra, kedy budú asi preplatené. Starosta zdôraznil, že on má záujem už toto leto, má dve cenové ponuky na vyasfaltovanie ihriska. Bc. Kuceková sa zaujímala, prečo vyasfaltovanie ihriska, čo sa tam dá robiť. Starosta vysvetlil, že sa tam dá hrať basketbal, volejbal, nohejbal, tenis a aj malý futbal je tam možné hrať. Šulek argumentoval, že to je všetko v poriadku, len keď to chceme robiť, tak to urobiť na tom hokejovom. Ing. Veliká sa zaujímala, koľko metrov štvorcových to je spolu. Ing. Rubintová pripomenula, že na to bude potrebné viacej finančných prostriedkov. Starosta informoval, že toto je rozmer 20x40 m a cena je 11 000 € aj s urobeným podkladom, štrkovým lôžkom, uvalcovaním a daním asfaltu. Druhá ponuka je lacnejšia, ale menej metrov štvorcových. P. Kocúr je za to, že ak by sa spravilo, tak celé hokejové ihrisko, toto nie je o nič väčšie. Dookola je betónový základ. Ing. Kolimárová navrhuje, že treba požiadať, čo by stálo celé s úpravou podložia. Mgr. Kamenská pripomenula, že v minulosti sa priestor za škôlkou využíval ako klzisko, taktiež obsahuje obrubníky a je aj vyasfaltované. Starosta doplnil, že v areály škôlky to nebude vhodné. Ing. Rubintová pripomenula, že keby si prítomní prečítali diskusie na webovej stránke obce Vidiná, tak by zistili, že si pýtajú basketbalové ihrisko. P. Kocúr doplnil, že vieme čo chceme, nech dajú ponuky, koľko by stálo vyasfaltovanie hokejového ihriska a za takúto vec sa veľmi radi stretnú poslanci. Mgr. Kamenská sa zaujímala, či nie je možné opäť požiadať o peniaze z Európskej únie. Starosta odpovedal, že to bude ťažké, nie sú ani výzvy a bude to dlhodobý proces. Starosta vysvetlil, že peniaze sú, tak ak chceme urobiť niečo pre deti na leto, tak musíme začať konať. Starosta informoval, že oslovil Regionálnu správu ciest a oslovil Renoviu, neoslovil projektanta, lebo toto je možné urobiť aj bez projektu. Ing. Predajnianská doplnila, že za peniaze, ktoré nám preplatia za projekty, za ne je možné postaviť ihrisko na Pivovarskej ulici, tieto pozemky sú vysporiadané. Starosta súhlasí, k multifunkčnému ihrisku je aj stavebné povolenie. Ing. Veliká sa zaujímala, či sa nedá dohodnúť s firmou, že peniaze jej budú vyplatené až neskôr, keď nám prídu peniaze za projekty. Starosta doplnil, že je to možné, ale bude potrebné dať nejaké zálohy. Ing. Predajnianská navrhuje, dať urobiť cenové ponuky na vyasfaltovanie ihrísk a aj na multifunkčné ihrisko a teraz sa schváli iba rekonštrukcia miestnej komunikácie. Ing. Legíňová sa zaujímala, či budú peniaze na verejné osvetlenie na Šmeralovej ulici. Starosta informoval, že áno.

Hlasovanie za 2. zmenu rozpočtu na rok 2010 – rekonštrukcia miestnej komunikácie – Zelenej ulice od č.22 po parkovisko pred cintorínom a bod a)– terénne úpravy pri areály Materskej školy vo Vidinej vypustené. :

ZA - Kocúr, Ing. Predajnianská, Šulek, Ing. Veliká, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Mgr. KamenskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 35/2010.

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2010

Materiál bol odovzdaní poslancom pred zasadnutím zastupiteľstva. Starosta sa zaujímal o pripomienky k tomuto plánu.

Hlasovanie- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2010

ZA - Kocúr, Ing. Predajnianská, Šulek, Ing. Veliká, Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová, Bc. Kuceková, Mgr. KamenskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 36/2010.

12. Rôzne

a) Starosta informoval o závere z Obecnej rady, kde sa preberal spôsob využívania Bielorusa. Tento stroj je teraz u p. Pivku. Starosta zdôraznil, že za každým keď ho požiadal, tak prišiel pomôcť a prejavilo sa to aj pri záplavách, kedy bol promptný a večer o 20.30 hod prišiel bágrovať, ale aj inde. Problém je, že to nie legislatívne doriešené. Stroj by mal mať evidenciu prevádzky, musí byť poistený. Obecná rada sa dohodla, že tento stroj ponúkne na odpredaj, ale starosta si myslí, že najvhodnejší kandidát na odpredaj je pán Pivka, lebo celé roky na tom robil, pozná ten stroj a má prístup aj k náhradným dielom. Tento stroj by naďalej ostal v obci a bol by nápomocný občanom. Starosta našiel dva znalecké posudky, keď sa rušil podnik služieb a výroby. Prvý je z roku 1992, tam je cena 84 189,- Sk. Druhý posudok je z roku 2004 a tam je cena 53 100,- Sk. Starosta si myslí, že p. Pivka by to za túto cenu kúpil, nakoľko už raz prejavil záujem o kúpu. P. Šulek sa zaujímal, či nie je potrebný nový znalecký posudok. Ing. Veliká informovala, že cena bude určite nižšia a aj znalecký posudok niečo stojí. Starosta opäť zdôraznil, že stroj ostane v obci a ľuďom pomôže pri výkopových prácach pri budovaní kanalizačných prípojok. P. Kocúr navrhuje určiť cenu a p. Pivka bude mať predkupné právo. Ing. Rubintová navrhuje, doplniť do zmluvy, že pre obec by nejaké obdobie za nejakú hodnotu robil. P. Kocúr doplnil, že keď sa mu to odpredá, netreba ho niečím viazať. Ďalej odporučil, aby si p. Pivka dal žiadosť o odkúpenie, dopredu nemôžu nič schvaľovať. Ing. Kolimárová odporúčala, že ak nebude chcieť dať takú cenu, tak nech sám navrhne cenu, za ktorú je ochotný to odkúpiť.

b) Starosta informoval poslancov, že naša družobná obec Egyházasdengeleg organizuje 19.06.2010 tradičný Juniáliš, kde nás pozvali. Starosta predpokladá, že ako poslanci sa všetci zúčastnia. Autobus odchádza o 10.00 spred obecného úradu. Jedna partia cestuje, ktorej členom je p. Kocúr už ráno, nakoľko sa zúčastnia súťaže vo varení. Mgr. Kamenská sa zaujímala, či sa neprekrývajú dve akcie, výlet do Maďarska a futbal. P. Kocúr odpovedal, že futbal je normálna súťaž. Starosta informoval, že po dohovore s maďarskou stranou sa futbal hrať nebude, ale bude sa súťažiť v silových súťažiach. Starosta pozval poslancov, aj s partnermi, aby bola účasť čo najvyššia, aby sa zbytočne nevynaložili peniaze na cestu a aby to nebola hanba. P. Kocúr sa zaujímal, koho starosta oslovil. Starosta odpovedal, že určite idú dôchodcovia. P. Šulek sa ospravedlnil za neúčasť na výlete do Maďarska. Starosta informoval, že každý je vítaní, je potrebné o tom informovať ľudí.

c) Starosta informoval prítomných, že v obci pracuje sociálny pracovník každý utorok. Tento pracovník pripravuje sociálne posudky, rozhodnutia o odkázanosti a v jeho náplni je aj poradenská činnosť. Starosta pripomenul, že tento oznam bude aj v novinách.

d) Starosta informoval, že každý utorok bude od 15.00 do 17.00 online na webe. Občania budú môcť adresovať otázky priamo a bude im hneď odpovedané.

e) Starosta informoval, že bolo zadané vypracovanie informačného systému vo Vidinej. Jedná sa o stĺpy s informačnými tabuľami ulíc, podnikatelia tam zatiaľ nebudú, bude možné sa tam priebežne doplniť. Jedná sa o štyri stĺpy. Ďalej starosta upozornil na úpravy okolo Kultúrneho domu a aj novú úradnú tabuľu.

13. Interpelácia poslancov

a) Mgr. Kamenská upozornila, že tabule, ktoré sa nachádzajú pri vstupe a výstupe z obce sú v hroznom stave. Starosta informoval, že už 2 týždne sú tam nové.

b) Ing. Veliká upozornila, že Školská ulica je v zlom stave. Starosta informoval, že Renovia je už objednaná, všetko je pripravené, ale v súčasnosti ich zdržali dažde.

c) P. Šulek sa zaujímal, či sa demontuje starý rozhlas. Starosta informoval, že stĺpy demontujú, ale tie zvyšné si vezme obec pre potreby k futbalovému ihrisku a niektoré musia ostať, lebo poštári potrebujú telefónne káble a že ak vezmeme tieto stĺpy, tak oni postavia drevené stĺpy.

d) P. Kocúr sa zaujímal, či sa budú čistiť aj bočné ulice ako na Zvolenská ulica. Starosta informoval, že asi nie. P. Kocúr doplnil, že ako je ulica Hviezdoslavova, tak na začiatku ako má pozemok p. Zubáč, tak tam to zarastá. Odporučil starostovi, aby to zariadil a vyzval ho. Jednu časť tam má Kubiš.

e) Ing. Kolimárová upozornila, že opakovane sa jej stalo, že keď chcela ísť na poštu, tak v čase, keď mala byť otvorená, bola zatvorená. Navrhuje napísať sťažnosť na poštu do Lučenca, lebo ak je stanovená doba otvorenia a má naozaj veľké prestávky a majú poradu, tak nech si to smeruje na ten čas, keď má prestávku, alebo nech si zabezpečí náhradu. Starosta doplnil, že počúva viac sťažností, ale nie na poštu, ale na pracovníčku. Ing. Kolimárová navrhuje, aby obec napísala jej nadriadenému, že trvá na tom, že keď má byť prevádzka otvorená, nech je otvorená. Ing. Predajnianská vysvetlila, že ak má zatvorené a sú celodenné porady, tak to musí byť verejne vyhlásené. Ak si zatvára a otvára počas otváracích hodín, tak je to jej porušenie. Ďalej informovala, že aj ona počúva sťažnosti na vedúcu pošty. Ing. Predajanianská odporúča napísať sťažnosť a adresovať ju na Ing. Naďa. Ing. Veliká doplnila, že v čase, keď mala dovolenku, jej doručovateľka dala lístok, v ktorom stálo, že adresát neznámy.

14. Diskusia

a) Ing. Rubintová upozornila, že pozemky mali v zmysle zákona prejsť pod obec. ROEP sa musí dať otvoriť. Zo zákona pozemky v areály školy mali automaticky prejsť, ktorý bol vo vidinskom katastri cez ROEP zákonom prešiel, ale mal prejsť celý areál v Materskej škole. Ing. Kolimárova navrhla, aby sa znovu overil vzťah k vlastníckym vzťahom a zistiť, akým spôsobom by bolo možné prinavrátiť pozemky späť. Ing. Rubintová doplnila, že je potrebné otvoriť lučenský ROEP.

b) P. Koristeková sa poďakovala Ing. Kolimárovej za eurofondy a opýtala sa, ako to je s biologickým odpadom, či sa bude niečo robiť na Čurgove, aby sme vedeli aj občanom povedať, či sa to bude zbierať a voziť tam. Ing. Kolimárová informovala, že mesto Lučenec získalo na to finančné prostriedky a bude sa budovať kompostáreň. Teraz v júni by sa to malo prevziať od dodávateľa stavby a v septembri alebo októbri by sa to malo kolaudovať. Ako náhle bude objekt skolaudovaný, tak mesto osloví všetky obce, ktoré sú vo zvozovej oblasti a navrhnú sa nejaké podmienky, za ktorých by to malo slúžiť všetkým obciam, tom bode zákona, podľa ktorého sú obce povinné riešiť biologický odpad. Starosta doplnil, že obec podpísala spoluprácu pri pripravovaní projektu, že bude napĺňať budúcu skládku. Ing. Kolimárová informovala, že projekt na cyklistický chodník neprišiel, nová výzva bude v septembri a tak to skúsia znovu.

15. Návrh na uznesenie

Ing. Predajnianská prečítala návrh na uznesenie.

16. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice:

Bc. Kuceková podpísané dňa:............................. podpis .................................

Mgr. Kamenská podpísané dňa:............................. podpis .................................

Zapísal:

Bc. Šupica podpis .................................

Vladimír Ragač Starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 15. 6. 2010

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť