Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 16.5.2013

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 16.05.2013

Prítomní:               Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:       5 Neospravedlnení:    0 Návrhová komisia: Overovatelia zápisnice:

 

Program rokovania:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení 4. VZN č. 2/2013 obce o nakladaní s komunálnym odpadom 5. Plnenie rozpočtu Obce Vidiná k 31.03.2013 6. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 7. Závery hlavného kontrolóra obce k prevedeným kontrolám za rok 2012 8. Prenájom miestnosti Oskar Bakoš 9. Výstavba Šmeralovej ulice 10. Rôzne 11. Interpelácia 12. Diskusia 13. Návrh na uznesenie 14. Záver

1 Otvorenie

Starosta prítomných na začiatku privítal a skonštatoval, že sú prítomní  4 poslanci a obecné zastupiteľstvo je neuznášaniaschopné. Ďalej navrhol najbližší termín rokovania, ktoré sa uskutoční 21.05.2013 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej.


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 16. 5. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť