Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 16.10.2012

pozvánka

Ing. Martina Predajnianská zástupca starostu obce Vidiná          

Vo Vidinej,10.10.2012

 

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční dňa 16.10.2012 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

 

s týmto programom: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Možnosť získania finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu        pre výstavbu  I. etapy kanalizácia 4. Návrh zmluvy o podmienkach postúpenia práv a povinností investora    stavebníka k časti vodnej stavbe „Kanalizácia obce Vidiná. I. etapa 5. Rôzne 6. Interpelácia 7. Diskusia 8. Návrh na uznesenie 9. Záver

 

                  v. r. Ing. Martina Predajnianská


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 16.10.2012

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Bc. Kuceková, Kucej Peter Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia: Báťková, Antalič, Kocúr Overovatelia zápisnice: Jozef Kucej, Ing. Černok

 

Program: 1. Otvorenie 2. Určenie overovateľov zápisnice 3. Možnosť získania finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu pre výstavbu I. etapy kanalizácie 4. Návrh zmluvy o podmienkach postúpenia práv a povinností investora stavebníka k časti vodnej stavby „Kanalizácia obce Vidiná I. etapa.“ 5. Rôzne 6. Interpelácia 7. Diskusia 8. Návrh uznesení 9. Záver

1 Otvorenie

Ing. Predajnianská – prítomných privítala a predstavila program rokovania. Zaujímala sa o pripomienky.

Uznesenie č. 118/2012 zo dňa 16.10.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE - program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej  bez pripomienok

Hlasovanie: ZA –   Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr,  Kucej Jozef, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Ing. Predajnianská– navrhla do návrhovej komisie pána Antaliča, pána Kocúra a pani Báťkovú. Ako overovateľov zápisnice určila pána Jozefa Kuceja a Ing. Černoka Uznesenie č. 119/2012 zo dňa 16.10.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Antalič, Kocúr, Báťková

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Jozefa Kuceja a Ing. Černoka

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Antalič, Kucej Jozef, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

3 Možnosť získania finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu pre výstavbu I. etapy kanalizácie

Ing. Predajnianská– odovzdala slovo zástupcom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti Ing. Žabkovi a Ing. Čelkovi. Ing. Žabka – vysvetlil, že aby vedeli spustiť II. etapu kanalizácie, je potrebné doriešiť I. etapu, ktorá mala byť riešená prostredníctvom obce. Toto obci nevyšlo, je to v stave akom je. Ďalej informoval, že v tomto mesiaci je možné podať záväznú žiadosť na Environmentálny fond, ktorý slúži aj na výstavbu vodovodov, vodárenských zariadení. Žiadať môže výlučne len obec. Predstavil filozofiu ako urobiť I. etapu. I. etapa sa skladá zo 4 stavebných objektov, prvý objekt je D3/1, ktorý spája Lučenec s Vidinou, pohybujeme sa v sume okolo 110 000 € bez DPH, druhý objekt je čerpacia stanica, ide popod potok a zachádza do jednej ulice, ďalší objekt je elektrická prípojka a posledný objekt je na konci Pivovarskej ulici, jedná sa o dopojenie trasy. Obec požiada Envirofond o peniaze na prvý objekt, ostatné zafinancujú oni ako vodárenská spoločnosť. Stavba musí byť skolaudovaná v 11 mesiaci 2013, ak nie, tak požiadame o predĺženie termínu, ale tam musí byť presne uvedené, prečo sa predlžuje termín a o aké objekty sa jedná. V tomto prípade je žiadateľom obec Vidiná, je potrebné sa rozhodnúť tento týždeň, aby sa podala žiadosť, I. etapa je súčasťou II. etapy, ktorú riešia oni, do tejto situácie neprišli vlastnou chybou. Bolo mu povedané, že obec má veci pod kontrolou, tak išiel s týmto do II. etapy. Keby o tom vedel, tak by začal stavať prívod do Lučenca a vynechali by niektoré ulice. Oni majú tiež svoju rezervu, je potrebné, ale žiadať o peniaze z Envirofondu. Táto etapa by sa robila maximálne 2 mesiace, vedia to spraviť. Stavebné povolenie je na celú stavbu. Zmluvou o postúpení práv bolo postúpené všetko okrem spomenutých objektov, ktoré sú súčasťou I. etapy. Termín na predlženie stavby už bol predlžovaný o rok. Kucej Jozef – pripomenul, že iné východisko ani nie je, ak to chceme spustiť, robí sa to pre ľudí, musíme to postúpiť a podať žiadosť. Ďalej sa zaujímal, do akej miery sme schopní urobiť kroky pre to, aby sme boli úspešní a čo nás čaká, keď to nebude úspešné. Ing. Žabka – vysvetlil, že pol kraja bude nahnevaných na obec, pretože obec preberie peniaze z iných častí kraja. Kocúr – doplnil, že ak by sa neukracovali peniaze, stavba sa zastaví a peniaze budú žiadať od nás. Ing. Žabka – je potrebné určite podať žiadosť. Majú svoje rozpočty, kde je možnosť dať polovicu rozpočtu na obec. Ing. Černok – informoval, že nechce, aby boli tlačený k múru, pripomenul, že boli prvou etapou zavedení rovnako, ale už je to za nami, je potrebné riešiť krízový stav, uchádzať o peniaze sa musíme, treba pripustiť alternatívu, že peniaze nedostaneme. Ing. Žabka- vysvetlil, že je balík peňazí, ktorí je rozpočítaný na viacej okresov, tieto peniaze presunie do Vidinej, budú na Vidinú v úvodzovkách ostatní starostovia nahnevaní. Pre neho bol kontaktná osoba starosta, kde bol presvedčený, že peniaze sú schválené, keby vedel, v akom je to stave, tak v takomto rozsahu do toho nepôjde. Maximálna čiastka z Envirofondu je 300 000 €, zaujímal sa, či ideme do extrému a budeme žiadať maximum. Ing. Kolimárová – vysvetlila, že II. etapa je nefunkčná, musí sa niečo dorobiť, aby to bolo skolaudované. Ďalej sa zaujímala, ktoré objekty preberajú touto zmluvou. Ing. Žabka – zmluva je urobená na všetky objekty, ak obec požiada o peniaze, tak zo zmluvy vypadne jeden stavebný objekt Ing. Kolimárová – zo zmluvy vypadne objekt, ktorý je predmetom žiadosti. Ďalej sa zaujímala, ak bude žiadateľom obec, kto bude pripravovať žiadosť. Ing. Žabka – vysvetlil, že pri žiadosti sú ochotní pomôcť aj oni. Ing. Kolimárová – vysvetlila, že Ing. Predajnianaská skúsenosti nemá. Požiadala, aby bol pripravený rozpočet, ktorý bude súčasťou zmluvy. Ing. Žabka – vysvetlil, že v zmluve je suma uvedená. Ing. Kolimárová – ďalej informovala, že je potrebné prijať uznesenie, nakoľko obec má zmluvu s víťazom I. etapy, je potrebné ju ukončiť vzťah s predchádzajúcim víťazom. Ďalej informovala, že žiadosť je potrebné podať. Ing. Žabka informoval, že budú zasielať list priamo ministrovi a požiadal, aby takýto list zaslala aj obec, aby vedela, ako je na tom s I. etapou. 

Uznesenie č. 120/2012 zo dňa 16.10.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  BERIE NA VEDOMIE informácie o možnostiach získania finančných prostriedkov z Envirofondov na výstavbu kanalizácie I. etapa

Uznesenie č. 121/2012 zo dňa 16.10.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ podať žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu kanalizácie I. etapa na objekty tlaková kanalizácia ČS. 1 a výtlak D3, NN prípojka k ČS 1 z Envirofondu – ochrana a využívanie vôd vo výške 200 000,00 €. Zodpovedná: Obec Termín: do 31.10.2012

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Antalič, Kucej Jozef, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

Kocúr – predstavil znenie ďalšieho uznesenia.

Uznesenie č. 122/2012 zo dňa 16.10.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ overiť ukončenie zmluvy z predchádzajúcim víťazom verejného obstarávania na výstavbu kanalizácie I. etapa, ak nie je zrušená, okamžite zrušiť v súlade s podmienkami zmluvy. Zodpovedná: Obec Termín: 31.10.2012

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Antalič, Kucej Jozef, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

     Uznesenie č. 123/2012 zo dňa 16.10.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ písomne požiadať Ministerstvo pôdohospodárstva o informáciu o stave pôvodnej žiadosti na financovanie výstavby I. etapy kanalizácie v obci Vidiná.

Termín: 31.10.2012

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Antalič, Kucej Jozef, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

        4 Návrh zmluvy o podmienkach postúpenia práv a povinností investora stavebníka  k časti vodnej stavby „Kanalizácia obce Vidiná I. etapa“.

Ing. Predajnianská – sa zaujímala o pripomienky k návrhu zmluvy. Ing. Žabka – vysvetlil, že zmluvu pripravovala právnička, on vysvetlil technické veci. Zmluva je rovnaká resp. podobná zmluve z roku 2010, ktorou bola postúpená II. etapa. Ing. Kolimárová – pripomenula, že  v bode 3.2. ods. a) by bolo vhodné vypustiť slovo jej pred obcou Vidiná. Následne odporučila zmluvu schváliť. Ďalej sa zaujímala, ako je to v bode 3.1 , kde obec zabezpečení nerušený výkon na predmetných pozemkoch, ako to bude na súkromných pozemkoch.  Ing. Žabka vysvetlil, že  nebol problém so vstupom na pozemky, videl nejaké nájomné zmluvy. Uznesenie č. 124/2012 zo dňa 16.10.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE Návrh zmluvy o podmienkach postúpenia práv a povinností investora stavebníka k časti vodnej stavbe „Kanalizácia obce Vidiná I. etapa“ s pripomienkami - postupujú sa práva pre časť výstavby vodnej stavby: - gravitačná kanalizácia zberač D3/1 a S 001 - gravitačná kanalizácia D3 od 0,000 – 0,475 - bode 3.2./a vypustiť slovo „jej“ pred obcou Vidiná

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Antalič, Kucej Jozef, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

5 Rôzne

Ing. Predajnianská– informovala o príkaznom liste na vykonanie inventarizácie. Predstavila zloženie komisií a zaujímala sa o pripomienky. Ďalej vysvetlila, že vyraďovaciu komisiu budú tvoriť predsedovia dielčích komisií Ing. Kolimárová  – informovala, že o vyradení rozhodne zastupiteľstvo, podklady pripraví obecný úrad.

Ing. Predajnianská – pozvala prítomných na športový turnaj, ktorý sa uskutoční 20.10.2012 . Ďalej sa zaujímala ohľadne projektu, ktorý rieši firma ISPO ohľadne nadúrovňovej križovatky. Ako sa mesto Lučenec postavilo k chodníkom, ktoré chcú dať do majetku obce alebo mesta. Zaujímala, či to prevezmeme. Ing. Kolimárová – pripomenula, že majetkom obce nie je autobusová zastávka pri firme Kerko a vysvetlila, že tá časť chodníka, ktorá sa týka intravilánu obce Vidiná, o tú sa obec bude starať. 

Kucej Jozef sa zaujímal, 27.09.2012 bolo zastupiteľstvo a dodnes nebol pozvaný na podpísanie zápisnice, ktorá nie je ani zverejnená. Ing. Predajnianská vysvetlila, že zápisnica je pripravená a uznesenia sú podpísané, overovatelia neprišli podpísať. Ďalej informovala, že o jednom uznesení sa nehlasovalo, ale tá akcia sa nekonala. Ing. Šupica informoval, že overovateľom zápisnice je Kucej Peter. Kontaktoval sa s overovateľmi, kde Bc. Kuceková prisľúbila prísť podpísať zápisnicu a s pánom Kucej Petrom sa nepodarilo opakovane spojiť. Ing. Predajniaská – vysvetlila, že zápisnica nie je zverejnená preto, lebo nie je podpísaná overovateľmi. Kucej Jozef vysvetlil, že v stavebnom povolení je uvedené, že na základe oznámenia príslušného stavebného úradu – Obce Tomášovce č. 313/2009 zo dňa 10.06.2009 v zmysle § 39 a ods. 3 písm. a) zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku pre uvedenú stavbu sa nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia o umiestnený stavby z dôvodu, že sa jedná o stavbu, ktorej podmienky rieši územný plán obce Vidiná. Ďalej vysvetlil, že keby sa uskutočnilo územné konanie, tak sa vyhneme kope nepríjemnostiam, bolo by rozprávané s ľuďmi. Ďalej pripomenul, že podľa vyjadrenia bývalého starostu, územný plán je u pána Ing. Dišku, tak ako mohol územný plán v tom čase riešiť kanalizáciu, následne sa zaujímal, či máme doklad, že územný plán je schválený. Stavebný úrad Tomášovce urobil niečo, čo u nás neexistovalo. Ak by sme postupovali podľa PHSR z roku 2007, tak v roku 2008 máme naplánovanú rekonštrukciu kanalizácie a v roku 2011 máme napojenie na čističku odpadových vôd v Lučenci. Toto stavebné povolenie je vydané a je právoplatné, ale na tomto by to povolenie pohorelo. Ing. Černok – pripomenul, že mu chýba kontrola uznesení a konštatoval, že uznesenia nie sú splnené, chcel harmonogram prác, oslovujú ho obyvatelia ohľadne kanalizácie, termínov výkopových prác a on nevie odpovedať a toto je nesplnené. Ďalej vysvetlil, že na základe tlaku občanov je pripravený podnet na Okresnú prokuratúru, ohľadne preskúmania stavebného a územného rozhodnutia, kto z poslancov chce, nech to podpíše, zajtra to ide odniesť na prokuratúru. Ďalej vysvetlil, že ho hnevá, lebo on ničím nikoho nezaviedol ohľadne I. etapy. Na poslednom zastupiteľstve bola požiadavka na vyzvanie Správy finančnej kontroly, tak sa zaujímal, či to bolo zrealizované. Ďalej sa zaujímal,  kto bude rokovať s ľuďmi, ktorí nám môžu so žiadosťou. Ing. Predajnianská – vysvetlila, že o ten harmonogram požiadala, zatiaľ ho nedostala, do tohto zastupiteľstva jej to nebolo doručené, dnes je zastupiteľstvo urýchlené kvôli kanalizácii, aj keď ho nenazvala mimoriadne. Ing. Kolimárová pripomienkovala, že spôsob zvolávania zastupiteľstva je v kompetenciách starostu, či je to zastupiteľstvo, alebo mimoriadne zastupiteľstvo. Ak je mimoriadne, tak to musí byť uvedené v pozvánke. Koristeková vysvetlila, že mimoriadne zastupiteľstvo už neexistuje, zo zákona 369/1990 je vypustené. Ing. Kolimárová vysvetlila, že môže byť mimoriadne, mimo schváleného harmonogramu. Ďalej pripomenula, že dodnes nemáme schválený harmonogram zasadnutí. Ing. Predajnianská informovala, že harmonogram zasadnutí na II. polrok schválený máme. Ing. Kolimárová pripomenula, že potom by sme sa harmonogramu mali držať. Ing. Černok informoval, že ľudia, čo chodia za ním domov ohľadne kanalizácie mu povedali, že by aj na zastupiteľstvo prišli, len to dnešné nebolo vyhlásené v obecnom rozhlase. Antalič informoval, že toto zastupiteľstvo bolo hlásené v obecnom rozhlase a navrhol, že nech už nerobia výkopové práce, nech dajú do poriadku ulice Ing. Predajnianská – informovala, že 18.10.2012 o 10.00 hod je kontrolný deň, kde pozvala aj stavebnú komisiu a vysvetlila, že ponechá na poslancoch, ktorí určia, kto bude zastupovať obec pri rokovaniach. Ing. Černok – vysvetlil, že tu nejde o to, že by jej nedôveroval, nech rokuje ona, je poverená zastupovaním, ale o rokovaniach je potrebné informovať poslancov. Ing. Predajnianská – navrhla, aby bola prítomná obecná rada a hlavná kontrolórka. Ing. Kolimárová pripomenula, že zmluvy o implementácii s firmou SQM, ani zmluvu s víťazom I. etapy nevidela a asi ani poslanci. Kocúr – pripomenul, že on sa osobne pýtal, v akom stave je I. etapa, boli zavedení a nezodpovedným prístupom sme prišli o peniaze. Prečo nevideli zmluvy, ak sú na obci. Kucej Jozef – pripomenul, že zmluvu nevideli ani oni a zaujímal sa, či sú takéto zmluvy na obci. Ing. Šupica informoval, že zmluvy sú na obci. Kucej Jozef – ďalej pripomenul, že na ulici Zvolenskej nefunguje rozhlas Kropáč – vysvetlil, že v rozhlasoch sú batérie, ktoré sa nabijú, keď ide osvetlenie, ale už majú slabú kapacitu, budeme musieť minimálne 4 batérie kúpiť Kocúr – sa zaujímal,  čo je s finančnou kontrolou, Ing. Predajnianská – informovala, že požiadala o pomoc aj hlavného kontrolóra a pozerala portál Správy finančnej kontroly, čo majú kontrolovať a nevedela, čo sa týka obci. Ing. Kolimárová – informovala, že zaslala návrh listu, ktorý by mal byť zaslaný a oni si vyberú čo budú kontrolovať. Ing. Černok – pripomenul, že toto zaváňa ignoráciou zastupiteľstva, bol poslanecký návrh, ktorý bol odhlasovaný zastupiteľstvom. Kucej Jozef informoval, že oni sú odborníci a oni si vyberú oblasť kontroly. Ing. Černok – informoval, že tam netreba citovať zákony, ak to nie je možné, tak to napíše sám. Ing. Kolimárová informovala, že trvá na svojom stanovisku, ktoré je všeobecné a oni majú svoje kompetencie, na základe ktorých si vyberú oblasť kontroly.

 

6 Interpelácie

Nikto nemal interpelácie

 

7 Diskusia

Nikto nemal príspevok do diskusie.

 

8 Návrh na uznesenie

Kocúr predstavil znenie uznesení

 

9 Záver

Ing. Predajnianská poďakovala prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa 26.10.2012 Jozef Kucej   

Vo Vidinej, dňa 25.10.2012 Ing. Milan Černok  

 

Zapísal: Ing. Šupica  

Ing. Martina Predajnianská poverený zástupca starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 16. 10. 2012

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť