Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 19.6.2014

pozvánka

 

Jozef Kucej

starosta obce Vidiná

                                                                                                                      Vo Vidinej, 13.06.2014

 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej v roku 2014, ktoré sa uskutoční

dňa 19.06.2014 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti ŠK Slovan Vidiná
 5. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2013
 6. Rekonštrukcia ulíc Športová a Riečna
 7. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014
 8. Predaj pozemku - Jozef a Anna Urbanovci
 9. Predaj pozemku – Henrich a Janka Skypalovci
 10. Zmena dodávateľa odberu elektrickej energie a plynu
 11. Príprava osláv „Dňa obce“
 12. Zmluva s firmou Globus s.r.o. – schválenie
 13. Prerokovanie mesačného platu starostu obce v roku 2014

 14. Interpelácia
 15. Diskusia
 16. Návrh na uznesenie
 17. Záver

 

     v. r.

           Jozef Kucej


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a zo 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 19.06.2014

 

Prítomní:                                Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                        Ing. Ondrášik

Neospravedlnení:                     Bútor

Návrhová komisia:                    Antalič, Kucej, Kocúr

Overovatelia zápisnice:             Ing. Predajnianská, Báťková   

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o činnosti ŠK Slovan Vidiná
 5. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2013
 6. Rekonštrukcia ulíc Športová a Riečna
 7. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014
 8. Predaj pozemku - Jozef a Anna Urbanovci
 9. Predaj pozemku – Henrich a Janka Skypalovci
 10. Zmena dodávateľa odberu elektrickej energie a plynu
 11. Príprava osláv „Dňa obce“
 12. Zmluva s firmou Globus s.r.o. – schválenie
 13. Prerokovanie mesačného platu starostu obce v roku 2014
 14. Interpelácia
 15. Diskusia
 16. Návrh na uznesenie
 17. Záver

 

  1       Otvorenie

Rokovanie viedol Ing. Černok, informoval, ktorí poslanci sa ospravedlnili, ďalej predstavil program rokovania, ktorý je navyše doplnený o aktuálne veci, ktoré sa vyskytli od momentu zaslania pozvánky a sú to schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vidiná na roky 2014-2020, ďalej schválenie Programu odpadového hospodárstva Obce Vidiná a roky 2011-2015, ďalší doplnený bod je určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2014, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu (pracovný úväzok) a určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie, ďalším bodom sú výsledky výberového konania na riaditeľku materskej školy, ďalej je potrebné prerokovať mesačný plat starostu obce v roku 2014, ďalší doplnený bod je informácia o znaleckom posudku ohľadne cintorína, ďalej sa budú konať oslavy Dňa obce v Maďarsku, ďalej prerokovanie výzvy na zateplenie kultúrneho domu

Zaujímal sa o pripomienky k doplnenému programu.

 

Uznesenie č. 51/2014 zo dňa 19.06.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

b) s pripomienkami:

vypustiť bod č. 4 (Správa o činnosti ŠK Slovan Vidiná) a doplniť za bodom č. 13 (Prerokovanie mesačného platu starostu obce v roku 2014) body Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vidiná na roky 2014-2020, ďalej Schválenie Programu odpadového hospodárstva Obce Vidiná a roky 2011-2015, ďalej bod Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2014, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu (pracovný úväzok) a určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie

 

Hlasovanie:

ZA –                         Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská

PROTI –                    0

ZDRŽAL SA –              0

 

           

2       Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol pánov Kocúra a Kuceja Petra a Bc. Kucekovú

Bc. Kuceková informovala, že počas rokovania bude musieť odísť a preto navrhla, aby bol namiesto nej niekto iný.

Starosta navrhol pána Antaliča a ako overovateľov zápisnice určil pani Báťkovú a Ing. Predajnianskú.

 

Uznesenie č. 52/2014 zo dňa 19.06.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Antalič, Kucej, Kocúr

II.        BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Báťková, Ing. Černok

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                Kocúr

 

3       Správa o činnosti obecnej rady

Starosta predstavil správu o činnosti obecnej rady a správu o  kontrole plnenia uznesení. Správy sú súčasťou zápisnice.

Bc. Kuceková sa ospravedlnila a opustila rokovanie.

 

Uznesenie č. 53/2014 zo dňa 19.06.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         BERIE NA VEDOMIE

správu o činnosti obecnej rady a správu o kontrole plnenia uznesení

 

 

4       Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2013

Starosta informoval, že tieto materiály poslanci dostali v predstihu, 2.6.2014 audítor vykonal audit, v kde v závere kontoval, že hospodárenia je v súlade so zákonom, nie sú tam podstatné zmeny a odporučil tento Záverečný účet schváliť, v dôvodovej správe sú uvedené veci k plneniu rozpočtu, snahou bolo zachovať schválený rozpočet, tak aby sme nešli do mínusu, odovzdal slovo Ing. Rubintovej.

Ing. Rubintová – informovala, že súčasťou je hodnotiaca správa o plnení rozpočtu, prehľad záväzkov, pohľadávok a ďalšie náležitosti v zmysle zákona. Tento materiál je zverejnený aj na internete. Následne stručne vysvetlila hospodárenie za rok 2013, bežný rozpočet obec hospodárila s prebytkom vo výške 68 876,91 €,  kapitálový rozpočet bol schodkový, krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 34 604,51 €. Po vylúčení účelovo určených prostriedkov vo výške 692,97 € bol rozdiel medzi príjmami a výdavkami v sume 33 479,43 €. Ďalej so zákona je obec povinná tvoriť rezervný fond vo výške 10 %  z prebytku hospodárenia, čiže z roku 2013 to bude suma 3 347,95 € v zmysle uznesenie obec tvorí mimorozpočtový fond, a to výške 30 131,48 €. Rezervný fond máme k 31.1.2013 vo výške  13 309,49  € tento sa môže použiť len podľa zákona a v mimorozpočtovom fonde máme 98 373,15 € z prebytkov z predchádzajúcich období. Od roku 2008 do 2013 obec splatila dlh, obec nemá žiadny dlh, žiadny leasing, všetky záväzky má už vysporiadané.

Ing. Černok sa zaujímal o pripomienky.

Ing. Kolimárová– predstavila stanovisko hlavnej kontrolórky, kde výsledky sú priaznivé a dôležité je to, že obec nemá dlhy, je potrebné prijať opatrenia ohľadne majetku v hodnote 45 000,00 € - projektová dokumentácia kanalizácie a zachovať peniaze pre prípad, ak by obec prehrala súd, odporučila schváliť tento Záverečný účet.

Ing. Černok predstavil znenie uznesenie.

 

Uznesenie č. 54/2014 zo dňa 19.06.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         berie na vedomie

a) Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obec Vidiná za rok 2013

b) Správu nezávislého audítora

c) Stanovisko hlavného kontrolóra

 

II.        schvaľuje

a) Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2013

b) celoročné hospodárenia Obce Vidiná bez výhrad

c) tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu v sume 3 347,95 Eur

d) tvorbu mimorozpočtového fondu z prebytku rozpočtu v sume 30 131,48 Eur

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej,  Kocúr, Ing. Predajnianská

PROTI –                      0

ZDRŽAL SA –               0

 

 

 

5       Rekonštrukcia ulíc Športová a Riečna

Starosta informoval, že sme vlani hľadali riešenie a zdroje, aby sme mohli pre obec niečo urobiť, pripomenul, že bola výstavba Šmeralovej ulice, kde rozpočtový náklad bol 60 000,00 €, zásluhou riešení sme usporili takmer polovicu finančných prostriedkov, ktoré vieme použiť na Riečnu ulicu, zmluvy, ktoré boli obcou podpísané na odovzdanie staveniska, neobsiahli základné veci ako ošetrenie miestnych komunikácií, ale dať do poriadku len vykopané ryhy, plne sa tejto zmluvy investor držal, Riečna ulica prešla najťažšou skúškou, veľa krát keď pršalo, sa išiel pozrieť, že či už voda nevyšla z cesty, preto ideme ako prvú ulicu robiť túto ulicu. Oslovili sme dodávateľov, táto rekonštrukcia nebola v pláne na tento rok, teraz nám chýba 12 000,00 €, ktoré vieme získať z mimorozpočtového fondu, ak to teraz schválime, tak ju môžeme robiť, obecná rada odporučila, aby sa to schválilo a do 5 dní sa vypísala súťaž. Dodávatelia sú zatiaľ na cestu Riečnu ulicu, zodvihnú sa uličné vpuste, projektant to vyčíslil na sumu do 36 000,00 €.

Ďalej vysvetlil, že podobná situácia je na Športovej ulici, investor ponúkol riešenie, že polovicu rekonštrukcie cesty bude financovať on. Na základe chyby investora sa neuskutočnil zámer rozdeliť náklady na rekonštrukciu tejto ulice na polovicu, podľa pôvodnej dohody polovicu nákladov mal zaplatiť investor a polovicu obec. V  priebehu kontrolných dní zo strany investora prišla požiadavka, aby boli vymenené všetky vodovodné prípojky, toto bolo prisľúbené, že sa to bude robiť v polovici apríla. Žiaľ medzitým investor urobil niečo iné, spravili len svoju ryhu a nečakali kým, urobia prípojky, keď ich robili, museli to rozkopať nanovo, vodári sú ochotní to napraviť. Možno by sme čakali do augusta, na základe toho, že sme túto ulicu občanom sľúbili, je to potrebné urobiť, rozpočtový náklad bude 26 000,00 €

Ing. Černok sa zaujímal o pripomienky.

Pani Gembická z Riečnej ulice sa zaujímala, že keď bude urobená ulica, pred nimi je jama, či sa to nedá vyriešiť, urobilo sa pred Hraškovcami, tam stojí voda a majú pokazený chodník.

Ing. Černok – vysvetlil, že občania tieto veci môžu prezentovať v diskusii

Kocúr – doplnil, že  je to dobrá pripomienka, pri tejto rekonštrukcii sa to vyspáduje a vyrieši sa to.

Starosta – informoval, že všetky uličné vpuste sa zvýšia.

Kocúr –sa zaujímal, či je projekt  robený aj na chodník, či vieme koľko by to stálo.

Starosta informoval, že pôvodný projekt rekonštrukcie chodníkov bol rozdelený na 4. etapy, celý náklad bol 200 000,00 €, keď vznikla situácia, tak sme dali robiť projekt len na cestu. Kocúr doplnil, že teraz bude verejná súťaž a 36 000,00 € je cena, ak by sa podarilo dobre vysúťažiť, tak vieme urobiť aj časť chodníkov, vieme priemerne čo stojí jeden meter, robili sme chodník na Pivovarskej ulice a navrhol spraviť aspoň určitú časť chodníkov.

 

Uznesenie č. 55/2014 zo dňa 19.06.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.       SCHVAĽUJE

rekonštrukciu Riečnej ulice (asfaltovanie) s rozpočtovým nákladom 36.000,00 € bez DPH. Termín realizácie rekonštrukcie – ihneď po uskutočnení výberového konania

 

rekonštrukciu Športovej ulice (asfaltovanie) vrátane vjazdov s rozpočtovým nákladom 26.000,00 € bez DPH. Termín realizácie ihneď po uskutočnení výberového konania

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej,  Kocúr, Ing. Predajnianská

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                0

 

                                                                                            

6       Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014

Starosta informoval, že pri príprave rozpočtu sa vychádzalo z roku 2013, nie všetko sa nám podarilo do rozpočtu dostať, je potrebné peniaze presunúť z položiek, takouto jednou zmenou sa budeme musieť ešte raz zaoberať, lebo vláda prijala zákon, kde zmeny rozpočtu vieme robiť len do augusta

Ing. Rubintová vysvetlila, že sa zmena dotýka kapitálovej časti, z bežnej časti rozpočtu navrhujeme navýšiť o 1 200,00 € na projektové práce na III. etapu výstav by kanalizácie, ďalej navrhujeme navýšiť o sumu 1 550,00 Eur. Jedná sa o dodávku betónovej zmesi a odvodňovacích žľabov na Školskej ulici, ďalej na chodník na Pivovarskej ulici navrhujeme navýšiť o sumu 11 000,00 Eur na sumu 36 000,00 Eur, ďalej rekonštrukcia Riečnej ulice navrhujeme navýšiť o sumu 36 000,00 Eur. Ďalej na rekonštrukciu Športovej ulice navrhujeme navýšiť o sumu 1 000,00 Eur na sumu 26 000,00 Eur.

Ing. Rubintová – ďalej vysvetlila, že po tom ako išiel materiál, vznikla potreba ohľadne potravín, v priebehu tohto roka sú vyššie výdavky na potraviny, viacej stravníkov chodí do škôlky, je potrebné navýšiť jednak príjmovú časť a rovnako aj výdavkovú časť, to čo si rodičia zaplatia, to sa deti prestavujú

Ing. Kolimárová– upozornila, že položka rekonštrukcia Pivovarskej a Riečnej, tam je cena na hranici, treba dávať pozor, lebo ak by sa čiastka prevýšila určitú sumu, tak sa to musí inak obstarávať.

Ing. Černok predstavil návrh uznesenia

 

Uznesenie č. 56/2014 zo dňa 19.06.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         BERIE NA VEDOMIE

a) Dôvodovú správu k Návrhu na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014

b) Pripomienky hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014

 

II.        SCHVAĽUJE

3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014 v zmysle predloženej Dôvodovej správy

s pripomienkou

 

rozpočtová klasifikácia schválený rozpočet návrh na 3. zmenu rozpočet po zmenách
Príjmy bežného rozpočtu
223 003 01 Za stravné - od stravníkov ŠJ za potraviny 6 585,00 2 915,00 9 500,00
Výdavky bežného rozpočtu
09.6.0.1 633 011 01 Potraviny 6 085,00 2 915,00 9 000,00

 

Použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná v zmysle § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 12 000,00 Eur na:

 

Rekonštrukciu a modernizáciu Riečnej ulice v sume 12 000,00 Eur.

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej,  Kocúr, Ing. Predajnianská

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                0

                                                 

7       Predaj pozemku - Jozef a Anna Urbanovci

Starosta informoval, že manželia požiadali o odkúpenie časti pozemku, ktorý sa nachádza na Školskej ulici. Pred vstupom do ich domu je svah, táto parcela je obecná, parcela už začína tam, kde sú Skýpalovci. Parcela má spolu 94 m2 a Urbanovci žiadajú 42 m2 odkúpiť, dajú si vypracovať geometrický plán a na základe toho sme uvažovali a chceme navrhnúť, aby to riešili spoločne so Skýpalovcami, aj oni tam majú vchod do domu a vysporiadalo sa to naraz

Ing. Černok predstavil znenie uznesenie

 

Uznesenie č. 57/2014 zo dňa 19.06.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

I.         PREROKOVALO

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Obce Vidiná, a to:

pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Okresným úradom v Lučenci, katastrálny odbor – pozemok na Školskej ulici – zapísaný na LV č. 5991 parcela registra „C“ KN č. 504/3 – ostatné plochy o výmere 94 m2

 

II.        UKLADÁ

obci vyzvať manželov Urbanovcov na vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie parcely. Náklady na vypracovanie geometrického plánu budú znášať manželia Urbanovci

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej,  Kocúr, Ing. Predajnianská

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                0

 

 

8       Predaj pozemku – Henrich a Janka Skýpalovci

Starosta predstavil žiadosť manželov Skýpalovcov, vysvetlil, že sa jedná o pozemok vedľa ich rodinného domu. Pôvodný vlastníci rodinného domu Bencovci robili výmenu parciel medzi obcou a nimi. Došlo  k tomu, že to, čo majú Bencovi majú Krnáčovci a naopak. Teraz si to chcú vysporiadať. Starosta odovzdal situačnú mapku poslancom.

Ing. Černok predstavil návrh na uznesenie.

 

Uznesenie č. 58/2014 zo dňa 19.06.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         PREROKOVALO

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Obce Vidiná, a to:

 

pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedený Okresným úradom v Lučenci, katastrálny odbor – pozemok na Zvolenskej ulici – zapísaný na LV č. 5991 parcela registra „C“ KN č. 352/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2

 

II.        SCHVAĽUJE

zámer nakladania s majetkom obce formou priameho predaja, a to pozemku na Zvolenskej ulici, zapísaného na LV č. 5991 parcela registra „C“ KN č. 352/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2 za cenu určenú všeobecnou hodnotou majetku podľa znaleckého posudku, ktorý predložia záujemcovia

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej,  Kocúr, Ing. Predajnianská

PROTI –                      0

ZDRŽAL SA –               0

 

 

9       Zmena dodávateľa odberu elektrickej energie a plynu

Starosta vysvetlil, že týmto sme sa zoberali niekoľko krát, návrh tejto firmy bol podmienený tým, že firma vypracuje presný návrh úspor, koľko obec usporí. Pri elektrickej energii to vyšlo cez 635,00 €  a na plyne by sme mali usporiť 800,00 €, s tým, že v zmluve je zahrnuté, že  všetky revízne správy budú bezplatne jedine za dopravné náklady zo Zvolena, ak by obec robila nejaké kultúrne akcie, tak sú ochotní poskytnúť pomoc.

Ing. Predajnianská – sa zaujímala, nakoľko v cenovej ponuke je uvedené, že platí do 10.3.2014, tak aká je v júli ponuka úspor, ďalej aká je jednotková cena obchodníka nie distribútora, či bol urobený nejaký prieskum trhu, kde uvidíme porovnanie.

Starosta – vysvetlil, že on má jednu ponuku, v marci sme dali vypracovať túto ponuku a my sa o 3 mesiace zídeme a ideme o tom rokovať, prvú ponuku, ktorú vypracovali, o tom informoval v marci. Ďalej upozornil, že už nebudeme mať platné zmluvy tento rok, výberové konanie musíme urobiť.

Ing. Černok – navrhol, aby táto zmluva bola podpísaná, v prípade ak platí táto ponuka

Ing. Kolimárová– vysvetlila postup, je tu jedna ponuka, odporučila minimálne ešte jednu ponuku, súčasťou musí byť aj zmluva, k cenovým ponukám je potrebné doložiť návrh zmluvy s termínom a nebude už polemika ohľadne termínov, navrhla osloviť aj ostatných dodávateľov a tento bod odročiť, kým sa to nedorieši.

Ing. Predajniaská predstavila poslanecký návrh, aby sa tento bod odročil a zároveň boli predložené minimálne 2 návrhy aj s návrhom zmluvy.

 

Uznesenie č. 59/2014 zo dňa 19.06.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

I.         UKLADÁ

predložiť minimálne 2 ponuky od dodávateľov energií s návrhom zmluvy

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Kucej,  Kocúr, Ing. Predajnianská

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                Báťková, Ing. Černok

 

 

10     Príprava osláv „Dňa obce“

Starosta informoval, že týmto sa zaoberala aj obecná rada, navrhol vytvoriť komisiu, ktorá pripraví toto podujatie. Ďalej informoval, že termín konania tejto akcie by mohol byť 6. septembra.

 

Uznesenie č. 60/2014 zo dňa 19.06.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

 

termín uskutočnenia osláv dňa obce na deň 06.09.2014 organizačno-technickú komisiu na prípravu tejto akcie v zložení:

- starosta obce

- Ing. Milan Černok

- Ing. Ivana Rubintová

- Valéria Miadoková

- Sidónia Riazová

- Ing. Martina Predajnianská

- Pavol Bútor

- Želmíra Báťková

- Ing. Ján Šupica

- Peter Kropáč

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej,  Kocúr, Ing. Predajnianská

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                0

 

 

11     Zmluva s firmou Globus s.r.o. – schválenie

Starosta – pripomenul, že týmto sme sa už zaoberali dávno, výberové konanie bolo dávno urobené. Po poslednom rokovaní sme sa poslanci na niečom dohodli, ale oni prišli s názorom, že v priebehu týchto rokov môže prísť k zmene poslancov a starostu a mohli by navrhnúť odpredaj budovy, preto navrhli také riešenie, že nám dajú preddavok 10 800,00 € a rekonštrukciu urobíme na vlastné náklady my. Nevedel sa s nimi spojiť, boli 3 týždne v zahraničí, vrátili sa v pondelok, pozreli sme si to spoločne, čo potrebujú urobiť, predstavil návrh rekonštrukčných prác.

Ing. Predajnianská – navrhla doplniť do zmluvy IBAN a výška úhrady preddavku 10,00 € za energie je podľa jej návrhu málo, potom budú mať vysoké vyúčtovanie

Na rokovanie sa vrátila Bc. Kuceková

Ing. Predajnianská – tu sa hovorí paušálny poplatok, ktorý hovorí o smerných číslach, či sa ide podľa vyhlášky, či tam budú podružné meradlá, do zmluvy je potrebné toto všetko doplniť.

Ing. Kolimárová- sa zaujímala, ako sa vysporiadame so stavebnými nákladmi,

Starosta – doplnil, že my nič nerobíme len prepisuje zmluvy, budova sa zrúti a víťaz súťaže odíde.

Kocúr – informoval, že je to už v návrhu na uznesenie a predstavil znenie uznesenia s pripomienkami

Ing. Kolimárová – upozornila, že pri prácach treba rešpektovať stavebný zákon

Starosta – informoval, že obec už  požiadala o stavebné úpravy stavebný úrad

 

Uznesenie č. 61/2014 zo dňa 19.06.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         Ruší

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č., 48/2014 zo dňa 24. apríla 2014 v bode II. SCHVALUJE

 

II.        SCHVAĽUJE

prenájom nehnuteľnosti - budovy súpisné číslo 118 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedená Okresným úradom v Lučenci, katastrálnym odborom - predajňa potravín a pohostinstva na ulici Zvolenskej číslo 84 - nachádzajúcej sa na pozemku parcela registra ,,C" KN č. 97 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 285 m2

 

víťazovi obchodnej verejnej súťaže

 

Globus, spol. s r.o., IČO 31571697, v zastúpení konateľom Milanom Lovnianskym, so sídlom Zvolen, Lieskovská cesta č. 472, PSČ 960 01

 

na obdobie šiestich rokov za ročné nájomné 10.800,00 Eur za podmienok, že budova bude využívaná ako maloobchodná predajňa potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru

 

s pripomienkou

 

zapracovať' do zmluvy nasledovné :

,,Úpravy budovy vykoná prenajímateľ' na svoje náklady. Nájomca uhradí do 30 dni od podpísania nájomnej zmluvy nájomné za nebytové priestory za prvých dvanásť' mesiacov v celkovej sume 10.800,00 Eur."

 

III.      UKLADÁ

obci zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa schvaľovacej časti uznesenia v znení ako bola predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva s doplnením pripomienok Ing. Predajnianskej, ktoré predloží písomne ekonómke obce

Termín: ihneď

 

Hlasovanie:

ZA –                         Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej,  Kocúr, Bc. Kuceková Ing. Predajnianská

PROTI –                    0

ZDRŽAL SA –             0

 

  12     Schválenie Programu odpadového hospodárstva Obce Vidiná a roky 2011-2015

Starosta informoval, že tento materiál sme už mali, celý tento program bol zavesený na internete, občania boli vyzvaní na vyjadrenie, materiál sme robili na základe skutočností, ktoré poznáme. Na predposlednom zastupiteľstve tento materiál mali poslanci v rukách, boli urobené úpravy, iné pripomienky neboli. Materiál je taký istý ako bol len doplnený o pripomienky, dnes by sa mal tento materiál schváliť a mal by sa zaviazať a v krátkej dobe ho budeme potrebovať.

 

Uznesenie č. 62/2014 zo dňa 19.06.2014

Obecné zastupiteľstvo  vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vidiná na roky 2014-2020,

 

Hlasovanie:

ZA –                        Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej,  Kocúr, Bc. Kuceková Ing. Predajnianská

PROTI –                   0

ZDRŽAL SA –            0

                                                                                             

13     Schválenie Programu odpadového hospodárstva Obce Vidiná na roky 2011-2015

Starosta informoval, že tento materiál už bol na rokovaní, museli sme ho stiahnuť z rokovania, nakoľko sme požiadali Okresný úrad o vyjadrenie. Okresný úrad ho bez pripomienok schválil tak ako bol vypracovaný. Teraz ho musí schváliť aj obecné zastupiteľstvo

Ing. Černok predstavil návrh na uznesenie.

 

Uznesenie č. 63/2014 zo dňa 19.06.2014

Obecné zastupiteľstvo  vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

Program odpadového hospodárstva Obce Vidiná na roky 2011-2015

 

Hlasovanie:

ZA –                   Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej,  Kocúr, Bc. Kuceková Ing. Predajnianská

PROTI –              0

ZDRŽAL SA –       0

 

  14     Výsledky výberového konania na riaditeľku materskej školy

Starosta informoval, že sme dostali úlohu vypísať výberové konanie na riaditeľku MŠ, pretože riaditeľke končilo funkčné obdobie. Urobili sme to v zmysle zákona, bolo to aj novinách, školská rada bola pri preberaní obálok, výberové konanie sa uskutočnilo 5.6.2014 a  zvolená pani Gajdošíková.

Uznesenie č. 64/2014 zo dňa 19.06.2014

Obecné zastupiteľstvo  vo Vidinej

I.             BERIE NA VEDOMIE

výberové konanie na riaditeľku Materskej školy vo Vidinej

 

 

15     Prerokovanie mesačného platu starostu obce v roku 2014

Starosta opustil rokovanie.

Ing. Rubintová vysvetlila, že každoročne sa musí prerokovať plat starostu obce, vysvetlila postup vypočítania platu starostu, 15.6.2010 obecné zastupiteľstvo určilo úväzok na celé obdobie a plat starostu. Takto vypočítaný plat je možné navýšiť, toto ale v návrhu nie je.

Ing. Černok otvoril rozpravu k tomuto bodu.

 

Uznesenie č. 65/2014 zo dňa 19.06.2014

Obecné zastupiteľstvo  vo Vidinej

I.         URČUJE

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR d. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 34/2010 zo dňa 15.06.2010, ktorým obecné zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie mesačný plat starostu obce v roku 2014 vo výške 1.632,00 Eur.

 

Ing. Černok vyhlásil 15 minútovú prestávku.

 

16     Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2014, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu (pracovný úväzok) a určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie

Ing. Černok navrhol ponechať počet poslancov a predstavil návrh na uznesenie.

Starosta – vysvetlil, že je stanovená hranica to od 7 do 9 poslancov, v tomto rozmedzí môže obecné zastupiteľstvo schvaľovať.

 

Uznesenie č. 66/2014 zo dňa 19.06.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

 

jeden volebný obvod – obec Vidiná plný pracovný úväzok na celé volebné obdobie rokov 2014 – 2018 schvaľuje 9 poslancov obecného zastupiteľstva vo Vidinej na volebné obdobie rokov 2014 – 2018

 

Hlasovanie:

ZA –                        Antalič, Báťková, Ing. Černok, Kucej,  Kocúr, Bc. Kuceková Ing. Predajnianská

PROTI –                   0

ZDRŽAL SA –            0

                                                                                                   

 

17     Informácia o znaleckom posudku ohľadne cintorína

Starosta informoval, že sme dostali znalecký posudok, predstavil závery, okresný súd uložil znalcovi, či stavebné práce boli sú v súlade s projektovou dokumentáciou, ďalej, ak dielo nie sú v súlade s projektovou dokumentáciou, nech je uvedené v čom sa líši. Ďalej určiť obvyklú cenu za vykonané práce. Starosta predstavil závery, kde súdny znalec konštatoval, že stavebné práce nie sú v súlade s projektovou dokumentáciou. Ďalej je uvedené, že nedodržanie výšky terasy pod chodníkom č. 5 a chodníkom č 6 má za následok skrátenie priestoru pre hrobové miesta pri chodníku č. 5 z ľavej aj z pravej strany smerom  severo západný. Podľa projektovej dokumentácie bola šírka chodníkov navrhnutá 150 cm. V skutočnosti sú chodníky zhotovené o šírke 160 cm, toto má za následok zvýšenie finančných prostriedkov. Obvyklá cena za vykonané práce je 3 779,26 €. Posudok je súčasťou zápisnice. Teraz musíme čakať na rozhodnutie súdu.

 

18     Oslavy Dňa obce v Maďarsku

Starosta informoval, že v sobotu 21.06.2014 sa uskutoční Juniáles v maďarskej družobnej obci, dostali sme pozvánku. Dali sme to aj občanom vedieť, máme prihlásených zatiaľ 14 ľudí.

 

19     Výzva na zateplenie kultúrneho domu

Starosta informoval, že Environmentálny fond vyhlásil výzvu na opravu kultúrnych domov, žiadosť môžeme podať do 31.6 tohto roku, do 16 mesiacov by sa malo dielo ukončiť, maximálna čiastka je 200 000 €, je tam aj 5 % spoluúčasť, z rozpočtu obce je to 10 000 €. Na základe toho oslovil stavbárov, kultúry dom je v stave akom je, je tu veľký únik tepla, príde statik, či statika vyhovuje, aby sa mohol kultúrny dom zatepliť a čo by to stálo, ale treba vymeniť potom okná. Zatiaľ čo sme podávali projekty, tak máme len na jednu oficiálnu odpoveď a to z BBSK

Ing. Kolimárová– vysvetlila, že aj v meste sa týmto zaoberali, povinnou prílohou je projektová dokumentácia a príslušné povolenie a energetický audit.

Starosta – vysvetlil, že toto sme preštudovali, ohlásila sa tu firma z Nových zámkov, ktorá je schopná spraviť energetický audit spolu s projektmi. Hľadáme dodávateľov, ktorí to budú schopní urobiť za prijateľnú cenu.

 

Uznesenie č. 67/2014 zo dňa 19.06.2014

Obecné zastupiteľstvo  vo Vidinej

I.             BERIE NA VEDOMIE

-          informáciu o znaleckom posudku na výstavbu cintorína

-          informáciu o projekte na rekonštrukciu kultúrneho domu

-          informáciu o konaní Juniálesu v obci Egyházasdengeleg

 

20     Interpelácia poslancov

Nikto nemal príspevok.

 

21     Diskusia

Kocúr poďakoval  organizátorom Vidinského kotlíka hlavne pani Báťkovej, nakoľko to bola t veľmi milá a pekná akcia

pani Končošová z Riečnej ulice sa zaujímala, že či je pravda, že v priestoroch pri materskej škole má byť skládka dreva

Starosta – informoval, že to teraz počuje prvý krát, 3. 7.2014 má byť kolaudácia, dodávateľ má prísť dorobiť veci, areál dajú do pôvodného stavu, je na nás, či si ten dvor ponecháme, nikto na obecný úrad so žiadosťou na skládku dreva neprišiel

pán Václavík z Riečnej ulice upozornil, že pri Machyniakovcov je treba počítať, že aj tam je problém s uličnou vpusťou, ktorá je nízko.

Starosta – vysvetlil, že toto rieši projekt rekonštrukcie Riečnej ulice.

pani Kamenská z Riečnej ulice upozornila, že most je zvedastovaný, tam je vysunuté železo, mal by tam byť chodník.

Ing. Kolimárová– požiadala, nakoľko bude kolaudačné konanie, treba to odfotiť

pán Václavík sa zaujímal,  či má obec splatené aj pohľadávky.

Ing. Rubintová vysvetlila, že všetko nečítala, ale je to súčasťou dnes predložených materiálov

pán Václavík – upozornil, že je veľký rozdiel medzi cenou, ktorú nám ponúka nový dodávateľ energií, na rok to bude ok a po roku to zvýšia, zmluva musí byť dokonale preštudovaná.

pani Čavojová zo Školskej ulice– informovala, že vodári odmietajú naše výhrady, preto sa zaujímala ako sa obec postaví ku kolaudácii, prečo obec nemá voči kolaudácii výhrady, teraz máme poslednú možnosť podať námietky. Nech si napravia všetky vady a škody, ktoré spôsobili, vodári majú poistku, z ktorej to môžu uhradiť.

Starosta – informoval, že obec si bude uplatňovať svoje námietky pri kolaudačnom konaní

Čavoj Lukáš upozornil, že pri daždi nespĺňajú odtoky na Školskej ulici svoj účel a ďalej sa zaujímal, či je pravda, že v obci bude na Pivovarskej detský domov.

Starosta informoval, že Okresný úrad verejnou vyhláškou vypísal termín kolaudačného konania, kde je každý účastník konania, aj obec, aj občan, ktorému kopali v záhrade. Ďalej vysvetlil, že nikto zatiaľ obec nepožiadal, ani neoznámil, on iba vie, že ten dom bol predaný ústavu, oficiálne nevieme nič.

Ing. Kolimárová vysvetlila, že to ide cez Úrad práce, majú sa rekonštruovať 3 nehnuteľnosti pre detské domovy, v súčasnej dobe prebieha výberové konanie na dodávateľa prác.

Ing. Predajniaská – predstavila poslanecký návrh, aby obec oslovila povodie Hrona, aby vyčistili koryto potoka

pani Gembická z Riečnej ulice informovala, že nepotrebujú chodníky ako na Pivovarskej ulici, stačí aj asfaltový chodník na Riečnej ulici

Báťková – informovala, že sa blíži koniec školského roku, pri tejto príležitosti sme zavolali pre deti divadielko z Tomášoviec, predstavenie sa uskutoční 27.júna o 17:00 hod.

 

22     Návrh na uznesenie

Štefan Kocúr predstavil prijaté uznesenie

 

23     Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť.

 

 

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa

Želmíra Báťková                                                         ........................................................

 

Vo Vidinej, dňa Ing. Predajnianská                                                      ........................................................

 

Zapísal: Ing. Šupica                 

 

                        Jozef Kucej                                    starosta obce

 

 

 

 

 


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 19. 6. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť