Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 17.3.2015

pozvánka

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Zápisnica

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 17. marca 2015

 

Prítomní:                               podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                     0

Neospravedlnení:                  0

Návrhová komisia:               Ing. Martina Predajnianská, Pavol Bútor, Vladimír Ragač

Overovatelia zápisnice:        Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová

Program:

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uzznesení

3. Protest prokurátora a upozornenie prokurátora

4. Vystúpenie SSE a.s.

5. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

6. Správy z kontrol hlavného kontrolóra

7. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu Obce Vidiná

8. Žiadosť o preplatenie dovolenky bývalého starostu

9. Rôzne

10. Interpelácia

11. Diskusia

12. Návrh na uznesenie

13. Záver

 

 

1. Otvorenie

Ing. Ján Šupica – privítal prítomných a predstavil program obecného zastupiteľstva. Zároveň navrhol zmenu programu zasadnutia nasledovne: vypustiť bod č. 6. Správy z kontrol hlavného kontrolóra nakoľko sa hlavná kontrolórka ospravedlnila. Ďalej narvhol presunúť bod 3. Protest prokurátora a upozornenie prokurátora a rokovať o ňom ako o bode 4 nakoľko sa prokurátor Dr. Ľupták zatiaľ na zasadnutie nedostavil a bod 4. Vystúpenie SSE, a. s. prerokovať ako bod 3.

Ing. Ján Šupica – za overovateľov zápisnice určil pána Ing. Mariána Jeleňa a pani Bc. Annu Kropáčovú. Do návrhovej komisie navrhol pani Ing. Martinu Predajniansku, pána Pavla Bútora a pána Vladimíra Ragača.

Uznesenie č. 25 zo dňa 17.3.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva s navrhnutou úpravou

Hlasovanie:

ZA                       Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

B. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martina Predajnianska, Pavel Bútor, Vladimír Ragač   

Hlasovanie:

ZA                       Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Ing. Martina Predajnianská, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

C. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová

2. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

Ing. Ján Šupica - prečítal prítomným správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení (tvorí prílohu zápisnice)

Uznesenie č. 26 zo dňa 17.3.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

Správu o činnosti obecnej rady a kontrole plnenia uznesení.

3. Vystúpenie SSE a.s.

Ing. Ján Šupica – informoval prítomných o ponuke SSE a. s. na rekonštrukciu verejného osvetlenia a návrhom zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia.

Ing. Tomáš Mikunda - zástupca SSE, a.s., predstavil návrh zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia a vysvetlil princíp spolupráce a poskytnutí komplexnej služby VO na požadovanej technickej a prevádzkovej úrovni.

Uznesenie č. 27 zo dňa 17.3.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

Vystúpenie SSE a.s.- ponuka verejné osvetlenie Vidiná

4. Protest prokurátora a upozornenie prokurátora

Ing. Ján Šupica - informoval poslancov o proteste prokurátora k uzneseniu č. 93/2014 z 15.10.2014 - poslanecký návrh - odmena starostovi 7 % z ročného príjmu zo sumy 19.584,00 = 1370,88 eur. (protest prokurátora je prílohou zápisnice).

Uznesenie č. 28 zo dňa 17.3.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. RUŠÍ

Uznesenie č. 93/2014 zo dňa 15.10.2014 v bode I. pod č. 3 poslanecký návrh – odmenu starostovi 7% z ročného príjmu zo sumy 19.584,00 eur = 1.370,88 eur

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

B. UKLADÁ

Obci prerokovať so zmluvnou stranou – firmou Globus spol. s.r.o., IČO: 31571697, DIČ: 2020475292, v zastúpení: Milan Lovniansky, konateľ, Sídlo: Zvolen, Lieskovská cesta č. 472, PSČ 960 01,  článok VI. Bod 4 a uplatniť čl. IX bod 3 a uviesť časť zmluvy do súladu s právnymi predpismi.

Termín: Ihneď

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

5. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

 

Ing. Ján Šupica - informoval prítomných o 1. zmene rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015, konštatoval, že obecná rada a ekonomická komisia doporučili predložený návrh 1. zmenu rozpočtu schváliť. (návrh tvorí prílohu zápisnice)

Uznesenie č. 29 zo dňa 17.3.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. BERIE NA VEDOMIE

návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

 

B. SCHVAĽUJE

1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

Ing. Ján Šupica - vysvetlil prítomným, že predchádzajúcemu starostovi bola odobraná právomoc presúvať finančné prostriedky bez odsúhlasenia obecným zastupiteľstvom. Z hľadiska pružnosti zabezpečovať činnosť a chod obce je toto uznesenie neefektívne a preto by bolo dobré ho zrušiť čo odporučila aj obecná rada.

Ing. Martina Predajnianska - uznesenie č. 196/2011 z 15.12.2011 bolo v rozpore so zásadami hospodárenia a preto tiež doporučuje zrušiť toto uznesenie ale je potrebné v najbližšom čase pripraviť rozpočtové hospodárenie obce.

 

C. RUŠÍ

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 196/2011 zo dňa 15.12.2011 v znení:

„I. RUŠÍ právomoci pre starostu obce akékoľvek presúvanie finančných prostriedkov v rozpočte z položky na položku bez odsúhlasenia v obecnom zastupiteľstve“

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

D. UKLADÁ

     vypracovať interné predpisy týkajúce sa rozpočtového hospodárenia Obce Vidiná

Termín: do 30.6.2015

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

6. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu Obce Vidiná

Ing. Ján Šupica - informoval prítomných, že jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce poslanci dostali v materiáloch na rokovanie. Obecná rada doporučila schváliť dotácie.

Uznesenie č. 30 zo dňa 17.3.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. BERIE NA VEDOMIE

Správu o prejednávaných žiadostiach o dotácie z rozpočtu Obce Vidiná

 

Bc. Anna Kropáčová - som členkou MO Matice a viem, že celkom dobre reprezentujeme našu obec na rôznych slávnostiach, festivaloch a kultúrnych akciách a preto si myslím, že na činnosť Matice je podpora 500,- eur málo a nesúhlasím s takouto nízkou sumou. Dávam na zváženie navýšiť podporu pre MO Matice. (poslanecký návrh napokon stiahla)

 

Ing. Ján Šupica - vysvetlil, že 500,- eur je len pre MO MS, ale na kultúru, ako takú, sú  v rozpočte finančné prostriedky (na materiál 4.850,- eur a na služby 2.765,- eur), ktoré je možnosť čerpať v rámci kultúrnych akcií obce.

 

B. SCHVAĽUJE

a)    poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Miestny odbor Matice slovenskej Vidiná, IČO: 00179027 477, DIČ: 2021530236, so sídlom Vidiná, Exnárova 41, PSČ 985 59 na organizovanie podujatí: na kultúrnu činnosť v priebehu roka v obci a na folklórnych festivaloch, na zájazdy v rámci republiky za kultúrnymi pamiatkami podľa plánu práce schváleného členskou schôdzou a na spoluprácu s ostatnými zložkami v obci vo výške 500,00 Eur, slovom Päťsto Eur,

Hlasovanie:

ZA                       Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                Bc. Anna Kropáčová

ZDRŽAL SA     František Antalič,

Ing. Ivana Rubintová - ja som sa rozprávala s predsedkyňou organizácie a zistila som, že z Vidinej je tam 20 členou, ale je to organizácia so širokou pôsobnosťou, zastrešuje celý kraj. Je z ich strany možnosť pripraviť pre občanov aj prednášky a rôzne iné akcie.

 

b)    poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, klub Lučenec, IČO: 00897027, so sídlom Vidiná, Školská 10, PSČ 985 59 na organizovanie podujatí: relaxačno-rehabilitačný pobyt v Podhájskej a relaxačno-rehabilitačný pobyt v Turčianskych Tepliciach spojené s prednáškovou činnosťou zameranou na starostlivosť o pacientov vo výške 200,00 Eur, slovom Dvesto Eur,

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

Miroslav Kumštár - chcem sa opýtať, že prečo nebola ŠK Slovan krátená dotácia (pôvodná žiadosť je totožná s priznanou dotáciou), keď sa povedalo, že v rámci úsporných opatrení boli všetky dotácie krátené.

Ing. Martina Predajnianska - dotácia je vyplácaná štvrťročne a vyúčtovanie je tiež predkladané štvrťročne. Nechcem sa zastávať futbalistov, nebola im krátená dotácia lebo vieme v akej sú situácii. Požadujem však, aby bolo OZ, po predložení vyúčtovania 2. splátky, o výdavkoch informované na zastupiteľstve.

c)    poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Športový klub Slovan Vidiná, IČO: 35991437, DIČ: 0035991437, so sídlom Vidiná, Športová 1, PSČ 985 59 na organizovanie futbalových podujatí organizovaných oblastným futbalovým zväzom v roku 2015 pre družstvo dospelých, družstvo dorast a družstvo starší žiaci vo výške 6 000,00 Eur, slovom Šesťtisíc Eur.

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

C. UKLADÁ

Po predložení vyúčtovania ŠK Slovan Vidiná 2. splátky, t. j. 3.000,- Eur, informovať obecné zastupiteľstvo o výsledku vyúčtovania použitých prostriedkov.

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

7. Žiadosť o preplatenie dovolenky bývalého starostu

Ing. Ján Šupica - prečítal opätovnú žiadosť bývalého starostu o preplatenie dovolenky (tvorí prílohu zápisnice)

Uznesenie č. 31 zo dňa 17.3.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

NESCHVAĽUJE

 

vyplatenie náhrady platu odchádzajúceho starostu obce Vidiná, Jozefovi Kucejovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2013 v dĺžke 6,5 dňa a za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014 v dĺžke 19 dní.

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

8. Rôzne

Ing. Ján Šupica - informoval prítomných, že celý areál futb. ihriska sa podarilo vysporiadať. Posledná kúpa prebehla v týchto dňoch, za čo patrí veľká vďaka pani Rafajovej, keďže nám pomohla pána Pivarčiho presvedčiť o výhodách vysporiadania športového areálu pre vidinčanov.

Ďalej starosta oboznámil prítomných o tom, že naša obec zatiaľ nie je v žiadnom združení obcí, preto požiadal o členstvo obce do mikroregiónu "Novohradské podzámčie" a zároveň predstavil nový integrovaný program "Pre Novohrad", do ktorého by sme mohli vstúpiť, ak poslanci prijmú súhlasné uznesenie, aby sme mohli s ostatnými obcami spolupracovať a úspešnejšie žiadať o rôzne dotácie.

Uznesenie č. 32 zo dňa 17.3.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

I. SCHVAĽUJE

Členstvo Obce Vidiná do Mikroregiónu „Novohradské podzámčie“.

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

II. SCHVAĽUJE

 

Členstvo Obce Vidiná v občianskom združení „Pre Novohrad“.

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

Ing. Ján Šupica - informoval prítomných, že obec podala dva projekty (zámer) na aktivačnú činnosť. Zamestnáme 6 nezamestnaných na pol roka, pričom nám úrad práce refunduje 90 % mzdy a poskytne prostriedky na zakúpenie mater. vybavenia.

Ohľadne kamerového systému informoval, že prišli 4 ponuky a obecná rada sa musí zísť a vybrať najvhodnejšieho kandidáta, nakoľko do konca júna treba zúčtovať dotáciu fin. prostriedkov na kamerový systém obce Vidiná.

Ďalej informoval, že inicioval stretnutie zainteresovaných ohľadne bezpečnosti premávky na úseku križovatky Exnárova ul. a cesta I/50, nakoľko je neosvetlená a nie sú tam žiadne reflexné prvky. Situácia sa bude riešiť v spolupráci s políciou.

Ďalej informoval, že nám neschválili žiadosti ohľadne multifunkčného ihriska a likvidácie enviroment. záťažiach a protipovod. opatrení. Bola uzavretá zmluva s firmou Ekolain a Ekotreid, kde bolo zaplatené spolu 6.000,- eur a firmy nezaslali na prísl. ministerstvo potrebné prílohy k žiadosti.

Dnes doručila na obec výpoveď hlavná kontrolórka. Bude potrebné do 60 dní urobiť výberové konanie na nového kontrolóra obce.

Do 30.6.2015 musíme v zmysle zákona schváliť záverečný účet, preto by bolo najlepšie vyhlásiť verejnú súťaž - zverejniť výzvu na audit, aby sme stihli termín.

 

III. BERIE NA VEDOMIE

 

a)   informáciu o dokončenom výkupe na futbalovom ihrisku (kúpa pozemku od Juraja Pivarčiho).

b)   Informáciu o nových nástrojoch zamestnanosti.

c)   Informáciu o verejnej súťaži na dodávku kamerového systému.

d)   Informáciu o rokovaniach ohľadne zvýšenia bezpečnosti cest. premávky v úseku križovatky Exnárova ulica a cesty I/50.

e)   Informáciu o neschválených žiadostiach ohľadne multifunkčného ihriska a likvidácie enviroment. záťažiach a protipovod. opatrení.

 

9.  Interpelácia

Miroslav Kumštár - poklop na ulici Riečnej zatiaľ nie je vymenený, nakoľko sa taký už nerobí. Treba to riešiť v rámci rekonštrukcie a vymyslieť iné riešenie.

10. Diskusia

Z. Mózer - chcel by som sa opýtať, či by sa nedalo v obci rozmiestniťVOK natrvalo, aby ľudia mohli vyhodiť objemný odpad vtedy, keď ho majú a nie len 2x do roka, pričom sa tie VOK naplnia za pár minút a všetci ľudia to ani nemajú možnosť využiť. Niektoré obce majú VOK vyložené nepretržite celoročne.

Ing. Ján Šupica - v minulosti boli tieto VOK vyložené nepretržite v cintoríne a za obchodom ale ľudia miesto toho, aby ukladali odpad do KUKA nádob, vyvážali ich do cintorína a obec musela tieto vyvážať, každý týždeň.

Vladimír Ragač - v našej obci je zavedený množstvový zber KO. Každý zaplatí za také množstvo odpadu, koľko jeho domácnosť vyprodukuje. Keby sme celoročne vyložili VOK museli by sme prejsť na iný systém spoplatnenia vývozu a to paušálny - čo je na osobu/deň.

Z. Mózer - ďalší dotaz bol ohľadne chodníkov v katolíckom cintoríne, že či by sa nedalo aspoň provizórne urobiť pre ľudí schodíky, nakoľko hlavne starší ľudia majú problém vyjsť, keď je mokro.

Ing. Ján Šupica - chodníky sa budú riešiť komplexne. Provizórium si nemôžeme dovoliť, lebo ak by sa tam niekomu niečo stalo, zodpovednosť by niesla obec.

Gabriel Kurák - predstavil pilotný projekt - akciu, ktorú by chcel v spolupráci s obcou rozbehnúť a ak by sa ujala, tak opakovať ako tradíciu. Jedná sa o maľovanie, vyrezávanie z dreva a predstavenie rôznych ľudových remesiel spolu s hudbou. Akcia je naplánovaná na 25.4.2015.

11. Návrh na uznesenie

Ing. Ján Šupica – požiadal návrhovú komisiu o prečítanie uznesení, ktoré boli na dnešnom rokovaní obecného zastupiteľstva prijaté.

12. Záver

Ing. Ján Šupica – poďakoval prítomným poslancom, zamestnancom aj občanom za účasť.

 

Zapísala: Jana Koristeková dňa 19.3.2015

 

                                                                                                     Ing. Ján Šupica

                                                                                                       starosta obce

 

Overovatelia zápisnice:

 

Ing. Marián Jeleň: ..................................................... Vo Vidinej dňa: 23.3.2015

 

Bc. Anna Kropáčová: ............................................... Vo Vidinej dňa: 25.3.2015

 

 


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 17. 3. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť