Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 19.12.2012

pozvánka

Ing. Martina Predajnianská zástupca starostu obce Vidiná                                                                                                         Vo Vidinej, 18.12.2012

P O Z V Á N K A V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční dňa 19.12.2012 (streda) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

s týmto programom:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Návrh na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012 4. Návrh na uznesenie 5. Záver

 

          v. r. Ing. Martina Predajnianská


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 19.12.2012

Prítomní:    Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:   Bútor Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia:  Antalič, Ing. Černok, Báťková Overovatelia zápisnice: Bc. Kuceková a Peter Kucej

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Návrh na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012 4. Návrh na uznesenie 5. Záver

1 Otvorenie

Ing. Predajnianská – prítomných privítala a predstavila program rokovania. Zaujímala sa o pripomienky.

Uznesenie č. 143/2012 zo dňa 19.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE - program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej  bez pripomienok

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

        2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Ing. Predajnianská– navrhla do návrhovej komisie pána Antaliča, pani Báťkovú a Ing. Černoka Ako overovateľov zápisnice určila pána Petra Kuceja a pani Bc. Kucekovú. Uznesenie č. 144/2012 zo dňa 19.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Antalič, Ing. Černok, Báťková

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice:  Bc. Kuceková a Peter Kucej

 

        3 Návrh na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná za rok 2012

Ing. Predajnianská – pripomenula, že materiály boli doručené, návrh na 5 zmenu bol znovu prepracovaný. Následne otvorila rozpravu. Ing. Černok – sa zaujímal, prečo schválený rozpočet, ktorý bol záväzný, nebol dodržaný. Ak je schválený, tak je záväzný a boli prekročené položky, kto je za to zodpovedný. Ing. Predajnianská – navrhla ísť položku po položke, aby sme si to vysvetlili, Ing. Černok – sa zaujímal, či je rozpočet prekročený  na mzdách  len o navrhované mimoriadne odmeny Ing. Predajnianská  –vysvetlila, že  prekročenie rozpočtu na mzdách bolo o 50,00 € Ing. Černok – sa zaujímal, prečo boli prekročené, lebo stačí, keď je to aj o 1,-€ a už je to problém. Kucej Jozef – vysvetlil, že to nie je pravda, že je to len o 50,00 €. Od mesiaca august platíme polovičný úväzok zastupujúcej starostke, tam sa rozdiely vyrovnali, ale keby sme platili plnú sumu, tak to nie je 50 €, to je s tým, aby tá položka bola tak, ako je. V globále je skutočnosť na mzdách iná,  prekročenie je vyššie. V rozpočte sa nepočítalo, že bude platený len 50 % úväzok. Zásluhou, že sa starosta sa vzdal funkcie, tak iba preto je to o 50 €, podstata je niekde inde. Podstata je niekde inde, nezodpovednosť ľudí, ktorí to zapríčinili, že stav je k 30.09.2012 taký aký je. Keď začali problémy, tak obecné zastupiteľstvo nedostalo v stanovenom termíne monitorovaciu správu, tam sa to mohlo odhaliť a odstrániť. V tejto dôvodovej správe je všetko to, aby sme vedeli stav k 30.09.2012, za to musí niesť niekto zodpovednosť, lebo zákon prikazuje, že rozpočet nemôže byť prekročený na položkách. Predstavil návrh, aby sme vzhľadom na to, že aj poistné navyšujeme, to znamená, že niekto zavádzal pri napočítavaní odvodov návrh na zvýšenie je o 2 000 €, ostané čiastky sú malé, preto odporučil obecnému zastupiteľstvu, aby sa nerobila polemika a aby sa tento návrh schválil, ale zároveň navrhol poslancom, aby z dnešného zasadnutia bolo uznesenie. Vysvetlil, že oni ako poslanci musia urobiť všetko preto, aby chod obce bol zabezpečený. Ak sme presvedčení, že vieme, kto bol za to zodpovedný a je to štatutár a aj ekonóm do 30.09.2012 sú zodpovední za to oni, čo urobili, aby sme teraz obec posunuli, môže obecné zastupiteľstvo poveriť kontrolórku obce, aby vykonala kontrolu a celý spis odstúpila prokuratúre. Teraz príde nový starosta, ktorí to potom zvalí na nich a nech prokuratúra rozhodne, či je to zlé hospodárenie. Ak sa schváli zmena bez tohto, tak to zlegalizujú. Je potrebné urobiť nápravné kroky,  hlavná kontrolórka má plnú moc, má podklady, navrhol urobiť kontrolu a v januári odovzdať spis prokuratúre, ktorá má dozor nad obcami. Ing. Černok – informoval, že súhlasí so všetkým a pripomenul,  že starosta sa vzdal funkcie, 16.8. 2012, teraz končí december a  prečo toto riešime po štyroch mesiacoch, bol by rád, keby sme sa prestali na niekoho vyhovárať, prečo porušenie rozpočtového zákona riešime iba teraz, hospodárime s peniazmi občanov, toto už niečím zaváňa, prečo pri prevzatí nebola urobená kontrola, ktorá by toto konštatovala už možno za mesiac, prečo sme toto štyri mesiace kryli. Ak by zajtra prišla k nemu kontrola z nadriadeného orgánu a opýtajú sa, prečo prekročil rozpočet na tejto položke o 20,00 €, tak je ihneď odvolaný za porušenie disciplíny, ďalej sa zaujímal, ako je možné, že aj všeobecný materiál sme plnili na 246 % Ing. Kolimárová – pripomenula, že k 30.9. ako sa dostali doklady do roky, sme konštatovali, že položky sú plnené na 200 % a 490 %. Kocúr – pripomenul, že vieme všetci, kto je zodpovedný za rozpočtovú disciplínu. On nič nekryje, ako o tom vieme od septembra, tak iné nerobíme, len hľadáme, kde sa aká chyba stala. Ak je možnosť prijať uznesenie, že to bude riešiť prokuratúra, tak je za. To, čo sa tu stalo, je december a 2 pracovníčky na tom robia 3 mesiace a doteraz nevedeli všetko zistiť. Pripomenul, že vieme ako dopadlo trestné oznámenie, navrhol to dať orgánom činným v trestnom konaní. Ďalej konštatoval, že ak to teraz neschválime, nevie ako to dopadne. Ing. Černok – pripomenul, že mu nejde do hlavy, keď sa opýta ako poslanec, kto je za to zodpovedný, tak za 4 mesiace nedostal odpoveď Ing. Rubintová– pripomenula, že bolo uznesenie, aby sa krátili mzdy o 20 %, ak bol rozpočet napočítaný správne, tak sa mali upraviť platy a to urobené nebolo. Ing. Predajnianská  –vysvetlila, že tých 800,00 € navrhla pracovníkom rozdeliť na odmeny. Ing. Černok – sa zaujímal, prečo je prekročené vodné a stočné k 30.9.2012, kde je plnenie na  150 %, obec má svoj aparát, čo tu ten aparát robí, to tu nikto nesleduje. Ing. Kolimárová – informovala, že týmto všetkým, čo sme zverejnili, sme priznali, že sme porušili rozpočtové pravidlá, je potrebné prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a vyvodiť opatrenia, aby sa toto neopakovalo. Ďalej informovala, že k 30.9 sme vedeli, že sú prekročené energie, mali sme to hneď riešiť a od septembra ideme s porušením rozpočtových pravidiel a za to nesie niekto zodpovednosť. Ing. Rubintová vysvetlila, že pri úrazovom poistení bola chyba v účtovníctve, tu sa zle zaúčtoval letný tábor, čo vedela, že je prekročené, to opravila, ale to môže ešte vyskočiť pri ďalšom plnení. Ing. Černok – pripomenul, že keď dostali vzdanie sa mandátu od pána Ragača, tak požadovali audit, alebo nech sa to nazve ako chce. Bolo povedané, že audit nie, len nemá záväzky, ale dnes je 19.12.2012 a nemáme ešte okrem vnútornej kontroly nič, čo sem chceli v auguste. On sem chodí a je iba vypočutý, nie je počúvaný a keby sme kontrolovali plnenie uznesení aj za 4 mesiace, zčerneli by nám oči. Už nesme zodpovednosť aj my za to, čo robíme. Dostali sme harmonogram výkopových prác, jeho ľudia z Exnárovej ulice bombardujú, že sľúbil, že nebudú už robiť, tak občanov poslal na úrad, nakoľko aj on bol oklamaný ako oni. Ing. Predajnianská  – vysvetlila, že ona predložila harmonogram tak, ako ho dostala, ďalej informovala, že na rokovania s realizátorom stavby vždy pozývala aj komisiu výstavby. Ing. Černok –  pripomenul, že ak štatutár videl, že porušujú harmonogram, mal s nimi rokovať a aký je efekt. Ak ľudia neboli, tak prídu. On kandidovať nejde, ale už sem ani chodiť nebude, nerobí si teraz kampaň. Ďalej sa zaujímal, kedy bol zaslaný list na finančnú kontrolu. Ing. Predajnianská  – informovala, že zaslaný bol v novembri Ing. Černok – informoval, že ich už ignoruje aj ona, požiadali ju o to v septembri. Kucej Jozef –sa zaujímal, že tu je položka z roku 2011 náhrady starostu vo výške 439,24 €, či sú to náhrady za dovolenku. Zaujímal sa, či sa jedná o nevyčerpanú dovolenku, lebo ak niekto čerpal v roku 2012 dovolenku 6 týždňov a dostal za to zaplatené. Ing. Kolimárová  vysvetlila, že ak vo výplatnom termíne nemal zaplatené náklady na čerpanie dovolenky, ako príklad uviedla, že ak ona je na dovolenke, tak ten deň má zaplatený určitým priemerom. Ak on tú položku nečerpal v mzde, mohol čerpať mimo mzdy jednorázovo, ale všetko zdanené. Ing. Rubitnová vysvetlila, že starostovi sa plat nemení, jeho mzda je schválená v zastupiteľstve. Ing. Černok – sa zaujímal, že keď on skončil funkciu, či mal vyčerpanú dovolenku. Gajdošová – vysvetlila, že zostávajúcich 5 dní nevyčerpanej dovolenky dostal preplatené  v zmysle zákonníka práce. Kucej Jozef – informoval, že uznesením bol starostovi schválený plat, ktorý mu pripadá zo zákona a pri plnení rozpočtu je vidieť, že v mesiaci február 2011 mal 1 649 € základný plat a starosta mal plat 1746 €, ak je plat 8 mesiacov rovnaký a jeden mesiac je iný, mesačný plat by mal byť rovnaký. Ing. Rubintová – informovala, že od júna 2011 by mal mať starosta rovnaký plat, ale v marci sa dorovnáva za január a február. Ing. Černok – sa zaujímal,  kto je zodpovedný za aktualizáciu stránky, lebo ešte aj dnes je správca hrobných miest p.Uhrin. Ing. Predajnianská – informovala, že na dohodu to robí Ing. Šupica Kucej Jozef – sa zaujímal, ako môže mať pracovník v trvalom pracovnom pomere dohodu. Ing. Kolimárová – vysvetlila, že zo zákona môže mať, ak obec chce. Gajdošová – vysvetlila, že dohody boli aj za minulé obdobie Ing. Predajnianská sa zaujímala, prečo to mala aj Ing. Rubintová tatko riešené. Ing. Rubintová vysvetlila, že ona začala aktualizovať webovú stránku ešte za pána Kuceja v roku 2007 a robila to zadarmo. Potom sa uzatvárali rôzne iné dohody a tak požiadala aj ona, že to bude robiť za odmenu, nakoľko to robila doma a nie v práci. Keď odišla na materskú, tak to už nemohla robiť na dohodu, tak to prebral Ing. Šupica, lebo to vedel robiť. Ing. Černok sa zaujímal, či je to v poriadku, že na internete sú tieto údaje, ako je možné, že podpísala za to odmenu. Keby bola vykonaná kontrola hneď ako žiadali, mohlo sa tomu predísť. Ďalej informoval, že si teraz nerobí kampaň, nakoľko nejde kandidovať. Ing. Kolimárová pripomenula, že tiež sa o túto funkciu nebude uchádzať, lebo si vyprosí, že niekto poskytuje informácie, že ona zavádza obec len preto, aby ju dostala do omylu, lebo sama chce kandidovať. Kocúr – informoval, že ak má dohodu, tak je potrebné vrátiť peniaze, lebo si neurobil robotu. Ing. Kolimárová pripomenula, že boli zavedení, lebo dostali informácie, že to má pracovník v pracovnej náplni a zaujímala sa, nakoľko idú sviatky a je tu vyhodnotenie, predmetom kontroly sú náklady na mzdy, kedy by sa vedela dostať k dokladom. Ing. Predajnianská informovala, že ak chcela hlavná kontrolórka doklady, vždy ich dostala, aby mohla urobiť kontrolu. Ing. Rubintová  –sa zaujímala, či chce mzdové listy, mzdová rekapitulácia. Ing. Černok – sa zaujímal,  prečo sú na obci dve ekonómky, jemu to osobne nevadí. Kocúr – vysvetlil, že je treba  dať do poriadku veci, my sme s tým súhlasili. Ing. Černok informoval, že efekt je ten, že po 4 mesiacoch sme sa nepohli dopredu. Dokedy sa ideme na to vyhovárať Bc. Kuceková – sa zaujímala, čo sa ide iné robiť, keď nemôže byť finančná kontrola Ing. Predajnianská  – vysvetlila, že to ona nikdy nepovedala, že finančná kontrola nemôže byť, táto inštitúcia kontroluje len štátne peniaze a prídu v I. polroku. Ing. Kolimárová  – informovala, že  audítorky neprídu, môže prísť, len kým pošleme podnet. Kocúr – navrhol, že ak sa to dá spraviť, tak ten audit spravme, tu sa len špekuluje, už to nemôže počúvať. Ing. Černok – informoval, že nemá problém podpísať trestné oznámenie, za 5 mesiac sme nič nespravili, toto nie sú len Ragačove chyby, ale to sú aj naše chyby. Teraz sa od nás chce, aby sme to odobrili. Ďalej predstavil návrh na uznesenie. Ing. Kolimárová pripomenula, že ona odborné stanovisko k návrhu na 5. zmenu rozpočtu nedala, ona dala odborné stanovisko len k návrhu rozpočtu na rok 2013. Písomne to nedávala, vyjadrovala sa len v komisiách. Ing. Rubintová informovala, že hlavný kontrolór by mal dávať stanovisko k zmenám rozpočtu a minule si mala, ale môže sa to zmeniť z dôvodovej správy na pripomienky. Ing. Černok sa zaujímal, či sa schvaľuje 5. zmena rozpočtu s pripomienkami alebo bez. Kucej Jozef predložil návrh a už viac nič nepredloží, ako poslanec predložil návrh a ten nieto, on ho povedal na začiatku. Doteraz si ho nikto nevšimol, nedalo sa o ňom hlasovať. Toto už nie je prvý krát, čo sa to stalo. Ing. Predajnianská pripomenula návrh pána Kuceja, aby hlavná kontrolórka urobila kontrolu plnenia rozpočtu. Hlavná kontrolórka vykoná kontrolu rozpočtu finančného hospodárenia v roku 2012 a záver predloží na prokuratúru. Ing. Kolimárová navrhla doplniť, že výsledky z kontroly predloží zastupiteľstvu na februárom  rokovaní a potom sa to prepošle prokuratúre. Navrhla, že by to mohla byť pripomienka, ktorá vychádza z poslaneckého návrhu Jozefa Kuceja. Kocúr vysvetlil, že ak to dobre pochopil, jedná sa o kontrolu rozpočtu po všetkých položkách. Ing. Černok pripomenul, že z diskusie vyplynulo, že Ing. Rubitnová opravila len položky, ktoré boli prekročené, čiže toho môže byť oveľa viac a navrhol kontrolu plnenia celého rozpočtu. Ing. Kolimárová vysvetlila, že najskôr môže začať kontrolovať po 15.01.2013, kým sa uzatvorí rok. Ing. Predajnianská dala hlasovať za pripomienku, ktorá vychádzala z poslaneckého návrhu Jozefa Kuceja. Uznesenie č. 145/2012 zo dňa 19.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE hlavná kontrolórka vykoná kontrolu rozpočtového hospodárenia v roku 2012 a záver kontroly predloží na rokovanie obecného zastupiteľstva a následne obecné zastupiteľstvo predloží kontrolné zistenia na Okresnú prokuratúru v Lučenci

Termín: do zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej v mesiaci február 2013

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Jozef Kucej, Peter Kucej, Kocúr, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

Ing. Černok navrhol, aby  zo strany obecného úradu boli okamžite prijaté opatrenia, aby schválený rozpočet bol záväzný. Ing. Kolimárová informovala, že toto vyplýva zo zákona. Ďalej upozornila, že máme verejný dokument, kde máme porušené veci, navrhla prijať uznesenie, niektoré osoby, ktoré sú povinné kontrolu čerpania rozpočtu, nevie, či si každý sám kontroluje kapitolu alebo, či len starosta, či len ekonóm, aby za každú položku v rozpočte niekto zodpovedal, navrhla prijať opatrenia, niesť zodpovednosť za kontrolu kapitol pre jednotlivých položkách. Navrhla prijať takéto opatrenia. Kucej Jozef – pripomenul, že toto už bolo povedané pri schvaľovaní rozpočtu pre rok 2012. Kocúr – doplnil, že to musí štatutár preniesť aj do pracovných náplní. Ing. Kolimárová – predložila návrh, kde organizačná štruktúra cituje iba zákon, je to v uznesení prepracovať ho. Toto by bolo vhodné tam zapracovať do nového organizačného poriadku.  Prijať uznesenie a  zapracovať to do pracovných náplní. Ing. Rubintová– vysvetlila, že jedine materská škola – riaditeľka má zodpovednosť Ing. Kolimárová– informovala, že tu sa jedná aj podpisovú zodpovednosť, Ing. Rubitnová – informovala, že o tom je zákon o predbežnej finančnej kontrole. Na položky to konkrétne nie je spravené. Ing. Kolimárová – pokiaľ to má len starosta a keby chcel súčasný stav po mesiacoch, tak to dosleduje, ale keď to nechce, tak to nedosleduje. Ing. Rubintová – informovala, že inak to funguje v mestách a v obciach. Ing. Černok – doplnil, že  obec nemá toľko organizačných zložiek. Ing. Rubitnová– vysvetlila, že faktúra musí isť kontrolou rozpočtu, problémom je pokladňa, ekonóm sa ku nej dostane už keď je nakúpené a účtuje. Ing. Kolimárová–  navrhla, že z dôvodu prečerpanie rozpočtu k 30.9 na viacerých položkách je nevyhnutné, aby obec zabezpečila predbežnú kontrolu čerpanie rozpočtu na jednotlivých položkách konkrétnym pracovníkom obce. Uznesenie č. 146/2012 zo dňa 19.12.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE doplniť z dôvodu prečerpania rozpočtu k 30.09.2012 na viacerých položkách, je nevyhnutné, aby obec zabezpečila predbežnú finančnú kontrolu čerpania rozpočtu na jednotlivých položkách konkrétnym pracovníkom obce Termín: ihneď úloha trvá

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Jozef Kucej, Peter Kucej, Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

Pri hlasovaní p. Kocúr chýbal.

Ing. Predajnianská dala následne hlasovať za 5 zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012 s pripomienkami. Uznesenie č. 147/2012 zo dňa 19.12.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE a) Dôvodovú správu k Návrhu na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012. b) Pripomienky hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu na 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012

II. SCHVAĽUJE 5. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012 s pripomienkami 1. hlavná kontrolórka vykoná kontrolu rozpočtového hospodárenia v roku 2012 a záver kontroly predloží na rokovanie obecného zastupiteľstva a následne obecné zastupiteľstvo predloží kontrolné zistenia na Okresnú prokuratúru v Lučenci

2. doplniť z dôvodu prečerpania rozpočtu k 30.09.2012 na viacerých položkách, je nevyhnutné, aby obec zabezpečila predbežnú finančnú kontrolu čerpania rozpočtu na jednotlivých položkách konkrétnym pracovníkom obce Termín: ihneď úloha trvá

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Báťková, Ing. Černok, Jozef Kucej, Peter Kucej,  Bc. Kuceková,  Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

   

Pri hlasovaní p. Kocúr chýbal.

 

4 Návrh na uznesenie

 

5 Záver

Ing. Kolimárová– sa zaujímala, či sa v rozpočte na rok 2013 sa budú realizovať aj tieto zmluvné vzťahy, ktoré pripomienkovali teraz, tak navrhla, že každá zmluva by sa mala predložiť na rokovanie zastupiteľstva. Ing. Černok požiadal predložiť všetky zmluvy uzavreté v roku 2012, ale aj prenesené z minulých rokov a všetky zmluvy, ktoré ostanú v platnosti na rok 2013. Ing. Predajnianská informovala, že prišli dodatky k zmluve o dodávke elektrickej energii, kde cena išla dole, zaujímala, či to budeme schvaľovať, alebo stačí o tom iba informovať. Ing. Kolimárová – informovala, že nie je potrebné robiť verejné obstarávanie, lebo cena išla dole a nový vzťah nevzniká. Ing. Černok –pripomenul, že toto nebolo v programe a bol predložený program, tak sa ho držme. Ing. Predajnianská poďakovala prítomným za účasť

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa 07.01.2013

Bc. Drahomíra Kuceková

   Vo Vidinej, dňa 04.01.2013 Peter Kucej    

Zapísal: Ing. Šupica  

Ing. Martina Predajnianská        poverený zástupca starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 19. 12. 2012

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť