Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 21.2.2008

uznesenia

Uznesenie z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva / mimoriadne / vo Vidinej konaného dňa 21.2.2008 ´K bodu : Program Obecného zastupiteľstva – otvorenieUznesenie č. 19/2008 z 21.2.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje program OZ Vladimír Ragač starosta obceK bodu : Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisniceUznesenie č. 20/2008 z 21.2.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje návrhovú komisiu : Ing. Martina Predajnianska, Ing. Mária Veliká, Ing. Milan Černok Vladimír Ragač starosta obceK bodu : Rekonštrukcia námestia – prerokovanie štúdieUznesenie č. 21/2008 z 21.2.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje pripomienky k zapracovaniu do štúdie námestiaa / oddeliť štátnu cestu od kultúrneho domu kvetináčmi, alebo obrubníkmib / rohové zatrávnené časti zrušiťc / zatrávnenú časť pri pohostinstve Furman zmenšiť a zvýšiť počet parkovacích miestd / zapracovať do štúdie 4. studňue / rozšíriť zatrávnenú plochu medzi KD a novinovým stánkom Vladimír Ragač starosta obce K bodu : VZN č. 1/2008 – schvaľovanie dodatku č. 1Uznesenie č. 22/2008 z 21.2.2008 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej schvaľuje VZN č. 1/2008 dodatok č. 1 Vladimír Ragač starosta obceK bodu : Rekonštrukcia námestia - prerokovanie štúdieUznesenie č. 23/2008 z 21.2.2008Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej ukladá 1. / preveriť, či bolo prijaté uznesenie týkajúce sa vypracovania štúdie námestia T: do najbližšieho obecného zastupiteľstvaZ: hlavný kontrolór obce2. / preveriť, či takéto uznesenie bolo prijaté pred , alebo po vypracovaní štúdie T: do najbližšieho obecného zastupiteľstvaZ: hlavný kontrolór obce Vladimír Ragač starosta obce


zápisnica

Zápisnica z rokovania mimoriadneho Obecného zastupiteľstva vo Vidinej , ktoré sa konalo dňa 21. februára 2008 Prítomní: Podľa prezenčnej listinyNávrhová komisia: Ing. Veliká, Ing. Predajnianska , Ing. ČernokOverovatelia zápisnice: Bc. Kuceková, ŠulekProgram : 1. / Otvorenie 2. / Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 3. / Rekonštrukcia námestia – prerokovanie štúdia 4. / VZN č. 1/2008 – schvaľovanie dodatku č. 1 5. / Návrh na uznesenie – uznesenie 6. / Záver Bod – 1 – Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a privítal prítomných starosta obce. Oboznámil s programom . Nikto nemal pripomienky a tento bol 8 hlasmi za schválenýBod – 2 –Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Ing. Veliká, Ing. Predajnianska a Ing. ČernokNávrhová komisia bola 8 hlasmi za 1 sa zdržal schválená- za overovateľov zápisnice boli určení: Bc. Kuceková , p. ŠulekBod- 3 – Rekonštrukcia námestia – prerokovanie štúdie- starosta oboznámil o prepracovanej štúdii, ktorá bola predložená v minulom roku a boli k nej vznesené pripomienky - s touto prepracovanou štúdiou podrobnejšie oboznámili autori tejto štúdie p. Kamenský a p. KačániNové pripomienky : p. Šulek – pripomienka na konanie spoločenských akcií , že sa zrejme nebudú konať pri hlavnej ceste , navrhuje zanechať viac zelene a urobiť len chodník p. Kocúr – za občanov , ponechať tuje a taktiež nezastáva názor betónového centra obcep. Černok súhlasí s vydláždením pred kultúrnym domom, ale pri studniach a za stánkom novín,by zanechal zeleň - ďalej dal návrh na oddelenie od št. cesty a na priestory pred prevádzkami pohostinstiev a potravínp. Janšto (občan ) mal pripomienku za cestu poza kultúrny dom ( zásobovací trakt ) a taktiež podľa jeho názoru pomník nemá až takú hodnotu , aby bol ponechaný za každú cenup. Kocúr – opýtal sa na akom základe boli vypracované tieto štúdie , kedy bolo odsúhlasené ich zadanie OZ , p. Kolimárová – navrhuje prijať uznesenie do budúceho OZ prezrieť uznesenia , nakoľko ekonomická komisia pri kontrole konštatovala , že na štúdie bolo použité viac financií ako bolo vyčlenené p. Kocúr – navrhuje dať do uznesenia zistiť či bolo zadané vypracovanie pred, alebo po prijatí uznesenia- po ukončení rozpravy bolo dané hlasovať je za, aby vznesené pripomienky a to:- oddeliť štátnu cestu od kultúrneho domu kvetináčmi alebo obrubníkmi- rohové zatrávnené plochy zrušiť- zatrávnenú časť pri pohostinstve Furman zmenšiť a zvýšiť počet parkovacích miest- zapracovať do štúdie 4 – tú studňurozšíriť zatrávnenú plochu medzi KD a novinovým stánkom boli zapracované do predloženej štúdie hlasovaním bolo 6 hlasmi za a 3 sa zdržali schválenéBod – 4 - VZN č. 1/2008 – schválenie dodatku č. 1 dodatok bol doručený poslancom v materiáloch - starosta oboznámil s týmto dodatkom - doplniť „o“ v 1. dopĺňa ods. - iné pripomienky neboli a tento dodatok VZN č.1/2008 bol 9 hlasmi za schválenýBod – 5 – Návrh na uznesenie predložila p. Veliká- p. Kocúr mal pri ukladacej časti zistenia z uznesení či bolo zadanie štúdie pred, alebo po prijatí uznesenia zadať zodpovedného kontrolóra obce- hlasovaním bolo uznesenie 6 hlasmi za 3 sa zdržali schválené Bod – 6 – Starosta oboznámil OZ o spoločnom OZ v družobnej obci Egyhazasdengeleg , ktoré sa bude konať 1. marca 2008 ( sobora ) s odchodom o 14.00 hod .Po tomto oznámení rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva poďakovaním za účasť ukončil.

Zapísala : Mária Pappová...............................Overovatelia zápisnice: Drahomíra Kuceková..............................Milan Šulek............................................ Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 21. 2. 2008

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť