Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 19.2.2009

uznesenia

Z O Z N A M

uznesení prijatých na zasadnutí Obecného zastupiteľstvavo Vidinej, konaného dňa 19. februára 2009

K bodu 1: Otvorenie

Uznesenie č. 111/2009 zo dňa 19.02.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

program Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Vo Vidinej dňa 19. 02. 2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 2: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 112/2009 zo dňa 19.02.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Milan Černok, Štefan Kocúr, Milan Šulek

Vo Vidinej dňa 19. 02. 2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 3: Správa o činnosti obecnej rady, kontrola uznesení

Uznesenie č. 113/2009 zo dňa 19.02.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

správu o činnosti Obecnej rady a kontrolu uznesení z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Vo Vidinej dňa 19. 02. 2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 4: Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2008Uznesenie č. 114/2009 zo dňa 19.02.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

správu o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2008

Vo Vidinej dňa 19.02.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 5: Správa o činnosti komisie pri OZ obce Vidiná v roku 2008Uznesenie č. 115/2009 zo dňa 19.02.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

správu o činnosti komisií pri Obecnom zastupiteľstve v roku 2008

Vo Vidinej dňa 19.02.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 6: Prerokovanie výsledku výberového konania – schválenie návrhovUznesenie č. 116/2009 zo dňa 19.02.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

uzavrieť zmluvu o prenájme priestorov krčmy „U smädného škorca“ s uchádzačom č. 1 , tj. Katarína Amróšová. Zmluva bude obsahovať všetky predložené náležitosti podnikateľského zámeru, cenu navrhovanú predkladateľom podnikateľského zámeru a obdobie na 5 rokov.

Vo Vidinej dňa 19.02.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 7: Žiadosť o napojenie osvetlenia veže kostola z pouličného osvetlenia - schválenieUznesenie č. 117/2009 zo dňa 19.02.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE

žiadosť Duchovnej správy kostola vo Vidinej o napojenie osvetlenia veže kostola z pouličného osvetlenia s maximálnym výkon 250 W.

Vo Vidinej dňa 19.02.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 8: Žiadosť o prenájom požiarnej zbrojnice - schválenieUznesenie č. 118/2009 zo dňa 19.02.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. NESCHVAĽUJE

žiadosť o prenájom budovy Požiarnej zbrojnice s uvedením dôvodu potreby týchto priestorov na uskladnenia požiarnej techniky

Vo Vidinej dňa 19.02.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 9: Žiadosť o stanovisko – výstavba fotovoltaickej elektrárneUznesenie č. 119/2009 zo dňa 19.02.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. NESCHVAĽUJE

vydať súhlasné stanovisko pre zamýšľaný zámer firmy Energy 21 a.s. ohľadom výstavby fotovoltaickej elektrárni

Vo Vidinej dňa 19.02.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 10: RôzneUznesenie č. 120/2009 zo dňa 19.02.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

vstup starostu do jednania so Slovenským pozemkovým fondom ohľadom zámeny vlastníctva pozemkov nachádzajúcich sa na futbalovom ihrisku vo Vidinej

Vo Vidinej dňa 19.02.2009

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 11: Interpelácia poslancovUznesenie č. 121/2009 zo dňa 19.02.2009

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

Ing. Veliká – vypracovať aktuálny prehľad stavu vlastníctva pozemkov na futbalovom ihrisku

II. UKLADÁ

prehodnotiť nájomnú zmluvu s hudobnou skupinou CREDO ohľadom poskytnutia priestorov v budove Kultúrneho domu v zmysle VZN.

Termín: 28.02.2009 Zodpovedný: obec

Vo Vidinej dňa 19.02.2009

Vladimír Ragač, starosta obce


zápisnica

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 19. februára 2009

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Ing. Želmíra Kolimárová, Ing. Martina Predajnianská,

Mgr. Martina Kamenská

Neospravedlnení: 0

Návrhová komisia: Ing. Milan Černok, Milan Šulek, Štefan Kocúr

Overovatelia zápisnice: Ing. Mária Legíňová, Ing. Mária Veliká

Program: podľa pozvánky

1. Otvorenie

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce. Starosta prítomných oboznámil s programom. Uznal Obecné zastupiteľstvo za uznášaniaschopné.

Pripomienky alebo pozmeňovacie návrhy nemal nikto z prítomných.

Hlasovanie: za 6 hlasov, proti 0, zdržali sa 0, neprítomní 3

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Milan Černok, Milan Šulek, Štefan Kocúr

Hlasovanie: za 6 hlasov, proti 0, zdržali sa 0, neprítomní 3

Návrhová komisia bola schválená.

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Mária Veliká, Ing. Mária Legíňová

3. Správa o činnosti obecnej rady, kontrola uznesení

Správu prečítal prítomným starosta obce a správu o činnosti Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.

4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2008

Správa bola zaslaná spolu s pozvánkou poslancom. Pani Končošová prítomných oboznámila so správou o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2008. Pani Kuceková mala určité nejasnosti a otázky. Pani Končošová na mieste odpovedala na otázky a objasnila spomínané nejasnosti. Správu o činnosti Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.

5. Správa o činnosti komisií pri Obecnom zastupiteľstve obce Vidiná v roku 2008

Správa bola priložená k pozvánke. Správu o činnosti Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.

6. Prerokovanie výsledku výberového konania – schválenie návrhov

Starosta prítomných oboznámil s priebehom výberového konania ohľadne priestorov krčmy „U smädného škorca“. Nakoľko výberová komisia sa 4 hlasmi zdržala a 3 hlasmi podporila uchádzača č. 1, nikto z uchádzačov nemal nadpolovičnú väčšinu. Vzniknutú situáciu riešila Ekonomická komisia a Obecná rada podaním návrhov na vyriešenie problému. Starosta dal hlasovať za návrh č.1, predložený Ekonomickou komisiou. Poslanci tento návrh podporili 4 hlasmi. Nakoľko tento návrh získal nadpolovičnú väčšinu, za návrh č. 2 sa nehlasovalo.

Hlasovanie: za 4 hlasy, proti 1, zdržali sa 1, neprítomní 3

7. Žiadosť o napojenie osvetlenia veže kostola z pouličného osvetlenia - schválenie

Starosta oboznámil poslancov s návrhom Duchovnej správy kostola. Prebehla diskusia k danej téme. Nikto nebol proti tomuto návrhu.

Hlasovanie: za 6 hlasov, proti 0, zdržali sa 0 neprítomní 3

8. Žiadosť o prenájom požiarnej zbrojnice – schválenie

Starosta prečítal žiadosť pani Dobiášovej ohľadom prenajatia priestorov požiarnej zbrojnice. Obecné zastupiteľstvo tomuto návrhu nevyhovuje s odôvodnením potreby priestorov na uskladnenie požiarnej techniky. Starosta dal hlasovať o neschválení žiadosti.

Hlasovanie: za 6 hlasov, proti 0, zdržali sa 0 neprítomní 3

9. Žiadosť o stanovisko – výstavba fotovoltaickej elektrárne

Starosta oboznámil prítomných s ponukou firmy Energi 21 a.s, ktorá chce v našej obci vybudovať fotovoltaickú elektráreň. K začatiu konania potrebujú stanovisko obce. Starosta dal hlasovať za súhlasné stanovisko. Toto stanovisko nezískalo nadpolovičnú väčšinu.

Hlasovanie: za 3 hlasy, proti 0, zdržali sa 3, neprítomní 3

10. Rôzne

• Starosta prezentoval požiadavku firmy MEPOS, predloženú na klube starostov. Klub starostov pochopil situáciu pri zbere separátu a zaujal kladné stanovisko k prednesenému problému• Starosta predložil Obecnému zastupiteľstvu návrh na riešenie pozemkov na futbalovom ihrisku so SPF. Žiadal poslancov o súhlas tento svoj zámer začať realizovať.• Starosta predniesol ponuky spracovateľov dokumentácie k výstavbe kanalizácie. Poslanci navrhli riešenie vyžiadať si ponuky o dielo od zadávateľov projektov.

11. Interpelácia poslancov

Pani. Kuceková sa zaujímala ako sa pokračuje so spoločným projektom s družobnom obcou v Maďarskej republike. Starosta dal odpoveď, že čakáme na vyhodnotenie na Ministerstve kultúry v Budapešti. Pán Kocúr mal pripomienku ku kapele, ktorá má skúšobňu v Obecnom úrade. Dohoda bola, že zahrajú 2 krát do roka na zábave vo Vidinej, ale toto nedodržali. Pán Kocúr navrhuje prehodnotiť nájomnú zmluvu s kapelou. Pani Veliká žiadala o pripravenie prehľadu priebehu vykupovaniu pozemkov na futbalovom ihrisku.

12. Diskusia

Verejnosť sa nezúčastnila na Obecnom zastupiteľstve. Diskusia neprebehla.

13. Návrh na uznesenie – uznesenie

Návrh na uznesenie predložil Ing. Milan Černok. Nikto nemal k návrhu uznesenia žiadne pripomienky.

14. Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval za účasť na rokovaní a Obecné zastupiteľstvo ukončil.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Mária Legíňová

Ing. Mária Veliká

Vladimír Ragač, starosta obce

Zapísal: Ján ŠupicaVyvesené: 19. 2. 2009

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť