Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 16.12.2010

pozvánka

POZVÁNKA

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

16.12.2010 (štvrtok) o 17.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Vidiná a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva
 3. Zloženie sľubu starostu obce Vidiná, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
 4. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej
 5. Zloženie sľubu náhradníka Obecného zastupiteľstva vo Vidinej
 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej
 7. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 8. Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období
 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 10. Určenie platu starostu
 11. Návrh termínu a programu II. Obecného zastupiteľstva vo Vidinej
 12. Interpelácia
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

Vladimír Ragač starosta obce


uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 16.12.2010

K bodu 2. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Vidiná a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 79/2010 zo dňa 16.12.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

Vo Vidinej dňa: 17.12.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 3. Zloženie sľubu starostu obce Vidiná, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia

Uznesenie č. 80/2010 zo dňa 16.12.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. KONŠTATUJE

novozvolený starosta obce Vladimír Ragač zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

Vo Vidinej dňa: 17.12.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 4. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Uznesenie č. 81/2010 zo dňa 16.12.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. KONŠTATUJE

zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Pavol Bútor, Bc. Drahomíra Kuceková, Ing. Milan Černok, Mgr. Michal Kmeť, Jozef Kucej, Želmíra Báťková, Ing. Martina Predajnianská, Peter Kucej

Vo Vidinej dňa: 17.12.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 5. Zloženie sľubu náhradníka Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Uznesenie č. 82/2010 zo dňa 16.12.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. KONŠTATUJE

zvolený poslanec obecného zastupiteľstva zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Ing. Želmíra Kolimárová

Vo Vidinej dňa: 17.12.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Uznesenie č. 83/2010 zo dňa 16.12.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej s pripomienkou Jozefa Kuceja (vypustenie bodu č. 12 Interpelácia)

Vo Vidinej dňa: 17.12.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 7. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 84/2010 zo dňa 16.12.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Predajnianská, Ing. Černok, Bútor

II. BERIE NA VEDOMIE

Overovateľov zápisnice: Ing. Kolimárová, Báťková

Vo Vidinej dňa: 17.12.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 8. Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období

Uznesenie č. 85/2010 zo dňa 16.12.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Vystúpenie starostu obce

Vo Vidinej dňa: 17.12.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 86/2010 zo dňa 16.12.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Dôvodovú správu

II. POVERUJE

Poslanca Bc. Drahomíru Kucekovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Rokovacieho poriadku, ktorý bol schválený uznesením OcZ č. 51/2010 dňa 4.11.2010

Vo Vidinej dňa: 17.12.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 10. Určenie platu starostu

Uznesenie č. 87/2010 zo dňa 16.12.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. URČUJE

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 34/2010 zo dňa 15.06.2010, ktorým obecné zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie mesačný plat starostu obce vo výške 1.638,00 Eur.

Vo Vidinej dňa: 17.12.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 11. Návrh termínu a programu II. Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Uznesenie č. 88/2010 zo dňa 16.12.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

termín zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej na 20.01.2011 s navrhnutým programom, z ktorého bol vypustený bod č. 4

Návrh Program II. rokovania obecného zastupiteľstva

Hlavné body rokovania:1. návrh a schválenie členov Obecnej rady2. návrh a voľba komisií3. voľba predsedov komisií4. voľba členov komisií5. určenie priorít pre rok 2011 s výhľadom pre roky 2012 a 20136. harmonogram zasadnutí pre rok 2011Vo Vidinej dňa 17.12.2010

Vladimír Ragač, starosta obce Návrhová komisia:

Ing. PredajnianskáIng. ČernokBútor


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 16.12.2010

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: 0

Neospravedlnení: Mgr. Kamenská, p. Kocúr

Návrhová komisia: Ing. Predajnianská, Ing. Černok, p. Bútor

Overovatelia zápisnice: Ing. Kolimárová, p. Báťková

Program:

 1. Otvorenie
 2. Správa o výsledku volieb do orgánov samosprávy v obci Vidiná a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva
 3. Zloženie sľubu starostu obce Vidiná, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
 4. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej
 5. Zloženie sľubu náhradníka Obecného zastupiteľstva vo Vidinej
 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej
 7. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 8. Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období
 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 10. Určenie platu starostu
 11. Návrh termínu a programu II. Obecného zastupiteľstva vo Vidinej
 12. Interpelácia
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

1 Otvorenie

Na začiatku starosta prítomných privítal a po odznení štátnej hymny predstavil program obecného zastupiteľstva.

2 Správa o výsledku volieb do orgánov samosprávy v obci Vidiná a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva

Starosta odovzdal slovo predsedkyni miestnej volebnej komisii Ing. Rubintovej, ktorá prečítala správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Vidiná. Táto správa je súčasťou zápisnice. Ďalej Ing. Rubintová oznámila prítomným o vzdaní sa p. Ragača funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.

Bolo prijaté uznesenie č. 79/2010

3 Zloženie sľubu starostu obce Vidiná, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia

Ing. Veliká prečítala sľub starostu obce, ktorý starosta následne podpísal a ujal sa funkcie starostu. Ing. Rubintová odovzdala Vladimírovi Ragačovi osvedčenie o zvolení.

Bolo prijaté uznesenie č. 80/2010

4 Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Starosta prečítal zoznam poslancov, ktorý zložili sľub. Následne prečítal aj znenie sľubu. Po prečítaní sľubu všetci novozvolení poslanci spoločne vyslovili sľub. Menovite vyzval každého novozvoleného poslanca, aby slávnostne prišiel podpísať sľub. Ing. Rubintová odovzdala poslancom osvedčenie o zvolení.

Bolo prijaté uznesenie č. 81/2010

5 Zloženie sľubu náhradníka Obecného zastupiteľstva

Starosta informoval, že na základe vzdania sa jedného poslanca svojho mandátu, postúpila ako prvá náhradníčka Ing. Kolimárová, ktorá sa stáva poslankyňou obecného zastupiteľstva. Starosta prečítal sľub, ktorý Ing. Kolimárová následne slávnostne podpísala.

Bolo prijaté uznesenie č. 82/2010

6 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Starosta predstavil program ustanovujúceho zasadnutia. Zaujímal sa o pripomienky. J. Kucej – pripomienkoval, že bod 12 interpelácia nemá opodstatnenie na tomto zasadnutí, nakoľko noví poslanci sa ťažko vyjadria k práci starostu a poslancov. Ako druhú vec pripomienkoval bod č. 9. Zdá sa mu nevhodné schvaľovať na prvom zasadnutí poslanca, ktorý bude viesť zasadnutie v prípadoch podľa zákona, keď ešte nie sú schválené ani orgány obce a už sa prichádza s katastrofickým scenárom. Ďalej pripomenul, že to rieši zákon a rokovací poriadok.Starosta – informoval, že vypustenie interpelácie rešpektuje. Čo sa týka poslanca, ktorý bude oprávnený viesť rokovanie obecného zastupiteľstva, je pravda, že je to riešené aj v rokovacom poriadku. Určením tohto poslanca sa má predísť prípadnému blokovaniu činnosti obecného zastupiteľstva.Hlavná kontrolórka – informovala, že bol vydaný metodický návod Ministerstvom vnútra, v ktorom bol tento bod navrhnutý na schválenie.Ing. Kolimárová pripomenula, že toto je novinka, je potrebné to schváliť, aby sa predišlo prípadným nepríjemnostiam.J. Kucej ¬– následne stiahol svoj návrh z rokovaniaMgr. Kmeť – sa zaujímal, či sa schvaľuje iba tá časť programu, odkedy sa stali poslancami, navrhol prečíslovať program.Starosta – následne prečítal doterajší program.

Hlasovanie za upravený program – vypustenie interpelácie poslancov

ZA - Báťková, Bútor, Ing. Černok, Mgr. Kmeť, Ing. Kolimárová, Jozef Kucej, Peter Kucej, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 83/2010

7 Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie starosta navrhol Ing. Predajnianskú, Ing. Černoka a p. Bútora. Zaujímal sa o iný návrh. Nikto nemal iný návrh.

Hlasovanie

ZA - Báťková, Bútor, Mgr. Kmeť, Ing. Kolimárová, Jozef Kucej, Peter Kucej, Bc. KucekováPROTI - 0ZDRŽAL SA - Ing. Černok, Ing. Predajnianská

Za overovateľov zápisnice starosta určil p. Báťková a Ing. Kolimárovú

Bolo prijaté uznesenie č. 84/2010

8 Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom období

Starosta sa prihovoril prítomným poslancom a informoval ich o úlohám v nasledujúcom období. Príhovor je súčasťou zápisnice.Po vystúpení starostu obce si vypýtala slovo Ing. Veliká. Zhrnula posledné roky, pripomenula, že aj keď boli ostrejšie diskusie, vždy sa snažili pracovať v prospech občanov. Poďakovala za spoluprácu starostovi a poslancom a pripomenula, že aj keď už nie je poslancom, to neznamená, že nechce pomáhať. Šulek – zablahoželal zvoleným poslancom a poprial im, aby ťahali za jeden povraz, aby sa nehľadelo na stranícke trička, aby dedina napredovala.Ing. Legíňová taktiež poďakovala starostovi, poslancom a obecnému úradu a pripojila sa ku svojim kolegom.

Bolo prijaté uznesenie č. 85/2010

9 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Starosta pripomenul dôvody poverenia poslanca, ktorý by v určitých prípadoch zvolal a viedol zasadnutie obecného zastupiteľstva. Navrhol, aby bol týmto poslancom p. Peter Kucej. Následne sa zaujímal o iné návrhy. Peter Kucej sa vzdal tejto funkcie a navrhol, aby povereným poslancom bola p. Bc. Kuceková.

Hlasovanie:

ZA - Báťková, Bútor, Ing. Černok, Mgr. Kmeť, Ing. Kolimárová, Jozef Kucej, Peter Kucej, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č. 86/2010

10 Určenie platu starostu

Starosta odovzdal slovo Ing. Končošovej (hlavnej kontrolórke).Ing. Končošová –predniesla návrh a využila príležitosť a predstavila, podľa čoho sa plat starostu vypočíta. Ďalej pripomenula, že obecné zastupiteľstvo schválilo starostovi 15.06.2010 uznesením č. 34/2010 plný pracovný úväzok na celé volebné obdobie. Na základe tohto zákona predkladá návrh na uznesenie, ktorý určuje v súlade so zákonom plat starostu 1638 €.

Hlasovanie:

ZA - Báťková, Bútor, Ing. Černok, Mgr. Kmeť, Ing. Kolimárová, Jozef Kucej, Peter Kucej, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 87/2010

11 Návrh termínu a programu II. Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Starosta predstavil návrh programu II. zasadnutia obecného zastupiteľstva spolu s termínom 20.1.2011. Starostom navrhnutý program:

1. návrh a schválenie členov Obecnej rady2. návrh a voľba komisií3. voľba predsedov komisií4. voľba členov komisií5. určenie priorít pre rok 2011 s výhľadom pre roky 2012 a 20136. harmonogram zasadnutí pre rok 2011

Bc. Kuceková sa zaujímala, že či sa budú schvaľovať aj členovia komisií.Starosta informoval, že formou osobného rozhovoru predseda komisie osloví potenciálnych členov. Navrhuje to preto, lebo je potrebné urýchliť proces schvaľovania členov, je potrebné schváliť rozpočet.Ing. Černok pripomienkoval, že sa mu to zdá nelogické, ako príklad uviedol, že mu starosta ponúkne funkciu predsedu komisie, on si vyberie aj členov a obecné zastupiteľstvo to nakoniec neschváli.Starosta zdôraznil, že toto riziko tu existuje. Následne dal hlasovať za vypustenie bodu č. 4 voľba členov komisií.

Hlasovanie za vypustenie bodu č. 4:

ZA - Báťková, Bútor, Ing. Černok, Mgr. Kmeť, Ing. Kolimárová, Jozef Kucej, Peter Kucej, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Hlasovanie za upravený program:

ZA - Báťková, Bútor, Ing. Černok, Mgr. Kmeť, Ing. Kolimárová, Jozef Kucej, Peter Kucej, Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 88/2010

12 Diskusia

Ing. Černok – ako občan chce poprosiť o zimnú údržbu ciest. Ešte dnes to bola katastrofa a na Exnárovej ulici tečie voda.Starosta informoval, že dnes v priebehu dňa sa uskutočnil posyp miestnych komunikácii a o vytekajúcej vode vie, už to riešil, tá voda vyteká z popod základov.Ing. Rubintová poprosila poslancov, aby vyplnili rozdané dotazníky. Je to potrebné pre doručovanie materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň požiadala poslancov, aby doniesli na obecný úrad aj svoje fotky.Ing. Končošová – pripomenula poslancom, že ak majú poznatok o tom, čo je potrebné urobiť, odstrániť a pod., nech zavolajú operatívne starostovi alebo na obecný úrad a aby nečakali do rokovania obecného zastupiteľstva.Následne boli poslancom odovzdané diáre a vypracovaný materiál so zákonmi.

13 Návrh na uznesenie

Ing. Predajnianská prečítala návrh na uznesenie.

14 Záver

Starosta na záver poďakoval jednak poslancom za spoluprácu a ukončil spoluprácu

Overovatelia zápisnica:Ing. Kolimárová dňa: ....................... ..............................................p. Báťková dňa ....................... ..............................................

Zapísal: Ing. Ján Šupica Vladimír Ragač starosta obce VidináVyvesené: 16. 12. 2010

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť