Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 17.9.2015

pozvánka

uznesenia

Uznesenie č.  77

z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 17.09.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 1. Otvorenie

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. SCHVAĽUJE

 

Program rokovania obecného zastupiteľstva

 

 

Vo Vidinej, dňa 28.9.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 78

z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 17.09.2015

____________________________________________________________________________________

 K bodu 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. SCHVAĽUJE

 

návrhovú komisiu v zložení: Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač, Ing. Marián Jeleň,

 

B. BERIE  NA VEDOMIE

 

overovateľov zápisnice: Pavel Bútor, František Antalič

 

 

Vo Vidinej, dňa 28.9.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 79

z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 17.09.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 3. VZN Obce Vidiná o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Vidiná

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Vidiná.

 

 

Vo Vidinej, dňa 28.9.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 80

z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 17.09.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 4. Výzva na poskytnutie podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu na „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ schválenie zmluvy

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

 

Uzatvorenie zmluvy o manažmente projektu so zhotoviteľom MP Profit, s.r.o., IČO: 36734420, DIČ: 2022326867, so sídlom Bratislava, Bulíkova 21, predmetom ktorej je zabezpečenie a vykonanie manažmentu projektu za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v zmluve, ktorá je prílohou zápisnice s pripomienkami:

Bod 4.2 Zhotoviteľ je platcom dane z pridanej hodnoty. Objednávateľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Odmena Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sa rozumie bez dane z pridanej hodnoty Bod 6.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do ukončenia projektu. Bod 2.1 Objednávateľ má záujem žiadať o finančný príspevok na financovanie svojho projektu v rámci oblasti L2 na zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania z Environmentálneho fondu (ďalej len ako „Projekt“).

 

Vo Vidinej, dňa 28.9.2015

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                         starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 81

z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 17.09.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 5. Rôzne

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. SCHVAĽUJE

 

Kúpu nehnuteľností – pozemkov pri katolíckom cintoríne – nachádzajúcich sa v katastrálnom území Obci Vidiná od Jarmily Móricovej, rod. Antalíkovej, nar. 12.2.1955, trvale bytom Lučenec, Námestie Artézskych prameňov 3314/21, zapísaných na LV č. 3274 ako parc. „E“ KN č. 308/2 – orná pôda o výmere 20 329 m2, z ktorého na základe geometrického plánu č. zákazky 46545077-69/15 zo dňa 19.8.2015 vznikla novovytvorená parcela „C“ KN č. 1055/22 – ostatné plochy o výmere 118 m2 vedená v 5/8, t. j. 74 m2 a novovytvorená parcela „C“ KN č. 1055/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m2 vedená v 5/8, t. j. 170 m2, za cenu 1,85 eur za 1 m2 kupovanej plochy, celkom 451,40 eur za 244 m2, Kúpu nehnuteľností – pozemkov pri katolíckom cintoríne – nachádzajúcich sa v katastrálnom území Obci Vidiná od AGROTOM, s.r.o., IČO: 36025933, DIČ: 2020080667, sídlom Tomášovce č. 486, zapísaný v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 4978/S, zapísaných na LV č. 3274 ako parc. „E“ KN č. 308/22 – orná pôda o výmere 20 329 m2, z ktorého na základe geometrického plánu č. zákazky 46545077-69/15 zo dňa 19.8.2015 vznikla novovytvorená parcela „C“ KN č. 1055/22 – ostatné plochy o výmere 118 m2 vedená v 3/8, t. j. 44 m2 a novovytvorená parcela „C“ KN č. 1055/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m2 vedená v 3/8, t. j. 102 m2, za cenu 1,85 eur za 1 m2 kupovanej plochy, celkom 270,10 eur za 146 m2.

 

 

Vo Vidinej, dňa 28.09.2015

 

 

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                         starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie č. 82

z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 17.09.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 5. Rôzne

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

BERIE NA VEDOMIE

 

Návrh na 7. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

 

rozpočtová klasifikácia

schválený rozpočet

7. zmena

rozpočet po zmenách

Výdavky bežného rozpočtu

01.1.1 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

43 900,00

- 855,00

43 045,00

Výdavky kapitálového rozpočtu

06.2.0 711 001 Nákup pozemkov

690,00

+ 8555,00

1 54,00

 

      

B. SCHVAĽUJE

 

7. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

 

 

Vo Vidinej, dňa 28.9.2015

 

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                          starosta obce

 

 

      Uznesenie č. 83

z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 17.09.2015

____________________________________________________________________________________

 

A. BERIE NA VEDOMIE

 

 

Informáciu starostu obce o stretnutí s evanjel. Farárom a navrhuje spoločné stretnutie zástupcov cirkvi a zástupcov obce.                                                                  TERMÍN sa upresní

 

 

 

Vo Vidinej, dňa 28.09.2015

 

 

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                         starosta obce

 


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Zápisnica

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 17. septembra 2015

 

Prítomní:                               podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                       Miroslav Kumštár

Neospravedlnení:                    0

Návrhová komisia:                    ng. Marián Jeleň, Vladimír Ragač, Bc. Anna Kropáčová

Overovatelia zápisnice:             Pavol Bútor, František Antalič

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 3/2015 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na územní obce Vidiná
  4. Výzva na poskytnutie podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu na „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ - schválenie zmluvy
  5. Rôzne
  6. Interpelácia
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

 

1. Otvorenie

Ing. Ján Šupica – privítal prítomných poslancov a konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Predstavil program obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 77 z 10. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 17.09.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:

ZA  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianska          

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Ing. Ján Šupica – predložil návrh na zloženie návrhovej komisie.  

Uznesenie č. 78 z 10. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 17.09.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač

Hlasovanie:

ZA  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianska

PROTI        0

ZDRŽAL SA 0

 

 

B. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Pavol Bútor a František Antalič

 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 3/2015 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na územní obce Vidiná

Ing. Ján Šupica – pripomenul, že protestu prokurátora, ktorý upozornil obec, že uvedené VZN nie je v súlade so zákonom, tak protestu obecné zastupiteľstvo vyhovelo. Uvedený návrh VZN bol zaslaný okresnému prokurátorovi na prekonzultovanie, ale nakoľko je už práceneschopný, neprerokovali sme ho. Podľa informácií, z ktorej obce sme čerpali návrh nášho VZN by malo byť podľa jeho názoru už v súlade so zákonom. V tomto VZN sú určené podmienky za akých je možné chovať zvieratá, VZN sa odvoláva na stavebný zákon, na hygienické a veterinárne podmienky a pod. V tomto návrh sú ale malé chyby, spracovateľka uvádza ešte obvodný úrad, ale vieme, že už sa volá okresný úrad. Následne otvoril rozpravu k uvedenému bodu.

Vladimír Ragač- pripomenul, že tu nie je uvedená vzdialenosť od rodinných domov, teda umiestnenie chlievov.

Ing. Ján Šupica – je uvedené, že stavby majú byť umiestnené do odľahlých častí záhrady, aby nedochádzalo k obťažovaniu obyvateľov, toto rieši stavebný zákon. Ďalej pripomenul, že zápach tu stále bude, lebo žijeme na dedine, ale je potrebné to ošetriť, aby to nezachádzalo do krajností a extrémov.

Ing. Martina Predajnianska- pripomenulo, že tieto stavby nesmú byť umiestnené pri zdrojoch pitnej vody, spodnej vody, ďalej informovala, že sme veľká obec a boli tu rôzne sťažnosti, preto bolo tieto veci potrebné ošetriť nariadením.

 

Uznesenie č. 79 z 10. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 17.09.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A.  SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území obce Vidiná

 

Hlasovanie:

ZA     František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianska          

PROTI       0

ZDRŽAL SA 0

 

4. Výzva na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ – schválenie zmluvy

Ing. Ján Šupica – informoval, že pred poslancami je posledný návrh zmluvy s firmou MP Profit. Sú tam zapracované posledné pripomienky z posledného zastupiteľstva. Takto upravená zmluva bola zaslaná pani Ing. Százovej, projektovej manažérke. Má v podstate len 2 pripomienky, a to v bode 4.2., kde bolo uvedené, že zhotoviteľ je platcom DPH. Objednávateľ nie je platcom DPH. Odmena Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa rozumie vrátane DPH. S týmto oni nesúhlasia, žiadajú tam uviesť, že odmena je bez DPH a teda k odmene 6.000,00 Eur je potrebné ešte zaplatiť DPH. DPH nie je oprávnený náklad, to musíme zaplatiť my. Druhú pripomienku majú k bodu 6.2, kde bolo uvedené, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 30.06.2016. Toto navrhujú vypustiť s tým, že dielo musíme zrealizovať do 31.08.2016, potom je potrebné pripraviť vyúčtovanie, ktoré pripravujú oni. Navrhujú, že zmluva je platná až do skončenia projektu. Uvedené sme riešili preto, aby sa nestalo, že žiadosť o dotáciu nám neschvália a oni budú opäť žiadať o dotáciu. S ostatným znením zmluvy zhotoviteľ súhlasí. Ďalej navrhol definovať do tejto zmluvy číslo výzvy. Minulý rok išla táto výzva pod názvom L1, tento rok už pod názvom L2 a už bude zrejmé do kedy a na ktorú výzvu platí zmluva. Následne dal hlasovať za zmluvu spolu s pripomienkami.

Uznesenie č. 80 z 10. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 17.09.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

uzatvorenie zmluvy o manažmente projektu so zhotoviteľom MP Profit, s.r.o., IČO: 36734420, DIČ: 2022326867, so sídlom Bratislava, Bulíkova 21, predmetom ktorej je zabezpečenie a vykonanie manažmentu projektu za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v zmluve, ktorá je prílohou zápisnice s pripomienkami:

Bod 4.2 Zhotoviteľ je platcom dane z pridanej hodnoty. Objednávateľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Odmena Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sa rozumie bez dane z pridanej hodnoty Bod 6.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do ukončenia projektu. Bod 2.1 Objednávateľ má záujem žiadať o finančný príspevok na financovanie svojho projektu v rámci oblasti L2 na zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania z Environmentálneho fondu (ďalej len ako „Projekt“).

Hlasovanie:

ZA      Emília Boltvanová, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianska    

PROTI           0

ZDRŽAL SA František Antalič

 

5. Rôzne

Ing. Ján Šupica – informoval, že je potrebné majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod odvodňovací rigol. Tento rigol bude umiestnený pri plote katolíckeho cintorína. Takto odvodnený cintorín bude zabezpečený proti zosunu svahu. Vlastníkmi pozemkov sú firma Agrotom s.r.o. a pani Móricová. Pani Móricová nesúhlasí s navrhovanou cenou 1,66 Eur/m2. Navrhla cenu za celú výmeru 450,00 Eur, čo je navýšenie za 1m2 o 0,20 Eur. Poslancom bola odovzdaná situačná mapa.

Uznesenie č. 81 z 10. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 17.09.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

kúpu nehnuteľností – pozemkov pri katolíckom cintoríne – nachádzajúcich sa v katastrálnom území Obci Vidiná od Jarmily Móricovej, rod. Antalíkovej, nar. 12.2.1955, trvale bytom Lučenec, Námestie Artézskych prameňov 3314/21, zapísaných na LV č. 3274 ako parc. „E“ KN č. 308/2 – orná pôda o výmere 20 329 m2, z ktorého na základe geometrického plánu č. zákazky 46545077-69/15 zo dňa 19.8.2015 vznikla novovytvorená parcela „C“ KN č. 1055/22 – ostatné plochy o výmere 118 m2 vedená v 5/8, t. j. 74 m2 a novovytvorená parcela „C“ KN č. 1055/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m2 vedená v 5/8, t. j. 170 m2, za cenu 1,85 eur za 1 m2 kupovanej plochy, celkom 451,40 eur za 244 m2,

kúpu nehnuteľností – pozemkov pri katolíckom cintoríne – nachádzajúcich sa v katastrálnom území Obci Vidiná od AGROTOM, s.r.o., IČO: 36025933, DIČ: 2020080667, sídlom Tomášovce č. 486, zapísaný v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 4978/S, zapísaných na LV č. 3274 ako parc. „E“ KN č. 308/22 – orná pôda o výmere 20 329 m2, z ktorého na základe geometrického plánu č. zákazky 46545077-69/15 zo dňa 19.8.2015 vznikla novovytvorená parcela „C“ KN č. 1055/22 – ostatné plochy o výmere 118 m2 vedená v 3/8, t. j. 44 m2 a novovytvorená parcela „C“ KN č. 1055/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m2 vedená v 3/8, t. j. 102 m2, za cenu 1,85 eur za 1 m2 kupovanej plochy, celkom 270,10 eur za 146 m2.

 

Hlasovanie:

ZA  František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianska          

PROTI        0

ZDRŽAL SA 0

 

Ing. Ján Šupica –informoval o 7. zmene rozpočtu, ktorú je potrebné vykonať ohľadne krytia uvedenej kúpy pozemkov. Jedná sa o kapitálový výdavok, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Ing. Ivana Rubintová – doplnila, že v 7. zmene rozpočtu je zahrnutá aj schválená kúpa pozemku od pani Vaculčiakovej, jedná sa o dovysporiadanie miestnej komunikácie.

 

Uznesenie č. 82 z 10. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 17.09.2015

A BERIE NA VEDOMIE

Návrh na 7. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

 

 B. SCHVAĽUJE

 7. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

 

Hlasovanie:

ZA   František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianska          

PROTI           0

ZDRŽAL SA 0

 

Ing. Ján Šupica – informoval, že jednal s pánom Zubáčom ohľadne rozdelenia pozemku, ktorý chce kúpiť. S uvedeným nemá pán Zubáč problém, navrhol, aby sme vykolíkovali a rozdelili parcelu podľa našich predstáv. Starosta pripomenul, že sa jedná o pozemok pri vstupe do kostola z ulice Hviezdoslavova, kde bol poslanecký návrh vybudovať parkovisko. Navrhol stretnutie spolu s Komisiou výstavby, kde sa určia hranice parkoviska. Ďalej informoval, že aj pán Haluška súhlasí s vykúpením pozemku pred svojím domom, dá si urobiť geometrický plán.

 

6. Interpelácia

Ing. Ján Šupica – predstavil odpovede na interpelácie z minulého zastupiteľstva, kde pán Janšto navrhol pokosiť pri plynovej čerpačke. Uvedené bolo uskutočnené. Ďalej pán Ragač navrhol zakúpiť dopravné zrkadlo na križovatku ulíc 1. mája a Školská. Starosta informoval, že dopravné zrkadlo je už objednané. Ďalej pani Kropáčová sa zaujímala, či možné osadiť prechod pre chodcov na Zvolenskej ulici pri ulici V. Clementisa. Starosta informoval, že písomne podal žiadosť na OR PZ Lučenec, aby sa k uvedenému návrhu vyjadrili.

Emília Boltvanová – požiadala, aby sa už začalo s úpravou interiéru domu smútku.

Mgr. art. Miroslav Janšto – navrhol uvedené práce zadať firme, nakoľko je to pietne miesto, aby to bolo urobené kvalitne a aby to bolo dôstojné. Navrhol pripraviť rozpočet týchto prác.

Bc. Anna Kropáčová  - navrhla, aby bola vypracovaná vizualizácia.

 

7. Diskusia

Ing. Ján Šupica – požiadal verejnosť, či nemá príspevky do diskusie. Nikto nemal príspevok. Ďalej informoval, že sa uskutočnilo pracovné stretnutie s pánom Kevickým a pánom Gubom, evanjelickým farárom ohľadne barokovej zvonice. Požiadali o jej odkúpenie naspäť. Ďalej pripomenul, že uvedená zvonica bola zlegalizovaná na začiatku tohto roku a dostala sa do majetku obce, z dôvodu, že zvonica papierovo neexistovala, nebola zakreslená na katastri. Doteraz nie je zapísaná ani na pamiatkovom úrade, ale to už rieši pán poslanec Janšto. Potom bude na to možné získať rôzne granty a pod, s týmto zámerom išla do rokovaní s evanjelickou cirkvou obec. Je potrebné zvonicu obnoviť, keďže je to dominanta obce, mnoho ľudí okolo nej prechádza, či už do práce a títo ľudia neskúmajú vlastnícke práva k zvonici, len vidia, že chátra. Zaujímal, čo s tým budeme teraz robiť, pretože o nakladaní s majetkom obce rozhoduje zastupiteľstvo. Ďalej informoval, že na úrade sú k nahliadnutiu dokumenty, že to v majetku evanjelickej cirkvi nebolo, cirkev si to neuplatnila ani v reštitúcii. Následne vysvetlil rôzne dezinformácie, že to obec chce predať katolíkom a pod., nie je to pravda, nikomu sa to predávať nebude. Je pripravená nájomná zmluva, kde bude uvedené, že to bude užívať evanjelická cirkev.

Bc. Anna Kropáčová informovala, že aj ona je evanjelička a stará Vidinčanka a bola aj ona v kostole, keď sa toto prejednávalo. Situácia je taká, že o tom nikto z evanjelikov nevedel, že to takto je, pán starosta nič neporušil, on zveľaďoval majetok obce, ale pravda je, že to vždy patrilo evanjelikom, takto to bolo uvedené aj v publikácii o Vidinej. Každý si svoj majetok chránime a ani jej by sa nepáčilo, keby niečo užívala 100 rokov a zrazu je majetkom niekoho iného, tak asi preto sú rôzne šumy a aj preto, lebo prečo to nezlegalizoval Kucej alebo Ragač, ale teraz starosta Šupica, za ktorým stojí KDH.

Ing. Ján Šupica – vysvetlil 2 veci, za prvé, o uvedenom informoval evanjelický farár na omši v januári alebo vo februári, ale nevie koľko tam bolo prítomných na omši. V podstate prišli s tým, že tento problém predniesli evanjelickej obci. Za druhé sa ohradil tvrdeniam, že za ním stojí KDH, kandidoval ako nezávislý, zhodou okolností je 5 poslancov KDH, ale poslanci nie sú ovce, že hlasujú ako starosta povie.

Bc. Anna Kropáčová  vysvetlila, že starosta nič neporušil, zveľaďoval iba majetok obce, bola len prekvapená, že na omši ľudia o tom nevedeli, nevie ako to bolo, v januári na omši nebola.

Mgr. art. Miroslav Janšto – informoval, že aj on bol prítomný na pracovnom stretnutí s evanjelickým farárom, on to berie trochu z inej strany. Jeho to hrozne mrzí, že sa to dostalo do takýchto koľají. Je katolík, ale nie je KDH, išiel iba pod tou stranou, on túto zvonice berie z profesijného hľadiska, zaujíma sa o pamiatky. Nechce nikoho uraziť, ale vieme, ako tie budovy vyzerajú. Sám farár povedal, že oni na to nemajú peniaze, aby to opravili, je to v zlom stave, tá pamiatky si zaslúži svoje, tak len z tohto pohľadu sme to riešili, preto sme oslovili kompetentných, teda kurátora a farára, lebo my sme nemohli jednať s celou evanjelickou obcou. Oni súhlasili, že to pôjde do majetku obce, tak sa to urobilo, už ale len z pohľadu, aby sme na to mohli žiadať finančné prostriedky, on sa informoval aj u pamiatkarov, nie je to evidované, aj to je taká zaujímavosť, je to vedené ako súčasť oplotenia kaštieľa. Bol evidovaný len obecný pozemok, ale budova ako taká nie, bolo len uvedené, že je tam pivnica. Preto ostal prekvapený, že prepukli vášne práve pri stretnutí s rodákmi, čakal, že ľudia pomôžu a nie, že sa to obráti proti nám a je z toho také haló. Absolútne tam nebola myšlienka, že staviame katolícke parkovisko a neviem čo ešte všetko, komu to bude patriť??? To neodnesieme niekam inam.

Ing. Ján Šupica ďalej vysvetlil, že Ružovú ulicu je potrebné rekonštruovať, pretože veríme, že sa bude napájať na cyklotrasu a preto bolo potrebné začať riešiť aj zvonicu. Je potrebné porozmýšľať, nechce, aby sa poslanci vyjadrili a hlasovali hneď teraz, čo sa bude robiť so zvonicou. Obec to môže už len predať, darovať to obec nemôže.

Bc. Anna Kropáčová  - dodala, že niekto iný, nie z tohto zastupiteľstva mal ľudí informovať o tomto probléme. Je čudné, že sa tam dávali elektrické zvony.

Mgr. art. Miroslav Janšto – doplnil, že toto nikto nepopiera, všade sa uvádza evanjelická zvonica.     

Vladimír Ragač – vysvetlil, že o pozemku pod zvonicou vedel, ale aj cirkev by si mala poznať svoje majetky.

Ing. Ján Šupica – doplnil, že podľa dostupných starých listov vlastníctva to evanjelická cirkev nemala vedené na listoch vlastníctva, ale to nie je podstatné, podstatné je, či im to vrátime a budeme dúfať, že to opravia, kým to nespadne. Hrdíme sa kaštieľom, rovnako aj barokovou zvonicou, je to historická pamiatka a ľudia nevedia vlastnícke práva, iba vidia, že to chátra.

Ing. Marián Jeleň -  sa vyjadril, že je možno dobré, že je práve takáto diskusia, lebo nám táto stavba nie je ľahostajná, treba opraviť strechu a tak ďalej. Navrhol, keďže na opravu sú potrebné financie, je možnosť ich získať prostredníctvom obce. Ďalej doplnil, že sa vraví, že grófka darovala zvonicu evanjelikom, je za to, aby sa tradícia neporušila a tento stav trval, nech ju užívajú ďalej, navrhol ju dať do majetku obce a zároveň im umožniť to užívať.

Ing. Ján Šupica – informoval, že takýto návrh bol s nimi prejednaný, obec to bude mať v majetku a je pripravená nájomná zmluva, ktorá bude riešiť užívanie.

Mgr. art. Miroslav Janšto – navrhol stretnutie s evanjelickou obcou, kde sa to opäť vysvetlí. Ďalej informoval, že ľudia šomrú aj na objekt, ktorý je vedľa a  je vo vlastníctve evanjelickej cirkvi a chovajú sa tam ovce a aj to treba riešiť, lebo objekt si zaslúžia viac úcty. Z jeho pohľadu bude jedno, či to bude vo vlastníctva obce alebo cirkvi.

Ing. Ján Šupica poprosil všetkých, aby nepolarizovali Vidinú na katolíkov, evanjelikov, ateistov, lebo aj toto prispieva k vášňam, doteraz to vo Vidinej nebol problém, je v našich rukách, chodíme medzi ľudí a môžeme im to vysvetliť.

Ing. Martina Predajnianská – vysvetlila, že je prekvapená, čo sa rieši vo Vidinej v 21. storočí, je poslancom zastupiteľstva už 4 volebné obdobia, aj ona ako katolík súhlasila s odpredajom pozemku evanjelikom, nemala s tým problém, tiež nechce nikomu siahať na majetok. Ďalej sa zaujímala, čo chce cirkev s tou zvonicou robiť, ako ju chce zachrániť. Pred pár týždňami sme sa zúčastnili spoločnej omši a teraz má pocit, že sa vraciame ďaleko do minulosti.

Ing. Ján Šupica – navrhol stretnutie s veriacimi buď na úrade, prípadne aj u nich v modlitebni, kde sa znovu vysvetlí, prerokuje a odkomunikuje tento problém.

František Antalič- súhlasí s návrhom, týmto vášne upadnú a bude dobré, keď sa stretnutia zúčastnia aj poslanci.

 

Uznesenie č. 83 z 10. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 17.09.2015

A BERIE NA VEDOMIE

Informáciu starostu obce o stretnutí s evanjelickým farárom a navrhuje spoločné stretnutie zástupcov cirkvi a zástupcov obce, termín sa upresní.

 

Zapísala: Ing. Martina Predajnianská dňa 17. septembra 2015

 

 

                                                                                                     Ing. Ján Šupica

                                                                                                       starosta obce

 

 

Overovatelia zápisnice:

 

Pavol Bútor:

František Antalič:


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 17. 9. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť