Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 23.8.2011

pozvánka

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční

dňa 23.08.2011 (utorok) o 18.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej s týmto programom:

1. Otvorenie2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice3. Kontrola plnenia uznesení4. Návrh zmluvy o dielo – dodanie a osadenie dopravného značenia5. Rôzne6. Interpelácia7. Diskusia8. Návrh na uznesenie9. Záver

Vladimír Ragač

starosta obce


uznesenia

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 23.08.2011

K bodu 1. Otvorenie

Uznesenie č. 135/2011 zo dňa 23.08.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej s pripomienkoua) doplnenie bodu č. 5 – Dodatok k zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Vo Vidinej dňa 24.08.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 136/2011 zo dňa 23.08.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Pavol Bútor, Jozef Kucej, Želmíra Báťková

II. BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Ing. Milan ČernokBc. Drahomíra Kuceková

Vo Vidinej dňa 24.08.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie č. 137/2011 zo dňa 23.08.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

- správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich obecných zastupiteľstiev

Vo Vidinej dňa 24.08.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 4: Návrh zmluvy o dielo – dodanie a osadenie dopravného značeina

Uznesenie č. 138/2011 zo dňa 23.08.2011

I. SCHVAĽUJE

návrh zmluvy o dielo s pripomienkami:- dodatok s vyznačením počtu dodania značenia (v počte špecifikovanom v ponukovom konaní) a doplniť termín nadobudnutia platnosti zmluvy

Vo Vidinej dňa 24.08.2011

Vladimír Ragač, starosta obce

K bodu 5: Rôzne

Uznesenie č. 139/2011 zo dňa 23.08.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I. BERIE NA VEDOMIE

a) poslankyňa obecného zastupiteľstva Želmíra Báťková sa vzdala odmien za výkon funkcie poslanca od 01.01.2011 a vrátila odmenu za obdobie január až júl 2011 do pokladne obce.b) žiadosť Viery Kúdeľovej o sociálnu pomocc) žiadosť p. Gajdoša a p. Kminiaka na položenie rúr od cintorína k ulici A. V. Suvorovád) Informáciu starostu obce o príprave realizácie rýchlostnej cesty R2e) informáciu a pozvanie starostu obce na kultúrno – spoločenskú akciu „Rozlúčka s letom 2011“

II. SCHVAĽUJE

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej bez pripomienok

Vo Vidinej dňa 24.08.2011

Vladimír Ragač, starosta obce


zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

Z á p i s n i c az 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, konaného dňa 23.08.2011

Prítomní: Podľa prezenčnej listinyOspravedlnení: Peter KucejNeospravedlnení: Mgr. Michal KmeťNávrhová komisia: Jozef Kucej, Želmíra Báťková, Pavol BútorOverovatelia zápisnice: Ing. Milan Černok a Bc. Drahomíra Kuceková

Program:

1. Otvorenie2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice3. Kontrola plnenia uznesení4. Návrh zmluvy o dielo – dodanie a osadenie dopravného značenia5. Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov6. Rôzne7. Interpelácia8. Diskusia9. Návrh na uznesenie10. Záver

1 Otvorenie

Starosta prítomných na začiatku privítal a predstavil program. Následne skonštatoval, že je prítomných 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. p. Báťková pripomienkovala program a navrhla doplniť za bod č. 4 nový bod a to Dodatok k zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie ZA Báťková, Bútor, Ing. Kolimárová, Jozef Kucej, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Ing. ČernokPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 135/2011

2 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol Jozefa Kuceja, Želmíru Báťkovú a Pavla Bútora

Hlasovanie:ZA Báťková, Bútor, Ing. Kolimárová, Jozef Kucej, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Ing. ČernokPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 136/2011

Starosta určil ako overovateľov zápisnice Ing. Milana Černoka a Bc. Drahomíru Kucekovú..

Bolo prijaté uznesenie č. 136/2011

3 Kontrola plnenia uznesení

Starosta pripomenul, že do septembrového obecného zastupiteľstva boli tieto uznesenia formou ukladá. Prvá úloha vymáhanie pohľadávok prebieha, oznámenie, že nie je schválená dotácia, to bolo oznámené. Pripraviť prehľad využívania priestorov kultúrneho domu a zverejňovanie zmlúv, to stále prebieha.

Bolo prijaté uznesenie č. 137/2011

4 Návrh zmluvy o dielo – dodanie a osadenie dopravného značenia

Starosta pripomenul, že bolo výberové konanie na dodávateľa dopravného značenia, bol vypracovaný projekt, víťazom realizácie bola firma ZARA z Veľkého Krtíša. Je pripravený návrh zmluvy o dielo, ktorý bol doručení aj poslancom na prerokovanie. Zaujímal sa o pripomienky. Ing. Kolimárová– sa zaujímala, či je k tomu bude nejaká cenová ponuka, ktorá hovorí o počte, nakoľko by mohla byť súčasťou tejto zmluvy. Starosta – súhlasí a informuje o tom víťaza súťaže. Ing. Kolimárová– sa ďalej zaujímala, kedy táto zmluva nadobudne účinnosť. Starosta – informoval, že podpisom a dňom zverejnenia. Ing. Končošová– sa zaujímala, či sú na to v rozpočte peniaze. Starosta je na to schválených 3 000,00 € a cenová ponuka bola na 2 183,86.

Hlasovanie:ZA Báťková, Bútor, Ing. Kolimárová, Jozef Kucej, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Ing. ČernokPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 138/2011

5 Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej

Starosta informoval o situácii poslankyne Báťkovej.p. Báťková – informovala, že jej bolo pozastavené vyplácanie predčasného dôchodku, na základe toho, že dostala odmenu a bola nahlásená do Sociálnej poisťovne a informovala o vrátení odmeny. Ďalej vysvetlila, že v Sociálnej poisťovni jej bolo povedané, že na dohodu by mohla poberať 180 € mesačne a informovali ju, že na obce bolo zaslané usmernenie. Ing. Černok – dal za pravdu aj ekonómke a dal za pravdu aj poslankyni. On ako člen zastupiteľstva v BBSK, bol z VÚC upozornený na túto skutočnosť.p. Báťková pripomenula, že sa to malo prerokovať na zastupiteľstve, nakoľko sa to týka aj poslancov. Ing. Černok sa vyjadril, že pochybil úrad, nakoľko ich mal o tom informovať. Starosta – každý si musí sám sledovať veci, ktoré sa ho týkajú, najjednoduchšie je zvaliť vinu na niekoho iného. Obec si splnila povinnosť, nakoľko poslankyňu musela nahlásiť do Sociálnej povinnosti a keby on o tom vedel, že niekto môže prísť o peniaze, tak mu to určite oznámi.Ing. Šupica informoval, že takéto usmernenie nebolo na obecný úrad doručené, v podateľni nie je o tom záznam.Ing. Kolimárová navrhla, že keď budú tieto zásady schválené, aby išiel starosta za obec do Sociálnej poisťovne a zistil, čo je možné v tejto veci vykonať.Starosta – jeho to mrzí, prišla žiadosť o vyjadrenie zo Sociálnej poisťovne, iba vtedy zistil, aká je vlastne situácia a oslovil p. Báťkovú. Jozef Kucej – informoval, že ak tam bude dnešný dátum, to nebudú asi akceptovať. Ing. Končošová– vyplýva ponaučenie, treba informovať poslancov. Bc. Kuceková– všetky veci, ktoré zákon prikazuje, úrad by mal informovať. p. Koristeková – doplnila, že pracovníci majú v náplni práce sledovať zákony, tento rok nie sú peniaze ani na odbornú publikáciu ani na školenia. Ing. Kolimárová – vysvetlila, že na školenia peniaze sú a je možné ísť na ne. Ing. Predajnianská – pripomenula, že robili sa úpravy rozpočtu, ak vedia zamestnanci, že budú školenia, je možná úprava rozpočtu, peniaze sú, toto už nechce počúvať, peniaze sa uvoľnia, keď to bude odôvodnené. Starosta – informoval, že v septembri budú predložené nové požiadavky na zmenu rozpočtu, toto zastupiteľstvo je kvôli zmluve o dielo a dodatku č. 1.p. Báťková sa oficiálne vzdala svojej odmeny, ktorá jej prislúchala od 01.01.2011.

Hlasovanie:ZA Báťková, Bútor, Ing. Kolimárová, Jozef Kucej, Bc. Kuceková, Ing. Predajnianská, Ing. ČernokPROTI 0ZDRŽAL SA 0

Bolo prijaté uznesenie č. 139/2011

6 Rôzne

a) Starosta – predstavil žiadosť o finančnú výpomoc. Viery Kúdeľovej.p. Báťková – vysvetlila, že ak je v hmotnej núdzi, tak pomôcky dostávajú deti zadarmo zo školy.Ing. Kolimárová – sa zaujímala, koľko jej navrhuje obec poskytnúť peňazíStarosta – informoval, že nedostane peniaze, ak sa jej má pomôcť, tak sa preplatia školské potreby.Ing. Čenrok –vysvetlil, že problém môže nastať pri zúčtovaní a aby sa nespustilo toto potom v celej obci.Ing. Kolimárová navrhla, že jej donesie školskú tašku, perá aj gumy, ďalej navrhla, aby spísala, čo by potrebovala. Kucej J. – ak bude zoznam, potom by to mohla zakúpiť obec.

b) Starosta predstavil novú pracovníčku Ing. Fábiánová, ktorá je na miesto Ing. Rubintovej, ktorá odišla na materskú dovolenku.

c) Starosta predstavil žiadosť o uloženie kanalizačných rúr a vysvetlil situáciu.Kucej J. – doplnil, že je tam kanalizačný zberač, sú tam z časti položené rúry, viac sa tam nedalo dostať technikou. Ďalší problém je aj ten, že kde majú osadené žumpy.Starosta - požiadal o pomoc Komisiu výstavby a životného prostredia, ktorá navrhne riešenie.

d) Starosta predstavil žiadosť Národnej diaľničnej spoločnosti o vyjadrenie sa k R2, začína územné konanie pre výstavbu R2, vysvetlil situáciu ohľadne projektovania trasy tejto R2, ďalej informoval, že obec Vidiná vydá kladné stanovisko.

e) Starosta predstavil program akcie „Rozlúčka s letom 2011“ a zároveň pozval poslancov na túto akciu.

f) Starosta sa zaujímal ako to je ohľadne prípravy verejnej súťaže na ihrisko a rekonštrukciu chodníkov, či už zasadala komisia.

p. Bútor – sa ako predseda športovej komisie vyjadril, že ihrisko bez mantinelov nemá význam, nakoľko lopta bude v záhradách.Ing. Kolimárová informovala, že mantinely sú drahé, ale požičané projekty vráti.Starosta – informoval, že má byť výzva na ihrisko, projekty sú hotové, obec môže zareagovať na to, ale tu je už spoluúčasť 5%.Starosta - upozornil, aby poslanci zasielali emaily na adresu obec@vidina.skĎalej sa zaujímal, ako je na tom komisia s prípravou ohľadne chodníkov.Ing. Kolimárová informovala, že je to rozdelené na etapy a na septembrové zasadnutie donesie projekty a môže sa rozhodnúť, ktorú etapu budeme realizovať.Starosta sa ďalej zaujímal ohľadne situácie, ktorá sa týkala výmeny okien, kedy komisia nevybrala víťaza, či sa vypíše nové výberové konanie.Ing. Kolimárová – navrhla, aby sa špecifikovali presne kritériá, teraz záujemcom vrátiť ich ponuky a oznámiť im, že nebol vybraný dodávateľ a budú mať možnosť sa prihlásiť do novej súťaže. Starosta – požiadal, aby sa komisia zišla a pripravila podmienky súťaže, nakoľko už je septemberIng. Kolimárová informovala, že do konca týždňa to bude pripravené.Starosta sa ďalej zaujímal, ako je to s výtlkmi, či sa komisia zišla a urobila obhliadku.Ing. Černok informoval, že on to neriešil, nakoľko sa inak dohodlo na zastupiteľstve, kde sa dohodlo, že pôjdu spolu na obhliadku. Ďalej sa vyjadril, že keď tie výtlky zasypeme asfaltom a zhutníme žabou, tak to bude za trištvrte roka tak, ako to je teraz. Ďalej navrhol, aby opravu cesty na Bolontov pomohla preplatiť aj firma, ktorá tam podniká, lebo jej kamióny najviac ničia tú cestu, navyše táto cesta ani nie je naša, ale robíme to v prospech občanov. Starosta informoval, že zistil, čo stojí asfalt, obec prešli spolu s pracovníkom a spočítali, koľko výtlkov je potrebné opraviť a zistili, že je potrebných 20 vriec asfaltu, penetrák a zapožičanie žaby na zhutnenie. Kucej J. – doplnil, že je rozdiel, jamu zasypať a rozdiel ju vyčistiť, natrieť penetrákom, navrhol spojiť sa s firmami, za čo by nám to urobili. Starosta navrhol, aby sa komisia spolu s pracovníkom zišla a prešli si problematické miesta.

Bolo prijaté uznesenie č. 139/2011

7 Interpelácia

Ing. Kolimárová – požiadala o písomné informovanie, čo obec nemohla zabezpečiť, kvôli tomu, že zastupiteľstvo schválilo limitovaný rozpočet, čo obec mala problém realizovať.

8 Diskusia

Nikto nemal príspevky do diskusie.

9 Návrh na uznesenie

Kucej J. predstavil návrh na uznesenie.

10 Záver

Starosta na záver poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Milan Černok ........................................................

Bc. Drahomíra Kuceková ........................................................

Zapísal: Ing. Šupica .................................................

Vladimír Ragač starosta obceVyvesené: 23. 8. 2011

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť