Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 1.9.2015

uznesenia

Uznesenie č.  74

z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 01.09.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 1. Otvorenie

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. SCHVAĽUJE

 

Program rokovania obecného zastupiteľstva

 

 

Vo Vidinej, dňa 01.09.2015                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 75

z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 01.09.2015

____________________________________________________________________________________

 K bodu 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. SCHVAĽUJE

 

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Marián Jeleň, František Antalič, Emília Boltvanová

 

B. BERIE  NA VEDOMIE

 

overovateľov zápisnice: Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač

 

 

Vo Vidinej, dňa 01.09.2015                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

  Uznesenie č. 76

z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 01.09.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 3. Výzva na poskytnutie podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu na „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ - schválenie zmluvy

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

Upravenú zmluvu o pripomienky:

bod 3.1. zhotoviteľ je povinný doručiť zo 7 dní zmena na 4 dni pred lehotou splatnosti vypracovanú žiadosť o dotáciu

bod 4.1.2.2 objednávateľ sa zaväzuje do 15 dní odo dňa podpísania zmluvy vyplatiť odmenu max. do výšky 6 000 € s DPH

poslanecký návrh poslanca Ragača, zmluvu uzatvoriť na dobu určitú do 30.06.2015

 

 

Vo Vidinej, dňa 01.09.2015                                                                             

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Zápisnica

zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 01. septembra 2015

 

Prítomní:                               podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                     Pavol Bútor

Neospravedlnení:                  0

Návrhová komisia:               Emília Boltvanová, Ing. Marián Jeleň, František Antalič

Overovatelia zápisnice:        Bc. Anna Kropáčová, Vladimír Ragač

 

Program:

Otvorenie Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Výzva na poskytnutie podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu na „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ - schválenie zmluvy Návrh na uznesenie Záver

 

 

1. Otvorenie

Ing. Ján Šupica – privítal prítomných a konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné. Predstavil program obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 74 z 9. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 01.09.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianska   

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Ing. Ján Šupica – predložil návrh na zloženie návrhovej komisie.  

Uznesenie č. 75 z 9. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 11.09.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Marián Jeleň, František Antalič, Emília Boltvanová

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianska   

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

B. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Bc. Anna Kropáčová Vladimír Ragač

 

3. Výzva na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ – schválenie zmluvy

Ing. Ján Šupica – predstavil návrh zmluvy, kde zo strany zhotoviteľa sú nasledovné požiadavky, a to znížiť lehotu na doručenie vypracovanej žiadosti zo 7 dní na 4 dni, nakoľko je krátkosť času a zhotoviteľ to musí stihnúť. Ďalej informoval, že externý manažment nie je oprávnený náklad, čiže ho musí zaplatiť obec z rozpočtu. Ďalej sú vypustené niektoré body. Upravená zmluva je súčasťou zápisnice. Pripomienky k zmluve doručila aj hlavná kontrolórka a bola prehodnotená aj spolu s právnikom.

Kumštár – sa zaujímal, či je možné odmenu vo výške 3 % zapracovať nejako do dodávky diela, aby sme to nemuseli celé platiť my. Ďalej navrhol aj výberové konanie riešiť v zmluve a dodal, aby projektant prišiel osobne na miesto a neurobil projekt z miesta a upozornil, aby si zhotoviteľ neuplatňoval skryté vady. Ďalej sa zaujímal, či je cena vrátane DPH.

Ing. Šupica informoval, že cena je v zmluve uvádzaná vrátane DPH, výberové konanie na dodávateľa zabezpečí uvedená firma v zmluve, samozrejme znáša aj riziká súvisiace s výberovým konaním, za výberové konanie berie zodpovednosť. Tie 3 % zapracovať dodávateľovi, to nebude možné.

Kumštár – sa zaujímal, čo s odmenou 500 € za vypracovanie žiadosti, čo ak aj na budúci rok vypracujú žiadosť, tak zase budeme platiť 500 €, navrhol zaplatiť raz a vypracujú žiadosť aj na budúci rok.

Mgr. Art. Janšto – si myslí, že s týmto nebudú súhlasiť

Ing. Fabiánová – podala doplňujúcu informáciu, že každý rok sa pozmeňujú podmienky pri vyhlasovaní výziev, a z toho vyplýva že sa žiadosti vypracovávajú podľa nových podmienok.

Ragač – navrhol zmluvu na dobu určitú a tým je vyriešené platenie za vypracovanie žiadosti, navrhol termín 31.12.2015

Ing. Fábiánová – upozornila, že zmluva nebude platná do 31.12.2015, pretože vyhodnotenie a implementácia sa bude realizovať na budúci rok, teda v roku 2016, preto navrhla termín 30.06.2016.

Ragač – keďže hlavná kontrolórka nemôže podávať poslanecký návrh, navrhuje on termín 30.06.2016.

Mgr. art. Janšto – sa zaujímal, ako vychádza termín dodania, lebo v zmluve to meníme zo 7 dní na 4 dni, aby to nebol víkend.

Ing. Ján Šupica – informoval, že termín vychádza cez týždeň

Ing. Predajnianská navrhla, aby výška odmeny nebola určená len ako 3 % z oprávnených nákladov, ale aby tam bola uvedená maximálne výška odmeny, ktorú zaplatíme.

Ing. Ján Šupica požiadal návrhovú komisiu, aby spracovala prednesené pripomienky do návrhu na uznesenie a potom dal hlasovať za upravenú zmluvu spolu s pripomienkami. Zmluva je súčasťou zápisnice.

Uznesenie č. 76 z 9. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 11.09.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

Upravenú zmluvu o pripomienky:

bod 3.1. zhotoviteľ je povinný doručiť zo 7 dní zmena na 4 dni pred lehotou splatnosti vypracovanú žiadosť o dotáciu

bod 4.1.2.2 objednávateľ sa zaväzuje do 15 dní odo dňa podpísania zmluvy vyplatiť odmenu max. do výšky 6 000 €

poslanecký návrh poslanca Ragača, zmluvu uzatvoriť na dobu určitú do 30.06.2015

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Mgr. Art. Miroslav Janšto,  Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Vladimír Ragač, Ing. Martina Predajnianska   

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

4. Návrh na uznesenie

Ing. Ján Šupica – požiadal návrhovú komisiu o prečítanie uznesení, ktoré boli na dnešnom rokovaní Obecného zastupiteľstva prijaté.

Ing. Jeleň predstavil prijaté uznesenia z dnešného rokovania.

 

5. Záver

Ing. Ján Šupica – poďakoval prítomným poslancom, zamestnancom aj občanom za účasť.

 

Zapísala: Ing. Martina Predajnianská dňa 01. septembra 2015

 

                                                                                                     Ing. Ján Šupica

                                                                                                       starosta obce

 

 

Overovatelia zápisnice:

 

Bc. Anna Kropáčová: ..................................................... Vo Vidinej dňa: ..................................

 

Vladimír Ragač      : ....................................................Vo Vidinej dňa: .................................Vyvesené: 1. 9. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť