Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 23.4.2015

pozvánka

uznesenia

Uznesenie č.  33

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 23.04.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 1 Otvorenie

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

SCHVAĽUJE

 

Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva s úpravou – doplnenie bodu 6 – Rôzne.

Vo Vidinej, dňa 23.4.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

    Uznesenie č. 34

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 23.04.2015

____________________________________________________________________________________

 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. SCHVAĽUJE

 

návrhovú komisiu v zložení: Emília Boltvanová, Ing. Marián Jeleň, Ing. Martina Predajnianska

 

B. BERIE  NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: František Antalič, Pavol Bútor

Vo Vidinej, dňa 23.4.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

Uznesenie č. 35

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 23.04.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 2. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

Správu o činnosti obecnej rady a kontrole plnenia uznesení

 

Vo Vidinej, dňa 23.4.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie č. 36

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 23.04.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 3 Návrh na III. zmenu rozpočtu Obce Vidiná v r. 2015

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. BERIE NA VEDOMIE

Informatívnu správu o 2. zmene rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015, ktorú vykonal starosta obce Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

 

B. SCHVAĽUJE

 

3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

 

Vo Vidinej, dňa 23.4.2015                                                                    Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

Uznesenie č. 37

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 23.04.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 4 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vidiná

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

BERIE NA VEDOMIE

 

ukončenie funkčného obdobia hlavnej kontrolórky Obce Vidiná Ing. Želmíra Kolimárová ku dňu 18.03.2015

 

VYHLASUJE

 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná na deň 4.6.2015 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

 

USTANOVUJE

 

v zmysle § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná nasledovne:

 

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 24.4.2015 (40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce

 

Termín odovzdania písomnej prihlášky: písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 21.5.2015 do 16.00 hod. v zalepenej obálke na adresu:

 

Obec Vidiná

Športová 1

985 59  Vidiná

Zn: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

 

Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia zložená z členov Obecnej rady, ktorá vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok a vypracuje zoznam kandidátov. Z otvárania obálok vyhotoví predseda komisie zápisnicu. Kandidáti, ktorí budú spĺňať požadované podmienky, budú písomne pozvaní na zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde bude vykonaná voľba hlavného kontrolóra Obce Vidiná.

 

Podľa § 18a ods. 3 Zákona na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním. Spôsob hlasovania určí volebná komisia zvolená z poslancov obecného zastupiteľstva.

 

Náležitosti písomnej prihlášky:

 

Písomná prihláška musí obsahovať:

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe a s uvedením pracovnej pozície,

úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so zverejnením osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vidinej.

 

Kvalifikačné predpoklady a podmienky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Ďalšie podmienky:

znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy

prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti

práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Outlook)

zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť

 

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra Obce Vidiná: (12,50 %)

 

D. SCHVAĽUJE

    

Pripomienku poslanca V. Ragača, že pracovný úväzok hlavného kontrolóra Obce Vidiná bude 25 %

 

Deň nástupu do funkcie: 1.7.2015

 

Každý kandidát má právo na vystúpenie v časovom rozsahu maximálne 10 minút.

 

Vo Vidinej, dňa 23.4.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

    Uznesenie č. 38

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 23.04.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 5 Právny rozbor veci – uzatvorené zmluvy

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

A. SCHVAĽUJE

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb s Mgr. Petrom Sitarčíkom, advokátom, so sídlom v Lučenci, Jókaiho 1, IČO: 42303559, na poskytovanie právnych služieb vo veci podania trestného oznámenia v mene obce a zastupovanie obce v tomto trestnom konaní do výšky 350,- eur.

B. SCHVAĽUJE

schvaľuje zmluvu s pripomienkou poslankyne Ing. M. Predajnianskej – do výšky 350,- eur.

C. UKLADÁ

Obecné zastupiteľstvo zároveň ukladá Ing. Jánovi Šupicovi, starostovi obce, uzatvoriť uvedenú Zmluvu o poskytovaní právnych služieb s Mgr. Petrom Sitarčíkom, advokátom, so sídlom v Lučenci, Jókaiho 1 a udeliť advokátovi v mene obce plnú moc na zastupovanie obce v trestnom konaní.

D. SCHVAĽUJE

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb s Mgr. Petrom Sitarčíkom, advokátom, so sídlom v Lučenci, Jókaiho 1, IČO: 42303559, na poskytovanie právnych služieb a to právneho poradenstva, preštudovania návrhu zmluvy, prípadne prepracovania návrhu Zmluvy o dielo, ktorú má obec uzatvoriť so spoločnosťou Dubinet, spol. s r.o., so sídlom Námestie republiky 23, Lučenec, IČO: 46782729, na dodávku a montáž kamerového systému.

E. UKLADÁ

Obecné zastupiteľstvo zároveň ukladá Ing. Jánovi Šupicovi, starostovi obce, uzatvoriť uvedenú Zmluvu o poskytovaní právnych služieb s Mgr. Petrom Sitarčíkom, advokátom, so sídlom v Lučenci, Jókaiho 1.

 

 

Vo Vidinej, dňa 23.4.2015                                                                               

                                                                                                               Ing. Ján Šupica

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

  Uznesenie č. 39

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná

zo dňa 23.04.2015

____________________________________________________________________________________

K bodu 6 – Rôzne

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

BERIE NA VEDOMIE

 

informovanie starostu obce o:

Kanalizácia Čsl. Armády – bola prítomná komisia výstavby; vyriešené 30. 4.2015 staváme máj – obnovujeme tradíciu. Podaná žiadosť ihrisko. (Už máme stavebné povolenie) Dnes rokovanie cesta – informácia o rekonštrukcii a výstavbe cesty pri AAA - Auto Vstup do organizácie DECOM SSE – informácia o prejednaní zmluvy

 

 

Vo Vidinej, dňa 23.4.2015

                                                                                                                      Ing. Ján Šupica

                                                                                                                        starosta obce


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Zápisnica

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej,

konaného dňa 23. apríla 2015

 

Prítomní:                               podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                     Bc. Anna Kropáčová

Neospravedlnení:                  0

Návrhová komisia:               Ing. Martina Predajnianska, Ing. Marián Jeleň, Emília         Boltvanová

Overovatelia zápisnice:        František Antalič, Pavol Bútor

Program:

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

3. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná v roku 2015

4. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Vidiná

5. Právny rozbor veci - uzatvorené zmluvy

6. Interpelácia

7. Diskusia

8. Návrh na uznesenie

9. Záver

 

1. Otvorenie

Ing. Ján Šupica – privítal prítomných a predstavil program obecného zastupiteľstva. Zároveň navrhol zmenu programu zasadnutia nasledovne: doplniť bod č. 6. Rôzne.

Ing. Ján Šupica – za overovateľov zápisnice určil pána Františka Antaliča a pána Pavla Bútora. Do návrhovej komisie navrhol pani Ing. Martinu Predajniansku, pána Ing. Mariána Jeleňa a pani Emíliu Boltvanovú.

Uznesenie č. 33 z 3. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 23.04.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva s navrhnutou úpravou – doplnenie bodu 6. Rôzne.

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor,  Ing. Marián Jeleň,  Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač    

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

Uznesenie č. 34 z 3. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 23.04.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martina Predajnianska, Ing. Marián Jeleň, Emília Boltvanová

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Ing. Marián Jeleň, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač    

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

B. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: František Antalič, Pavol Bútor

 2. Správa o činnosti obecnej rady a kontrola plnenia uznesení

Ing. Ján Šupica - prečítal prítomným správu o činnosti obecnej rady a kontrolu plnenia uznesení (tvorí prílohu zápisnice)

Na zasadanie sa dostavil Mgr. Art. Miroslav Janšto a ospravedlnil sa za meškanie.

 

Uznesenie č. 35 z 3. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 23.04.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

Správu o činnosti obecnej rady a kontrole plnenia uznesení.

3. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná v roku 2015

Ing. Ján Šupica – informoval o 2. zmene rozpočtu, ktorú on sám vykonal dňa 17.4.2015, pričom presunul finančné prostriedky, celkovo 800 €, v rámci položiek bez zmeny príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Táto suma bude použitá na zakúpenie vysávača, zváračky, zvyšné finančné prostriedky ostanú ako rezerva.

Ing. Ján Šupica – predložil návrh na 3. zmenu rozpočtu, kde je potrebné presunúť 1550 €, ktoré budú použité na nákup práčky so sušičkou do Kultúrneho domu a na nákup čerpadla na futbalové ihrisko. Ďalej navrhol upraviť rozpočet z titulu výkupu parciel nachádzajúcich sa pod futbalovým ihriskom a miestnymi komunikáciami. Na tento úkon navrhuje v rozpočte vyčleniť 690 €. Peňažné prostriedky sa presunú v rámci jednotlivých položiek rozpočtu.

Na zasadanie sa dostavil Miroslav Kumštár a ospravedlnil sa za meškanie.

Uznesenie č. 36 z 3. rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 23.04.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. BERIE NA VEDOMIE

Informatívnu správu o 2. zmene rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015, ktorú vykonal starosta obce Návrh na 3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

 

B. SCHVAĽUJE

 

3. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2015

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

4. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Vidiná

Ing. Ján Šupica – informoval o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky a o potrebe vyhlásenia nových volieb na hlavného kontrolóra obce Vidiná. Predstavil kvalifikačné požiadavky na hlavného kontrolóra, a termín konania volieb, ktorý pripadá na 4.6.2015. Navrhol zvýšiť pracovný úväzok zo súčasných 12,5%.  Starosta ďalej hovoril, že by bolo výhodnejšie alebo pre nás lepšie keby ten pracovný úväzok bol o niečo vyšší, pretože 5 hodín týždenne je pri kontrolnej činnosti málo a aby sa to pre uchádzačov aj oplatilo. Aj v okolitých obciach majú vyšší pracovný úväzok, napr. v Tomášovciach má kontrolórka 25 % pracovný úväzok.

Pán Ragač – sa vyjadril k úväzku, súhlasil so zvýšením úväzku na 25 %, nakoľko patríme medzi väčšie obce a kontrolór tu má čo robiť, ak to má robiť zodpovedne a aby bol tu. Bolo by dobré, aby sa rozhodlo dnes, aby sa to napísalo aj do výzvy.

Pán Antalič – navrhol zvýšiť úväzok na 30%, aby bola zabezpečená aspoň minimálna mzda.

Pán Bútor – je za zvýšenie pracovného úväzku na 25%, čo predstavuje 10 hodín týždenne.

Pani Ing. Predajnianska – súhlasí so zvýšením pracovného úväzku, ale musí sa viesť dochádzka na obecnom úrade, sledovať zákony nie len z oblasti účtovníctva, ale aj oblastí, ktoré sa na obec presúvajú – materská škola, pracovno-právne vzťahy, uznesenia atď.

Uznesenie č.37 z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná zo dňa 23.04.2015

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

 

BERIE NA VEDOMIE

 

ukončenie funkčného obdobia hlavnej kontrolórky Obce Vidiná Ing. Želmíra Kolimárová ku dňu 18.03.2015

 

VYHLASUJE

 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná na deň 4.6.2015 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

 

USTANOVUJE

 

v zmysle § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Vidiná nasledovne:

 

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 24.4.2015 (40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce

 

Termín odovzdania písomnej prihlášky: písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 21.5.2015 do 16.00 hod. v zalepenej obálke na adresu:

 

Obec Vidiná

Športová 1

985 59  Vidiná

Zn: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

 

Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia zložená z členov Obecnej rady, ktorá vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok a vypracuje zoznam kandidátov. Z otvárania obálok vyhotoví predseda komisie zápisnicu. Kandidáti, ktorí budú spĺňať požadované podmienky, budú písomne pozvaní na zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde bude vykonaná voľba hlavného kontrolóra Obce Vidiná.

 

Podľa § 18a ods. 3 Zákona na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním. Spôsob hlasovania určí volebná komisia zvolená z poslancov obecného zastupiteľstva.

 

 

Náležitosti písomnej prihlášky:

 

Písomná prihláška musí obsahovať:

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe a s uvedením pracovnej pozície,

úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so zverejnením osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vidinej.

 

Kvalifikačné predpoklady a podmienky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 

     Ďalšie podmienky:

 

znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy

prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti

práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Outlook)

zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť

 

Deň nástupu do funkcie: 1.7.2015

Každý kandidát má právo na vystúpenie v časovom rozsahu maximálne 10 minút.

 

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač           

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

 

D. SCHVAĽUJE

    

 Pripomienku poslanca V. Ragača, že pracovný úväzok hlavného kontrolóra Obce Vidiná bude 25 %

Hlasovanie:

ZA                       Emília Boltvanová, Pavol Bútor, Mgr. Art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač      

PROTI                František Antalič

ZDRŽAL SA     0

 

5. Právny rozbor veci - uzatvorené zmluvy

Ing. Ján Šupica – informoval o právnej analýze zmluvy s firmou ENVIRO TREND  a EKO LINES. Podľa Mgr. Petra Sitarčíka, ktorý právnu analýzu vykonal, sú zmluvy neplatné a obec tak prišla o približne 6 000 €. Poukázal na to, že mohlo dôjsť k trestnému činu porušovanie pri správe cudzieho majetku. Starosta  informoval o tom, že je na nás či podnikneme nejaké kroky, aby sa to prešetrilo alebo to necháme tak. Môže sa však stať, že keď neurobíme nič môžeme byť v budúcnosti obvinení, že sme nekonali aj keď sme vedeli o trestnom čine. Ešte pred tým, ako sa poslanci rozhodnú vypracoval starosta návrh zmluvy s Mgr. Sitarčíkom, ktorý by bol ochotný nás v tejto veci zastupovať a dať podnet vyšetrovateľovi. Zmluvu starosta predložil poslancom, aby si ju prečítali. Podstatná je cena právneho poradenstva aj s 50 % zľavou, ktorá je 350,- eur. Jedná sa o tri úkony, ktoré musí právny zástupca spraviť a to pripraviť trestné oznámenie, ísť za vyšetrovateľom a zastupovať nás v trestnej veci.

Pán Ragač - sa vyjadril, že ak je podozrenie na trestný čin, treba to riešiť a ak ideme do toho, tak len s právnikom.

Pán Janšto – zdôraznil, že predošlé zastupiteľstvo odporúčalo zmluvy s firmou ENVIRO TREND a EKO LINES neschváliť.

Pán Antalič – treba si dobre rozmyslieť či je tu šanca, žeby vyšetrovateľ niečo našiel, aby sme neprišli o ďalšie peniaze.

Ing. Ján Šupica – odpovedal, že či je šanca to nevie nikto. Niečo sa tu porušilo, treba to riešiť. Bývalé zastupiteľstvo povedalo niečo a zmluva vyzerá inak. Ak povie prokurátor alebo vyšetrovateľ, že sa nič nestalo, spravíme hrubú čiaru a ideme ďalej. Nikto nás nemôže napadnúť, že sme neriešili vec. My sme mali snahu niečo robiť. Môže sa stať aj to, že vyhráme súd, ale žiadne peniaze sa nám nevrátia, pretože firmy už dávno zanikli.

Pán Kumštár – sa opýtal, že prečo im bola vyplatená odmena, keď bolo povedané, že sa vyplatí až po úspešnom schválení dotácie.

 

Starosta obce predložil poslancom Obecného zastupiteľstva návrh zmluvy, ktorú vypracoval Mgr. Peter Sitarčík. Je to zmluva o poskytovaní právnych služieb Mgr. Petrom Sitarčíkom, na práce, ktoré sú spojené s preštudovaním, prípadne prepracovaním návrhu Zmluvy o dielo, ktorú má obec uzavrieť so spoločnosťou Dubinet, spol. s r.o. na dodávku a montáž kamerového systému. Starostovi sa táto zmluva zdá veľmi jednoduchá, preto by ju chcel dať preštudovať právnikovi. Tieto právne úkony by stáli približne 120 €. Ďalej starosta zdôvodnil vypracovanie právnej analýzy zmluvy tým, že sa obec musí chrániť, aby sa predišlo škodám na obecnom majetku, aby sa neopakoval scenár s firmami ENVIROTREND a EKO LINES.

 

Pán Janšto – sa opýtal, či bude musieť obec znova platiť za vypracovanie zmluvy advokátovi, ak dodávateľská firma bude zmluvu pripomienkovať. Starosta povedal, že obec bude za tento úkon platiť len raz, aj v prípade, že zmluvu bude potrebné prepracovať druhý krát.

Pán Kumštár – do budúcna treba urobiť nejakú šablónu na zmluvy, aby sa ďalej zmluvy robili podľa tejto šablóny. Teda jednu zmluvu si zaplatiť a v budúcnosti si ostatné vypracovať podľa nej.  

Pán Ragač - hovorí, že tá odmena advokátovi nie je taká hrozná, keď berieme do úvahy, že zmluva s firmou Dubinet, spol. s r.o. je na sumu viac ako 6000 €.

Pán Kumštár – položil otázku, či sa kamerový systém bude dávať aj poistiť, napr. proti krádeži. Starosta povedal, že kamery budú majetkom obce, čiže budú poistené.

 

Uznesenie č. 38 z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná zo dňa 23.04.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

A. SCHVAĽUJE

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb s Mgr. Petrom Sitarčíkom, advokátom, so sídlom v Lučenci, Jókaiho 1, IČO: 42303559, na poskytovanie právnych služieb vo veci podania trestného oznámenia v mene obce a zastupovanie obce v tomto trestnom konaní do výšky 350,- eur.

B. SCHVAĽUJE

zmluvu s pripomienkou poslankyne Ing. M. Predajnianskej – do výšky 350,- eur.

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

C. UKLADÁ

Obecné zastupiteľstvo zároveň ukladá Ing. Jánovi Šupicovi, starostovi obce, uzatvoriť uvedenú Zmluvu o poskytovaní právnych služieb s Mgr. Petrom Sitarčíkom, advokátom, so sídlom v Lučenci, Jókaiho 1 a udeliť advokátovi v mene obce plnú moc na zastupovanie obce v trestnom konaní.

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Bc. Anna Kropáčová, Miroslav Kumštár, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA     0

 

D. SCHVAĽUJE

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb s Mgr. Petrom Sitarčíkom, advokátom, so sídlom v Lučenci, Jókaiho 1, IČO: 42303559, na poskytovanie právnych služieb a to právneho poradenstva, preštudovania návrhu zmluvy, prípadne prepracovania návrhu Zmluvy o dielo, ktorú má obec uzatvoriť so spoločnosťou Dubinet, spol. s r.o., so sídlom Námestie republiky 23, Lučenec, IČO: 46782729, na dodávku a montáž kamerového systému.

E. UKLADÁ

Obecné zastupiteľstvo zároveň ukladá Ing. Jánovi Šupicovi, starostovi obce, uzatvoriť uvedenú Zmluvu o poskytovaní právnych služieb s Mgr. Petrom Sitarčíkom, advokátom, so sídlom v Lučenci, Jókaiho 1.

Hlasovanie:

ZA                       František Antalič, Emília Boltvanová, Pavel Bútor, Mgr. art. Miroslav Janšto, Ing. Marián Jeleň, Ing. Martina Predajnianska, Vladimír Ragač

PROTI                0

ZDRŽAL SA     Miroslav Kumštár

 

6. Rôzne

Ing. Ján Šupica - informoval prítomných, že sa uskutočnilo stretnutie so Slovenskou správou ciest, Okresným úradom Banská Bystrica – odbor cestnej dopravy a Krajským dopravným inšpektorátom, ktorého sa zúčastnil aj pán poslanec M. Janšto. Rokovalo sa o tom, že sa začala  rekonštrukcia križovatky pri autobazári AAA Auto. Po rekonštrukcii, ktorá bude trvať približne do októbra by mala byť  bezpečnejšia, čo sa týka výjazdu a vjazdu do Vidinej a zmení sa celkovo jej tvar. Starosta sa pri tejto príležitosti informoval o možnosti rekonštrukcie križovatky pri plynovej čerpacej stanici, kde ústí Exnárová ulica, pretože je problém tam odbočiť a aby sa zvýšila bezpečnosť premávky pri vjazde a výjazde v tejto časti obce. Zistilo sa však, že táto križovatka nebola nikdy schválená a nie je ani v územnom pláne obce. Netvrdia, že to nie je možné schváliť, ale je to medzinárodný ťah a to musí spĺňať mimoriadne bezpečnostné podmienky čo nie je také jednoduché, takže sa môže stať, že po ukončení rekonštrukcie križovatky pri AAA Autobazáre, túto odbočku do Exnárovej ul. zrušia.

Pán Janšto – informoval, že si máme mapovať stav ciest, fotiť ich v akom sú stave, hlavne poškodenia. Tieto budú po realizácii rekonštrukcie dané do pôvodného stavu.

Ing. Ján Šupica – sa poďakoval komisii výstavby, že bola prítomná na stretnutí pri riešení upchatej kanalizácie na ulici Čsl. Armády pri pánovi Markovi. Občania sa sťažovali, že od výstavby splaškovej kanalizácie im nefunguje kanalizácia na povrchovú vodu a voda im tečie do pivníc. Zistilo sa, že táto je upchatá. Pretlakovým strojom sa to vyčistilo a zatiaľ to funguje, za čo občania tejto ulice ďakujú obci.

Ing. Ján Šupica – informoval, že dňa 24.4.2015 sa podáva žiadosť na multifunkčné ihrisko, obec už získala stavebné povolenie.

Ing. Ján Šupica – hovoril, že dňa 30.4. 2015 sa bude v obci stavať máj. Ešte predtým sa dňa 25.4.2015 uskutoční v obci folklórny festival Vidinský krpec. Dňa 11.5.2015 sa v kultúrnom dome bude konať Deň matiek. Dňa 23.5.2015 sa uskutoční 5. ročník -  zraz veteránov na ul. 9. mája pri Kaplánovcoch. Na všetky podujatia občanov starosta srdečne pozýva. Občania budú o týchto akciách informovaní prostredníctvom rozhlasu a vyvesením plagátov vo vývesných tabuliach obce.

Ing. Ján Šupica – oznámil, že dňa 28.-29.4.2015 sa zúčastní na stretnutí ZMOS-u v Bratislave, kde by chceli znovu s pánom Mičudom, starostom obce Tomášovce, otvoriť rokovanie ohľadom cyklotrasy.

Ing. Ján Šupica – informoval, že pri futbalovom ihrisku sa začalo stavať volejbalové a nohejbalové ihrisko.

Ing. Ján Šupica – informoval, že bola schválená dotácia z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 500 € na tradičnú akciu „rozlúčka s letom“.

Ing. Ján Šupica – informoval, že prebieha národný projekt, kde od novembra budúceho rok 2016 budú obce povinné prijímať informácie v elektronickej podobe. Tento projekt beží z prostriedkov EÚ, kde sme sa prihlásila aj obec Vidiná. Min. financií a ZMOS vytvorilo firmu DECOM, ktorá zabezpečí pre obce počítače a tlačiarne. Budeme musieť priplácať 1,10 eur na obyvateľa ročne, ale je to lacnejšie, ako keby nám tieto služby zabezpečovala súkromná firma.

Uznesenie č. 39 z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Vidiná zo dňa 23.04.2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

BERIE NA VEDOMIE

 

informovanie starostu obce o:

Kanalizácia Čsl. Armády – bola prítomná komisia výstavby; vyriešené 30. 4.2015 staviame máj – obnovujeme tradíciu. Podaná žiadosť ihrisko. (Už máme stavebné povolenie) Dnes rokovanie cesta – informácia o rekonštrukcii a výstavbe cesty pri AAA - Auto Vstup do organizácie DECOM SSE – informácia o prejednaní zmluvy

 

7. Interpelácia

Pán Ragač – cesta k bývalému skleníku je v dezolátnom stave, občania sa sťažujú, že sa tade nedá prejsť. Pán Debnár má zmluvu, v ktorej sa píše, že obec je dlhodobým nájomcom tejto cesty a mala by ju dať opraviť. Ing. Rubintová povedala, že takúto zmluvu o prenájme nemá. Starosta navrhol navoziť tam zvyšky po zimnej údržbe.

Pán Kumštár – sa vyjadril, že môžeme urobiť cestu, ktorá je v našom vlastníctve a nie je možné zveľaďovať cudzí majetok.

Pán Ragač – pri rodine Blahútovcov na ul. 1. mája sa hromadia smeti, vytvára sa tam čierna skládka, treba tam dať tabuľku „Zákaz sypania smetí“.

Pán Kumštár – povedal, že treba urobiť uznesenie, že vytvárať čierne skládky je trestné a že  je zákaz sypania smetí na verejné priestranstvá. Treba k tomu urobiť sankcie a pokuty.

Ing. Ján Šupica – Vo Vidinských novinách vyjde článok o tom, ako sa obec snaží udržiavať poriadok a čistotu ulíc a verejných priestranstiev a že apelujeme na občanov, aby sa tiež zapojili a prispeli svojou prácou k čistote životného prostredia. Dajme preto občanom šancu a čas, aby sa motivovali. Keď vidia, že sa dedina čistí, kosí, že im zvážame konáre, uvidíme či sa pridajú alebo budú naďalej zvážať nejakým fúrikom odpad do potoka. Ak to bude pokračovať, tak potom môžeme uvažovať o fotopasci alebo nejakých sankciách.

Pán Kumštár – sa opýtal, že v meste to funguje tak, že každý platiteľ dane má do roka nárok si objednať bezplatne veľkoobjemový kontajnér na odpad, že či by sa to nedalo aj u nás zaviesť, aby boli ľudia viac motivovaní.

Pán Antalič -  navrhol zaviesť niečo ako zberný dvor, kde by ľudia mohli voziť odpad za symbolický poplatok.

Pán Kumštár – poprosil starostu, aby sa mu pozvánky na zastupiteľstvo zasielali elektronicky. Ďalej navrhol zakúpiť do obce smetné koše a rozmiestniť po obci a k cintorínom. Aj VOK navrhuje rozmiestňovať po obci častejšie, nie len 2x do mesiaca, pretože nemajú potom všetci možnosť to využiť, kontajnér je hneď plný.

Ing. Ján Šupica – navrhol výber a rozmiestnenie smetných košov riešiť poriadkovou komisiou.

Pani Ing. Predajnianska – navrhuje, aby sa častejšie robil vývoz elektroodpadu, ako sú chladničky a pod.

 

8. Diskusia

Pán Macko – zaujímalo ho, či existuje kalendár podujatí, či sa bude robiť. Starosta informoval, že plánované akcie obce budú zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.

Pán Macko – hovorí, že je hanba, ako to vyzerá od Kuceka po ihrisko. Treba to dať do poriadku, robí to zlý dojem na návštevníkov ihriska.

Ing. Ján Šupica – o probléme vieme a budeme to riešiť.

 

 

 

 

9. Návrh na uznesenie

Ing. Ján Šupica – požiadal návrhovú komisiu o prečítanie uznesení, ktoré boli na dnešnom rokovaní Obecného zastupiteľstva prijaté.

10. Záver

Ing. Ján Šupica – poďakoval prítomným poslancom, zamestnancom aj občanom za účasť.

 

Zapísala: Jana Koristeková

 

                                                                                                     Ing. Ján Šupica

                                                                                                       starosta obce

Overovatelia zápisnice:

 

František Antalič: ..................................................... Vo Vidinej dňa:

 

Pavol Bútor: ..............................................................Vo Vidinej dňa:


materiály k zasadaniu


Vyvesené: 23. 4. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť