Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 19.3.2013

pozvánka

Ing. Martina Predajnianská zástupca starostu obce Vidiná

                  Vo Vidinej, 15.03.2013

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční dňa 19.03.2013 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

s týmto programom:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o výsledku nových volieb do orgánov samosprávy v obci Vidiná a odovzdanie osvedčenia  o zvolení starostovi obce 4. Zloženie sľubu starostu obce Vidiná, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia 5. Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom období 6. Určenie platu starostu 7. Návrh na uznesenie 8. Záver

 

      v. r. Ing. Martina Predajnianská


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 19.03.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Pavol Bútor Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia: Bc. Drahomíra Kuceková, Želmíra Báťková, Štefan Kocúr Overovatelia zápisnice: František Antalič a Ing. Milan Černok

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Správa o výsledku nových volieb do orgánov samosprávy v obci Vidiná a odovzdanie osvedčenia  o zvolení starostovi obce
  4. Zloženie sľubu starostu obce Vidiná, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
  5. Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom období
  6. Určenie platu starostu
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

 

1 Otvorenie

Ing. Predajnianská – prítomných privítala a predstavila program rokovania, pôvodný program  navrhla rozšíriť o nový bod a to zloženie sľubu náhradníka poslanca a predstavila nové znenie programu.

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o výsledku nových volieb do orgánov samosprávy v obci Vidiná a odovzdanie osvedčenia  o zvolení starostovi obce 4. Zloženie sľubu starostu obce Vidiná, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia 5. Zloženie sľubu náhradníka Obecného zastupiteľstva vo Vidinej 6. Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom období 7. Určenie platu starostu 8. Návrh na uznesenie 9. Záver

Uznesenie č. 27/2013 zo dňa 19.03.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Jozef Kucej, Kucej Peter, Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková, Kocúr, Báťková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Ing. Predajnianská navrhla do návrhovej komisie pána Kocúra, pani Báťkovú a pani Bc. Kucekovú. Ako overovateľov určila pánov Antaliča.a Ing. Černoka. Uznesenie č. 28/2013 zo dňa 19.03.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Bc. Kuceková, Báťková, Kocúr

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Antalič a Ing. Černok

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Jozef Kucej, Peter Kucej, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Bc. Kuceková, Kocúr, Báťková

 

3 Správa o výsledkoch nových volieb do orgánov samosprávy v obci Vidiná a odovzdanie osvedčenia o zvolení starostu obce

Ing. Predajnianská odovzdala slovo predsedkyni miestnej volebnej komisii Ing. Rubintovej Ing. Rubintová konštatovala, že voľby prebehli v poriadku a bol úspešne zvolený nový starosta. V obci bol vytvorený jeden volebný obvod, jeden volebný okrsok s 1559 oprávnený voličmi, ktorí boli zapísaní do zoznamu voličov, z toho 804 využilo svoje právo voliť, to znamená, že v nových voľbách starostu obce bola 51,57 % účasť. V roku 2006 bola volebná účasť 62,25 % a v roku 2010 bola účasť 64,46 %. Ďalej informovala, že z 804 obálok, ktoré boli vydané voličom, bolo odovzdaných 804 obálok, jedna obálka bola prázdna. Z 803 odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce miestna volebná komisia uznala za platné 794, to znamená, že 9 hlasovacích lístkov bolo vylúčených z dôvodu, že volič na hlasovacom lístku neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, resp. zakrúžkoval viacerých kandidátov. Vo voľbách bol za starostu obce zvolený pán Jozef Kucej, kandidát SMER – sociálna demokracia s počtom platných hlasov  238, ďalej nasledovali Ján Skýpala 166 platných hlasov, Ing. Peter Haško s počtom hlasov 141, Bc. Anna Kropáčová s počtom hlasov 111, Bc. Drahomíra Kuceková s počtom hlasov 71, Ján Ambroš s počtom hlasov 36 a Mgr. Soňa Šándorová s počtom hlasov 31. Z celkového počtu 8 členov komisie bolo prítomných 8 členov, ďalej bol prítomný zapisovateľ, všetci členovia miestnej volebnej komisie súhlasili s obsahom zápisnice a svojím vlastnoručným podpisom potvrdili správnosť údajov.  V zmysle § 45 bezodkladne uverejnila miestna volebná komisia výsledky na webovej stránke, najbližší pracovný deň boli výsledky  prostredníctvom miestneho rozhlasu vyhlásené, ďalej výsledky budú publikované aj vo Vidinských novinách. Ďalej sa Ing. Rubintová poďakovala Ing. Predajnianskej za prípravu volieb, zapisovateľovi a členom poďakovala za spoluprácu.

Uznesenie č. 29/2013 zo dňa 19.03.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE správu o výsledkoch nových volieb do orgánov samosprávy obce

 

4 Zloženie sľubu starostu obce Vidiná, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia

Ing. Predajnianská prečítala znenie sľubu starostu obce. Jozef Kucej slávnostne zložil sľub. Ing. Predajnianská odovzdala starostovi osvedčenie o zvolení a insígnie. Následne sa poďakovala za spoluprácu a podporu, ktorú jej preukázali v neľahkom období, ktoré nastalo po vzdaní sa mandátu prdchádzajúceho starostu. Osobitne sa poďakovala tým, ktorí ju podporili nielen dobrou radou, ale ju aj morálne podržali. Vďaka patrí aj tým, ktorí jej toto obdobie sťažovali a pod rúškom anonymity kritizovali a osočovali jej osobu. Na záver poďakovala všetkým pracovníkom úradu a materskej škôlky. Jozef Kucej sa následne vzdal funkcie postu poslanca, funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca, a preto sa vzdal poslaneckého mandátu a všetkých funkcií, ktoré vyplývali z funkcie poslanca.

Uznesenie č.  30/2013 zo dňa 19.03.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. KONŠTATUJE novozvolený starosta obce Jozef Kucej zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

II. BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa poslaneckého mandátu z dôvodu zvolenia do funkcie starostu obce

     5 Zloženie sľubu náhradníka – poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Kucej Jozef – vysvetlil, že na základe výsledkov volieb v roku 2010 nastupuje ako náhradník Ing. Dušan Ondrášik, poprosil ho, aby prišiel zložiť poslanecký sľub, následne prečítal znenie sľubu. Ing. Ondrášik slávnostne zložil sľub a starosta mu odovzdal osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 31/2013 zo dňa 19.03.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. KONŠTATUJE zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Dušan Ondrášik zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

 

6 Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom období

Jozef Kucej - vyjadril poďakovanie občanom, ktorí v týchto ťažkých chvíľach, v ktorých sa obec nachádza, ho podporili a i napriek veku verili, že bude túto funkciu zastávať tak, aby boli občania spokojní, toto je ťažké  obdobie, nachádzame sa v polovici obdobia, málokedy sa stáva, že sa mení hlava obce. Práve preto, že je to také náročné, obrátil sa na poslanecký zbor, na poslancov obecného zastupiteľstva, na pracovníkov úradu, ale aj na občanov, aby sme zahodili žabomyšie vojny, aby sme začali plniť to, čo sme si v roku 2010 sľúbili, aby sme urobili všetko preto, aby naši občania videli za nami výsledky zodpovednej roboty, on ako osoba sám nemôže nič urobiť, on môže len plniť, čo budú občania žiadať a plniť to, na čom sa poslanci dohodnú. Koľko je tu problémov, čo tu treba spraviť, hneď od začiatku je potrebné vysúkať si rukávy a zabezpečiť to, čo sme zameškali. Prvým krokom je stabilizovať ekonomický úsek tejto obce, je nemysliteľné, aby sa na poste ekonóma menila osoba, aby sme boli v tomto momentne, od 28.2.2013 bez ekonóma, toto budeme riešiť, aby sme mohli zabezpečovať ďalšie úlohy, ktoré súvisia s funkciou ekonóma, vieme aký stav je a aký nastane pri výstavbe kanalizácie, bude potrebné zabezpečiť dostatok zdrojov, aby sme mohli dať do poriadku naše ulice, aby sme dobudovali poškodené chodníky a cesty po tejto výstavbe. Zodpovedne môže povedať, že sa to za poldruha roka nedá urobiť, aby tí, čo po nás prídu, aby v tom mohli pokračovať Ďalším problémom sú priestory, ktoré obec vlastní, ktoré nevyužívame, bývala MŠ, ako aj bývalý obchod, je potrebné vypočuť si názory občanov, či to predať, či to dať do nájmu. Veľmi dôležitým momentnom jej aj táto budova kultúrneho domu, tu sa robia rôzne podujatia, kultúrny dom bol postavený v roku1964, spoločnými silami v roku 1990 sme ho skultúrnili, tak ako ho využívame, je potrebné zabezpečiť jeho zateplenie, mnohokrát sa rozprávalo o športovom ihrisku, toto zastalo na mŕtvom bode, je potrebné hľadať cesty, aby sa mala mládež kde realizovať. Toto nie je ľahká robota, ale ak sa chceme z miesta pohnúť, musíme začať robiť, poprosil všetkých, bez ohľadu na výsledky volieb, aby sme dali hlavy dokopy a každý kto len trochu môže, aby prispel svojím návrhom, len tak sa budeme na konci volebného obdobia pozrieť občanom do očí. Na záver všetkým zaželal veľa zdravia, poslancom pevných nervov, pracovníkom veľa trpezlivosti, lebo nie občan je tu pre nás, ale my sme tu pre neho, niektoré veci musíme brať ako samozrejmú vec, nie ako ťarchu. Poďakoval všetkým, lebo keď prijímal kandidatúru, vedel, že ak nie v plnej miere, tak aspoň na 80 % splníme stanovené ciele, ktoré nie sú len pre občanov, ale aj pre tých, ktorí našu obec navštívia. Uznesenie č. 32/2013 zo dňa 19.03.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom období

        

7 Určenie platu starostu

Ing. Predajnianská- informovala, že priemerná mzda zamestnanca v roku 2012 bola 805 € na základe § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona č. 154/2011 Z. z. v sume 1.594,00 € s účinnosťou od 01.01.2013 Kocúr – upozornil na platnosť, že je od 19.03.2013, výška platí od 01.01.2013, ale platnosť je od 19.03.2013 Kucej Jozef – prehlásil, že ak by to aj bola pravda, tak za tie mesiace plat neprijíma. Uznesenie č. 33/2013 zo dňa 19.03.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. KONŠTATUJE priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2012 bola v sume 805,00 €.

II. URČUJE mesačný plat starostu obce podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona č. 154/2011 Z. z. v sume 1.594,00 € s účinnosťou od 19.03.2013

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Ing. Černok, Jozef Kucej, Kucej Peter, Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková, Kocúr, Báťková PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0          

8 Návrh na uznesenie

Bc. Kuceková predstavila prijaté uznesenia.

 

9 Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť.

 

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa 27.03.2013 František Antalič 

     Vo Vidinej, dňa Ing. Milan Černok     

 

 

Zapísal: Ing. Šupica  

                                                                                         Jozef Kucej                                                                                         starosta obce


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 19. 3. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť