Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 21.12.2006

pozvánka

uznesenia

U z n e s e n i e VII. / 2006

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej
A / B e r i e n a v e d o m i e : 1 / výsledky do orgánov samosprávy obce, ktoré predložila predsedkyňa volebnej komisie 2 / vystúpenie novozvoleného starostu B / K o n š t a t u j e, ž e : 1 / novozvolený starosta obce, Vladimír Ragač zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 2 / zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva ( v abecednom poradí ) 1. Ing. Milan Černok 2. Mgr. Martina Kamenská 3. Štefan Kocúr 4. Ing. Želmíra Kolimárová 5. Bc. Drahomíra Kuceková 6. Ing. Mária Legíňová 7. Ing. Martina Predajnianska 8. Milan Šulek9. Ing. Mária Veliká C / Z r i a ď u j e : 1 / obecnú radu 2 / komisie pri obecnom zastupiteľstve a to : - komisiu výstavby a ŽP „ ekonomickú „ sociálnu „ poriadkovú „ športového a kultúrneho vyžitia D / V o l í : 1 / zástupcu starostu obce p. Ing. Máriu Velikú 2 / členov obecnej rady : ing. Máriu velikú, Ing. Martinu Predajniansku a Ing. Želmíru Kolimárovú 3 / predsedov komisií : - výstavby a ŽP predseda - Ing. Milan Černok - ekonomická predseda - Ing. Mária legíňová - sociálna predseda - Bc. Drahomíra Kuceková - poriadková predseda - Ing. Želmíra Kolimárová - šport. a kult. vyžitia predseda - Mgr. Martina Kamenská E / S c h v a ľ u j e : - mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu: Ing. Milana Černoka, Ing. Máriu Legíňovú, Bc. Drahomíru Kucekovú - plat starostu podľa § 3 ods. 1, § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí, primátorov miest a platového poriadku obce Vidiná schváleného obecným zastupiteľstvom dňa 13.2.2004 vo výške : 38.100.- Sk F / U k l a d á : - predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva G / O d p o r ú č a : - starostovi obce posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce Overovatelia zápisnice : Bc. Drahomíra Kuceková ......................................Ing. Martina Predajnianska ...................................Zapísala : Mária Pappová...................................... Vladimír Ragač starosta obce

hlasovanie

dochádzka


zápisnica

Zápisnica z prvého Obecného zastupiteľstva vo Vidinej , ktoré sa konalo
dňa : 21.decembra 2006 --------------------------------------------------------------------------------------------- Prítomní: Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení: J. AmbróšNeospravedlnení: Ing. Eugen Mikuláš Program:1. Otvorenie2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce5. Zloženie sľubu poslancov OZ6. Vystúpenie novozvoleného starostu7. Voľba mandátovej , volebnej a návrhovej komisie8. Voľba zástupcu starostu9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov , návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov10. Plat starostu – schválenie11. Diskusia12. Schválenie uznesenia13. Záver K bodu 1:Rokovanie prvého obecného zastupiteľstva otvoril a privítal prítomných odovzdávajúci starosta p. Kucej. Oboznámil s programom. Program bol doplnený o bod plat starostu – schválenie a po tomto doplnení bol program 9 hlasmi za schválený . K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisniceZa zapisovateľku bola určená p. Pappová pracovníčka obecného úradu Za overovateľov zápisnice boli určení p. Bc. Drahomíra Kuceková, Ing. Martina Predajnianska K bodu 3: Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcíVýsledky volieb na starostu a poslancov vyhlásila predsedkyňa MVK Ing. Ivana Rubintová a odovzdala osvedčenia o zvolení
K bodu 4:Novozvolený starosta obce Vladimír Ragač zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, odovzdávajúci starosta p. Kucej po krátkom príhovore odovzdal slovo novozvolenému starostovi p. Vladimírovi Ragačovi K bodu 5:Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a to : Ing. Milan Černok , Mgr. Martina Kamenská, , Ing. Želmíra Kolimárová , Bc. Drahomíra Kuceková , Ing. Mária Legíňová, Milan Šulek , Ing. Mária Veliká - nakoľko dvaja poslanci sa vzdali mandátu, ako náhradníci nasledujú p. Štefan Kocúr a Ing. Martina Predajnianska , títo prijali funkciu poslanca a zložili sľubK bodu 6: Vystúpenie novozvoleného starostuV tomto bode novozvolený starosta p. Ragač predniesol príhovor novozvoleným poslancom a ostatným prítomným K bodu 7: Voľba mandátovej , volebnej a návrhovej komisie.Do tejto boli navrhnutí Ing. Milan Černok , Ing. Mária Legíňová a Bc. Drahomíra Kuceková . Títo boli 9 hlasmi za schválení K bodu 8: Voľba zástupcu starostu Za zástupkyňu novozvolený starosta navrhol Ing. Máriu Velikú . Nikto nemal pripomienky . Po nejasnom prvom hlasovaní bolo hlasovanie zopakované a to 3 hlasy za a 6 sa zdržalo . Nakoľko nebol daný žiadny iný návrh na zástupcu p. poslankyňa Ing. Kolimárová považuje návrh za schválený . P poslanec Kocúr sa vyjadril, že si nie je istý v platnosť tohto hlasovania . K bodu 9:Do obecnej rady boli navrhnutí : Ing. Martina Predajnianska , nikto nemal pripomienky a p. Ing. Martina Predajnianska bola 8 hlasov za a 1 sa zdržal schválená - ako druhá bola navrhnutá Ing. Želmíra Kolimárová , tiež nemal nikto pripomienky a táto bola 7 hlasmi za a 2 sa zdržali schválená. za predsedov komisií boli navrhnutí: - Komisia výstavby a ŽP predseda Ing. Milan Černok- nikto nemal pripomienky a p. Ing. Milan Černok bol 8 hlasmi za a 1 sa zdržal schválený - Ekonomická „ Ing. Mária Legíňová - tiež nemal nikto pripomienky a Ing. Legíňová bola 8 hlasmi za 1sa zdržal schválená - Sociálna „ Bc. Drahomíra Kuceková - nikto nemal pripomienky a Bc. Drahomíra Kuceková bola 8 hlasmi za a 1 sa zdržal schválená - Šport. a kultúrneho vyžitia „ Mgr. Martina Kamenská - bez pripomienok hlasovaním bola Mgr. Martina Kamenská 8 hlasmi za a 1 sa zdržal schválená - Poriadková „ Ing. Želmíra Kolimárová - do poriadkovej komisie bol pôvodne starostom obce navrhnutý p. Štefan Kocúr, ktorí túto funkciu neprijal a navrhol Ing. Žekmíru Kolimárovú a táto bola hlasovaním 8 hlasmi za a 1 sa zdržal schválená K bodu 10: Plat starostu – schválenie Poslankyňa Ing. Veliká vysvetlila z čoho vyplýva plat starostu a táto čiastka činí 38.100.- Sk . Hlasovaním 9 hlasmi za bol plat starostu schválený K bodu 11: Diskusia Do diskusie sa prihlásil občan p. Mojžiš a poďakoval sa predošlému starostovi p. Kucejovi za doterajšiu prácu s tým , že keď niečo potreboval ( obrátila sa na neho ) a on sa mu snažil pokiaľ to bolo možné vybaviť- ďalší sa prihlásil p. Ing. Podhora , ktorý mal iný názor, a to konkrétne že neboli opravené cesty po plynofikácii a nebolo im vyhovené vo veci MR a praje všetko dobré novému starostovi - p. poslanec Šulek sa ohlásil , že rozhlas robil osobne on a že nemôže sa tam dávať ešte jeden lebo by to bolo veľmi blízko seba a bola by tam spätná väzba - p. poslanec Kocúr k tomu dodal, že chodí tadiaľ z roboty a ten rozhlas je urobený je ho počuť, poznamenal ešte, že ak je niekto v kuchyni , alebo niekde inde v uzavretom priestore , tak ten rozhlas počuť nemôže - ďalej zároveň prosí občanov, aby využívali obecný úrad keď niečo potrebujú, alebo nevedia a nečakať, že príde OÚ za nimi a taktiež, aby sa zúčastňovali OZ aspoň v takom počte ako dnes a tiež želá novému starostovi a celému OZ všetko dobré v novom volebnom období - poslankyňa Kamenská má pripomienku na zmenu odchodu autobusu , ktorá sa stala zo dňa na deň a vysvetlila o ktorý spoj sa jedná a aký v tom spočíva problém - poslankyne Ing. Kolimárová a Ing. Legíňová prisľúbili pánovi starostovi , že sa pokúsia vybaviť stretnutie na SAD Lučenec - p. starosta podá informáciu na najbližšom OZ - p. Kumštár sa ozval, že by sa mohli OZ vyhlasovať a vyvesovať stále- odpovedal mu p. Kocúr, že sa OZ vyhlasuje a vyvesuje stále - poslankyňa Ing. Kolimárová navrhuje, aby sa vyhlasovalo po 16.00 hod. ( po pracovnej dobe ) - pripojila sa aj poslankyňa Ing. Veliká a navrhuje, aby sa vyhlasovalo aj v sobotu - Ing. Rubintová oboznámila prítomných, že je utvorená aj web stránka , kde sa tieto aktuálne veci uverejňujú - viacej sa nikto do diskusie neprihlásil a tento bod bol ukončený K bodu 11: Schválenie uznesenia Návrh uznesenia predložil poslanec Ing. Milan Černok - p. poslanec Kocúr navrhuje vyňať z návrhu bod schválenie zástupcu starostu , pokiaľ sa nezistí či bolo hlasovanie platné, alebo nie - Ing. Veliká sa k tomuto tiež vyjadrila, že je tiež za to, aby bolo z návrhu na uznesenie vyňaté schválenie zástupcu starostu obce a zároveň navrhuje, aby bola zvolaná nová ustanovujúca schôdza a že zastúpenie v obecnej rade musí byť podľa výsledkov volieb , koľko ktorá strana získala mandátov . Za takýchto podmienok si nevie predstaviť , aby bola zástupkyňou starostu - poslankyňa Ing. Kolimárová navrhuje vyhlásiť 10 minútovú prestávku na dohodnutie sa poslancov - starosta obce vyhlásil 10 min. prestávku - po prestávke starosta sa vrátil k bodu 8 voľba zástupcu starostu obce - prehodnotenie a znovu navrhuje za svoju zástupkyňu Ing. Máriu Velikú . - hlasovaním bola 7 hlasmi za a 2 sa zdržali schválená za zástupkyňu starostu - po doplnení a prejednaní pripomienok bolo uznesenie 9 hlasmi za schválené K bodu 12: ZáverStarosta obce p. Ragač poďakoval za účasť prítomným a zároveň sa ospravedlňuje za drobné zaváhania pri prvom zasadnutí OZ.

Vyvesené: 21. 12. 2006

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť