Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 22.4.2013

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 22.04.2013

 

Prítomní:   Podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení:  0 Neospravedlnení:  0 Návrhová komisia: Ing. Milan Černok, František Antalič, Peter Kucej Overovatelia zápisnice: Bc. Drahomíra Kuceková a Štefan Kocúr Program: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 3. Ďalší postup realizácie sporných vetiev kanalizácie a úhrada dlžnej sumy za prevedené práce 4. Rôzne 5. Záver

 

1 Otvorenie

Starosta prítomných privítal a predstavil program rokovanie. Privítal aj zástupcov zhotoviteľa kanalizácie a to  investičného riaditeľa pána Ing. Žabku, stavby vedúceho Ing. Šaláta a konateľa spoločnosti Accord Ing. Šestáka. Ďalej informoval, že toto mimoriadne zastupiteľstvo zvolal na základe kontrolného dňa a pristúpil k predstaveniu programu rokovania.

Uznesenie č. 52/2013 zo dňa 22.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I. SCHVAĽUJE program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Bútor, Ing. Černok, Kucej Peter, Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková, Kocúr, Báťková, Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0   

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta navrhol do návrhovej komisie Ing. Černoka, pána Antaliča a pána Petra Kuceja. Ako overovateľov zápisnice určil Bc. Kucekovú a pána Kocúra. Uznesenie č. 53/2013 zo dňa 22.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE návrhovú komisiu v zložení: Ing. Černok, Antalič a Peter Kucej

II. BERIE NA VEDOMIE overovateľov zápisnice: Bc. Kuceková a Kocúr

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Bútor, Ing. Černok, Kucej Peter, Ing. Predajnianská, Bc. Kuceková, Kocúr, Báťková, Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  0                

3 Ďalší postup realizácie sporných vetiev kanalizácie a úhrada dlžnej sumy za prevedené práce

Starosta informoval, že na kontrolnom dni 16.4.2013 boli tlmočené naše uznesenia, jedná sa o čiastku 8 000,00 €, zástupcovia firmy s našim rozhodnutím nesúhlasia, firma nie je banka, nepožičiava peniaze, potom by tam musel byť aj úrok. Sporná kanalizácia na Zvolenskej ulici, kde do cesty nás cestári nepustia, treba hľadať riešenia, bola prejdená celá trasa, je názoru, že dažďovú kanalizáciu musíme zachovať, lebo potom sa postavíme proti občanom. Následne odovzdal slovo Ing. Žabkovi. Ing. Žabka – vysvetlil, že je vydané platné stavebné povolenie na obec Vidiná,  zároveň je platný projekt, ďalej bola podpísaná zmluva o postúpení práv, kde sú body typu, ak tento projekt bude iný, všetky náklady s tým spojené znáša pôvodný investor a to obec Vidiná. Ďalej sú tam úseky, ktoré sa nedajú technicky zrealizovať, sú to úseky na ulici Zvolenskej, pre neho je dažďová kanalizácia čierna stavba, je to bez stavebného povolenia, bez  kolaudácie, na Obvodnom úrade životného prostredia mu povedali to isté, stavba nemá ani vlastníka. Teraz sa chcú dohodnúť, či sa to bude stavať podľa projektu, alebo sa to vyhodí. Hľadali všelijaké trasy, tam je zároveň ešte aj existujúci vodovod, diaľkové káble, tam je úsek asi 30 alebo 40 metrov v kolízii s dažďovou kanalizáciou, to sa nevie presne, to sa zistí až, keď sa urobí výkop, tam môže byť aj zástupca obce. Ďalej vysvetlil, že ak cez tento úsek nebudú vedieť prejsť, tak ju budú musieť zlikvidovať, má na to stavebné povolenie. Ďalej sú urobené fotky, čo je tam všetko napojené, je to v rozpore so zákonom, ľudia majú mať žumpu a nie byť napojené do dažďovej kanalizácie a púšťať splašky do potoka, už tento stav je tiež protizákonný, bola tu kontrola zo životného prostredia, ktorí to konštatovali. Súčasná kanalizácia už nie je dažďová, ale splašková, súčasný stav je protizákonný. Teraz sú tu na to, aby sa na tom dohodli. Je potrebné zaplatiť čiastku už za vykonané práce na Zvolenskej ceste od križovatky Riečna, ďalej Zvolenská po 9. mája tam je krízové miesto cca na 30 metroch. Ing. Šalát vysvetlil na výkrese o aký úsek sa jedná. Ďalej vysvetlil, že krajom je uložená táto kanalizácia. Ing. Kolimárová – pripomenula, že v tom čase, keď bola robená súčasná kanalizácia, vtedy bola spoločná aj pre dažďovú a splaškovú kanalizáciu, vtedy to umožňoval zákon Kocúr doplnil, že to sa robilo pred 30 rokmi, investovalo to Mesto Lučenec, Vidiná s tým nič nemá, treba hľadať v meste, kde sú k tomu doklady. Ing. Kolimárová  – doplnila, že  pri projektovaní neboli zamerané existujúce siete Ing. Šesták – pripomenul, že je to objekt v zemi a je to stavba Ing. Žabka – vysvetlil, že on nie je o vlastníkom tejto dažďovej kanalizácie Kocúr- informoval, že už v deväťdesiatych rokoch boli robené projekty na kanalizáciu, vtedy to tam bolo zakreslené. Ing. Žabka – informoval, že on dostal projekt, ktorý robila obec Vidiná a ďalej upozornil, že ak sa preruší kanál, tak čo bude s tými ľuďmi. Ing. Černok – požiadal o predstavenie návrhu z ich strany Ing. Žabka – navrhol, že obec zaplatí preloženie dažďovej kanalizácie, či to bude 10 metrov alebo x metrov, oni sa budú snažiť, aby to bolo čo najmenej, lebo zatiaľ nevedia presnú dĺžku. Kocúr- pripomenul, že už sme raz súhlasili, hovorilo sa asi o 120 metroch a bolo to raz toľko, nie len o niečo viac, keď sa tam dávala kanalizácia splašková, tak išla popod, tie rúry sa vyhádzali, položte svoje rúry a naše položte späť. Ing. Žabka- vysvetlil, že on sa bude riadiť podľa platnej zmluvy. Starosta – informoval, že podľa skutočnosti to môže byť len to najnutnejšie, Ing. Žabka – vysvetlil, že to tu nevie nikto, koľko to bude metrov,  ten kanál nie je priamka, je to v oblúku, podľa jeho názoru tam bol starý rigol, do ktorého sa vložili rúry a potom sa to zasypalo, táto stavba nemá povolenie, nie je skolaudovaná, toto nie je útok na obec, má ohrozený termín stavby a kvôli 30 m neohrozí celý projekt. Ďalej vysvetlil, že to oznámi obci, dá pokyn na realizáciu stavby podľa platného stavebného povolenia, zdokumentované to je. Táto stavba musí byť dokončená do novembra 2013, ďalej sa musí urobiť kolaudácia a všetky tie kroky, ďalej je tu  ešte I. etapa, na ktorú bude žiadať ihneď ako to bude možné peniaze. Už si pýtal nejaké papiere, vtedy z tých sedemdesiatych rokov. Starosta  - informoval, že prešiel vodárov, dokumentácia k tejto stavbe neexistuje, ďalej vysvetlil, že to robilo mesto v rámci veľkých opráv, robila to nejaká prevádzka v Čakanovciach alebo v Čamovciach, je presvedčený, že na to  projekt nebol urobený Ing. Predajnianská – informovala, že tu už bolo tvrdené, že existuje takáto dokumentácia, bolo na to prijaté aj uznesenie, bolo tvrdené, že dažďová kanalizácia je  a je od toho aj projekt. Ing. Kolimárová– vysvetlila, že toto nebolo nikdy povedané, bola povedaná iba firma, ktorá to robila. Robila to firma HYDRO EKO, táto firma už zanikla a bol povedaný projektant, ktorý to robil. Ing. Žabka – informoval, že keby aj bola k tomu dokumentácia, tak je to už druhoradé Ing. Černok – sa zaujímal,  odkedy vieme o tomto probléme Ing. Žabka – vysvetlil, že minimálne trištvrte roka už o tom hovoria, že sú tu sporné úseky. Ing. Šesták – vysvetlil, že aj tá cena, čo bola stanovená pri prvom úseku, tá cena je ako pre brata, môže to dať obec aj niekomu inému spraviť, cena je stanovená ako predtým, je to čiastkový výkop, sú určené normy, lôžko, obsyp a podobne. Ing. Žabka – pripomenul, že už keď  riešili to navyšovanie, už vtedy upozorňovali, že to nemusí byť konečná suma Ing. Černok – sa zaujímal, že  koľko je takýchto sporných úsekov. Ing. Žabka – vysvetlil, že zatiaľ vieme iba o Zvolenskej ulici. Ing. Šalát – informoval, že boli vytýčené siete, tam je uložený plyn, vodovod, telekomunikácie. Ing. Žabka – vysvetlil, že  v rozpočte nie je počítané, že na Exnárovej ulici sú uložené panely, to sú náklady naviac, lebo rezať panel a rezať cestu je rozdiel. Ing. Kolimárová – sa zaujímala, ako sa k tomu vyjadril projektant, kde predmetom bolo aj zameranie sietí. Ing. Černok – informoval, že  ak zrušíme túto kanalizácie, tí ľudia to neprežijú, o tomto úseku vieme už  trištvrte roka, potom objavíme ďalší úsek, on nie je stavbár, ale ak projektant spraví projekt, za ktorý zobral peniaze, tak nech nesie aj zodpovednosť Ing. Žabka – vysvetlil, že  to bol vzťah medzi obcou a projektantom. Ing. Kolimárová. – sa zaujímal,  kto vytyčoval siete Ing. Žabka – informoval, že si vytyčovali všetky existujúce siete aj oni. Ing. Kolimárová – pripomenula, že rúry tam boli, boli robené ako spoločné so splaškovou. Ing. Žabka – vysvetlil, že za vytýčenie je zodpovedný vlastník, táto existujúca kanalizácia je stavba a musí mať vlastníka, ale nemá, dažďová kanalizácia je čierna stavba. Starosta– vysvetlil, že v roku 2005 bola podaná žiadosť na rekonštrukciu dažďovej kanalizácie, tam tento projekt bol priložený, tam sme museli prehlásiť, že sme vlastník a vedeli ako je tento úsek urobený, peniaze sme nedostali na konci roka 2006. Ing. Žabka – vysvetlil, že táto kanalizácia nebola udržiavaná, nikdy sa nečistila, je v katastrofálnom stave Ing. Šalát informoval, že počas realizácie boli prekvapení, ako to bolo realizované, aké skruže tam  boli osadené, jedna s takým priemerom, druhá s takým priemerom, dali sa také, aké boli, v súčasnosti sú už zanosené. Teraz tam dajú moderné rúry a obec to bude mať v poriadku. Ing. Žabka doplnil, že aj vodovod je v zlom stave, liatina pracuje. Ing. Šesták – vysvetlil, že tieto siete majú svoju životnosť, vodovod má svojho majiteľa, už pri týchto výkopoch by mohli vymeniť vodovod. Ing. Žabka – vysvetlil, že obec môže na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť adresovať list, kde o to požiada, ale takýto list tam zatiaľ neprišiel. Kocúr – informoval, že keby sa to do projekt dalo, tak táto obec by to nemusela financovať, má malý intravilán, nič tu nie, ak chceme niečo spraviť, musíme obracať každé euro a  musia pochopiť aj nás, on neobviňuje ich, peniaze nie sú navyše, ale chce, aby to bolo pre obec čo najlacnejšie Ing. Šesták – informoval, že on tie rúry vyberie, nemajú tesnenie, majú svoj vek, pri demontáži dôjde k poškodenie, má ich dať také naspäť, keď tam chceme dať nový chodník. Ďalej navrhol, že má svoj materiál, plastový, ktorý tam osadí. Kocúr – pripomenul, že pri I. etape hovorili o 120 m, bude to stáť toľko a toľko, možno bude navyše niečo a už je tu ďalších 8 000,00 €. Ďalej upozornil, že už sme mali robiť finančnú súťaž Ing. Žabka – informoval, že hovorili o tom takto pred rokom, že je tam kolízia a on kvôli 10 000,00 € neohrozí projekt, problém je aj Školská ulica, Exnárova ulica, to sú veci, ktoré sú navyše, to nie je 1 000,00 €, to sú väčšie peniaze, chceli pomôcť ľudom a prehlbovali výkop nižšie a to sú náklady navyše. Starosta – dnes dostal zápis, poprosil o vysvetlenie zmeny procedúry, čo to znamená. Ing. Žabka – vysvetlil, čo je zmenová procedúra, tu je finančná rezerva na veci nepredvídané o tom urobí zápis a ide to na Ministerstvo, kde nám to buď schvália alebo nie, peniaze nemá isté, tento problém s dažďovou kanalizáciou nie je nepredvídaná vec. Toto môže byť problém Pivovarskej ulice, je tam málo asfaltu a táto ulica pláva, asfalt je ako pocukrovaný, to nie je cesta, čerpajú tam spodné vody, predtým tam bolo močarisko, to je nepredvídaná vec. Toto v projekte nebolo. V zmluve medzi obcou a nimi je stanovená aj zmluvná pokuta a tá nebola malá, mala svoje opodstatnenie. Ing. Šesták – informoval, že cena za meter je 119,86 € s DPH a tam je 260 metrov, ale to je katastrofický scenár Ing. Žabka informoval, že do cesty nemôžeme isť, tam je ešte aj starý liatinový vodovod, teraz budú kopať v hĺbke 3,5 metra a dažďová sa nachádza v hĺbke 1,5 metra, ono sa to nedá obkopať. Peter Kucej – informoval, že bývalý starosta spôsobil  len škody a my teraz platíme. Ing. Kolimárová – pripomenula, že my musíme urobiť prieskum trhu a urobiť  výber dodávateľa Ing. Žabka vysvetlil, že podľa starého zákona bola výška 3,8 mil €, niektoré ulice, nazvime ich koncové, v projekte nie sú, v projekte je všetko to, čo sa do tejto sumy zmestilo a niečo sa muselo vylúčiť, kostra kanalizácie sa nemohla narušiť. Ďalej sa zaujímal, či sa to stíha do 15.5.2013, projekt sa mohol urobiť aj lepšie, teraz sa to už nedá opraviť, je vydané stavebné povolenie. Ďalej informoval, že v roku 2015 budú obec sankcionovať, že nemá kanalizáciu, nakoľko obec je v určitej aglomerácii, za čo nemôže ani on a  ani obec. Sú obce ako napr. Kalinovo, kde do roku 2015 to musia spraviť a nemajú nič, ani stavebné povolenie. Starosta  - všetci vieme, kde nastala chyba,  po vás ostane toľko roboty, tieto peniaze investujeme tu, čo s tými prašnými cestami, budeme sa musieť zaúverovať, my tu žijeme, ale je pravda, že kanalizáciu potrebuje ako soľ. Ing. Šesták – vysvetlil, že to nevie robiť bezprašne, keby vedel, tak to tak robí. Ďalej informoval, že cesty, ktoré už urobili, sú v slušnom stave, minimálne tak, ako boli predtým. Starosta – doplnil, že robota sa ukončí, kto na svete dá dokopy Športovú ulicu, tá sa musí robiť celá, Riečna ulica je tiež iba plátaná. Ing. Šesták – nie je jeho chyba, že v rozpočte nie je zaasfaltovanie celej ulice, ale len výkopu, on by to urobil veľmi rád. Ing. Žabka – informoval, že ak do 15.5.2013 nebudeme mať stanovisko, dá príkaz na alternatívu 1, na nikoho netlačí, či áno alebo nie. Starosta navrhol znenie uznesenia, kde musia zrušiť pôvodné uznesenia. Ing. Černok predstavil znenie uznesení. Uznesenie č. 54/2013 zo dňa 22.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  RUŠÍ uznesenie obecného zastupiteľstva č.46/2013 zo dňa 11.04.2013 o úhrade faktúry za kanalizáciu formou splátkového kalendára na 5 rokov.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Bútor, Ing. Černok, Kucej Peter, Ing. Predajnianská,  Báťková, Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Bc. Kuceková, Kocúr      Uznesenie č. 55/2013 zo dňa 22.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  RUŠÍ uznesenie obecného zastupiteľstva č.44/2013 zo dňa 11.04.2013, pokračovať vo výstavbe kanalizácie na ulici Zvolenskej – dolná časť od šachty Š 7 po Š 14 v dĺžke cca 260 m na zberači D 3-2.

Hlasovanie: ZA –  Bútor, Ing. Černok, Kucej Peter, Ing. Predajnianská,  Báťková, Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Bc. Kuceková, Kocúr, Antalič      Uznesenie č. 56/2013 zo dňa 22.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  SCHVAĽUJE postup zhotoviteľa kanalizácie na kanalizačnom zberači D-3-2 od Š 7 po Š 14 v dĺžke cca 260 m s tým, že súčasná dažďová kanalizácia bude v tomto úseku zachovaná. Kanalizačné potrubie dažďovej kanalizácie bude vymenené len v tých úsekoch, kde by došlo ku križovaniu dažďovej a splaškovej kanalizácie, s tým, že do 10.05.2013 Obec Vidiná zabezpečí verejné obstarávanie stavebných prác a zároveň bude zabezpečené verejné obstarávanie na práce od šachty Š42 po šachtu Š50 v dĺžke 74,50 m.

Hlasovanie: ZA –  Antalič, Bútor, Ing. Černok, Kucej Peter, Ing. Predajnianská,  Báťková, Ing. Ondrášik PROTI –   0 ZDRŽAL SA –  Bc. Kuceková, Kocúr          Ing. Žabka informoval, že I. etapu kanalizácie budú stavať vo vlastnej réžii. Ďalej poprosil, ak v obci vychádzajú noviny, aby bolo ľudom povedané, čo budú musieť urobiť, ako sa majú napájať, kedy sa stavba skončí, aby si mohli občania v predstihu zabezpečiť osadenie šácht. Ďalej vysvetlil, že keď sa stavba skončí, tak sa musí urobiť súťaž na prevádzkovateľa.

4 Rôzne

Starosta pripomenul, že na minulom zastupiteľstve sa hovorilo ohľadne protipovodňovej aktivite a odpadovom. hospodárstve, zatiaľ sa prihlásili dve firmy, ktoré predložili cenové ponuky, jedna z firma Košíc zabezpečí pre nás projektovú dokumentáciu na protipovodňové opatrenia v rozsahu zadania stavby, projektu stavby, zabezpečenie súťažných podkladov, vyhodnotenie verejného obstarávania, komplexné služby externého manažmentu, zabezpečenie spracovania žiadosti o dotáciu nenávratných finančných prostriedkov, ďalej informoval, že celkové náklady na toto by mali byť 3 0000,00 €, ak by sme boli úspešní, tak by sme získali čiastku 10 000,00 €, s tým, že celková konečná sumu 3 000,00 € by mohla obec splácať mesačnými splátkami, takúto ponuka nám dala firma Envirotrend. Ing. Kolimárová sa zaujímala, čo ak bude projekt neúspešný. Starosta – informoval, že o tom sa nerozprávali. Ing. Kolimárová– navrhla to tam doplniť a ďalej sa zaujímala, či  máme 3 cenové ponuky tu, Starosta –vysvetlil, že on túto vybral, zdala sa mu najvýhodnejšia, potom donesie ponuky. Ing. Černok opustil rokovanie. Uznesenie č. 57/2013 zo dňa 22.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE vypracovanie projektovej dokumentácie na protipovodňové opatrenia v intraviláne obce vrátane vypracovania žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z dotačných zdrojov EU firmou Envirotrend spol. s.r.o. Košice za podmienok uvedených v cenovej ponuke zo dňa 15.04.2013

 

Uznesenie č. 58/2013 zo dňa 22.04.2013 Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej I.  BERIE NA VEDOMIE vypracovanie projektovej dokumentácie na  likvidáciu starých environmentálnych záťaží v intraviláne obce vrátane vypracovania žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z dotačných zdrojov EU firmou Envirotrend spol. s.r.o. Košice za podmienok uvedených v cenovej ponuke zo dňa 15.04.2013

 

Starosta prítomných informoval ohľadne soboty v Maďarsku, zatiaľ sú prihlásení 12 ľudia,  autobus je objednaný, odchod je o 13.00, predstavil program tohto podujatia. Obecná rada sa týmto zaoberala, bolo potrebné zaslať náš program, čo sa bude u nás organizovať. Tak teraz 8.5 sa uskutoční  Vidinský kotlík, v mesiaci júl sa bude konať návšteva Východnej, v auguste bude  Rozlúčka s letom, v  septembri sa uskutoční stretnutia detí na akcii pod názvom Poznaj svoju dedinu a bude to vo Vidinej, v októbri bude Mesiac úcty k starším a futbalový turnaj. Kocúr – sa zaujímal, či aj družobnú obec  budeme pozývať na turnaj, lebo či budú schopní postaviť družstvo, Báťková – navrhla, že hrať sa môže aj malý futbal Ing. Predajnianská informovala, že vydarená akcia bola aj Mikuláš pre deti v MŠ, kde my sme boli v Maďarsku a oni boli tu v našej škôlke. Starosta informoval, že pripravujú pre nás aj darčeky, s čím tam pôjdeme my, aby sme tam nešli s prázdnymi rukami. Báťková – informovala, že divadlo z Tomášoviec má záujem u nás hrať divadlo, či by mohli prísť vystúpiť do Vidinej v sobou 11.5, či je voľná sála. Kropáč informoval, že sála je voľná.

 

5 Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť.

 

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa 16.05.2013 Bc. Kuceková  

     Vo Vidinej, dňa Kocúr       

                                                                                                             Jozef Kucej                                                                                                            starosta obceVyvesené: 22. 4. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť