Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 20.1.2011

pozvánka

POZVÁNKA

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

dňa 20.01.2011 (vo štvrtok) o 17:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Návrh a voľba Komisie pre ochranu verejného záujmu
 4. Návrh a schválenie členov Obecnej rady vo Vidinej
 5. Návrh a voľba komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej
 6. Návrh a voľba predsedov komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej
 7. Návrh VZN č. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska materiál
 8. Určenie priorít pre obdobie rokov 2011-2013
 9. Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vidinej pre rok 2011 materiál
 10. Výber dozorovacieho technika pre kanalizáciu I. etapa
 11. Rôzne
 12. Interpelácia
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

S pozdravom

Vladimír Ragač starosta obce


uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 20.01.2011

K bodu 1. Otvorenie

Uznesenie č. 1/2011 zo dňa 20.01.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

program rokovania obecného zastupiteľstva

Vo Vidinej dňa: 21.01.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 2/2011 zo dňa 20.01.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Černok, Bc. Kuceková, p. Báťková

II. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice:

Vo Vidinej dňa: 21.01.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 3: Návrh a voľba Komisie pre ochranu verejného záujmu

Uznesenie č. 3/2011 zo dňa 20.01.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. ZRIAĎUJE

Komisiu pre ochranu verejného záujmu

II. VOLÍ

Kucej Jozef - KSSIng. Černok Milan – SMERBc. Drahomíra Kuceková – SDKÚ DSMgr. Kmeť Michal – KDHIng. Kolimárová Želmíra – HZDSBútor Pavol – nezávislýBáťková Želmíra – SMER

Vo Vidinej dňa: 21.01.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 4: Návrh a voľba členov Obecnej rady vo Vidinej

Uznesenie č. 4/2011 zo dňa 20.01.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. ZRIAĎUJE

obecnú radu

II. VOLÍ

za členov obecnej rady poslancov: Ing. Martina Predajnianská

Ing. Želmíra Kolimárová Pavol Bútor Vo Vidinej dňa: 21.01.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 5: Návrh a voľba komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Uznesenie č. 5/2011 zo dňa 20.01.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrh hlavného kontrolóra – rozdelenie komisie kultúry a športového vyžitia na dve samostatné komisie a to: - Komisia kultúry - Komisia športu

Vo Vidinej dňa: 21.01.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 6/2011 zo dňa 20.01.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. ZRIAĎUJE

komisie, a to: a) Ekonomická komisia b) Komisia kultúry c) Komisia výstavby a životného prostredia d) Poriadková komisia e) Komisia pre tvorbu a vydávanie Vidinských novín f) Komisia športu

Vo Vidinej dňa: 21.01.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 6: Návrh a voľba predsedov komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Uznesenie č. 7/2011 zo dňa 20.01.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrh Kuceja Jozef, aby sa predsedovia komisií volili naraz a spoločne

Vo Vidinej dňa: 21.01.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 8/2011 zo dňa 20.01.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. VOLÍ

predsedu komisie Ekonomická komisia – Ing. Želmíra Kolimárovápredsedu komisie Komisia kultúry – Želmíra Báťkovápredsedu komisie Komisia výstavby a životného prostredia- Ing. Milan Černokpredsedu komisie Poriadková komisia- Peter Kucejpredsedu komisie Komisia pre tvorbu a vydávanie Vidinských novín – Bc. Drahomíra Kucekovápredsedu komisie Komisia športu – Pavol Bútor

Vo Vidinej dňa: 21.01.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 7: Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Vidiná.

Uznesenie č. 9/2011 zo dňa 20.01.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. NESCHVAĽUJE

pripomienku Mgr. Kmeťa – zmena číslovania na paragrafy

Vo Vidinej dňa: 21.01.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 10/2011 zo dňa 20.01.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

pripomienku Mgr. Kmeťa – doplniť v bode 3 písm. g v texte – aj elektronickou formou, telefonicky v prípade požiadavky občana

Vo Vidinej dňa: 21.01.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 11/2011 zo dňa 20.01.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Vidiná s nasledovnými pripomienkami.a) doplniť v bode 3 písm. g v texte – aj elektronickou formou, telefonicky v prípade požiadavky občana

Vo Vidinej dňa: 21.01.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 8: Určenie priorít pre obdobie rokov 2011-2013

Uznesenie č. 12/2011 zo dňa 20.01.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

priority pre obdobie rokov 2011-2013

Vo Vidinej dňa: 21.01.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 9: Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva pre rok 2010

Uznesenie č. 13/2011 zo dňa 20.01.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vidinej pre rok 2011

Vo Vidinej dňa: 21.01.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 10: Výber dozorovacieho technika pre kanalizáciu I. etapa

Uznesenie č. 14/2011 zo dňa 20.01.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

výberovú komisiu: Ing. Milan Černok Jozef Kucej Ing. Martina Predajnianská

Vo Vidinej dňa: 21.01.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 11: Rôzne

Uznesenie č. 15/2011 zo dňa 20.01.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. RUŠÍ

uznesenie č. 54/2010 bod IV. zo dňa 4.11.2010

II. ZRIAĎUJE KOMISIIU v tomto zložení

1. Jozef Kucej2. Mgr. Michal Kmeť3. Ing. Želmíra Kolimárová4. Želmíra Báťková5. Ing. Milan ČernokNáhradník – Bc. Drahomíra Kuceková

Vo Vidinej dňa: 21.01.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 11: Rôzne

Uznesenie č. 16/2011 zo dňa 20.01.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

Dodatok č. 1/2011 k zmluve o dielo č. 326/20/2002 uzatvorenej dňa 14.12.2001 medzi zmluvnými stranami Obec Vidiná a MEPOS s.r.o. Lučenec so sídlom Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO 31595758, DIČ 2020465095

Vo Vidinej dňa: 21.01.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

Uznesenie č. 17/2011 zo dňa 20.01.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. UKLADÁ

obci do 28.01.2011 postúpiť list Povodiu Hrona, Krízovému štábu ohľadom neplnenia písomnej požiadavky týkajúcej sa spriechodnenia Krivánskeho potoka.

Vo Vidinej dňa: 21.01.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

návrhovú komisiu v zložení:

Ing. ČernokBc. Kucekováp. Báťková


zápisnica

Zápisnicazo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,konaného dňa 20.01.2011

Prítomní: Podľa prezenčnej listinyOspravedlnení: 0Neospravedlnení: 0Návrhová komisia: Ing. Černok, Bc. Kucekov a p. Báťková Overovatelia zápisnice: J. Kucej a p. Bútor

Program:1. Otvorenie2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice3. Návrh a voľba Komisie pre ochranu verejného záujmu4. Návrh a schválenie členov Obecnej rady vo Vidinej5. Návrh a voľba komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej6. Návrh a voľba predsedov komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej7. Návrh VZN č. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska8. Určenie priorít pre obdobie rokov 2011-20139. Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vidinej pre rok 201110. Výber dozorovacieho technika pre kanalizáciu I. etapa11. Rôzne 12. Interpelácia13. Diskusia14. Návrh na uznesenie15. Záver

1 Otvorenie

Na začiatku rokovania prítomných starosta privítal a predstavil program rokovania. Zaujímal sa o pripomienky k programu. Skonštatoval, že je prítomných 8 poslancov. Nikto nemal pripomienky k navrhovanému programu.

Hlasovanie program:

ZA - Báťková, Bútor, Ing. Černok, Mgr. Kmeť, Kucej J., Kucej P., Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 1/2011

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie starosta navrhol Ing. Černoka, Bc. Kucekovú a p. Báťkovú. Nikto nemal pripomienky.

Hlasovanie za návrhovú komisiu:

ZA - Báťková, Bútor, Ing. Černok, Mgr. Kmeť, Kucej J., Kucej P., Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 2/2011

Ako overovateľov zápisnice starosta určil p. Jozefa Kuceja a p. Bútora.

3 Návrh a voľba Komisie verejného záujmu

Starosta – vysvetlil, že v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vzniká povinnosť a to od 01.10.2004 v obciach vytvoriť osobitnú komisiu. Zákon upravuje požiadavky na zloženie tejto komisie. Na základe týchto skutočností starosta navrhol, aby komisia pre ochranu verejného záujmu pracovala v zložení. Ako predsedu komisie starosta navrhol J. Kuceja za stranu KSS. Ďalej členov: Ing. Milana Černoka za stranu SMER SD, Bc. Drahomíra Kuceková za stranu SDKÚ DS, Mgr. Michal Kmeť za KDH, Ing. Želmíra Kolimárová za HZDS, Pavol Bútor ako nezávislý kandidát. Nakoľko komisia by mala párny počet, tak starosta navrhol ešte Báťkovú Želmíru zo strany SMER, keďže táto strana má najvyššie zastúpenie v zastupiteľstve. Mgr. Kmeť – sa zaujímal, či sa predseda komisie volí teraz na zastupiteľstve alebo si komisia volí predsedu sama.Starosta – vysvetlil, že on sa nikde v zákone nedočítal ako to je, ale nechá to na komisiu, toto bol iba jeho návrh. Následne dal hlasovať, ale bez navrhovaného predsedu komisie.

Hlasovanie:

ZA - Báťková, Bútor, Ing. Černok, Mgr. Kmeť, Kucej J., Kucej P., Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 3/2011

4 Návrh a schválenie členov Obecnej rady vo Vidinej

Starosta vysvetlil, že v zmysle novely zákona o obecnom zriadení si starosta vyberie a poverí svojho zástupcu z radov poslancov, ktorý sa stáva aj členom obecnej rady. Následne sa volia aj ďalší členovia obecnej rady. Obecná rada musí mať najmenej 3 členov a maximálne tretinu z radov poslancov, čo sú v prípade Obce Vidiná 3 členovia. V zmysle zákona 369/1990 starosta poveril Ing. Predajnianskú svojím zastupovaním. Ďalej ako členov obecnej rady navrhol Ing. Kolimárovú a p. Bútora. Zaujímal sa o pripomienky.

Hlasovanie:

ZA - Báťková, Bútor, Ing. Černok, Mgr. Kmeť, Kucej J., Kucej P., Bc. Kuceková, PROTI - 0ZDRŽAL SA - Ing. Predajnianská

Bolo prijaté uznesenie č. 4/2011

5 Návrh a voľba komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Starosta vysvetlil, keďže doteraz nebola obecná rada schválená, tak si dovolil urobiť návrh komisií. Ďalej vysvetlil, že sa zriaďujú stále alebo dočasné komisie, okrem toho komisie majú byť zložené z radov poslancov a z radov občanov, komisie sú nápomocné pri riešení problémov občanov, vyjadrujú sa k návrhu a tvorbe rozpočtu a iným materiálom, majú dávať podnety na odstraňovanie nedostatkov. Potom predstavil návrh vytvorenia komisií, jedná sa o komisie: Ekonomická komisia, Komisia kultúry a športového vyžitia, Komisia výstavby a životného prostredia, Poriadková komisia a Komisia pre tvorbu a vydávanie Vidinských novín. Následne pripomenul, že v minulosti bola zriadená aj Sociálna komisia, no v zmysle nové zákona, ktorý je platný od roku 2009. Tento zákon určoval potrebné vzdelanie v sociálnej oblasti, ktoré je potrebné pre výkon tejto funkcie. V obci pracuje sociálna pracovníčka, ktorá má na starosti veci spojené so sociálnou oblasťou. Ing. Končošová sa zaujímala, či by nebolo vhodné, aby Komisia kultúry a športu sa rozdelila na dve komisie, nakoľko je to široká oblasť v jednej a druhej. Do kultúrnej by sa mali zapojiť všetky zložky, ktoré máme v oblasti kultúry.

Hlasovanie za pripomienku Ing. Končošovej:

ZA - Báťková, Bútor, Ing. Černok, , Kucej J., Kucej P., Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - Mgr. Kmeť, Bc. Kuceková

Bolo prijaté uznesenie č.5 /2011

Starosta sa zaujímal ako nazvať novú komisiu. Poslanci sa dohodli, že sa bude volať Komisia športu.

Hlasovanie za upravený návrh:

ZA - Báťková, Bútor, Ing. Černok, , Kucej J., Kucej P., Ing. Predajnianská, Mgr. Kmeť, Bc. KucekováPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č.6 /2011

6 Návrh a voľba predsedov komisií Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Starosta vysvetlil, že predsedovia komisií musia byť z radov poslancov. Starosta predstavil návrh predsedov jednotlivých komisií: Ing. Kolimárová – Ekonomická komisia, do Komisie kultúry a športového vyžitia mal pripraveného predsedu p. Bútora, ale keďže sa komisia rozdelila, tak do Komisie športu navrhol p. Bútora, ako predsedu Komisie výstavby a životného prostredia navrhol Mgr. Kmeťa, ako predsedu Komisie poriadkovej navrhol P. Kuceja, ako predsedkyňa pre Tvorbu a vydávanie Vidinských novín bola navrhnutá Bc. Kuceková. Nakoľko ostala voľná pozícia predsedu Komisie kultúry, tak starosta navrhol p. Báťkovú. Mgr. Kmeť pripomienkoval, že bude odcestovaný v zahraničí a preto by nechcel byť predsedom komisie, členom je ochotný byť. Bc. Kuceková navrhla, aby bol predsedom Komisie výstavby a životného prostredia Ing. Černok z toho dôvodu, kým fungovala a bola funkčná táto komisia, tak bolo dobre. Dôvod, prečo skončila táto komisia nebol ten, že komisia nechcela pracovať, tam boli iné problémy. Kucej J. – navrhol, aby sa predsedovia komisií volili všetci naraz.

Hlasovanie za návrh p. Kuceja J.:

ZA - Báťková, Bútor, Ing. Černok, , Kucej J., Kucej P., Ing. Predajnianská, Mgr. Kmeť, Bc. KucekováPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 7/2011

Hlasovanie za predsedov jednotlivých komisií:

ZA - Báťková, Bútor, Ing. Černok, , Kucej J., Kucej P., Ing. Predajnianská, Mgr. Kmeť, Bc. KucekováPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č.8 /2011

Starosta upozornil predsedov komisií, aby si pripravili a vytvorili komisie, ktoré budú mať najmenej 3 členov, obzvlášť podotkol, aby boli členmi aj zástupcovia z radov občanov, nakoľko podľa zákona 369/1990 § 15, kde sa píše, že komisie sú tvorené z poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Ďalej navrhol termín, kedy by sa poslanci zišli kvôli odsúhlaseniu členov komisií na 27.01.2011Ing. Černok upozornil, že v tento termín je odcestovaný.Starosta navrhol ďalší termín 01.02.2011 o 17.00. Je potrebné dodržať termín, nakoľko komisie sa musia zapojiť do tvorby rozpočtu obce a je potrebné schváliť rozpočet, program je nabitý.

7 Návrh VZN č. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska

Starosta pripomenul, že tento návrh bol poslancom zaslaný v predstihu na preštudovanie. Odovzdal slovo p. Koristekovej spracovateľke návrhu.p. Koristeková vysvetlila, že bola rozsiahla novela zákona o pohrebníctve a preto sa musí prijať aj nové VZN. Koncept nám poslal JUDr. Gombala, takže VZN je v súlade so zákonom a ona ho iba upravila na naše podmienky, žiadne sumy sa nemenili. Starosta doplnil, že tento prevádzkový poriadok nemusí byť schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.Mgr. Kmeť pripomienkoval, že keďže je to Všeobecne záväzné nariadenie, tak navrhuje číslovanie zmeniť na paragrafy, malo by sa to odparagrafovať ako ostatné VZN. Napr. článok 1.1. úvodné ustanovenia, tak to môže byť paragraf 1, 1.2. prevádzkovanie pohrebiska by bol paragraf 2. Ako druhú pripomienku vyslovil k 1.2. Prevádzkovanie pohrebiska ods. 3 písm. g) informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, na ktoré bolo nájomné zaplatené. V tomto návrhu je napísané, že písomne informovať, ale keďže sme v roku 2011, tak Mgr. Kmeť navrhol, že ak by súhlasil nájomca, aby napísal e-mailovú adresu, aby obec zasiela upozornenie aj emailom, prípadne iným elektronickým spôsobom.V článku 2.1 § 3 v ktorom sa hovorí, že ak zomrie nájomca, tak prednostné právo má blízka osoba, len už nie je určená aká blízka osoba.p. Koristková informovala, že toto je riešené v zákone. Mgr. Kmeť následne navrhol doplniť do záverečných ustanovení aj starostu, ktorý má kontrolovať dodržiavanie VZN.Starosta dal hlasovať za prvú pripomienku, aby sa číslovanie zmenilo na paragrafy.

Hlasovanie za prvý návrh Mgr. Kmeťa – zmena číslovania na paragrafy

ZA - Mgr. Kmeť, PROTI - Báťková, Bútor, , Kucej JZDRŽAL SA - Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Ing. Černok, Kucej P.

Bolo prijaté uznesenie č. 9 /2011

Starosta skonštatoval, že tento návrh nebude realizovaný, následne dal hlasovať za druhý návrh, a to informovanie nájomcov aj prostredníctvom e-mailu, ktorý o to požiadajú.Ing. Predajnianská upozornila, že písomné upozornenie musí byť zaslané poštou, e-mailom môže byť zaslanie iba ako doplnkové upozorneniep. Koristeková sa zaujímala, či teraz do každej nájomnej zmluvy má doplniť kolonku email.Bc. Kuceková vysvetlila, že iba v tom prípade, ak o to požiada.p. Koristeková vysvetlila, že keď príde nájomca uzatvoriť zmluvu, zaplatia na 10 rokov a o 10 rokov je povinná ich vyzvať, aby prišli znovu a o 10 rokov možno ten mail už nebude aktuálny. Mgr. Kmeť doplnil, že to bude na dobrovoľnosti, tá kolonka tam bude a je iba na nájomcovi, či ju vyplní.

Hlasovanie za druhý návrh – zasielať upozornenia e-mailom

ZA - Bútor, Ing. Černok, , Kucej J., Kucej P., Ing. Predajnianská, Mgr. Kmeť, Bc. KucekováPROTI - 0 ZDRŽAL SA - Báťková,

Bolo prijaté uznesenie č. 10 /2011

J. Kucej informoval, že má pripomienku voči návrhu Mgr. Kmeťa ohľadne doplnenia starostu, ako osoby, ktorá má kontrolovať plnenie VZN, nakoľko starostovi obce vyplýva z jeho pracovných povinností plniť všeobecne záväzné nariadenia a kontrolovať, ale poslancom toto nevyplýva, preto sú tam poslanci uvedení a majú právo na kontrolu. Starosta má zo zákona povinnosť, jeho nemôžu poslanci zaväzovať ku kontrole, jemu to ukladá zákon. Mgr. Kmeť následne stiahol tento návrh z rozpravy.Starosta sa zaujímal o ďalšie pripomienky. Nikto nemal pripomienky, potom dal starosta hlasovať za tento návrh VZN.

Hlasovanie za návrh VZN č.1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska s pripomienkami:

ZA - Báťková, Bútor, Ing. Černok, , Kucej J., Kucej P., Ing. Predajnianská, Mgr. Kmeť, Bc. KucekováPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č.11 /2011

8 Určenie priorít pre roky 2011-2013

Starosta pripomenul, že na minulom obecnom zastupiteľstve požiadal poslancov, aby písomne predložili priority, s ktorými sa novozvolená obecná rada bude zaoberať a zapracovať ich do výdavkov pre rok 2011-2013. Následne odovzdal slovo Ing. Rubintovej.Ing. Rubintová pripomenula, že poslancom bol zaslaný formulár rozpočtovej požiadavky, ktorý tvorí jeden z pokladov pre tvorbu programového rozpočtu, oboznámila prítomných s návrhmi priorít pre spomínané roky zo strany poslancov. Ďalej pripomenula, že obecné zastupiteľstvo schválilo v roku 2008 návrh aktivít pre roky 2009 až 2011, niektoré požiadavky, ktoré napísali poslanci sú obsiahnuté v tomto schválenom návrhu a doposiaľ neboli zrealizované, ale posúvajú sa na nasledovné roky. Tieto návrhy sú súčasťou zápisnice. Ďalej informovala, že poslankyňa Ing. Kolimárová poslala súčasne návrhy za seba, ale aj za poslanca Ing. Černoka a poslankyne Báťkovej. Medzičasom sa dostavila Ing. Kolimárová. Ing. Rubintová zhrnula, že najviac sa opakovali aktivity ako rekonštrukcia chodníkov, športové ihrisko, kanalizácia.Ing. Černok poprosil, aby do budúcna nestrašili poslancov takýmito formulármi a aby neboli stanovené šibeničné termíny. Podľa jeho názoru tento formulár, ak ho zákon vyžaduje, tak nech ho máme, ale podľa neho je to zdrap papiera. 90 % prečítaných priorít sú na roky 2010 a 2011 a už je začiatok roku 2011, priority budú tie isté a ďalšie 4 roky uvidíme. Navrhol, aby sme boli realisti.Starosta pripomenul, že sú to iba návrhy, je toho veľa. Kanalizácia by už nemala viazať peniaze, na ňu už peniaze sú.Kucej J. – pripomenul, že je tu kopa nových ľudí, ktorí idú rozhodovať, čo sa bude robiť. Pripomenul, že sú rozpracované veci, o ktorých vôbec nevedia, čo sa deje, či budú dokončené, aj to sú priority. Ďalej informoval, že z novembra zo zápisnice sa dozvedel, že zastupiteľstvo neschválilo finančné prostriedky na dokončenie cintorína. Nejde iba o ekonomické plnenie, ale aj o vecné plnenie veci, ak sme niečo nenaplnili, tak hľadajme riešenia, ako to naplniť. Ďalej si prečítal Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do roku 2013, tam je uvedené podľa rokov, čo treba urobiť, na rok 2011 je pripravená rekonštrukcia športového areálu, ak má vychádzať z tohto plánu, tak to sú priority. Ďalšie otázka je, či na to všetko budeme mať peniaze. Potom informoval, že on nedal návrh iba z toho dôvodu, že je toho veľa.Starosta sa pripomenul, že je schválený PHSR, z neho je zrejmé, že niečo sa už urobilo a súhlasí s tým, že musíme postupovať podľa tohto plánu. Ing. Rubintová pripomenula, že tento formulár je schválený v zásadách rozpočtového hospodárenia, bol navrhnutý a doporučený ministerstvom financií, preto je taký zložitý. Ing. Černok informoval, že to nemyslel osobne, ale vecne. Ing. Rubintová pripomenula, že ona ako rozpočtár musí mať podklad pri tvorbe rozpočtu, nemôže ho tvoriť na kolene, len z jej hlavy. Rozpočet sa robí na tri roky, 2011 až 2013 Čakala, že niekto príde možno s novými návrhom ako to čo je už schválené, prišli noví poslanci.Ing. Predajnianská navrhla, aby Ing. Rubintová pripravila materiál, kde by videli noví poslanci, že čo už bolo naplnené a aké priority sú a potom by sa určil termín a doplnilo by sa niečo.Ing. Rubintová informovala, že všetko je na webovej stránke a ktokoľvek za ňou príde, ešte nikoho nevyhodila, zatiaľ za ňou nikto neprešiel, ak nevie niekto ako sa zostavuje rozpočet, rada vysvetlí.Kucej J. – vysvetlil, že to čo Ing .Rubintová prečítala, on sa tomu nebráni, len treba za to aj bojovať, keď to bude priorita. Všetci vedia, čo v dedine treba. Ing. Rubitnová doplnila, že je to práca pre komisiu, ktorá sa prejde po dedine a povie návrhy, ona si nedovolí z poza stola zostaviť rozpočet.Starosta vysvetlil, že pôjdu podklady pre komisie, ktoré sa budú vyjadrovať k návrhu rozpočtu. Je potrebné do neho zapracovať už začaté veci, je potrebné byť realistom a vybrať to, čo dokáže zafinancovať jednak z vlastných peňazí alebo načo dokážeme dostať peniaze fondov EÚ. Je potrebné zohľadniť aj časovú náročnosť prípravy projektov.Mgr. Kmeť sa zaujímal, ako to je s kanalizáciou, lebo ak si rozkopeme dedinu a predtým to opravíme.Starosta vysvetlil, že už sa čaká iba na to, kedy bude podpísaná zmluva s ministerstvom.Ing. Kolimárová doplnila, že v meste čakali na podpísanie zmluvy 11 mesiacov. Ďalej pripomenula, že kým sa nezrušila komisia, tak celá komisia si dala tú námahu a obišli všetky ulice v dedine a poznačili, kde sú výtlky. Potom to navrhli do priorít, bez toho si to nevie ani teraz predstaviť, že by dal niekto férové stanovisko spoza stola. Je za to, aby boli do toho zapojené komisie. Ing. Kočošová sa zaujímala, či má niekto predstavu, ako to termínovo spraviť. Akcie, ktoré neboli zrealizované v roku 2010 sa preniesli do roku 2011 a samotná realizácia je závislá na schválení mnohých vecí cez projektovú dokumentáciu až po ostané veci, podstatné sú aj peniaze, či na to máme. Ďalej je snaha čím skôr schváliť rozpočet, nakoľko teraz ideme na provizórium. Ďalej pripomenula, že zo zákona máme povinnosť mať kronikára obce. V programovom rozpočte sa s tým počíta, len zatiaľ nemáme nikoho, preto doporučuje vyhlásiť, či by mal niekto o to záujem.Kucej J. – pripomenul, že boli vyškolené 2 kronikárky.Starosta informoval, že on nevie, kto bol vyškolení. Kucej J. vysvetlil, že bola vyškolená p. Korytiaková Danica a druhá Vierka Kamenská. Obidve majú oprávnenie vykonávať túto činnosť, to nemôže vykonávať hocikto. Bohužiaľ ani jeden riadok do kroniky nenapísali. Starosta súhlasí, že to musíme riešiť, boli vyškolené za obecné peňaze.

9 Harmonogram zasadnutí pre rok 2011

Starosta – predstavil návrh harmonogramu zasadnutí, pri jednotlivých zasadnutiach sú určené aj hlavné body, ktoré sa musia v danom termíne prerokovať. V priebehu roka sa môžu dávať návrhy na zmenu rozpočtu.Ing. Rubintová pripomienkovala, že 17.02.2011 nevidí reálne tento termín, nakoľko 01.02.2011 sa budú schvaľovať členovia komisií, nevie kedy bude obecná rada, dva týždne predtým musí rozpočet vysieť. Návrh rozpočtu musí ísť do komisií a do obecnej rady. Kucej J. navrhol, že keď sme vydržali mesiac, netreba sa naháňať, nikomu sa nič nestane, keď posunieme rozpočet o jeden mesiac dozadu, pretože on musí byť vyvesený pred schválením. Kucej J. navrhol marec. Starosta navrhol termín10.03.2011, obecné zastupiteľstvo sa presunulo zo 17.02.2011

Hlasovanie – Harmonogram zasadnutí

ZA - Báťková, Bútor, Ing. Černok, , Kucej J., Kucej P., Ing. Predajnianská, Mgr. Kmeť, Bc. KucekováPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 13/2011

10 Výber dozorovacieho technika pre kanalizáciu I.

Ing. Kolimárová sa zaujímala, či nie stavebný dozor.Starosta – sa vyjadril, že stavebný dozor zabezpečí dodávateľ stavby. On má na mysli človeka, ktorý by komunikoval medzi obcou a dodávateľom stavby.Ing. Kolimárová sa zaujímala, či chceme len takého technika, ktorý preberie hocičo, alebo chceme fundovaného technika, ktorý preberie len to čo má. On bude preberať pre obec stavbu. Starosta doplnil, že bude aj dozerať, aby sa práce vykonávali v súlade s projektom.Ing. Kolimárová sa vyjadrila, že technik je každý technicky zdatný.Starosta informoval, že bol zverejnený inzerát na dozorovacieho technika pre stavbu I. etapy, prišli tri cenové ponuky. Záujemcovia boli viacerí, ale po preštudovaní projektu zaslali traja cenovú ponuku.Ing. Kolimárová navrhla, aby mal plnú zodpovednosť.Ing. Černok sa zaujímal, koľkých záujemcov máme. Starosta vysvetlil, že boli tu viacerí, ale iba traja dali cenovú ponuku.Bc. Kuceková sa zaujímala, aký je rozdiel medzi dozorovacím technikom a stavebným dozorom.Starosta sa vyjadril, že stavebný dozor vedie vedúci stavby, ktorý zodpovedá za realizáciu stavby.Kucej J. – argumentoval, že to nie je pravda, každú stavbu dozoruje stavebný dozor, ktorý má na to certifikát, zodpovedá, že tá stavba sa robí podľa projektu a rozpočtu. Musí viesť stavebný denník, ktorý podpisuje aj starosta obce, ak by došlo k pochybeniu, tak tento človek bude zodpovedný, on musí mať plnú zodpovednosť. Stavby vedúci je na to, aby riadil stavbu, ale nie na to, aby ju dozoroval. Ing. Kolimárová doplnila, že za obec bude niekto preberať veci, dodávateľ spraví podľa svojho zváženia, ale my potrebujeme človeka, ktorý od dodávateľa stavby bude preberať stavbu. Ten bude hájiť záujmy obce. Firma bude mať svoj stavebný dozor, ale jeho budú zaujímať záujmy dodávateľa. Druhá vec je, že niekto bude podpisovať všetky faktúry, keď sa budú predkladať na fond. Z vlastných skúseností vie, že stavebný dozor má aj dodávateľ a aj druhá strana, obidvaja sú fundovaní ľudia. Tu navrhuje nešetriť, nech je to človek, ktorý má na to certifikát a ponesie celú zodpovednosť za preberanie stavby. Starosta vysvetlil, že certifikáty od týchto ľudí má. Možno si nebol vedomý, že my potrebujeme doslova stavebný dozor. Aj v inzeráte bolo, že musia mať spôsobilosť, tu sa neprihlásil hocikto. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či títo ľudia videli znenie zmluvy, ktorú chceme s nimi podpísať, že budú musieť niesť zodpovednosť za stavbu. Starosta informoval, že videli projekt, znenie zmluvy nemáme. Ing. Kolimárová doplnila, že nie každý by do toho išiel, ak má niesť zodpovednosť. Starosta informoval, že v takom prípade môže odstúpiť. Ing. Kolimárová vysvetlila, že výberové konanie musí byť jednoznačne na stavebný dozor, ktorý bude dozerať na priebeh stavby. Starosta sa vyjadril, že rokovať môžeme s nimi potom, keď otvoríme cenové ponuky, či to zoberú alebo nezoberú. Kucej J. – sa vyjadril, že starosta urobil ponuku na výberové konanie, ak teraz nevyberieme z uchádzačov, oni sa môžu odvolať. Toto mala robiť komisia, ktorá to mala vybrať, musí mať toho človeka pri sebe, musí to tej komisii zdôvodniť ako si to predstavuje. Starosta informoval, že z týchto ľudí bol každý oboznámený s projektom, s rozsahom prác, ktorý bude vykonávaný a obecné zastupiteľstvo je kompetentná komisia rozhodnúť. Ing. Černok – sa zaujímal ako je to teraz, teraz sme sa dohodli, že nepotrebujeme dozorovacieho technika, ale stavebný dozor. V prvom rade by sme mali vyšpecifikovať podmienky výberového konania. Na základe tých jasne vyšpecifikovaných podmienok by sa mal účastník prihlásiť a potom by sme mali vyberať. Teraz prišli ponuky na dozorovacieho technika a my sme dohodli, že chceme stavebný dozor s plnou zodpovednosťou.Starosta predstavil návrh, aby sa obálky neotvorili.Ing. Černok navrhol, aby sa vytvorila komisiaIng. Kolimárová – pripomenula, že sa zrušili podmienky, za ktorých bolo toto vyhlásené, so zákona je možné súťaž zrušiť. Neotvorené obálky uchádzačom vrátiť a v sprievodnom liste napísať, že bude nová súťaž, kde budú zmenené podmienky vyšpecifikované a dávame im možnosť znovu sa prihlásiť do súťaže.Starosta súhlas s návrhom Ing. Kolimárovej a zrušil sa výberMgr. Kmeť sa zaujímal, či sa zadefinujú podmienky súťažeIng. Kolimárová – navrhla vytvoriť komisiu, ktorá to pripraví.Kucej J. – navrhol, že by dozorovacím technikom mohol byť predseda stavebnej komisie, ktorý by dozoroval postup prác stavebného dozora, či si plní povinnosti a či nie je dohodnutý s dodávateľom stavby proti obci. Dozorovací technik nenesie zodpovednosť za technický stav stavby. Dodávateľská firma nesie zodpovednosť len za to čo robí, ani starosta ani oni nebudú pri tom, keď sa napríklad budú klásť rúry a kde je záruka, že tam dajú také rúry ako sú v projekte. Stavebný dozor je tam na to, aby dohliadal, či sa pracuje podľa projektu.Ing. Kolimárová sa zaujímala, či v rámci oprávnených výdavkov pri schvaľovaní projektu bol schválený aj stavebný dozor ako oprávnený výdavok.Starosta – odpovedal, že stavebný dozor si musí hradiť obec.Kucej – je potrebné vybrať takého človeka, ktorý bude na 100 % hájiť obec.Starosta sa zaujímal, či môže byť Ing. Kolimárová členkou komisie, keď to bude obstarávať.Ing. Kolimárová vysvetlila, že zabezpečovať súťaž môže, ale hlasovať nie.Starosta požiadal, aby Ing. Kolimárová zabezpečila tento výber a do komisie navrhol Ing. Černoka, Kuceja J., Ing. Predajnianskú.

Hlasovanie:

ZA - Báťková, Bútor, Ing. Černok, Mgr. Kmeť, Ing. Kolimárová, Kucej P., Bc. Kuceková, PROTI - 0ZDRŽAL SA - Kucej J., Ing. Predajnianská

Bolo prijaté uznesenie č. 14/2011

Starosta sa zaujímal ako dlho potrvá proces prípravy.Ing. Kolimárová vysvetlila, že minimálne 14 dní by mali mať uchádzači na prípravu, minimálne 7 dní zverejnené.Starosta –navrhol, aby sa komisia stretla v utorok 25.01.2011 o 17.00 v klube dôchodcov, nakoľko je to potrebné už riešiť.

11 Rôzne

Starosta – vysvetlil, že v bode rôzne je zaradená aj voľba komisie pre vybavovanie sťažností. Pripomenul, že 04.11.2010 sa schválili zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Vidiná, je to uznesenie č. 54/2010, tu bola schválená aj komisia v zložení. Ing. Veliká, p.Šulek, Ing. Predajnianská, Ing. Legíňová, Mgr. Kamenská a náhradníčka Ing. Kolimárová. Ďalej pripomenul, že táto komisia už nemôže pracovať v tomto zložení, preto predložil návrh novej komisie. Do komisie navrhol: Kuceja J., Ing. Kolimárová, Mgr. Kmeťa, p. Báťkovú, Ing. Černoka a náhradníčku Bc. Kucekovú.

Hlasovanie:

ZA - Báťková, Bútor, Ing. Černok, Mgr. Kmeť, Ing. Kolimárová, Kucej P., Kucej J., Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - Bc. Kuceková,

Bolo prijaté uznesenie č. 15/2011

Dodatok č. 1/2011 k zmluve s MeposomStarosta pripomenul, že na minulom zasadnutí bolo uložené vypracovať dodatok k zmluve s Meposom ohľadne toho, že v obci sa objavili kuka nádoby 120 L, 240 L a 1100 L značky Bobor. Toto nebolo riešené zmluvou o dielo a nové kuka nádoby nechcel Mepos brať, nakoľko neboli zmluvne podpísané. Obec vypracovala návrh. Tento dodatok nezahŕňa klasické 110 L sudy, ceny ostávajú po starom, alebo sa to bude riešiť dodatkom, zatiaľ sa nezmenili. Následne predstavil ceny spomínané v dodatku. Ing. Rubintová sa zaujímala o účinnosť dodatku.Starosta informoval, že dodatok sa stáva účinným dňom podpísania.Ing. Černok sa zaujímal, dokedy má obec platnú zmluvu s Meposom.Starosta informoval, že zmluva je na dobu neurčitú. Ing. Rubintová pripomenula, že zmluva sa stáva platnou dňom zverejnenia. Je to nová podmienka.Starosta informoval, že zo strany Meposu je zmluva podpísaná od 01.01.2011, ale platná bude až dňom zverejnenia.

Hlasovanie:

ZA - Báťková, Bútor, Ing. Černok, Mgr. Kmeť, Ing. Kolimárová, Kucej J., Kucej P., Bc. Kuceková, Ing. PredajnianskáPROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 16 /2011

Mandátna zmluva s firmou SQM s. r. o.Starosta pripomenul, že s firmou SQM s. r. o. mala obec Vidiná zmluvu, žiadali sme o finančné prostriedky z európskych fondov na futbalové ihrisko. Táto žiadosť neprešla. Vo februári, v marci má byť zverejnená nová výzva na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ. Firma SQM s. r. o. nám ponúkla mandátnu zmluvu, že znovu požiadame o príspevok z fondov EÚ, nakoľko je všetko pripravené, jedná sa len o aktualizáciu. Táto zmluva bude predmetom rokovania Obecnej rady. Pri tejto výzve sa jedná aj o spoluúčasť 5 %, pri prvej nebola táto podmienka.Ing. Kolimárová – projekt bude predkladaný vrátane s DPH.Ing. Černok pripomenul, že bude záležať ako bude znieť výzva.Ing. Kolimárová pripomenula, že obec nie je platcom DPH.Starosta informoval, že by bola škoda nechať túto hotovú vec, ale zároveň sa musíme pozrieť na možnosti obce.Ing. Kolimárová navrhla starostovi, že pri jednaniach by mohol naznačiť, že obec bude súhlasiť, ale vtedy, keď náklady na mandátnu zmluvu budú oprávnený náklad, nech tak pripravia projekt. Ďalej pripomenula, že náklady na mandátnu zmluvu len do tej výšky, do akej výšky bude schválená dotácia na mandátnu zmluvu.

Zmluva o dielo – svahovanie cintorínaStarosta – informoval, že je pripravený návrh zmluvy o dielo, týka sa to svahovania cintorína. Aj táto zmluva bude predmetom rokovania Obecnej rady.

Areál MŠStarosta informoval, že už nie je žiadna možnosť ako dostať parcely v MŠ do vlastníctva, jedine kúpou od súkromných vlastníkov.Ing. Kolimárová sa zaujímala, že to tam chceme robiť, za akým účelom to ideme odkupovať.Ing. Rubintová informovala, že sa jedná o parcely v areály Materskej školy, tam kde majú deti ihrisko.Starosta sa teraz iba zaujíma, či ideme do toho.Ing. Kolimárová nesúhlasila, aby sa dali vypracovať znalecké posudky.Starosta informoval, že ak do toho chceme ísť, musíme vedieť, čo to bude stáť, aby sme sa vedeli rozhodnúť.Mgr. Kmeť navrhol, aby starosta vypracoval návrh.Ing. Černok sa zaujímal o celkovú výmeru a predbežný finančný náklad, možnosti nášho účtu.Starosta pripomenul, že obec zdedila volejbalové ihrisko, ale parcelu pod ním nie, takisto aj bežeckú dráhu. Zaujímal sa u p. Kuceja J. ako to bolo delimitované.Kucej J. – štát sa zbavil povinnosti, delimitoval budovy, školy a areály, ktoré boli oplotené delimitoval do obce, do obce prešli, ale pôvodní vlastníci ostali. Bolo potrebné jednať, cirkevné majetky sa nevracali, tie ostali automaticky vo vlastníctve obce a títo súkromní vlastníci tam pozemkový fond dávať náhradnú pôdu. Toto ušlo a prešla doba, teoreticky je to na obci, ale vlastnícke listy nikto nezmenil. Už sa na toto pýtal p. Bárdoszyho, ktorý sa už informoval.

Žiadosť o finančnú podporuStarosta informoval o žiadosti Rímskokatolického kostola o finančnú pomoc pri rekonštrukcii brány pri kostole. Ďalej informoval, že zbierka sa robí aj medzi občanmi, ale požiadali aj obec. Nevie ako to riešiť, je si vedomý, že to nie je majetok obce. Zaujímal sa o návrhy zo strany poslancov.Mgr. Kmeť sa zaujímal, či navrhli sumu.Starosta informoval, že nie sumu neuviedli.Kucej J. – sa zaujímal, či v súčasnej ekonomickej situácii môžeme uvažovať, že cudziemu objektu dáme peniaze, či máme toľko peňazí, aby sme rozdávali.Starosta – navrhol, pomôcť im aspoň fyzicky, nakoľko je tam slabý základ a plánujú urobiť nanovo základ. Mgr. Kmeť sa zaujímal o sumu s akou oni počítajú. Starosta informoval, že takéto brány boli navrhnuté tri a vybrala sa táto. Mal by ju robiť p. Komora, ktorý požadoval za to aj s materiálom 1 800 €. Majú záujem urobiť nanovo nový základ, keďže je tá nová brána. Dal na zváženie, či im pomôcť aspoň fyzicky.Mgr. Kmeť sa vyjadril, že je za to, keby sa poskytli aspoň aktivační pracovníci, keď sa budú vykonávať stavebné práce a ťažko je teraz presviedčať, keď aj on ako člen KDH nevie rozpočet stavby.Kucej J. – sa vyjadril, že keď starosta dobre vie, že nemôže financovať cudzí majetok, načo o tom bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo, nech to rozhodne on ako starosta a nech tým nezaťažuje obecné zastupiteľstvo.Starosta vysvetlil, že bol už upozornený, že málo informuje obecné zastupiteľstvo.Mgr. Kmeť navrhol, aby sa starosta stretol s pátrom.Báťková navrhla, aby sa vyhlásila verejná zbierka prostredníctvom rozhlasu.Kucej J. vysvetlil, že kostol je dominanta obce, p. Dušička bol pri tom, keď sa robili pohľadnice s kostolom a misijným domom, bola to aj propagácie obce, ale zároveň aj cirkvi.

Protipovodňové opatreniaStarosta informoval, že cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny je možnosť zobrať pracovníkov na preventívna a protipovodňové práce. Ich mzdu do určitej výšky refunduje štát.Ing. Černok informoval, že nie plnú výšku.Starosta vysvetlil, že 95 % na celú dobu trvania, to je 6 mesiacov. Ich úlohou bude čistenie rigolov v obci, ktoré odvádzajú vodu do Krivánskeho potoka, je nutné prečistiť vpusty. Ďalej vysvetlil, že obec nemôže zasahovať do koryta Krivánskeho potoka, to je v kompetencii Povodia hrona.Ing. Černok sa zaujímal, či sme s nimi jednali.Starosta informoval, že jednania prebehli, bola vykonaná aj obhliadka, určili a pomerali sa stromy, ktoré budú rezať.Ing. Kolimárová sa zaujímala, dokedy to spravia.Kucej J. sa zaujímal, akou farbou ich značili, lebo kým bol tu on, tak ich už trikrát značili a stále sú tam.Ing. Kolimárová navrhla, treba ich písomne osloviť, že žiadame, aby to spravili aj s termínom.Starosta doplnil, že hneď po povodni sme žiadali, aby urobili opatrenia. Zatiaľ, neprijali nič.Ing. Kolimárová žiada, aby im bol stanovený termín, dokedy je to potrebné odstrániť.Kucej J – doporučil, aby okrem povodia Hrona napísal na okresnú protipovodňovú komisiu, že nám hrozí zatápanie Krivánskeho potoka, a napriek tomu, že povodie Hrona sľúbilo, päť rokov neurobilo krížom slamy, žiadame všetky následky, ktoré budeme s povodňou spájať s ich nedbalosťou. Starosta vysvetlil, že oni vyberú len tie popadané stromy, tie pevne stojace nemôžu vybrať.Ing. Kolimárová – je potrebné to spraviť, aj s takými dôsledkami ako boli uvedené.Ing. Predajnianská sa zaujímala, či by nebolo vhodné zriadiť protipovodňovú komisiu, aby sme vedeli členov a keď niečo nastane, aby každý vedel čo má robiť, sú veci ktoré sa dajú robiť aj dopredu ako vrecovanie.p. Koristeková navrhla, aby sa skontroloval svah pri Exnárovej ulici, či ho nie je potrebné odvodniť, aby sa predišlo katastrofe.Starosta – vysvetlil, že sa informoval na povodí, mal v pláne zabezpečiť naplnené vrecia ako rezervu. Toto nie je možné, lebo za polroka sa tieto vrecia rozpadnú. Jutové vrecia stoja 1,65 € za vrece, mal v záujme mať v prípade potreby aspoň pripravené vrecia, uvidíme, či sa nájdu peniaze v rozpočte.Mgr. Kmeť sa zaujímal, kto je zodpovedný na úrade za sklad CO.Starosta informoval, že je to p. Kropáč. Mgr. Kmeť – pripomenul, že na minulom obecnom zastupiteľstve sa riešili dobrovoľní hasiči. Dobrovoľní hasiči by pomáhali aj pri takýchto udalostiach. Starosta informoval, že musí začať pátrať, kde skončil dobrovoľný hasičský zbor, ak má dobré správy, tak Bc. Kuceková bola nakoniec.Mgr. Kmeť pripomenul, že máme mladých ľudí, ktorí by to chceli robiť.Bc. Kuceková vysvetlila, že dobrovoľný hasičský zbor a obecný zbor sú dve rozdielne veci. Starosta doplnil, že na obecný hasičský zbor obec nemá peniaze.Kucej J. vysvetlil, že dobrovoľný hasičský zbor nepodlieha obci, má svoju vlastnú jednotku. Podlieha sama sebe, ale obecný vychádza zo zákona o obecnom zriadení, pokiaľ to obec nemá, musí mať aspoň ohlasovňu. Spravidla sa to robí tak, že dobrovoľná požiarna ochrana na obci je súčasťou tej dobrovoľnej zložky. Dobrovoľní hasiči v spolupráci s obcou, ktorá im poskytuje benzín na cvičenie, chodia na súťaže a v prípade potreby zabezpečujú tieto úlohy. Obec to neporieši, iba v tom prípade, ak by sa našiel jeden obetavý človek, ktorý by týchto mladých ľudí zorganizoval a vytvoril by dobrovoľnú hasičskú jednotku.Starosta informoval, že je za to, aby sa v rozpočte nejaké peniaze vyčlenili na oživenie tejto jednotky. V prvom rade musia byť záujemcovia, sú tu mladí ľudia, ale ak dobre vie, hasičská jednotka musí mať 9 členov, veliteľ, to je školený kvalifikovaný človek, potom musí byť strojník a potom členovia. Keď týchto ľudí nemáme, tak potom nevie ako.Mgr. Kmeť je potrebné cez civilnú ochranu žiadať vyradené stroje a čo sa nedá žiadať, tak to potom dokúpiť.Starosta sa vyjadril, že prvý krok, ktorý je nutné spraviť, je zreparovať požiarnu zbrojnicu, ktorá chátra, je nutné opraviť strechu, spraviť pred ňou vstup.Kucej J. mal návrh, aby týchto mladých ľudí, p. Kmeť ich pozná, zorganizoval on.Mgr. Kmeť sa vyjadril, že ich nezorganizuje, jedine ak cez internetBc. Kuceková informovala, že asi hovoríme o dvoch veciach. Dobrovoľný hasičský zbor a obecný hasičský zbor sú rozdielne veci. Súhlasí s tým, že zbrojnicu je potrebné dať do poriadku. Ak si dobre pamätá, tak všetko v zbrojnici je vyradené, tam bola niekoľko krát robená inventarizácia. Tým to aj končilo, že naposledy už nemali na čom chodiť na súťaže. Už chodili na požičaných strojoch súťažiť.Starosta doplnil, že ak on dobre vie, tak Bc. Kuceková posledne šéfovala tejto jednotke, ona by mala vedieť ako a kde to skončilo, kde sú veci, čo ostali.Bc. Kuceková sa vyjadrila, že ich nemá, že sú v obci, nie u dobrovoľníkov, technika bola zapožičaná od obce. Tu nie je technika, vždy to bolo treba opravovať.Ing. Kolimárová navrhla urobiť ohlasovňu, čo zo zákona vyplýva, peniaze na to teraz asi nemáme.Mgr. Kmeť sa vrátil k tomu, aby sme to skúsili cez CO.Ing. Černok – vysvetlil, že netreba si maľovať vzdušné zámky, tu je potrebné človek, čo by zaloboval a išiel do Bratislavy a vybavil to. On súhlasí, že je to treba, ale je potrebné začať niekde inde, dať úlohu starostovi a tlačiť na povodie hrona.Ing. Kolimárová navrhla, aby sa prijala úloha pre starostu, aby sa pripravil list s termínom do 28.01.2011 a zaslať Krízovému štábu a povodiu hrona. Na najbližšom obecnom zastupiteľstve potom starosta informuje, či ten list bol odoslaný, v akom znení.

Hlasovanie:

ZA - Báťková, Bútor, Ing. Černok, Mgr. Kmeť, Ing. Kolimárová, Kucej P., Kucej J., Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková,PROTI - 0ZDRŽAL SA - 0

Bolo prijaté uznesenie č. 17 /2011

Starosta pripomenul, že je rozpracovaná spolupráca s obcou Egyházasdengeleg. Je potrebné pripraviť program na rok 2011, je potrebné sa skontaktovať a stretnúť sa. Starosta navrhol, aby sa to zrealizovalo začiatkom februára. Po dohode s nimi sa dohodnú na termíne stretnutia, tento rok sa má konať u nich.12 InterpeláciaIng. Kolimárová – sa zaujímala, či zasadala inventarizačná komisia a či už sa uskutočnila inventarizácia.Ing. Rubintová vysvetlila, že inventarizácia sa fyzicky uskutočnila, teraz sa spracúva papierovo. Ing. Kolimárová požiadala, aby do najbližšieho obecného zastupiteľstva bola predložená záverečná zápisnica a celý súpis majetku, netreba to fotiť, stačí to k nahliadnutiu.Ing. Rubintová sa zaujímala, či do tohto najbližšieho.Ing. Kolimárová informovala, že stačí do marcového termínu.Bc. Kuceková sa zaujímala, prečo nebolo ešte doručené plnenie rozpočtu za druhý polrok 2010Ing. Rubintová sa vyjadrila, že ešte nemá urobenú účtovnú závierku, ešte to nie je zosumarizované k 31.12.2010. Do 28.01.2011 musí odovzdať na daňový úrad účtovné výkazy a potom spracuje rozpočet v takej podobe ako má byť.Bc. Kuceková poprosila, aby jej boli materiály doručené ako doteraz, nie mailom.

13 Diskusia

p. Mojžiš – konštatoval, že na druhej strane, tam kde býva sa pokládli rúry, potom bol vybudovaný chodník. Robil sa nový koberec na ceste, on si na vlastné náklady musel vybudovať mostík. Predtým tam kládli káble, mostík mu rozbili a na vlastné náklady si ho dával do poriadku.p. Báťková doplnila, nech sa ide pozrieť na Športovú ulicu, kde sú starousadlíci a tam sa neinvestovalo nič.Starosta informoval, že vie o týchto problémoch a tie ktoré sú akútne, tie sa budú riešiť.p. Mojžiš pripomenul, že na jeseň sa vyhlasovalo, aby sa nepálilo, že treba to baliť do vriec a bude to vyvezené. Už to spomínal, že on keď skosí trávu, potrebuje 400 vriec, kto mu to zaplatí. V dedine je bielorus, navrhuje vykopať za dedinou veľkú jamu, určiť vývozné hodiny.Starosta vysvetlil, že toto by neprešlo na životnom prostredí, teraz čakáme, kedy sa skolauduje kompostáreň v Lučenci, tam to budeme potom voziť. p. Báťková informovala, že bola svedkom na pošte, kde sa stránka hádala s poštárkou. Pošta bola tri dni zatvorená. Poštárka argumentovala, že to oznámila na obecnom úrade. Aj jej sa stalo, že bola pošta zatvorená.Starosta informoval, že koncom leta bol v Lučeneci na pošte za vedúcim p. Naďom. Neadresoval konkrétne sťažnosť, ale bolo to skôr žiadosť o nápravu, žiadal zlepšenie komunikácie s občanmi. Bolo mu povedané, že do Vidinej nechce ísť nikto robiť, oni sú radi, že ju majú. Nechcú ísť robiť z dôvodu otváracích hodín.Ing. Šupica informoval, že jemu bolo povedané zo strany vedúcej, že majú školenie. Len tieto školenia musia vedieť skôr dopredu, keby ich nahlásila, že tieto a tieto dni bude pošta zatvorená, tak to vyhlási. Oni si musia dať aj zmenu otváracích hodín na schválenie obci. A nie vždy pošle oznámenie, že budú zatvorený.p. Báťková sa zaujímala ako to je, keď hlásime, že nepôjde voda na tých a tých uliciach v tom a v tom čase. Ona si naberie vodu a voda tečie. Niekedy sa stane, že ich ulica hlásená nebola a vodu nemajú. Starosta vysvetlil, že niekedy sa stane, že keď je porucha za vodojemom, to sú poruchy. Sú rôzne pásma. Keď je porucha, tak oni musia ísť robiť a keď sa plánuje oprava, tak to vyhlásime.Ing. Šupica informoval, že hlási iba tie ulice, ktoré sú hlásené, že nepôjde. Ak náhodou voda na týchto uliciach tečie, on nevie, čo sa deje na privádzači, čo potom opravujú. My to iba hlásime.

14 Návrh na uznesenie

Bc. Kuceková prečítala návrh na uznesenie.

15 Záver

Starosta na záver prítomným poďakoval za účasť.

Overovatelia zápisnice:

Jozef Kucej: .................................................

Pavol Bútor: .................................................

Zapísal: Ing. Šupica .................................................

Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 20. 1. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť