Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 21.6.2012

pozvánka

návrhy VZN

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c a z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 21.06.2012

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia:  Bc. Drahomíra Kuceková, Jozef Kucej, Želmíra Báťková Overovatelia zápisnice: Peter Kucej, Pavol Bútor

Program:

1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenia uznesení 4. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2012 5. Kúpa parcely – futbalové ihrisko 6. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Vidiná –  Liga proti  reumatizmu – miestna pobočka Lučenec 7.  Návrh VZN č. 3/2012 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania 8. Návrh VZN č. 4/2012 ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Vidiná 9. Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2011 10. Návrh Dodatku č. 1 Ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 8/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, 11. Návrh Dodatku č. 1 ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vidiná 12. Žiadosť ŠK Slovan Vidiná 13. Návrh na III. zmenu rozpočtu obce Vidiná na rok 2012 14. Rôzne 15. Interpelácia 16. Diskusia 17. Návrh na uznesenie 18. Záver

1 Otvorenie Starosta prítomných privítal a predstavil program rokovania. Prítomných bolo 9 poslancov a zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Zaujímal sa o pripomienky. Bc. Kuceková –navrhla vypustenie bodu č. 11.

Uznesenie č. 57/2012 zo dňa 21.06.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE - vypustiť bod č. 11 predloženého programu OZ

Hlasovanie: ZA Báťková, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  Bútor, Antalič, Ing. Predajnianská

Starosta dal následne hlasovať za upravený program.

Uznesenie č. 58/2012 zo dňa 21.06.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej 

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol Bc. Kucekovú, Jozefa Kuceja a pána Antaliča. Ako overovateľov zápisnice určil Kuceja Petra a Ing. Predajnianskú

Uznesenie č. 59/2012 zo dňa 29.05.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Bc. Kuceková, Kucej Jozef, Báťková

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Kucej Peter, Pavol Bútor

Hlasovanie: ZA Antalič, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Peter, Ing. Predajnianská PROTI –  0 ZDRŽAL SA -  Báťková, Kucej Jozef, Bc. Kuceková

     3 Kontrola plnenia uznesení Ing. Predajnianská – predstavila správu z poslednej obecnej rady. Správa je súčasťou zápisnice. Starosta predstavil kontrolu plnenia uznesení. Kocúr – doplnil, že obecná rada odporučila prijať  2 opatrenia, ktoré navrhla hlavná kontrolórka obce.

Uznesenie č. 60/2012 zo dňa 21.06.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE správu o plnení uznesení OZ

4 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2012 Starosta predstavil návrh zasadnutí, a to 20 septembra.2012, kde hlavný rokovací bod bude plnenie  rozpočtu za I. polrok 2012 a 6. decembra 2012, kde by sa rokovalo o návrhu rozpočtu na nasledujúce roky. Ďalej vysvetlil, že okrem týchto budú zastupiteľstvá rokovať aj podľa potreby. Bc. Kuceková – informovala, že tieto dva dátumy sú veľmi málo a navrhla radšej sa stretávať častejšie, aby bolo aj bodov menej, nakoľko dnes ich je 18. Kucej Jozef – priklonil sa k návrhu Bc. Kucekovej, nakoľko raz za 3 mesiace je málo. Navrhol, aby obecná rada spolu so starostom prekonzultovali plán zasadnutí. Máme kanalizáciu, ktorú občania kritizujú. Nakoniec požiadal, aby bol tento bod stiahnutý. Ing. Černok – vrátil sa k zastupiteľstvu, kde pripomienkoval, že rokujú málo. Navrhol, aby sa rokovalo každý mesiac, s tým, že starosta spolu s obecnou radou pripraví plán zasadnutí s dátumami. Navrhol základné body, o ktorých sa môže rokovať a to kontrola plnenia uznesení, rôzne, interpelácia, diskusia, návrh na uznesenie. Kocúr – prikláňa sa k tomu, je veľa problémov, prostredníctvom častejších zasadnutí budú informovaní aj oni a aj občania. Navrhol stretávať sa druhý štvrtok v mesiaci a ďalej navrhol,  aby sa návrh rozpočtu na budúci rok riešil s predstihom už v novembri. Kucej Jozef – stiahol  svoj návrh a podporil návrh Ing. Černoka a Kocúra. Starosta dal hlasovať za návrh Ing. Černoka. Kucej Jozef – predstavil návrh na uznesenie. Najskôr sa hlasovalo za návrh predložený z obecnej rady.

Uznesenie č. 61/2012 zo dňa 21.06.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. NESCHVAĽUJE Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Vidinej na II. polrok 2012 20.09.2012 – plnenie rozpočtu za rok 2012 06.12.2012 – návrh rozpočtu na rok 2013, 2014, 2015

Hlasovanie: ZA 0 PROTI –  Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková ZDRŽAL SA -  Ing. Predajnianská

         Následne dal starosta hlasovať za poslanecký návrh.

Uznesenie č. 62/2012 zo dňa 21.06.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE aby sa rokovania OZ konali vždy 1 x za mesiac, vždy druhý štvrtok v mesiaci a ukladá obecnej rade v spolupráci so starostom obce vypracovať plán zasadnutí k uvedeným dátumom s programom Termín: na najbližšie OZ

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

        

5 Kúpa parcely – futbalové ihrisko Starosta vysvetlil, o akú parcelu sa jedná. Vlastník je od roku 1946 nezvestný, musel byť vyhlásený za mŕtveho, následne sa uskutočnilo dedičské konanie. Novým dedičom sa stala Zora Spišiaková, ktorá je ochotná to obci predať.

Uznesenie č. 63/2012 zo dňa 21.06.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

kúpu pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území  obce Vidiná, zapísaného na LV č. 6144 ako parc. „E“ KN 466/2 – trvalé trávnaté porasty o výmere 235 m2 vedené v 1/6  t. j. 39,2 m2 a pozemku zapísaného na LV č. 6145 ako parc. „E“ KN č. 480/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 355 m2 vedené v 2/36 t. j. 19,7 m2 za cenu 1,66.- €/m2 kupovanej plochy, celkom 97,77 Eur za 58,9 m2 kupovanej plochy od Zory Spišiakovej rod. Mojžišovej, nar. 04.05.1952, r. č. 525504/258, trvale bytom Turičky č. 1

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

 

6 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Vidiná – Liga proti reumatizmu – miestna pobočka Lučenec Starosta - predstavil žiadosť, táto žiadosť bola prerokovaná aj v obecnej rade.

Zaujímal sa o pripomienky. Kocúr – vysvetlil, že každý rok im obec prispieva, predtým to bolo na osvetovú činnosť, teraz chodia ma rekreačno – rehabilitačný pobyt. Ďalej informoval, že nevie, či to plní svoj účel.

Uznesenie č. 64/2012 zo dňa 21.06.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE Správu o prejednávanej žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce

II.  NESCHVAĽUJE

a) poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Ligu proti reumatizmu – miestna pobočka Lučenec, IČO: 0031822142, so sídlom Školská 10, 985 59 Vidiná, na relaxačno – rehabilitačný pobyt v Turčianskych Tepliciach vo výške 100,00 Eur, slovom Jednosto Eur.

Hlasovanie: ZA 0 PROTI –  Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Jozef, Kucej Peter, , Ing. Predajnianská ZDRŽAL SA -  Bc. Kuceková, Antalič

7 Návrh VZN č. 3/2012 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania. Starosta vysvetlil, že v dedine je málo znečisťovateľov, títo by mali platiť obci poplatky a nahlásiť spotrebu palív, ktoré spotrebujú. Ing.. Predajnianská – vysvetlila, že sa to týka len právnických osôb. Starosta – vysvetlil, že materiál bol zaslaný aj komisii výstavby, ale nedostal odpoveď Ing. Černok vysvetlil, že starosta nepýtal stanovisko, ale materiál zaslal na  pripomienkovanie.

Uznesenie č. 65/2012 zo dňa 21.06.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE Návrh VZN č. 3/2012 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

       

8 Návrh VZN č. 4/2012 ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Vidiná.

Starosta – vysvetlil, že  aj týmto návrhom sa zaoberala obecná rada. Informoval o dôvodoch novelizácie VZN, kde VZN bolo zaslané Regionálnej veterinárnej správe na pripomienkovanie. Navrhované pripomienky sú zapracované v tomto návrhu, VZN č.1/2012 stráca týmto schválením platnosť.

Uznesenie č. 66/2012 zo dňa 21.06.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE Dôvodovú správu

II.  SCHVAĽUJE Návrh VZN č. 4/2012 ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Vidiná

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

9 Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2011 Starosta informoval, že Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2011 bol spolu so stanoviskami nezávislého audítora a hlavnej kontrolórky zaslaný poslancom v predstihu. Audítor nemal pripomienky k Záverečnému účtu. Zároveň vypracovala stanovisko aj hlavná kontrolórka, ktorá navrhla 2 opatrenia, zaujímal, či hlasovať o opatreniach spolu so Záverečným účtom, alebo osobitne. Kocúr – navrhol, aby boli pripomienky schválené uzneseniami.

Uznesenie č. 67/2012 zo dňa 21.06.2012 Opatrenia III.  UKLADÁ

h) Obci Vidiná vo výročnej správe Výsledky hospodárenia a záverečný účet Obce Vidiná za daný rok, vždy uvádzať  výsledky  vykonanej  poslednej inventarizácie, kde je potrebné vyhodnotiť celkovú hodnotu majetku Obce Vidiná ku koncu daného roka a vyčísliť ju. Porovnať majetok Obce – hnuteľný aj nehnuteľný, k výsledkom predchádzajúcej inventarizácie, či sa hodnota majetku zvýšila alebo znížila a o koľko s náležitým odôvodnením. Týka sa to hlavne nadobudnutého (zrekonštruovaného, opraveného) majetku, ktorý bol  zaradený do majetku Obce. Spracovať podrobnejšie  majetok Obce vyhodnotený  v poslednej Správe ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov Obce Vidiná  za daný rok. K správe Výsledky hospodárenia a záverečný účet Obce Vidiná za daný rok  vždy predložiť Obecnému zastupiteľstvu na schválenie aj Kompletnú dokumentáciu o inventarizácii celkového majetku obce spolu so  Správou  ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov Obce Vidiná  za daný rok. Spolu s týmto materiálom predložiť na schválenie Obecnému zastupiteľstvu návrh ÚIK na vyradenie majetku obce pred jeho zlikvidovaním. Následne po schválení návrhu na vyradenie majetku obce na najbližšie Obecné zastupiteľstvo predložiť dokumentáciu o spôsobe zlikvidovania vyradeného majetku obce. ch) Do správy Výsledky hospodárenia a záverečný účet Obce Vidiná za daný rok definovať celkové pohľadávky Obce Vidiná k 31.12.daného roka, vyčísliť celkovú čiastka a porovnať ju s predchádzajúcim rokom,  definovať nárast, alebo  pokles pohľadávok s uvedením primeraného odôvodnenia. Vyšpecifikovať pohľadávky po lehote splatnosti a porovnať s predchádzajúcim rokom. Podrobnejšie rozpracovať záväzky Obce k uvedenému obdobiu aj s odôvodnením nárastu alebo poklesu s porovnaním s predchádzajúcim rokom.

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

        Kucej Jozef – sa vyjadril za Ekonomickú komisiu, že ich nikto nepožiadal o vyjadrenie. On sa k nemu vyjadrovať nebude.

Uznesenie č. 68/2012 zo dňa 21.06.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE a) Záverečný účet Obec Vidiná za rok 2011 b) Stanovisko hlavného kontrolóra c) Správu nezávislého audítora

II.  SCHVAĽUJE d) Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2011 e) celoročné hospodárenia Obce Vidiná bez výhrad f) tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu v sume 4.968,00 Eur g) tvorbu mimorozpočtového fondu z prebytku rozpočtu v sume 44.710,00 Eur

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

    

10 Návrh Dodatku č. 1 Ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vidiná č. 8/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností.

Starosta vysvetlil, že schválené VZN nie je v súlade so zákonom. Tento návrh vypracovala pani Koristeková, bol  prerokovaný aj v Ekonomickej komisii, taktiež v Obecnej rade, ktorá odporučila schváliť VZN s pripomienkou, že doba požičania KUKA bude 10 rokov a noví občania majú nárok na kuka nádobu bez dodania starej. Kocúr – sa zaujímal, z čoho sa skladá poplatok za vývoz smetí, či je nákup kuka nádob premietnutý v poplatkoch za vývoz. Koristeková – vysvetlila, že poplatok sa má vypočítať na základe nákladov minulého roka. Poplatok sa má prepočítavať každý rok. U nás sa od roku 2009 nemenil, obci vyšlo, že nemusela nič doplácať. Ak sú čierne skládky, to sa musí zohľadniť v poplatku na budúci rok, taktiež je tam zahrnutý nákup vriec, VOK, kuka sudov a pod. Kocúr – doplnil, že v kalkulácii  nie započítaný nákup kuka sudov.

Uznesenie č. 69/2012 zo dňa 21.06.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Vidiná č. 8/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností účinného od 1.9.2012 nasledovne:

1. § 6 ods. 1 písm. a) nahradiť textom: poskytnutie zberných nádob a plastových vriec v množstve a druhu zodpovedajúcom systému zberu,

2. § 11 ods. 3 nahradiť textom: Obec zabezpečuje v rámci zavedeného systému zberu odpadov zberné nádoby (110 l a 120 l) zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu pre občanov s trvalým pobytom vo Vidinej. Zberná nádoba je daná do užívania na obdobie 6 rokov. V prípade, že dôjde k odcudzeniu je užívateľ povinný si ju zabezpečiť na vlastné náklady. Nárok na prvú zbernú nádobu majú občania, ktorí preukážu, že pôvodná zberná nádoba je nepoužiteľná. Pri prevzatí novej zbernej nádoby, je občan povinný odovzdať starú zbernú nádobu aj s čiarovým kódom.

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

    11 Žiadosť ŠK Slovan Vidiná Starosta predstavil žiadosť ŠK Slovan Vidiná. Zaoberala sa ňou aj obecná rada, ktorá odporučila schváliť žiadosť. Kucej Jozef –informoval, že tento návrh odporučila schváliť aj Ekonomická komisia. Ing. Kolimárová – vysvetlila, že to nebude poskytnuté ako dotácia, ale predložia doklady a obec to prefinancuje. Kocúr – informoval, že to budú opravy, a preto dochádza k zmene, ide to z rezervy a nie z kapitálových výdavkov.

Uznesenie č. 70/2012 zo dňa 21.06.2012 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE

žiadosť ŠK Slovan Vidiná o prefinancovanie rekonštrukcie športového ihriska v sume 844,00 €, prefinancovať po predložení dokladov.

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

        12 Návrh na III. zmenu rozpočtu Starosta predstavil návrh zmeny rozpočtu. Kucej Jozef – konštatoval, že uznesením bolo uložené  prejednávať každú zmenu rozpočtu v Ekonomickej komisii a toto nebolo prejednávané. Starosta vysvetlil, že na túto skutočnosť upozornil na zasadnutí obecnej rady, nechcel hneď ísť s touto zmenou rozpočtu na zastupiteľstvo, kým sa tým nebude zaoberať komisia, po diskusii na obecnej rade navrhli členovia ísť s tým do zastupiteľstva, dostal podporené stanovisko, aby to bolo zaradené do programu. Ing. Kolimárová – pripomenula, že obecná  rada odporučila to schváliť, ale ekonómka to mala zaslať komisii na pripomienkovanie

Uznesenie č. 71/2012 zo dňa 21.06.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE a)  Dôvodovú správu k Návrhu na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012

II. NESCHVAĽUJE a) 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2012 rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, pretože táto nebola prerokovaná v EK.

Hlasovanie ZA Antalič, , Bútor, Kocúr PROTI –   Báťková, Ing. Černok, Kucej Jozef ZDRŽAL SA -  Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská

13 Rôzne Starosta pripomenul, že bolo prijaté uznesenie na predaj parciel Jánovi Figovi, ďalej informoval, že v návrhu kúpnej zmluvy je uvedená aj manželka Mária. Návrh zmluvy bol prerokovaný na obecnej rade, ktorá navrhla pôvodné uznesenie zrušiť a prijať nové. Kucej  Jozef predstavil návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 72/2012 zo dňa 21.06.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE zrušenie uznesenia č. 43/2012 zo dňa 29.03.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. BERIE NA VEDOMIE a) dôvodovú správu

II. SCHVAĽUJE a) podľa § 9a ods. 8. písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod novovytvorených parciel KN o celkovej výmere 138  m2 podľa geometrického plánu č. 44198116-48/11 z 30.08.2011, vyhotoveného Ing. Martin Falťan – GEOMET, Hradište 120, 985 25 p. Uhorské, v nasledovnom rozsahu: Parcela na LV č. 5991 par. č. 936/2. druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2 Parcela na LV č. 5991 par. č.  620/2, druh pozemku: záhrada o výmere 82  m2. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to z dôvodu, že užívateľ parciel dobromyseľné užíva tieto parcely už od roku 1990 a parcely nemajú možnosť samostatného využitia, do vlastníctva Jána Figu rod. Figu, nar. 05.03.1952, trvale bytom Továrenská 25, 984 01 Lučenec a manželky Márii Figovej rod. Štulrajterovej, nar. 27.11.1947, trvale bytom Továrenská 25, 984 01  Lučenec, za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 2,15 Eur za 1 m2, t.j. 296,70 Eur za 138 m2, slovom Dvestodeväťdesiatšesť Eur a Sedemdesiat Centov. Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Starosta predstavil návrh zmluvy ohľadne kontajnerov na obnosené šatstvo a predstavil aj firmu, ktorá to bude realizovať. Kucej Jozef – informoval, že vo svete je to už bežné, len je otázka, či je uvedomelosť našich ľudí ako inde vo svete, raz to treba začať, treba zvážiť, aby sa nevytvoril pordel. Najskôr je potrebná ale osveta. Kocúr – informoval, že kontajnery sú uzavreté, v zmluve je uvedené, že ich kontrolujú oni a vyberajú každé 2 týždne. Báťková – pripomenula, že je treba urobiť reláciu do rozhlasu. Kocúr – navrhol riešiť to formou letáčikov do schránok. Starosta – sa zaujímal o pripomienky k návrhu zmluvy.

Uznesenie č. 73/2012 zo dňa 21.06.2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE zmluvu o spolupráci pri zbere použitého šatstva s firmou Ján Botto, Dolná Mičiná 9, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 45862214

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Starosta – informoval poslancov, že obci bola doručená petícia od občanov zo Športovej ulici a z hornej časti Zvolenskej ulici ohľadne zastavenia výstavby kanalizácie v tejto časti obce. Ďalej informoval, že po porade s právnikom obec postúpila petíciu investori stavby. Báťková – pripomenula, že tam sa s tým zaoberať nikto nebude a investor to zahrá do autu.

Starosta – informoval, že obec organizuje letný tábor pre naše deti a pre deti z Egyházasdengelegu. Letný tábor sa uskutoční od 14.07.2012 vo Vyšnej Slanej, od nás pôjde 6 detí a z Maďarska 6 detí.

Starosta – informoval, že tento týždeň sa zúčastnil rokovania v Lučenci ohľade výstavby cesty I/75. Týmto projektom je riešený obchvat Lučenca, ktorým by sa odľahčila aj doprava cez našu obec. Obec napísala podporené stanovisko, ktoré zaslala Banskobystrickému samosprávnemu kraju a Slovenskej správe ciest. Ďalej informoval, že obec musí prijať ekonómku, nakoľko súčasná dala výpoveď. Ponuka pracovného miesta je zverejnená na webovej stránke obce.

Starosta informoval, že v sobotu organizujú naši priatelia z Maďarska  Juniáles a pozval prítomných. Odchod autobusu je v sobou. Ďalej informoval, že programu sa zúčastnia aj folklórna skupina Škorec, v priebehu dňa budú prebiehať rôzne súťaže. Báťková – zdôraznila, že  poslanci sa o tom dozvedeli iba dnes a zaujímala sa, odkiaľ vedeli ostatní, že sa niečo takéto bude konať. Ďalej pripomenula, že takto na poslednú chvíľu sa nepozývajú poslanci, či nebolo možné zaslať aspoň nejakú pozvánku. Ing. Černok – pripomenul, že komisie pri obecnom zastupiteľstve sú zbytočné, kultúrna akcia s družobnou obcou a Kultúrna komisia o ničom nevie. Toto je už urážanie. Kucej Jozef – pripomenul, že keby nemal on kontakty s nimi, tak o tom nevie, oni sa neprihlásili, ale ich pozvali. Kocúr – informoval, že on je jeden z tých, čo sa spýtal, preto o tom vedel, na poslednej rade sa o tom rozprávali. Zároveň požiadal starostu o doručenie prospektov k súťažiam, aby sme vedeli do čoho ideme, lebo záujem tu je.  Starosta mu to nezaslal.

14 Interpelácia Kucej Jozef – v prvom momente chce reagovať, ohľadne odoslanej petície, kto iný ako starosta a poslanci môžu hájiť občanov, našou povinnosťou je to riešiť, obec mala požiadať súd o zastavenie stavby. Ďalej informoval, že si prešiel  zápisnice za rok 2011, prijaté uznesenia a zistil, že mnoho uznesení sa neplnia, predstaví len zopár, zastupiteľstvo žiadalo  vyvodenie osobnej zodpovednosti pre toho, kto nezabezpečil vypracovanie auditu, bolo uložené obci informovať Ekonomickú komisiu včas o zmenách v rozpočte. V decembri bola schválená nájomná zmluva s firmou Accord, firma kanceláriu už využíva a zmluva nebola podpísaná, zastupiteľstvo uložilo informovať o stave plnenia pohľadávok, k dnešnému dňu to bolo iba raz. Ďalej pripomenul, že na miestne komunikácie sme vyčerpali len 19 % z rozpočtu, nič nie je pripravené. Starosta sleduje projekty, čo sme urobili za tento čas pre občanov. Zaujímal sa koľko sa uskutočnilo jednaní s Vodármi. V mesiaci september 2011 si starosta pozval poslancov na dofinancovanie cintorína,  dohodli sa, že ak obec Mýtna predloží faktúry, tak faktúru uhradíme, ak tieto podklady budú zabezpečené, tak zastupiteľstvo schváli úhradu faktúry. Ďalej sa zaujímal o sociálnej starostlivosť, kto ju riadi, máme na to určeného človeka, kto je to a čo robí, on ho nevidel. Ak je to externý pracovník, tak by mal veci príležitostne vysvetliť. Zaujímal sa, čo sa bude robiť s chodníkom od križovatky Riečne po kostol, urobia to do pôvodného stavu, nasypali len šotolinu, ak sa to má urobiť, tak by tam mala byť dlažba. Kucej Jozef informoval, že v roku 2010 išiel kandidovať za starostu alebo poslanca s jedným cieľom, aby skúsenosti odovzdal a pomáhal ďalej, postupne je sklamaný, návrhy zostávajú na okraji záujmu vedenia obce. Všetky dokumenty uvádzajú, za čo sa hádame. Nedá sa to inak nazvať ako nehoráznosťou zo strany obce, ak existujú zákony, tak ich budeme rešpektovať všetci. Nečuduje sa, že je v obci tak ako to je, výsledky roboty sú katastrofálne, chýbajú projekty. Navrhol likvidáciu prebytočného majetku, rok 2010 je za nami, do dnešného dňa sa to neurobilo. Počúva občanov, ktorí hovoria,  načo tam chodíte, keď nič nerobíte, ak by sme dostali občanov na zastupiteľstvo a vysvetlili im veci, nemusela tu byť petícia.

Kucej Peter – informoval, že  14.5.2012 mu bola zaslaná žiadosť, aby navštívili krčmy ohľadne dodržiavania zákona. Komisia poslala návrh, tak chce vedieť ako postupuje obec ďalej.

Kocúr – súhlasí s Kucejom Jozefom, zamestnanci si neplnia svoje povinnosti a starosta to toleruje. Dnes rozhodli o dotácii pre športovcov a o zakúpení kuka sudov, týždeň bol dlhá doba zaslať návrh zmeny rozpočtu komisii, bolo ignorované a zmena rozpočtu nebola prijatá. Obecný úrad tu nie je pre ľudí, ale pre seba, oni sem chodia, stále len prijímajú uznesenia, ktoré sa neplnia,  chodí po dedine a ľudia sa pýtajú a on nič nevie. Ďalej informoval, že na ulici Hviezdoslavovej je kanál, ktorý je nebezpečný, už to rozprával s p Kropáčom, chce, aby sa čím skôr spravilo, je to v katastrofálnom stave. Nie je to finančne náročné, je nutné to spraviť.

Ing. Černok – pripomenul, že pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok je vytvorená rezerva a na základe tej rezervy, boli dohodnuté priority, nebola to malá suma. Stavebná sezóna je v plnom prúde a my sme ani prstom nepohli v prospech občanov tejto dediny. Pri kontrole plnenia uznesení, boli prečítané položky v rozpočte na nákup traktora formou finančného prenájmu. Sú tu piati poslanci z minulého obdobia, on za to nikdy nehlasoval. Je potrebné vyčísliť náklady na toto zariadenie, ktoré sme zaplatili. Dnes to vyzeralo, že všetky uznesenia sú splnené, ale boli mnoho krát zavádzaní.

Bc. Kuceková – pripomenula, že na traktor boli schválené prostriedky na kúpu, ale mi hovoríme o kúpe konkrétneho malotraktora. Kúpu neschvaľovali, boli o tom dodatočne informovaní, zároveň chce to uznesenie, ktorým umožnili kúpu malotraktora. - dala návrh, aby uznesenia formou ukladá po takom dlhom období boli pred zastupiteľstvom k dispozícii k nahliadnutiu. - cintorín je nezodpovedaná otázka do dnešného dňa. Chce vedieť, čo sa bude s cintorínom robiť, aby mohlo byť ďalšie fungovanie v cintoríne, nie je to ukončené, nevieme ako začať robiť

Báťková – dnes boli spomenuté práce komisií, znovu informovala, v pláne činnosti mali aj nešťastnú zábavu, dodnes nebola vyplatené čiastka 92 €, starosta povedal, že tá akcia mala byť zisková. Zaujímala sa, ktoré akcie sa konali v dedine v roku 2011, aké finančné prostriedky sa čerpali, chce zhodnotenie, kde všade boli použité peniaze z kultúry. Ing. Predajnianská – sa zaujímala, k akým záverom došla Poriadková komisia pri šetrení, nakoľko by to mala predniesť poslancom a požiadala Kuceja Petra o predstavenie záverov. Bc. Kuceková – pripomenula, že mali jeden bod, ktorý bol zrušený, hovoríme o Zásadách hospodárenia, ale nehovoríme Zásadách o finančnom riadení. Ing. Černok – predstavil poslanecký návrh, aby obec do budúceho zastupiteľstva vypracovala a dala na prerokovanie Ekonomickej komisii nové Zásady hospodárenie s majetkom obce  a nakladaním s finančnými prostriedkami obce.

Uznesenie č. 74/2012 zo dňa 21.06.2012

Obecné zastupiteľstvo

I.  UKLADÁ pripraviť návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a návrh Zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Vidiná

Termín: najbližšie OZ Zodpovedná: Obec

Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

Ing. Černok – sa zaujímal, či rozlúčka s letom bola zisková Starosta informoval, že nebola zisková a všetky faktúry boli uhradené

 

15 Diskusia

Ing. Kolimárová – informovala, že kompostáreň je už otvorená a v rámci otváracích hodín tam môžu občania chodiť. Ďalej požiadala do najbližšieho zastupiteľstva dva body, kde by chcela predložiť Plán činnosti na II. polrok 2012 a  vyhodnotenie činnosti za I. polrok 2012. Antalič – sa zaujímal, že ak by bolo možné spoplatnenie motorových vozidiel, ktoré celoročne parkujú na ulici. Starosta – vysvetlil, že to musí byť riešené obecným zákonom a treba pripraviť návrh. Kocúr pripomenul, že zákon je taký, ako keby nebol. Kucek – ako člen komisie sa zaujímal,  či firma, ktorá robí kanalizáciu, má prenajatú plochu na štrky, plochu pri škôlke, kde užívajú priestory. Ďalej sa zaujímal, ako je to s malotraktorom, nakoľko chlapi, čo na nám chodia nemajú oprávnenia. Starosta informoval, že oprávnenie majú.

Kropáč – apeloval na poslancov, nakoľko mu vyplýva z pracovnej náplne, že má robiť aj cez sviatky, soboty a nedele, nadčasy sa platiť nemôžu, má si čerpať náhradné voľno a nemá to zaplatené. Ing. Černok – pripomenul, že zákonník práce ukladá vyplácať za prácu v sviatok a s týmto problémom sa musí obrátiť na niekoho iného.

16 Návrh na uznesenie Kucej Jozef predstavil uznesenia a predstavil poslanecký návrh, že na všetky dotazy dať písomne odpovede.

Uznesenie č. 75/2012 zo dňa 21.06.2012

Obecné zastupiteľstvo

I.  UKLADÁ na všetky otázky poslancov obecného zastupiteľstva uvedené v interpelácii poslancov dať presnú odpoveď do najbližšieho obecného zastupiteľstva.

Potom úloha trvá Zodpovedná: Obec Hlasovanie: ZA Antalič, Báťková, Bútor, Ing. Černok, Kocúr, Kucej Jozef, Kucej Peter, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská PROTI –   0 ZDRŽAL SA -  0

     

17 Záver Starosta na záver prítomných poďakoval za účasť.

Overovatelia zápisnice: Vo Vidinej, dňa 06.07.2012 Peter Kucej      

Vo Vidinej, dňa 02.07.2012 Pavol Bútor

Zapísal: Ing. Šupica          


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 21. 6. 2012

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť