Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 17.8.2012

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c a z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 17.08.2012

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení: 0 Neospravedlnení: 0 Návrhová komisia:  Želmíra Báťková, František Antalič, Peter Kucej Overovatelia zápisnice: Ing. Milan Černok, Kucej Jozef

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Vzdanie sa mandátu starostu obce Vidiná 4. Rôzne 5. Interpelácia 6. Diskusia 7. Návrh na uznesenie 8. Záver

 

1 Otvorenie Ing. Predajnianská prítomných privítala a predstavila program rokovania. Nikto nemal pripomienky.

Uznesenie č. 96/2012 zo dňa 17.08.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr,  Kucej Jozef, Peter Kucej, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Ing. Predajnianská navrhla do návrhovej komisie pána Petra Kuceja, pani Báťkovú a pána Antaliča a ako overovateľov zápisnice určila pána Ing. Černoka a pána Jozefa Kuceja.

Uznesenie č. 97/2012 zo dňa 17.08.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Báťková, Antalič, Kucej Peter

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Ing. Černoka a Jozefa Kuceja

Hlasovanie: ZA Bútor, Ing. Černok, Kocúr,  Kucej Jozef,  Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Antalič, Báťková, Peter Kucej

3 Vzdanie sa mandátu starostu obce Vidiná

Ing. Predajnianská – predstavila znenie vzdaniu sa mandátu starostu obce, ktoré bolo doručené dňa 15.08.2012 na obecný úrad. Ďalej  predstavila návrh uznesenia, kde obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa mandátu a obecné zastupiteľstvo konštatuje, že mandát starostu Vladimírovi Ragačovi zanikol. Ďalej informovala, že za tretie je potrebné poveriť zástupcu, určiť jeho kompetencie a výšku platu.  Potom je potrebné nahlásiť to na Ministerstvo vnútra, ktoré vyhlási nové voľby. Tento návrh uznesenia pripravil JUDr. Gombala. Kocúr – navrhol, aby kompetencie a právomoci mal zástupca  v plnom rozsahu. Kucej Jozef– podľa jeho názoru a podľa zákona nám nič iné, ako len zobrať túto situáciu na vedomie, o tom treba dať hlasovať a kompetencie to sa nedá povedať, ostávame bez štatutárneho zástupcu, zo zákona musí zástupca starostu vykonávať kompetencie v plnom rozsahu. Rovnaké je to aj s platom, ak zastupuje v plnom rozsahu, má nárok na plat. Teraz treba riešiť tieto problémy, lebo ak starosta nebude vykonávať funkciu, je potrebné určiť spôsob odovzdania, je potrebné vyzvať starostu na odovzdanie medzi starostom a a zástupcom. Toto sú tie prvé kroky, ktoré treba urobiť. Ing. Predajnianská dala hlasovať najskôr za to, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a zároveň konštatuje, že mandát starostu obce Vidiná Vladimíra Ragača zanikol podľa § 13a ods. 1 písm. c/      zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Uznesenie č. 98/2012 zo dňa 17.08.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  BERIE NA VEDOMIE     že starosta obce Vidiná Vladimír Ragač, sa  dňa 16.08.2012, písomne vzdal mandátu starostu obce Vidiná

II. KONŠTATUJE že mandát starostu obce Vidiná Vladimíra Ragača zanikol podľa § 13a ods. 1 písm. c/      zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr,  Kucej Jozef, Peter Kucej, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Ing. Predajnianská – vysvetlila, že sa to udialo rýchlo, ona má zamestnanie, bohužiaľ je živiteľ rodiny, nemôže si dovoliť prísť o zamestnanie, o tomto zatiaľ nerokovala so svojím zamestnávateľom, zatiaľ je poverená zastupovaním ona. Kucej Jozef – je to ťažká situácia k jej osobe, je veľa vecí rozpracovaných, sú tu veci, ktoré nás čakajú, je treba ich doťahovať, poprosil všetkých, aby sa veci riešili rýchlo a promnte. Dnes to určite neporiešime, teraz už záleží na Ing. Predajnianskej do akej miery je schopná to robiť a čo bude potrebovať od nich ako poslancov. Ing. Predajnianská- informovala, že ju v plnom rozsahu neuvoľnia, doteraz sa snažila zabezpečiť chod úradu, ale hovoríme o období pol roka, kým budú voľby a to je dlho. Ing. Černok –informoval, že nikto nechce, aby dala dnes vyjadrenie, navrhol do konca mesiaca aby to ponechali takto, aby Ing. Predajnianská prevzala veci a potom máme obecnú radu, Ing. Predajanianská bude mať kompetencie starostu, môže si radu doplniť, môžu sa schádzať aj častejšie. Ďalej navrhol určiť uznesením prevzatie agendy, odporučil urobiť hĺbkový audit od dátumu prevzatia. Zatiaľ to môže prediskutovať so zamestnávateľom. Kocúr – navrhol, aby v plnom rozsahu zastupovala Ing. Predajnianská, nech prevezme agendu, preberá aj pracovno - právne vzťahy, to poverenie, ktoré jej dal starosta, to už padá.  Súhlasí , aby zistila svoje možnosti a ako by to vedela zvládnuť. Navrhol, aby bol JUDr. Gombala nápomocný. Ing. Černok – vysvetlil, že nie je problém sa aj poradiť na obvodnom úrade. Zatiaľ to musí robiť ona a záleží na nej, ako dlho to bude robiť. Kocúr – bol by rád, keby to dotiahla do volieb, ukázala, že je schopná, pracovníci vedia, čo majú robiť Ing. Predajnianská prizvala Kuceja Jozefa, aby bol prítomný pri prevzatí agendy, nakoľko on odovzdával agendu bývalému starostovi Kucej Jozef – vysvetlil, že čo si oni poodovzdávali, už prešlo 7,5 roka a veci sa museli aj skartovať. Ing. Predajnianská – navrhla termín odovzdania agendy do konca týždňa, aby starosta odovzdal doklady do 24.08.2012 Kocúr sa zaujímal, čo v prípade, ak sa Ing. Predajnianská vzdá, čo potom Ing. Predajnianská vysvetlila, že zastupiteľstvo môže poveriť ďalšieho a môžu byť aj dvaja zástupcovia. Táto možnosť je pre ňu prijateľná. Kocúr – navrhol, dnes to neriešiť. Kucej Jozef informoval, že do konca mesiaca ostávajú dva týždne, za ten čas si premyslia a zistia aj svoje možnosti, ako môžu pomôcť. Ing. Predajnianská informovala, že do konca mesiaca to potiahne, ale potom sa to už bude musieť nejako riešiť.

Uznesenie č. 99/2012 zo dňa 17.08.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. POVERUJE Ing. Martinu Predajnianskú, zástupcu starostu obce Vidiná zastupovaním funkcie starostu obce v plnom rozsahu práv a povinností,

II. ŽIADA Predsedu  Národnej  rady  Slovenskej republiky o vyhlásenie nových volieb starostu obce       Vidiná  podľa  §  48 ods. 1  písm. d/  zákona  č.  346/1990  Zb.  o voľbách  do  orgánov      samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr,  Kucej Jozef, Peter Kucej, Bc. Kuceková, PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Ing. Predajnianská

   Báťková – sa zaujímala, či je dobré žiadať predsedu NR SR o vyhlásenie nových volieb. Kucej Jozef– sa vyjadril, že by sme nemali žiadať predsedu národnej rady, našou povinnosťu je im to dať na vedomie Ing. Predajnianská informovala, že  toto nám pripravil JUDr. Gombala

Uznesenie č. 100/2012 zo dňa 17.08.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. ŽIADA p. Vladimíra Ragača – odstupujúceho starostu, aby do 25.08.2012 odovzdal poverenej zástupkyni starostu agendu obce Vidiná.

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr,  Kucej Jozef, Peter Kucej, Bc. Kuceková, PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Ing. Predajnianská        

4 Rôzne Ing. Predajnianská  – vysvetlila, že  ekonómke chodí vypomáhať pani z Lovinobani, ktorá jej pomáha a zaškoľuje ju, je potrebné navrhnúť jej odmenu a uzavrieť s ňou dohodu o vykonaní práce. Suma bola dohodnutá v hrubom 300,00 €. Ing. Černok – informoval, že toto má už v kompetencii zástupca starostu.

5 Interpelácia Nikto nemal interpelácie.

6 Diskusia Nikto nemal príspevky do diskusie.

7 Návrh na uznesenie

8 Záver Ing. Predajnianská poďakovala prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa 20.08.0212 Jozef Kucej  

Vo Vidinej, dňa Ing. Milan Černok  Zapísal: Ing. Šupica                                                                                                       Ing. Martina Predajnianská                                                                                                         zástupca starosta obceVyvesené: 17. 8. 2012

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť