Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 17.8.2010

pozvánka

POZVÁNKA

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 17.08.2010 (utorok) o 17:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej.

Program:

1) Otvorenie

2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice

3) Zmluvu o podmienkach postúpenia práv a povinností investora stavebníka k časti vodnej stavby „ Kanalizácia obce Vidiná“ materiál

4) Návrh na uznesenie, uznesenie

5) Záver

S pozdravom

Vladimír Ragač starosta obce


uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 17.08.2010

K bodu 1. Otvorenie

Uznesenie č. 36/2010 zo dňa 17.08.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

a) program obecného zastupiteľstva

Vo Vidinej dňa : 18.08.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 37/2010 zo dňa 17.08.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Milan Šulek, Ing. Želmíra Kolimárová, Ing. Mária Legíňová

II. BERIE NA VEDOMIE

Overovateľov zápisnice: Ing. Milan Černok, Bc. Drahomíra Kuceková

Vo Vidinej dňa: 18.08.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 3. Zmluvu o podmienkach postúpenia práv a povinností investora stavebníka k časti vodnej stavby „ Kanalizácia obce Vidiná“

Uznesenie č. 38/2010 zo dňa 17.08.2010

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

a) Zmluvu o podmienkach postúpenia práv a povinností investora /stavebníka k časti vodnej stavby „ Kanalizácia obce Vidiná“ zo stavebného povolenia č. ŽP – 2010/00069 zo dňa 01.03.2010 vydaného Obvodným úradom životného prostredia Lučenci, v rozsahu vymedzenom v Čl. III. Zmluvy ako „ Kanalizácia obce Vidiná, II. etapa“ z Obce Vidiná na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 005 s týmito pripomienkami, ktoré trváme zapracovať do predmetnej zmluvy:- čl. III. bod 2 – podbod 2.1., písmeno e) nasledovne: znášať náklady na práce naviac v I. etape – Obec Vidiná a v II. etape – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica Banská Bystrica- písmeno j) po ukončení celej stavby „Kanalizácia obce Vidiná“ (I. a II. etapa) prevezme prevádzkovanie celej stavby Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica- písmeno k) upraviť výšku prípadnej zmluvnej pokuty za neukončenie I. etapy v stanovenom termíne vzájomnou dohodoučl. IV bod 1) – doplniť odstúpenie od zmluvy, kde je oprávnenosť odstúpenia od zmluvy aj pre Obec Vidiná

b) Zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie PP DN 300 mm (ďalej aj len „verejná kanalizácia“), ktorá budú vybudovaná v rámci stavby „ kanalizácia obce Vidiná, II. etapa“ na pozemkoch v kat. území Vidiná obce Vidiná vo vlastníctve Obce Vidina, vedených na LV číslo 6228 ako CKN parc. číslo 228/5, 228/8 v 3/8-inách a na LV č. 5991 ako CKN parc. číslo 946/1, 945, 944, 228/3, 942, 952, 953/1, 933, 224/5, 289, 953/2, 771, 770/1, 959/1, 940, 525/1, 934/1, 380/55, 302/2, 934/3, 934/4, 380/57, 935/11, 939, 938/1, 855/1, 985/2, 937, 990/4, 990/14, 938/1,936, 935 v 1/1 a právo prístupu automobilmi a pešo za účelom zabezpečenia výstavby, prevádzky, údržby, odstraňovania porúch, vykonávania opráv a rekonštrukcií týchto vodohospodárskych zariadení, v rozsahu v na tento účel vyhotovenom porealizačnom Geometrickom pláne pre zriadenie vecného bremena, úradne overenom Správou katastra Lučenec v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006.

II. UKLADÁ

- starostovi obce (v zastúpení Ing. Velikou) uvedené pripomienky zapracovať do návrhu predmetnej zmluvy renomovaným právnikom v termíne do 14 dní

Vo Vidinej dňa : 18.08.2010

Vladimír Ragač, starosta obce

Zostavovatelia uznesení:

Milan ŠulekIng. Želmíra KolimárováIng. Mária Legíňová


dochádzka

Dochádzka poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

PRÍTOMNÍ:

Ing. Mária Veliká

Ing. Želmíra Kolimárová

Ing. Martina Predajnianská

Ing. Milan Černok

Bc. Drahomíra Kuceková

Ing. Mária Legíňová

Milan Šulek

OSPRAVEDLNENÍ:

-

NEOSPRAVEDLNENÍ:

Mgr. Martina Kamenská

Štefan Kocúr


zápisnica

Z á p i s n i c azo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinejkonaného dňa 17.08.2010

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: 0

Neospravedlnení: Mgr. Martina Kamenská, Štefan Kocúr

Návrhová komisia: Milan Šulek, Ing. Mária Legíňová, Ing. Želmíra Kolimárová

Overovatelia zápisnice: Bc. Drahomíra Kuceková, Ing. Milan Černok

Program:

1) Otvorenie2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice3) Zmluvu o podmienkach postúpenia práv a povinností investora stavebníka k časti vodnej stavby „ Kanalizácia obce Vidiná“ 4) Návrh na uznesenie, uznesenie5) Záver

1. Otvorenie

Obecné zastupiteľstvo viedla Ing. Mária Veliká, zástupca starostu. Na začiatku zasadnutia prítomných privítala a ospravedlnila starostu Vladimíra Ragača. Predstavila program zastupiteľstva, nikto nemal iný návrh. Ing. Veliká dala hlasovať za program.

Hlasovanie

ZA - Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová, Ing. Černok, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 36/2010.

2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa zápisnice

Ing. Veliká navrhola do návrhovej komisie Milana Šuleka, Ing. Mária Legíňovú, Ing. Želmíru Kolimárovú. Ako overovateľov zápisnice určila Bc. Drahomíru Kucekovú, Ing. Milana Černoka. Nikto nemal iný návrh, následne dala Ing. Veliká hlasovať.

Hlasovanie:

ZA - Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová, Ing. Černok, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 37/2010.

3) Zmluvu o podmienkach postúpenia práv a povinností investora stavebníka k časti vodnej stavby „ Kanalizácia obce Vidiná“

Ing. Veliká informovala prítomných, že touto zmluvou sa zaoberala aj Obecná rada, z ktorej vyšli aj pripomienky k danej zmluve, ktoré budú predstavené. Predstavila návrh zmluvy, ktorú predložila Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., táto zmluva pojednáva o postúpení práv a povinností pre II. etapu „Kanalizácie obce Vidiná“, pripomenula, že I. etapa sa realizuje z fondov Európskej únie a je možnosť cez operačný program Ministerstva životného prostredia podať projekt. Tento projekt môžu podať jednak obce, alebo aj vodárenská spoločnosť, vodárenská spoločnosť využíva túto možnosť. Ing. Veliká upozornila, že obec Vidiná nemá dostatok finančných prostriedkov. Pripomenula, že projekt je vypracovaný na celú kanalizáciu a jednak je vydané aj stavebné povolenie. Následne predstavila pripomienky Obecnej rady. Prvou pripomienkou bolo, že po skončení II. etapy, aby vodárenská spoločnosť prevádzkovala celú kanalizáciu, ďalej, aby v prípade, že projekt nebude úspešný, mohla odstúpiť aj obec. Ďalšia pripomienka bola, v prípade oneskorenia I. etapy, aby sa pokutu znášali obe strany a práce navyše, mimo podpísanej zmluvy, aby náklady boli proporcionálne rozdelené aj medzi druhú etapu. Ing. Veliká zdôraznila, že projekt musí byť podaný do 09.09.2010. Ing. Černok vysvetlil I. etapu kanalizácia a pripomenul, že je financovaná z Európskej únie. Ing. Veliká doplnila, že je vypracovaný kompletný projekt a je vydané aj stavebné povolenie na celé dielo. Ing. Kolimárová vysvetlila, že druhá etapa bude financovaná zo štrukturálnych fondov a zvyšok dofinancuje vodárenská spoločnosť. Ďalej navrhla, aby sa prešla strana po strane a každý kto má nejaké pripomienky, nech sa vyjadrí. Následne vysvetlila, že kanalizácia je rozdelená na gravitačnú, tá bude realizovaná v II. etape a tlakovú, ktorá sa má realizovať v I. etape a preto je potrebné, aby celé dielo prevádzkovala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Mgr. Kmeť sa zaujímal, komu budú patriť rúry. Ing. Kolimárová vysvetlila, že 15 rokov sa dielo nesmie previesť na iného, po uplynutí tejto doby by obec previedla dielo na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť a. s., v opačnom prípade všetky náklady s prevádzkou by znášala obec. Ďalej Ing. Kolimárová pripomenula, že stavebné povolenie a technická dokumentácia je k nahliadnutiu. Následne informovala, že str. 10 zahŕňa prevod práv a povinností a body a) a b) má obec Vidiná splnené. Ďalej predstavila pripomienku, podľa ktorej, ak sa začne stavať, môžu vzniknúť vady a obec Vidiná nesmie znášať náklady, ktoré sa vzniknú v II. etape a preto navrhla, aby náklady znášala za práce naviac v I. etape – Obec Vidiná a v II. etape – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica. Hlavný kontrolór sa zaujímal, či sú zmluvy s vlastníkmi pozemkov uzatvorené o vecnom bremene. Ing. Veliká vysvetlila, že je to dotiahnuté, v opačnom prípade by nebolo vydané stavebné povolenie. OR odporúča doplniť v písm. j), že po dokončení stavby prevezme prevádzkovanie celej stavby Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica, ďalej v písm. k) – ak sa nedokončí I. etapa a nebude možnosť pokračovať, možnú pokutu vyčísliť korektne po vzájomnej dohode. Ďalšie pripomienka sa týka čl. 4 bod 1, ak projekt nebude úspešný, tak aj obec Vidiná môže odstúpiť.MUDr. Čupka sa zaujímal na koľko rokov je projekt. Ing. Kolimárová vysvetlila, že v súčasnosti prebieha výber dodávateľa stavby a I. etapa by mala trvať 24 mesiacov a tak isto aj II. etapa. Po tejto rozprave dala Ing. Veliká hlasovať Hlasovanie:

ZA - Ing. Legíňová, Ing. Kolimárová, Ing. Černok,, Ing. Predajnianská, Šulek, Ing. VelikáPROTI - 0ZDRŽAL SA - Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č. 38/2010.

Overovatelia zápisnice:

Bc. Kuceková podpísané dňa:............................. podpis .................................

Ing. Milan Černok podpísané dňa:............................. podpis .................................

Zapísal:

Ing. Šupica podpis .................................

Vladimír Ragač, starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 17. 8. 2010

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť