Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 18.8.2011

pozvánka

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

dňa 18.08.2011 (štvrtok) o 17.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

s týmto programom:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Návrh zmluvy o dielo – dodanie a osadenie dopravného značenia

5. Rôzne

6. Interpelácia

7. Diskusia

8. Návrh na uznesenie

9. Záver

Vladimír Ragač

starosta obce


zápisnica

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 18.08.2011

Prítomní: Podľa prezenčnej listinyOspravedlnení: Jozej Kucej, Peter Kucej, Pavol Bútor, Ing. Martina PredajnianskáNeospravedlnení: Mgr. Michal Kmeť

Návrhová komisia:

Overovatelia zápisnice:

Program:

1. Otvorenie2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice3. Kontrola plnenia uznesení, správa o činnosti obecnej rady4. NNávrh zmluvy o dielo – dodanie a osadenie dopravného značenia5. Rôzne6. Interpelácia7. Diskusia8. Návrh na uznesenie9. Záver

1 OtvorenieStarosta prítomných na začiatku privítal a skonštatoval, že sú prítomní 4 poslanci a obecné zastupiteľstvo je neuznášaniaschopné. Ďalej navrhol najbližší termín rokovania, ktoré sa má uskutoční 23.08.2011 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej.

Vladimír Ragač

starosta obceVyvesené: 18. 8. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť