Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 21.11.2013

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 21.11.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  6 Neospravedlnení: 0 Návrhová komisia: Overovatelia zápisnice:

Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o uzavretých nájomných zmluvách 4. Úlohy z kontrolného dňa „Kanalizácia obce Vidiná“ 5. Rôzne 6. Interpelácia 7. Diskusia 8. Návrh na uznesenie 9. Záver

1 Otvorenie Starosta prítomných na začiatku privítal a skonštatoval, že sú prítomní  3 poslanci a obecné zastupiteľstvo je neuznášaniaschopné. V zmysle zákona bude do 14 dní zvolané rokovanie obecného zastupiteľstva opäť.

 

                                                                                                        Jozef KucejVyvesené: 21. 11. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť