Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 21.5.2013

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 21.05.2013

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  Ing. Martina Predajnianská Neospravedlnení:  Pavol Bútor, Štefan Kocúr, František Antalič, Návrhová komisia: Bc. Drahomíra Kuceková, Ing. Dušan Ondrášik, Želmíra Báťková Overovatelia zápisnice: Ing. Milan Černok, Peter Kucej Program:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení 4. VZN č. 2/2013 obce o nakladaní s komunálnym odpadom 5. Plnenie rozpočtu Obce Vidiná k 31.03.2013 6. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 7. Závery hlavného kontrolóra obce k prevedeným kontrolám za rok 2012 8. Prenájom miestnosti Oskar Bakoš 9. Výstavba Šmeralovej ulice 10. Rôzne 11. Interpelácia 12. Diskusia 13. Návrh na uznesenie 14. Záver

 

1 Otvorenie

Starosta prítomných privítal a informoval, že z dnešného rokovania sa ospravedlnila Ing. Predajnianská a o ostatných poslancoch nevie.

Uznesenie č. 59/2013 zo dňa 21.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok.

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Kucej Peter, Bc. Kuceková,  Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0    

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie Bc. Kucekovú, pani Báťkovú a Ing. Ondrášika. Ako overovateľov zápisnice určil Ing. Černoka a Petra Kuceja. Uznesenie č. 60/2013 zo dňa 21.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Bc. Kuceková, pani Báťková a Ing. Ondrášik

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Ing. Černoka a Petra Kuceja

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Kucej Peter, Bc. Kuceková,  Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0     

3 Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

Starosta predstavil správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení, správa je súčasťou zápisnice. Ďalej vysvetlil, že na dnešnom rokovaní nie je nadpolovičná väčšina poslancov a nebude sa prejednávať VZN č. 2/2013, ktoré obecná rada prerokovala a odporučila schváliť zastupiteľstvu. Tento bod musíme preložiť na nasledujúce rokovanie. Ďalej informoval, že k návrhu zmeny rozpočtu mala zasadať Ekonomická komisia, ale komisia sa zišla v počte dvaja členovia, teraz dostal od predsedkyni mail, v ktorom sa stotožňujú s návrhom zmeny rozpočtu, zápisnica z rokovania nebola doručená. Ďalej informoval o splnených uzneseniach, kde vysvetlil, že riaditeľka MŠ mala vypracovať vnútornú smernicu prijímania detí, táto úloha bola splnená čiastočne. Ďalej vysvetlil situáciu ohľadne sporu s Obcou Mýtna s.r.o., ktorá podala platobný rozkaz na úhradu 5 000,00 €. Po porade s právnikom sú dve alternatívy, ktoré môžeme využiť. JUDr. Holčík nás bude zastupovať, samozrejme sme proti tomuto rozkazu podali odpor. Prvá možnosť je, že v prípade, že budeme v spore úspešný, čo sa podľa predložených materiálov predpokladá, Obec Mýtna dokončí stavbu podľa schváleného plánu resp. projektu, pretože stavba dokončená nebola a ďalej odstúpime od zmluvy a budeme hľadať riešenie. Druhá možnosť je, že Obci Mýtna dáme materiál a celý tento priestor dá do pôvodného stavu, čo v stave v akom je, je pre nás táto možnosť neprijateľná, preto budeme žiadať prvú alternatívu. Ďalej informoval, že finančné prostriedky nemôžu dostať, lebo stavbu začali, ale nedokončili. Ďalej požiadal o predĺženie termínu v uznesení, v ktorom bola uložená úloha riešiť situáciu chodníkov v cintorínoch, nakoľko čakáme na súdny spor. Teraz máme návrh na chodníky, aby sa ľudia vedeli dostať k hrobom, ale to je len časť. Ďalej vysvetlil, že uznesenie č. 44/2013, k tomuto bodu bolo mimoriadne zasadnutie, do dnešného dňa nebolo vyhlásené výberové konanie, na kontrolnom dni jednoznačne konštatovali, že budú účtovať len skutočne prevedené práce, ale majú podmienku, aby obec dala kvalifikovaného stavebný dozor a len to, čo tento stavebné dozor podpíše, to budú fakturovať. Uznesením č. 45/2013 bola obci uložená úloha vyžiadať projektovú dokumentáciu k dažďovej kanalizácii, starosta informoval, že vodárne nikdy takúto dokumentáciu nemali, nemajú nám čo dodať, nemá to ani podnik a ani závod v Lučenci. Ďalej vysvetlil, že boli oslovené poisťovne ohľadne poistenia majetku, na ponuku reagovala len Komunálna poisťovňa, ostatné poisťovne si dávali podmienku, že uzavrieme zmluvu na skutočne používaný majetok v čase poistenia a nebrali do úvahy, že my máme spravenú inventarizáciu. To znamená, že v momente, ak by sme kúpili čokoľvek do obce, tento majetok by sme museli nahlasovať do poisťovne a poisťovňa by robila zmeny. Ponukou Komunálnej poisťovne sa nám navýšila hodnota majetku a cena poistenia išla dole, to znamená, že budeme platiť menej a budeme mať poistený raz taký majetok. Ďalej nám ponúkli možnosť, že pri organizovaní napr. dní obce sú ochotní určitou čiastkou sponzorovať takúto akciu. Ing. Černok informoval, že mu teraz volala Ing. Kolimárová a požiadala ho, aby sme bod č. 7 presunuli na neskôr, nakoľko bude meškať. Uznesenie č. 61/2013 zo dňa 21.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE Správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení.

 

 

4 VZN č. 2/2013 obce o nakladaní s komunálnym odpadom

Starosta informoval, že nasledujúci bod, v ktorom sa malo prejednávať Všeobecne záväzné nariadenie musíme preložiť, vzhľadom na to, že nie sme dvojtretinová väčšina.

 

5 Plnenie rozpočtu Obce Vidiná k 31.03.2013

Starosta odovzdal slovo Ing. Rubintovej. Ing. Rubintová informovala, že táto správa sa predkladá z dôvodu pravidelného monitorovania rozpočtu, k 31.03.2013 dosiahli rozpočtové príjmy celkové plnenie vo výške 133 558,51 Eur z toho bežné príjmy boli vo výške 113 558,51 Eur, z toho. bežné príjmy boli naplnené na 33,34 %, z toho daňové príjmy boli naplnené na 33,77 %, nedaňové príjmy na 25,96 % a granty a transfery na 51,00 %. Výdavky dosiahli čerpanie v celkovom objeme 68 625,55 Eur, z toho bežné výdavky boli vo výške 65 555,55 Eur, kapitálové výdavky boli vo výške 2 970,00 Eur a výdavky finančných operácií boli vo výške 100,00 Eur, tu bola posledná splátka malotraktora, tento traktor je už v majetku obce. Ďalej informovala, že v priebehu prvého štvrťroka 2013 došlo na strane príjmov k vyššiemu príjmu ako bolo rozpočtované na podpoložke 292 012 Z dobropisov – jedná sa o finančné prostriedky vo výške 25,00 Eur, to je dobropisovaná faktúra z roku 2012 za MY Novohradské noviny, táto faktúra bola v roku 2012 uhradená a potom bola zrušená objednávka. K druhému dosiahnutiu vyšších príjmov ako bolo rozpočtované došlo na podpoložke 292 017 Z vratiek – jedná sa o zemný plyn za minulý rok, ktoré boli pripísané v roku 2013 K tretiemu dosiahnutiu vyšších príjmov ako bolo rozpočtované došlo na podpoložke 312 001 – 11.02.2013 boli na účet Obce Vidiná pripísané účelovo určené finančné prostriedky vo výške 549,00 Eur v nadväznosti na uznesenie vlády na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy. Uvedené prekročenia rozpočtu rieši návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2013. Ďalej informovala, že k dnešnému dňu prišla ďalšia dotácia, z ktorou sme nepočítali a je určená na vysprávku miestnych komunikácií. Ďalej vysvetlila, že na strane výdavkov došlo k vyšším výdavkom ako bolo rozpočtované, ale toto bude financované v plnej výške štátom, týka sa to nových volieb do orgánov samosprávy obcí, zatiaľ táto suma nebola na účet pripísaná. K ďalšiemu prekročeniu, tu už môžeme hovoriť o porušení rozpočtovej disciplíny, došlo na podpoložkách 0451 – cestná doprava, výdavky sa v plnom rozsahu týkali financovania odhŕňania snehu z miestnych komunikácií, podrobne je to uvedené v informatívnej správe. V rozpočte bola rozpočtovaná suma za odhrnutie miestnych komunikácií vo výške 390,00 Eur a k 31.03.2013 je plnenie rozpočtu týkajúce sa odhŕňania snehu z miestnych komunikácií vo výške 1 117,04 Eur. Ďalej vysvetlila, že v týchto mesiacoch boli zastupiteľstvá, bol priestor na úpravu rozpočtu, vieme aká bola zima, boli to nevyhnutné výdavky, ale mohlo sa to riešiť trošku skôr. Uvedené je riešené v 3. zmene rozpočtu. K ďalšiemu prekročenie došlo pri úhrade faktúry za kúpu malotraktora v celkovej výške 120,00 Eur, to bola posledná faktúra a oficiálne sa stal majetkom obce Vidiná, už nie je vlastníkom leasingová spoločnosť. Na záver informovala, že obec hospodárila s prebytkom 44 932,96 Eura. Ing. Černok sa zaujímal o zimnú údržbu, kde rozpočtová suma bola 390,00 Eur a dohoda bola podpísaná na 1 536,00 Eur bez úpravy rozpočtu, tak toto je hrubé porušenie rozpočtovej disciplíny. Už sme si povedali, že sa nebudem vracať späť, ale vedeli byť mimoriadne zasadnutia zvolávané za sumy, ktoré boli maličkosťami. Predstavil svoj názor ako občana, nie ako poslanca, to odhŕňanie bolo veľmi biedne na kopcovej časti, dával na to pozor, bytostne sa ho týkalo, za tých 1 536 Euro to mohlo byť spravené oveľa dôslednejšie a kvalitnejšie. Podľa neho nie je údržba, keď raz za deň vidí pluh. Ďalej informoval, že mu nejde do hlavy, ako si štatutár obce môže dovoliť podpísať dohodu bez rozpočtovanej sumy. Vysvetlil, že riešiť zmenou rozpočtu odhŕňanie snehu v polovici mája je sporné. Starosta – vysvetlil, že k tomu nevie čo povedať, táto situácia vznikla v zimnom období a odporučil zastupiteľstvu prijať uznesenie, pripraviť výberovým konaním zimnú údržbu na ďalšie obdobie. Starosta ďalej informoval, že máme vypracovanú vnútroorganizačnú smernicu o systéme verejného obstarávania, sú tam určené čiastky, do akej výšky aká skupina. Informoval sa na ostatných obciach, ako takéto výberové konania napr. do 3 000,00 Eur robia, bolo mu povedané, že buď obecné zastupiteľstvo si vnútorne určí dvoch troch ľudí, ktorí budú to ponukové konanie do 3 000,00 Eur robiť alebo určia starostu, ekonóma a pracovníka obce, ktorý zodpovedá za majetok, ktorí to budú robiť. Ďalej informoval, že teraz treba robiť výberové konanie na odvodnenie v dedine, už sa dva mesiace okolo toho krútime, sú pripomienky, teraz musíme znovu hľadať firmy, ktoré nám to ponukové konanie urobia. Týmto sa musíme zaoberať a vypracovať vnútorný predpis, alebo sa dohodneme, že to bude robiť starosta a bude povinný informovať o tom zastupiteľstvo. Ing. Rubintová informovala, že my máme vnútroorganizačnú smernicu pre podprahovú metódu verejného obstarávania s nižšou cenou, tieto limity sú stanovené, lenže to bolo schválené v roku 2003, od tejto doby sa tým nikto nezoberal. Je potrebné stanoviť pravidlá, lebo ako napr. s auditom, tam nebola taká vysoká sumu a nemuselo sa ísť s tým do zastupiteľstva. Ing. Černok vysvetlil, že sa jedná o Zásady s finančným hospodárením, toto sme sa snažili dostať od obecného úradu už 5 rokov dozadu, odporučil pripraviť návrh finančných limitov, dať ho pripomienkovať poslancom. Bc. Kuceková navrhla, aby sa potom k tomu vyjadrila aj Ekonomická komisia.

Uznesenie č. 62/2013 zo dňa 21.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ vypracovať Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce a vnútroorganizačnú smernicu obce Vidiná pre podprahovú metódu verejného obstarávania

Termín: do najbližšieho zastupiteľstva    Zodpovedná: obec

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Kucej Peter, Bc. Kuceková,  Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0      Uznesenie č. 63/2013 zo dňa 21.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. UKLADÁ pripraviť v októbri zimnú údržbu – výberovým konaním

Zodpovedná: obec

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Kucej Peter, Bc. Kuceková,  Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0    Uznesenie č. 64/2013 zo dňa 21.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE Informatívnu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.03.2013

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Kucej Peter, Bc. Kuceková,  Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0      

6 Návrh na 3. zmene rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013

Starosta informoval, že všetky veci, ktoré boli prekročené, sú zapracované v tomto návrhu, aby sa rozpočet vyrovnal a zároveň aj sú v návrhu aj veci, ktoré by chceli tento rok robiť, lebo zakaždým, keď chceme niečo naplánovať, musíme vedieť, koľko máme peňazí v rozpočte. K tomuto sa vyjadrovala aj Ekonomická komisia, predstavil stanovisko, v ktorom bola jedna pripomienka a to v položke reprezentačné odporučené k jednotlivým kultúrnym akciám vyčísliť aj predpokladané finančné náklady. Zároveň predsedkyňa požiadala o doplnenie členov komisie o Ing. Ondrášika a Mgr. Bartošovú. Starosta ďalej vysvetlil, že k jednotlivým akciám je ťažko vyčísliť náklady, napr. ideme robiť rozlúčku s letom a my dnes nevieme, v akom rozsahu to ideme robiť, ťažko je to vyčísliť. V prvom rade, ak sa ide organizovať akcia a ten, ktorý ju organizuje, by mal pracovať s ekonómkou, mal by sa opýtať dva tri týždne pred akciou, koľko máme na túto akciu peňazí a ak náhodou je málo finančných prostriedkov, tak vtedy by sme mohli požiadať o navýšenie z rozpočtu, ale na začiatku naplánovať do rozpočtu sumy, je ťažko. Ing. Rubintová vysvetlila dôvody 3. zmeny rozpočtu a to z dôvodu operatívnych zmien v príjmovej a výdavkovej časti. Týmito úpravami v zmysle navrhovaných zmien dôjde k navýšeniu súčasného schváleného objemu celkových rozpočtovaných prostriedkov o 2 198,62 Eur. Celkový objem rozpočtových prostriedkov bude 342 838,62 Eur. Následne predstavila dôvodovú správu, ktorá je súčasťou zápisnice. Ing. Černok vysvetlil, že týmto sa zaoberala aj obecná rada a vyjadril súhlas.

Uznesenie č. 65/2013 zo dňa 21.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE a) Dôvodovú správu k Návrhu na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 b) Pripomienky hlavného kontrolóra Obce Vidiná k návrhu na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013

II.  SCHVAĽUJE 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2013 v zmysle Dôvodovej správy s pripomienkami:

a) Použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná v zmysle § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 4 800,00 Eur na:

1) vyhotovenie projektovej dokumentácie – Protipovodňové opatrenia v intraviláne obce Vidiná v sume 2.400,00 Eur

2) vyhotovenie projektovej dokumentácie – Likvidácia environmentálnych záťaží v obci Vidiná v sume 2.400,00 Eur

b) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

1) z položky 01.1.1.6 637 004 02 na položku 06.2.0 637 004 01 sumu 600,00 Eur na sprostredkovanie uzavretia zmluvy o dielo na vyhotovenie PD – Likvidácia starých environmentálnych záťaží v obci Vidiná 2) z položky 01.1.1.6 637 004 02 na položku 06.2.0 637 004 02 sumu 600,00 Eur na sprostredkovanie uzavretia zmluvy o dielo na vyhotovenie PD – Protipovodňové opatrenia v intraviláne obce Vidiná c) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov nasledovne:

Príjmové finančné operácie Podpoložka  Schválený rozpočet Návrh na 3. zmenu Rozpočet po 3. zmene 454 002 Z ostatných fondov obce – z mimorozpočtového fondu 0,00 + 4 800,00 4 800,00 Kapitálové výdavky 06.2.0 716 01 Projektová dokumentácia – Protipovodňové opatrenia v intraviláne obce Vidiná 0,00 + 2400,00 2 400,00 06.2.0 716 02 Projektová dokumentácia – Likvidácia environmentálnych záťaží v obci Vidiná 0,00 + 2 400,00 2 400,00

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Kucej Peter, Bc. Kuceková,  Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0  

7 Závery hlavného kontrolóra obce k prevedeným kontrolám za rok 2012.

Starosta informoval, že vzhľadom k tomu, že hlavná kontrolórka požiadala o posunutie  tohto bodu, prejdeme si opatrenia k zisteným nedostatkom k inventarizácii. Táto správa je súčasťou zápisnice a ústredná inventarizačná komisia navrhla prijať aj opatrenia na odstránenie nedostatkov. Vyhodnotenie týchto opatrení bude na októbrovom zasadnutí. Spomenuté nedostatky sa udiali nedostatočnou evidenciou, bolo zistené, že ľudia prišli zaplatiť za komunálny odpad, pokladníčka peniaze vybrala, odovzdala ekonómke a tá ich zle zaúčtovala, potom figuroval ako neplatič. Teraz musíme kontrolovať všetky doklady, aby sme ich vyčistili a ľutuje ľudí, čo pracujú na obecnom úrade, lebo človek príde, my ho upozorníme a on nám dokáže, že tu je bordel. Koristeková – vysvetlila, že spomenutý prípad sa nestáva, keď platia občania na účet, ale len keď platia na účet. Ing. Rubintová vysvetlila, že túto správu pripravila ona a polovicu vecí vyčistila, napr. vôbec neboli účtované odpisy, stravné lístky, ale to už napravila Báťková sa zaujímala, či je toto normálne, tá pani bola Ing., robí kontrolórku na 5 obciach. Ing. Černok – doplnil, že najsmutnejšie na tomto je to, že za toto nevedia zobrať nikoho na zodpovednosť. Bc. Kuceková navrhla doplniť, aby peniaze z príručnej pokladne v MŠ boli odovzdávané v nejakom termíne. Ing. Rubintová vysvetlila, že pokiaľ nie je trezor, tak limit je do výšky 300,00 Eur a ak tam bude viac, tak to už poisťovňa nekryje. Ing. Kolimárová navrhla, aby tieto opatrenia zastupiteľstvo schválilo, aby ich bolo možné už aplikovať a každý zamestnanec to musí podpísať.

Uznesenie č. 66/2013 zo dňa 21.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE Správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Vidiná k 31.12.2012 a o vysporiadaní inventarizačných rozdielov

II. SCHVAĽUJE opatrenia na nápravu nedostatkov zistených pri inventarizácii majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Vidiná k 31.12.2012 a na odstránenie príčin ich vzniku

Termín: podľa tohto opatrenia Zodpovedná: obec

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Kucej Peter, Bc. Kuceková,  Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0    Následne starosta predstavil protokoly, v ktorých inventarizačná komisia navrhla vyradiť majetok. Následne likvidačná komisia do 30.06.2013 predloží správu o fyzickej likvidácii tohto majetku. Ing. Kolimárová sa zaujímala, či je všetok majetok môže ísť do odpadu, či tam nie je niečo železné a pod. Starosta informoval, že všetko pôjde do komunálneho odpadu. Ing. Kolimárová sa zaujímala, ako bude naložené s krovinorezom a žalúziami. Ing. Rubintová vysvetlila, že tam by mala zasadať tá likvidačnovyraďovacia komisia a ona musí napísať správu, čo sa s tým udialo, následne predstavila členov tejto komisie. Uznesenie č. 67/2013 zo dňa 21.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE vyradenie majetku podľa: 1. Protokol o vyradení z používania číslo 1/2012 2. Protokol o vyradení z používania číslo 2/2012 3. Protokol o vyradení z používania číslo 3/2012 4. Protokol o vyradení z používania číslo 4/2012 5. Protokol o vyradení DrDHM z používania číslo 01/028 6. Protokol o vyradení Ostatného DHM z používania číslo 01/029

II. UKLADÁ vyraďovacej komisii materiál uvedený v protokole vyradiť s určením spôsobu jeho likvidácie Termín: do 30.06.2013 Zodpovedná: vyraďovacia komisia a správca obecného majetku

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Kucej Peter, Bc. Kuceková,  Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0     Starosta informoval, že už je prítomná aj hlavná kontrolórka a môžeme pokračovať v rokovaní bodu 7 a predstavil závery a opatrenia k jednotlivým kontrolám. Tento materiál je súčasťou zápisnice. Predmetom kontroly bolo dodržiavanie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ďalej konštatoval, že ani jedna kontrola zo strany vedenia obce nebola podpísaná. Ing. Rubintová vysvetlila, že podľa záverov kontroly 22 faktúr nebolo opatrených číslom doručenej pošty, čo znamená, že neboli zaevidované v centrálnej evidencii – podateľni. Ďalej vysvetlila, že v knihe došlých faktúr ale boli zaevidované. Starosta predstavil závery a opatrenia k záverom kontroly, kde predmetom bolo zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete. Ďalej závery z kontroly, ktoré sú uvedené v Správe o výsledku kontroly plnenia príjmov a výdavkov ako aj finančných operácií Obce Vidiná za rok 2011. Ďalej vysvetlil, že po dnešnom schválení v zastupiteľstve budú musieť zamestnanci tieto opatrenia podpísať. Ing. Černok požiadal o vyjadrenie dotknutých osôb, ktoré boli spomenuté, že prečo sa týmto zaoberáme 21.05.2013, nepýta sa prítomných zamestnancov, ale konkrétne Ing. Šupicu a Ing. Predajnianskej. Ing. Rubintová upozornila, že tých kontrol je viacej, zatiaľ sú spracované len tri. Ing. Černok vysvetlil, že hlavná kontrolórka to odovzdala prvý krát pánovi starostovi Ragačovi a druhý krát to odovzdala zástupkyni starostu, tak prečo sa tomu venujeme teraz. Ing. Kolimárová informovala, že tak ako boli kontroly robené, tak boli odovzdávané starostovi, s tým, že spätná väzba nebola žiadna. Nakoniec, keď on nastúpil na dovolenku, tak zistila, že ani jeden záznam nebol zaevidovaný v došlej pošte, ona nemala žiadny doklad, že to odovzdala. Následne ako bola Ing. Predajnianská menovaná za zástupkyňu, všetky kontroly jej opätovne odovzdala do ruky, aby ich zaevidovala, aj keď vedela, že sa jej netýkajú, ale mala plné kompetencie na to, aby v zmysle návrhov postupovala. Starosta vysvetlil, že 19. marca zložil sľub, pri odovzdávaní funkcie mu boli dodané tieto zápisnice v jednom balíku. Ďalej vysvetlil, že nie je v našich silách, aby sme za mesiac urobili to, čo za tie roky nespravilo. Ing. Černok sa ďalej zaujímal, ako je možné vyplatiť nezaevidovanú faktúru. Starosta vysvetlil, že príde pošta, zaeviduje sa, príde faktúra, položí sa ekonómke na stôl. Bol tu zle postavený systém, tu nedošlo k nejakým extrémnym pochybeniam, mesiac sme boli bez ekonómky a faktúry sa ukladali na stôl.

Uznesenie č. 68/2013 zo dňa 21.05.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE Závery hlavného kontrolóra obce k prevedeným kontrolám za rok 2012

II. UKLADÁ vyžiadať od kompetentných zamestnancov (Ing. Šupicu, Ing. Predajnianskej) písomné vyjadrenie k nedostatkom, ktoré vytýčila kontrolórka obce vo svoje správe

Termín: do najbližšieho zastupiteľstva Zodpovedná: obec

Hlasovanie: ZA –  Báťková, Ing. Černok, Kucej Peter, Bc. Kuceková,  Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0       Starosta následne konštatoval, že pani Báťková opustila rokovanie a obecné zastupiteľstvo bolo neuznášaniaschopné.

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa

Ing. Milan Černok    

  Vo Vidinej, dňa Peter Kucej                                                                                                                          Jozef Kucej                                                                                                              starosta obceVyvesené: 21. 5. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť