Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 23.6.2016

pozvánka

Ing. Ján Šupica

Starosta obce Vidiná

 

Vo Vidinej dňa 20.06.2016

 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

dňa 23.06.2016 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej

 

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vidiná
 5. Záverečný účet Obce Vidiná a rozpočtové hospodárenie za rok 2015         
 6. Individuálna výročná správa Obce Vidiná za rok 2015,
 7. Zásady hospodárenia s majetkom Obce Vidiná                                    
 8. Návrh dodatku č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
 9. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
 10. Rôzne
 11. Interpelácia
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

 

 

                                                                             Ing. Ján Šupica v. r.

                                                                                  starosta obce


uznesenia

zápisnica

materiály k zasadaniu


Vyvesené: 23. 6. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť