Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 23.9.2014

zápisnica

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej Z á p i s n i c a z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej konaného dňa 23.09.2014

 

Prítomní:                                      Podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:                              0

Neospravedlnení:                           Bútor, Ing. Predajanianská, Ing. Černok,

Návrhová komisia:                          Antalič, Kocúr, Ing. Ondrášik

Overovatelia zápisnice:                   Bc. Kuceková, Báťková

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Prerokovanie rozsudku o zaplatení Obci Mýtna s. r. o.
  4. Návrh na 6. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014
  5. Záver

  1       Otvorenie

Starosta prítomných privítal a predstavil program rokovania. Ďalej informovala, že poslanci Bútor, Báťková, Kucej a Kocúr sa ospravedlnili z dnešného rokovania. Starosta predstavil program rokovania. Zaujímal sa o pripomienky.

 

Uznesenie č. 84/2014 zo dňa 23.09.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

program rokovania bez pripomienok

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Ing. Ondrášik, Kocúr,  Bc. Kuceková, Kucej,

PROTI –                       0                                                   

ZDRŽAL SA –                0

       

2       Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Starosta do návrhovej komisie navrhol Ing. Ondrášika, Kocúra a pána Antaliča a ako overovateľov určil pán Bc. Kucekovú a Báťkovú.

 

Uznesenie č. 85/2014 zo dňa 23.09.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Dušan Ondrášik, Štefan Kocúr, František Antalič

II.        BERIE NA VEDOMIE

overovateľov zápisnice: Bc. Drahomíru Kucekovú a Želmíru Báťkovú

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Ing. Ondrášik, Kocúr,  Bc. Kuceková, Kucej,

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                0

 

 

3       Prerokovanie rozsudku o zaplatení Obci Mýtna s.r.o.

Starosta informoval, že nám bol naším právnym zástupcom doručený rozsudok v spore s Obcou Mýtna s.r.o. a teraz je na nás, aby sme zvážili, či ideme súhlasiť s rozsudkom alebo ideme robiť kroky, následne predstavil znenie rozsudku, obec je povinná zaplatiť 3.779,26 € spolu s úrokom z omeškania v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku, 1,220,00 € sa zamietlo, odporca je povinný nahradiť trovy konania 811,00 € a 112,00 €,

Starosta – predstavil vyčíslenie nákladov našich zástupcov, ktoré sú vo výške 2.590,00 €. Spor o nezaplatenie, všetci sme vedeli, že za materiál zaplatíme, sú tu veci v tom, ktoré by mal brať súd do úvahy, tu je všetko na ústnej dohode, on nemôže hovoriť za zastupiteľstvo, treba zvážiť, ak by sme išli do ďalšieho sporu, budeme mať ďalšie výdavky, tu by bolo treba niečo iné, tým že zaplatíme, tým sa cintorín nenapraví, ostane tak ako je a ak ho budeme robiť, tak náklady naviac zaplatí znovu obec, nikto iný.

Kucej – navrhol, nech to zaplatí ten, čo to spôsobil

Kocúr – to je zase súd, s tým istým výsledkom

Antalič – materiál je vyčíslený na cca 3.000,00 €

Starosta – vysvetlil, že ani starosta Mýtnej a ani my nevieme doložiť doklady, bola len ústna dohoda.

Kocúr – doplnil, že ústna dohoda je dohoda, Ragač to potvrdil, vedeli sme o tom, kvôli tomu sme sedeli asi 5 krát, teraz sa nemôžme čudovať, toto sa dalo predpokladať, vtedy keď bol Greksa tu, hovorili sme, že zaplatíme, potom, že nezaplatíme, toto je výsledok toho lavírovania

Bc. Kuckeková – ústna dohoda bola medzi starostom a starostom, to išlo mimo zastupiteľstva

Kocúr – to je zas iné, teraz riešme toto, vzťah obec a Mýtna, tým že starosta obce nekonal v zmysle zákona, obec by mala bývalého starostu žalovať, ale vieme ako dopadlo predtým trestné oznámenie, on z toho nemal obohatenie a nič sa nestalo.Toto treba zaplatiť, nie je tu o čom sa rozprávať

Bc. Kuceková – sa zaujímala, či sa starosta rozprával s právnikom

Starosta – právny zástupca na prevzatí rozsudku nebol, odporučil, že rozsudok dostaneme my ako obec, lenže sudca rozsudok nevydal obci, oni ho poslali do Zvolena, tam prišiel včera, a dnes nám prišiel emailom, povedal, aby sme si rozsudok prešli, stanovisko mu treba tlmočiť, či má význam robiť kroky, on si osobne myslí, že v tomto smere to treba zaplatiť, či budeme robiť my ďalšie kroky, to už budeme konzultovať s právnikom. Materiál zaplatiť musíme, to jednoznačne, náklady za robotu súd neuznal, materiál a súdne trovy musíme zaplatiť.

Starosta vysvetlil, že aj keď sa odvoláme, musíme zaplatiť ich právnikovi a potom aj to za materiál .

Kocúr  - vtedy sa vravelo, že chceme zaplatiť len nám treba rozhodnutie súdu, teraz nie je o čom rozprávať a potom sa treba porozprávať s právnikom, ten náš je dosť drahý a ešte to aj prehral, tam treba ešte, ak si pamätá dobre, sedenie bolo v roku 2012 na začiatku roka, kde Ragač dostal súhlas na vyplatenie od obecnej rady, nie je pravda, či sme to neodsúhlasili, len bolo treba doložiť doklady. Škodu treba vymáhať, materiál teraz musíme zaplatiť.

 

Uznesenie č. 86/2014 zo dňa 23.09.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

neodvolať sa voči súdnemu rozhodnutiu

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Ing. Ondrášik, Kocúr,  Bc. Kuceková, Kucej,

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                0

 

 

4       Návrh na 6. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014

Starosta informoval, že sme dostali 4.200,00 € na opravu rozhlasu, za tie peniaze to vieme urobiť, bolo treba ale niektoré hniezda vymieňať a navýšila sa cena o 1.100,00 € a treba schváliť zmenu rozpočtu.

Ing. Ondrášik sa zaujímal, ako je možné, že sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, to mu nie je jasné.

Starosta vysvetlil, že to je len presun z položky na položku, nemá to vplyv na príjmy a výdavky

 

Uznesenie č. 87/2014 zo dňa 23.09.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej

I.         SCHVAĽUJE

6. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2014 rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky z položky 06.6.0 633 006 na položku 06.6.0 718 004 sumu 1 100,00 Eur na rekonštrukciu miestneho rozhlasu.

 

Hlasovanie:

ZA –                            Antalič, Báťková, Ing. Ondrášik, Bc. Kuceková, Kucej,

PROTI –                       0

ZDRŽAL SA –                Kocúr

 

 

5       Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.

 

Overovatelia zápisnice:

Vo Vidinej, dňa

Bc. Drahomíra Kuceková

 

Vo Vidinej, dňa

Želmíra Báťková

 

Jozef KucejVyvesené: 23. 9. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť